PIPA排行榜:比利时全国赛最佳成鸽-7场比赛

  • 中距离
  • 成鸽组
  • 比利时
  • 29/08/2014

PIPA排行榜最终发布:比利时全国赛最佳成鸽-7场比赛。这次更新已经将已公布的波治I、查特路I、波提尔、蒙吕松、盖雷I、亚精顿I 、拉索特年I、波治II、查特路II、亚精顿II、杜尔斯、拉索特年II和盖雷II的全国、大区和省赛的成绩计入在内。

名次入赏赛事赛绩距离参赛羽数Coeff
1PIERRE ROGER & DAVIDBOSSUT_GOTTEC1500135-20128.5078%
4
1
28
9
21
72
27
Bourges I 2014
Argenton II 2014
Montluçon 2014
Guéret I 2014
Bourges II 2014
Châteauroux I 2014
La Souterraine I 2014
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone C1
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone C1
SPE Henegouwen-Waals Brabant
440.596 km
518.570 km
514.264 km
551.813 km
440.596 km
489.602 km
555.353 km
2822
534
3368
992
1250
3820
939
0.1417%
0.1873%
0.8314%
0.9073%
1.6800%
1.8848%
2.8754%
2SAATDUZEN SABANTESSEND5061509-201213.1653%
27
40
49
44
480
43
155
Argenton I 2014
La Souterraine I 2014
Châteauroux II 2014
Châteauroux I 2014
Bourges I 2014
Montluçon 2014
Argenton II 2014
National
National
National
PE Limburg
National
PE Limburg
National
563.079 km
599.559 km
534.102 km
534.102 km
484.126 km
556.346 km
563.079 km
7691
7176
4316
2280
22663
1508
3671
0.3511%
0.5574%
1.1353%
1.9298%
2.1180%
2.8515%
4.2223%
3THIBAUT-BOONSSOMBREF8009621-201214.3096%
6
4
21
8
12
9
433
Montluçon 2014
Bourges II 2014
Guéret II 2014
Châteauroux I 2014
Argenton II 2014
La Souterraine II 2014
Argenton I 2014
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
National
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
National
487.234 km
414.215 km
525.402 km
463.967 km
492.944 km
529.458 km
492.944 km
1035
603
2429
775
440
320
7691
0.5797%
0.6633%
0.8646%
1.0323%
2.7273%
2.8125%
5.6300%
4THIBAUT-BOONSSOMBREF8009373-201220.2196%
1
8
5
39
19
403
473
Châteauroux I 2014
Montluçon 2014
La Souterraine II 2014
Guéret II 2014
Argenton II 2014
Argenton I 2014
La Souterraine I 2014
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
National
SPE Luik-Namen-Luxemburg
National
National
463.967 km
487.234 km
529.458 km
525.402 km
492.944 km
492.944 km
529.458 km
775
1035
320
2429
440
7691
7176
0.1290%
0.7729%
1.5625%
1.6056%
4.3182%
5.2399%
6.5914%
5HOOYLAERTS OMERHOUWAAR2155609-201221.4944%
1
6
9
100
244
206
361
Montluçon 2014
La Souterraine I 2014
La Souterraine II 2014
Châteauroux II 2014
Guéret I 2014
Argenton II 2014
Châteauroux I 2014
Zone C1
National
Zone C1
National
National
National
Zone C1
536.109 km
578.046 km
578.046 km
512.397 km
574.223 km
541.369 km
512.397 km
3368
7176
1090
4316
7681
3671
3820
0.0297%
0.0836%
0.8257%
2.3170%
3.1767%
5.6116%
9.4503%
6HERBOTS GEBROEDERSHALLE-B2177058-201221.6607%
2
194
41
109
55
256
350
Poitiers 2014
Bourges I 2014
Châteauroux II 2014
La Souterraine I 2014
La Souterraine II 2014
Montluçon 2014
Tours 2014
Zone C1
National
National
National
National
Zone C1
National
607.173 km
458.480 km
509.476 km
574.523 km
574.523 km
529.568 km
497.861 km
1429
22663
4316
7176
3184
3368
3947
0.1400%
0.8560%
0.9500%
1.5190%
1.7274%
7.6009%
8.8675%
7TEAM DE JAEGER FREDDYKNESSEL4159161-201223.8374%
51
7
439
9
22
626
41
Montluçon 2014
Argenton II 2014
Châteauroux I 2014
La Souterraine II 2014
Tours 2014
Poitiers 2014
Bourges II 2014
National
Zone A1
National
Zone A1
Zone A1
National
Zone A1
533.611 km
521.944 km
493.640 km
560.579 km
458.978 km
572.846 km
453.134 km
14230
343
17984
245
527
12379
673
0.3584%
2.0408%
2.4411%
3.6735%
4.1746%
5.0570%
6.0921%
8VERRECKT-RUTTEN-DEPLATESSEND5061728-201225.4296%
1
14
152
736
162
73
241
Guéret I 2014
Châteauroux II 2014
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Argenton II 2014
Montluçon 2014
Châteauroux I 2014
PE Limburg
National
National
National
National
PE Limburg
PE Limburg
590.795 km
529.268 km
479.616 km
479.616 km
558.243 km
552.261 km
529.268 km
742
4316
8005
22663
3671
1508
2280
0.1348%
0.3244%
1.8988%
3.2476%
4.4130%
4.8408%
10.5702%
9THONE JOSAS5010318-201125.5935%
27
5
18
49
458
27
149
Tours 2014
Argenton II 2014
Poitiers 2014
Châteauroux I 2014
Argenton I 2014
La Souterraine II 2014
Bourges I 2014
National
Zone C2
Zone C2
Zone C2
National
Zone C2
Zone C2
537.996 km
576.007 km
646.620 km
547.079 km
576.007 km
611.583 km
494.860 km
3947
573
848
1824
7691
434
2113
0.6841%
0.8726%
2.1226%
2.6864%
5.9550%
6.2212%
7.0516%
10HOOYLAERTS OMERHOUWAAR2155654-201225.7975%
8
42
69
91
243
220
1839
Guéret I 2014
Bourges II 2014
Argenton II 2014
Châteauroux II 2014
Tours 2014
La Souterraine II 2014
Bourges I 2014
National
National
National
National
National
National
National
574.223 km
463.022 km
541.369 km
512.397 km
496.518 km
578.046 km
463.022 km
7681
8005
3671
4316
3947
3184
22663
0.1042%
0.5247%
1.8796%
2.1084%
6.1566%
6.9096%
8.1145%
11PLATTEEUW KURT & RAFRUMBEKE3082046-201125.8076%
27
12
362
66
429
41
91
Montluçon 2014
Bourges II 2014
Châteauroux I 2014
Bourges I 2014
Poitiers 2014
Tours 2014
La Souterraine I 2014
National
PE West-Vlaanderen
National
Zone A1
National
Zone A1
Zone A1
511.113 km
429.916 km
469.253 km
429.916 km
547.002 km
433.057 km
536.184 km
14230
621
17984
3085
12379
527
1098
0.1897%
1.9324%
2.0129%
2.1394%
3.4655%
7.7799%
8.2878%
12DE NEVE MARNICKAALTER4152244-201226.0123%
3
1
3
34
266
108
1596
Guéret I 2014
Châteauroux II 2014
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Châteauroux I 2014
La Souterraine I 2014
Poitiers 2014
National
Zone A1
Zone A1
Zone A1
National
Zone A1
National
560.709 km
492.181 km
451.183 km
451.183 km
492.181 km
559.114 km
572.287 km
7681
460
673
3085
17984
1098
12379
0.0391%
0.2174%
0.4458%
1.1021%
1.4791%
9.8361%
12.8928%
13JONCKERS J & YLINTER2060787-201126.2174%
6
63
75
40
481
179
1289
Argenton II 2014
La Souterraine I 2014
Bourges II 2014
Montluçon 2014
Bourges I 2014
Châteauroux II 2014
Guéret I 2014
National
National
National
Zone C1
National
National
National
539.184 km
575.421 km
459.617 km
531.230 km
459.617 km
510.210 km
570.691 km
3671
7176
8005
3368
22663
4316
7681
0.1634%
0.8779%
0.9369%
1.1877%
2.1224%
4.1474%
16.7817%
14VANDENHEEDE FREDDY &ZINGEM4186393-201226.7941%
10
81
11
366
65
1580
362
Guéret I 2014
Poitiers 2014
Bourges II 2014
Montluçon 2014
Argenton I 2014
Châteauroux I 2014
Bourges I 2014
National
National
Zone A2
National
Zone A2
National
Zone A2
543.838 km
559.725 km
433.728 km
512.988 km
504.927 km
476.367 km
433.728 km
7681
12379
993
14230
1630
17984
3788
0.1302%
0.6543%
1.1078%
2.5720%
3.9877%
8.7856%
9.5565%
15STORMS WIMBERLAAR6023567-201226.9155%
108
25
93
67
488
1299
570
Bourges I 2014
Châteauroux II 2014
Bourges II 2014
Poitiers 2014
Guéret I 2014
Châteauroux I 2014
La Souterraine I 2014
National
National
National
Zone B2
National
National
National
475.292 km
523.252 km
475.292 km
615.225 km
586.498 km
523.252 km
589.316 km
22663
4316
8005
2108
7681
17984
7176
0.4765%
0.5792%
1.1618%
3.1784%
6.3533%
7.2231%
7.9431%
16VANDENHEEDE F.& J.ZINGEM4186105-201227.5378%
16
24
266
45
273
256
1858
Montluçon 2014
La Souterraine I 2014
Poitiers 2014
Argenton I 2014
Guéret I 2014
Bourges I 2014
Châteauroux I 2014
National
PE Oost-Vlaanderen
National
Zone A2
National
Zone A2
National
512.988 km
543.228 km
559.725 km
504.927 km
543.838 km
433.728 km
476.367 km
14230
1282
12379
1630
7681
3788
17984
0.1124%
1.8721%
2.1488%
2.7607%
3.5542%
6.7582%
10.3314%
17VEREYKEN-GOMMERSSCHILDE6286565-201129.5570%
3
14
14
64
32
92
74
Châteauroux I 2014
Montluçon 2014
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Guéret I 2014
La Souterraine I 2014
Tours 2014
PE Antwerpen
PE Antwerpen
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
534.452 km
562.784 km
487.389 km
487.389 km
598.532 km
600.734 km
512.513 km
1958
1400
1193
3750
1101
946
574
0.1532%
1.0000%
1.1735%
1.7067%
2.9064%
9.7252%
12.8920%
18PLATTEEUW KURT & RAFRUMBEKE3112073-201229.5613%
116
231
90
46
18
1020
101
Montluçon 2014
Poitiers 2014
Bourges I 2014
La Souterraine I 2014
Argenton II 2014
Châteauroux I 2014
Guéret I 2014
National
National
Zone A1
Zone A1
PE West-Vlaanderen
National
Zone A1
511.113 km
547.002 km
429.916 km
536.184 km
497.423 km
469.253 km
538.699 km
14230
12379
3085
1098
319
17984
1194
0.8152%
1.8661%
2.9173%
4.1894%
5.6426%
5.6717%
8.4590%
19LOOCKX GUIDOTESSENDE5060663-201229.8090%
4
95
3
76
58
166
940
Châteauroux II 2014
Bourges I 2014
La Souterraine II 2014
Argenton II 2014
Châteauroux I 2014
Montluçon 2014
La Souterraine I 2014
National
National
PE Limburg
National
PE Limburg
PE Limburg
National
529.365 km
479.711 km
594.931 km
558.340 km
529.365 km
552.354 km
594.931 km
4316
22663
521
3671
2280
1508
7176
0.0927%
0.4192%
0.5758%
2.0703%
2.5439%
11.0080%
13.0992%
20VAN ELSACKER-JEPSENSCHILDE6061242-201130.2031%
3
13
541
44
111
245
817
Guéret II 2014
Châteauroux I 2014
Bourges I 2014
Guéret I 2014
Montluçon 2014
La Souterraine II 2014
Bourges II 2014
Zone B2
PE Antwerpen
National
PE Antwerpen
Zone B2
National
National
598.015 km
533.965 km
486.869 km
598.015 km
562.234 km
600.239 km
486.869 km
504
1958
22663
1106
2373
3184
8005
0.5952%
0.6639%
2.3872%
3.9783%
4.6776%
7.6947%
10.2061%
21VAN MUYLDER-NOEL-DEMUBUGGENH2107453-201231.0973%
2
38
14
20
956
222
193
Argenton I 2014
Bourges II 2014
Argenton II 2014
La Souterraine II 2014
Châteauroux I 2014
Bourges I 2014
Guéret II 2014
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
National
PE Oost-Vlaanderen
National
530.342 km
455.826 km
530.342 km
568.049 km
501.525 km
455.826 km
566.759 km
1608
1193
404
382
17984
3811
2429
0.1244%
3.1852%
3.4653%
5.2356%
5.3158%
5.8252%
7.9457%
22DE NEVE MARNICKAALTER4152320-201231.5797%
72
4
139
10
19
777
2228
Montluçon 2014
Argenton II 2014
Guéret I 2014
Châteauroux II 2014
Tours 2014
Châteauroux I 2014
Poitiers 2014
National
Zone A1
National
Zone A1
Zone A1
National
National
531.387 km
520.547 km
560.709 km
492.181 km
458.502 km
492.181 km
572.287 km
14230
343
7681
460
527
17984
12379
0.5060%
1.1662%
1.8097%
2.1739%
3.6053%
4.3205%
17.9982%
23FEIJAERTS DANNYHEIST O6101278-201231.9840%
102
69
120
302
197
121
1974
Tours 2014
Montluçon 2014
Argenton II 2014
La Souterraine I 2014
Châteauroux II 2014
Poitiers 2014
Bourges I 2014
National
Zone B2
National
National
National
Zone B2
National
502.513 km
546.432 km
549.793 km
586.770 km
520.840 km
613.758 km
472.380 km
3947
2373
3671
7176
4316
2108
22663
2.5842%
2.9077%
3.2689%
4.2085%
4.5644%
5.7400%
8.7102%
24PIERRE ROGER & DAVIDBOSSUT_GOTTEC1500073-201232.5945%
39
71
12
30
61
23
856
Bourges I 2014
Châteauroux I 2014
Guéret II 2014
Châteauroux II 2014
Bourges II 2014
La Souterraine II 2014
La Souterraine I 2014
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone C1
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
National
440.596 km
489.602 km
551.813 km
489.602 km
440.596 km
555.353 km
555.353 km
2822
3820
344
756
1250
452
7176
1.3820%
1.8586%
3.4884%
3.9683%
4.8800%
5.0885%
11.9287%
25VANOPPEN-LUYTENHERK-DE5020447-201132.9030%
29
137
39
12
249
257
256
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Argenton II 2014
Guéret I 2014
Châteauroux II 2014
Tours 2014
Montluçon 2014
National
National
National
PE Limburg
National
National
PE Limburg
473.130 km
473.130 km
552.904 km
584.162 km
523.933 km
511.461 km
544.368 km
8005
22663
3671
742
4316
3947
1508
0.3623%
0.6045%
1.0624%
1.6172%
5.7692%
6.5113%
16.9761%
26PLATTEEUW KURT & RAFRUMBEKE3011390-201133.1977%
7
22
52
782
66
319
72
Montluçon 2014
Poitiers 2014
Guéret I 2014
Châteauroux I 2014
La Souterraine I 2014
Bourges I 2014
Bourges II 2014
National
National
National
National
Zone A1
Zone A1
PE West-Vlaanderen
511.113 km
547.002 km
538.699 km
469.253 km
536.184 km
429.916 km
429.916 km
14230
12379
7681
17984
1098
3085
621
0.0492%
0.1777%
0.6770%
4.3483%
6.0109%
10.3404%
11.5942%
27LOOCKX GUIDOTESSEND5060572-201234.5467%
8
261
17
20
191
303
1207
Argenton II 2014
Bourges I 2014
La Souterraine II 2014
Guéret I 2014
Châteauroux II 2014
Tours 2014
La Souterraine I 2014
National
National
Zone C1
PE Limburg
National
National
National
558.340 km
479.711 km
594.931 km
590.890 km
529.365 km
513.791 km
594.931 km
3671
22663
1090
742
4316
3947
7176
0.2179%
1.1517%
1.5596%
2.6954%
4.4254%
7.6767%
16.8200%
28STEVENINCK BENNYHAMME4048077-201235.1235%
6
16
30
15
181
1390
88
Guéret I 2014
Bourges II 2014
Montluçon 2014
Argenton II 2014
Bourges I 2014
Châteauroux I 2014
Châteauroux II 2014
Zone B1
Zone B1
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
National
PE Oost-Vlaanderen
571.529 km
460.741 km
538.142 km
534.474 km
460.741 km
505.712 km
505.712 km
1101
1193
2162
404
3811
17984
562
0.5450%
1.3412%
1.3876%
3.7129%
4.7494%
7.7291%
15.6584%
29LAMBRECHTS-LISMONTKORTENA2011769-201236.2033%
158
13
133
129
103
958
1200
Bourges I 2014
Poitiers 2014
Bourges II 2014
La Souterraine I 2014
Montluçon 2014
Argenton I 2014
Guéret I 2014
National
Zone C1
National
National
Zone C1
National
National
467.025 km
613.605 km
467.025 km
582.644 km
538.976 km
546.287 km
578.140 km
22663
1429
8005
7176
3368
7691
7681
0.6972%
0.9097%
1.6615%
1.7977%
3.0582%
12.4561%
15.6230%
30VERRECKT-RUTTEN-DEPLATESSEND5061735-201236.4940%
21
20
354
61
43
44
787
Bourges II 2014
Châteauroux II 2014
Bourges I 2014
Châteauroux I 2014
Poitiers 2014
Guéret I 2014
Argenton II 2014
National
National
National
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
National
479.616 km
529.268 km
479.616 km
529.268 km
624.245 km
590.795 km
558.243 km
8005
4316
22663
2280
1033
742
3671
0.2623%
0.4634%
1.5620%
2.6754%
4.1626%
5.9299%
21.4383%
31JANSSENS JOHNYEKSEL5136336-201237.8721%
199
19
80
97
166
327
221
Bourges I 2014
Poitiers 2014
Châteauroux II 2014
Tours 2014
Châteauroux I 2014
Argenton II 2014
Montluçon 2014
National
PE Limburg
National
National
PE Limburg
National
PE Limburg
501.389 km
649.469 km
552.349 km
539.681 km
552.349 km
581.318 km
572.221 km
22663
1033
4316
3947
2280
3671
1508
0.8781%
1.8393%
1.8536%
2.4576%
7.2807%
8.9077%
14.6552%
32GEERINCKX LUC&BART&JUWOMMELG6042332-201238.1880%
7
8
18
56
25
123
58
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Tours 2014
Montluçon 2014
Argenton II 2014
Argenton I 2014
La Souterraine II 2014
Zone B1
Zone B1
Zone B1
PE Antwerpen
Zone B1
Zone B1
Zone B1
482.667 km
482.667 km
507.099 km
558.322 km
558.366 km
558.366 km
595.816 km
3750
1193
574
1400
414
1153
430
0.1867%
0.6706%
3.1359%
4.0000%
6.0387%
10.6678%
13.4884%
33ANTONISSEN LEONIEUWMO6251666-201139.5156%
9
40
35
49
50
210
187
La Souterraine I 2014
Bourges I 2014
Montluçon 2014
Argenton I 2014
Guéret I 2014
Poitiers 2014
Bourges II 2014
Zone B1
Zone B1
PE Antwerpen
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
617.147 km
504.636 km
580.913 km
579.482 km
615.647 km
638.682 km
504.636 km
946
3750
1400
1153
1101
1994
1193
0.9514%
1.0667%
2.5000%
4.2498%
4.5413%
10.5316%
15.6748%
34HERBOTS GEBROEDERSHALLE-B2030109-201240.0718%
10
19
63
309
374
2046
829
Montluçon 2014
Poitiers 2014
La Souterraine II 2014
Argenton II 2014
Châteauroux II 2014
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Zone C1
Zone C1
National
National
National
National
National
529.568 km
607.173 km
574.523 km
538.443 km
509.476 km
458.480 km
458.480 km
3368
1429
3184
3671
4316
22663
8005
0.2969%
1.3296%
1.9786%
8.4173%
8.6654%
9.0279%
10.3560%
35THONE JOSAS5010215-201140.1505%
11
5
16
142
118
147
41
Poitiers 2014
Guéret II 2014
La Souterraine II 2014
Bourges I 2014
Montluçon 2014
Châteauroux I 2014
Tours 2014
Zone C2
Zone C2
Zone C2
Zone C2
Zone C2
Zone C2
Zone C2
646.620 km
605.516 km
611.583 km
494.860 km
563.927 km
547.079 km
537.996 km
848
317
434
2113
1618
1824
356
1.2972%
1.5773%
3.6866%
6.7203%
7.2929%
8.0592%
11.5169%
36DOBBELAERE PHILIPPEOLSENE4218712-201240.2513%
129
73
33
616
656
38
165
Montluçon 2014
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Poitiers 2014
Guéret I 2014
Argenton II 2014
La Souterraine I 2014
National
Zone A2
Zone A2
National
National
Zone A2
Zone A2
513.839 km
433.820 km
433.820 km
556.544 km
543.500 km
503.691 km
542.181 km
14230
3788
993
12379
7681
436
1391
0.9065%
1.9271%
3.3233%
4.9762%
8.5405%
8.7156%
11.8620%
37THONE JOSAS5030244-201240.4454%
8
15
28
130
100
180
789
Poitiers 2014
Bourges II 2014
Guéret I 2014
Bourges I 2014
Montluçon 2014
Châteauroux I 2014
La Souterraine I 2014
Zone C2
Zone C2
Zone C2
Zone C2
Zone C2
Zone C2
National
646.620 km
494.860 km
605.516 km
494.860 km
563.927 km
547.079 km
611.583 km
848
947
593
2113
1618
1824
7176
0.9434%
1.5839%
4.7218%
6.1524%
6.1805%
9.8684%
10.9950%
38STERCKX RENEBEGYNEN2022357-201040.5913%
128
101
246
183
107
272
2787
Poitiers 2014
Tours 2014
Bourges II 2014
Argenton II 2014
Châteauroux I 2014
La Souterraine II 2014
Bourges I 2014
National
National
National
National
PE Vlaams-Brabant
National
National
612.619 km
501.581 km
470.336 km
548.070 km
519.109 km
584.948 km
470.336 km
12379
3947
8005
3671
1321
3184
22663
1.0340%
2.5589%
3.0731%
4.9850%
8.0999%
8.5427%
12.2976%
39HERBOTS GEBROEDERSHALLE-B2030125-201240.6421%
104
12
110
298
283
374
1207
Bourges I 2014
Poitiers 2014
Châteauroux II 2014
Bourges II 2014
Tours 2014
Argenton II 2014
Guéret I 2014
National
Zone C1
National
National
National
National
National
458.480 km
607.173 km
509.476 km
458.480 km
497.861 km
538.443 km
569.483 km
22663
1429
4316
8005
3947
3671
7681
0.4589%
0.8397%
2.5487%
3.7227%
7.1700%
10.1880%
15.7141%
40SPRUYT EDDYLOUPOIG9106249-201241.5331%
2
7
75
15
53
241
428
Argenton I 2014
Châteauroux II 2014
Bourges I 2014
Argenton II 2014
Guéret I 2014
Montluçon 2014
Guéret II 2014
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
National
494.457 km
465.502 km
417.140 km
494.457 km
528.354 km
491.687 km
528.354 km
1181
756
2822
534
992
2007
2429
0.1693%
0.9259%
2.6577%
2.8090%
5.3427%
12.0080%
17.6204%
41VAN ELSACKER-JEPSENSCHILDE6044231-201241.5831%
31
114
58
196
1072
561
848
Châteauroux I 2014
La Souterraine I 2014
Montluçon 2014
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Guéret I 2014
Tours 2014
PE Antwerpen
National
Zone B2
National
National
National
National
533.965 km
600.239 km
562.234 km
486.869 km
486.869 km
598.015 km
512.113 km
1958
7176
2373
8005
22663
7681
3947
1.5833%
1.5886%
2.4442%
2.4485%
4.7302%
7.3037%
21.4847%
42HERMANS RIKPULLE6184043-201241.6955%
31
65
148
136
568
710
511
Montluçon 2014
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Châteauroux I 2014
Guéret I 2014
La Souterraine I 2014
Tours 2014
Zone B2
Zone B2
National
PE Antwerpen
National
National
National
562.152 km
487.486 km
487.486 km
535.278 km
598.686 km
601.391 km
515.021 km
2373
4783
8005
1958
7681
7176
3947
1.3064%
1.3590%
1.8488%
6.9459%
7.3949%
9.8941%
12.9465%
43VANWINGE-RENIERSSPALBEE5016786-201243.1662%
12
12
67
190
232
977
467
Châteauroux II 2014
Montluçon 2014
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Argenton II 2014
La Souterraine I 2014
Châteauroux I 2014
National
PE Limburg
National
National
National
National
PE Limburg
527.127 km
547.117 km
476.143 km
476.143 km
556.095 km
592.189 km
527.127 km
4316
1508
8005
22663
3671
7176
2280
0.2780%
0.7958%
0.8370%
0.8384%
6.3198%
13.6148%
20.4825%
44HOOYLAERTS OMERHOUWAAR2155621-201243.7666%
7
64
480
266
361
314
2201
Argenton II 2014
Bourges II 2014
Argenton I 2014
La Souterraine II 2014
Tours 2014
Montluçon 2014
Bourges I 2014
National
National
National
National
National
Zone C1
National
541.369 km
463.022 km
541.369 km
578.046 km
496.518 km
536.109 km
463.022 km
3671
8005
7691
3184
3947
3368
22663
0.1907%
0.7995%
6.2411%
8.3543%
9.1462%
9.3230%
9.7119%
45GODDERIS CHRISTOPHEKOMEN9024020-201044.0189%
14
408
83
53
39
31
1754
Bourges II 2014
Châteauroux I 2014
Bourges I 2014
La Souterraine I 2014
Châteauroux II 2014
Argenton II 2014
Poitiers 2014
PE West-Vlaanderen
National
Zone A1
Zone A1
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
National
411.785 km
450.362 km
411.785 km
517.275 km
450.362 km
478.444 km
527.309 km
621
17984
3085
1098
482
319
12379
2.2544%
2.2687%
2.6904%
4.8270%
8.0913%
9.7179%
14.1692%
46VAN OECKEL BART EN NAOUD-TUR6130638-201245.1942%
27
80
101
277
369
343
1010
Poitiers 2014
Bourges I 2014
Argenton II 2014
Tours 2014
Châteauroux II 2014
La Souterraine II 2014
Guéret I 2014
Zone B2
Zone B2
National
National
National
National
National
647.169 km
505.639 km
583.271 km
535.773 km
554.315 km
620.202 km
616.859 km
2108
4783
3671
3947
4316
3184
7681
1.2808%
1.6726%
2.7513%
7.0180%
8.5496%
10.7726%
13.1493%
47SAATDUZEN SABANTESSEND5035456-201145.6777%
19
144
65
352
232
296
905
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Châteauroux I 2014
Argenton I 2014
Châteauroux II 2014
Argenton II 2014
Tours 2014
National
National
PE Limburg
National
National
National
National
484.126 km
484.126 km
534.102 km
563.079 km
534.102 km
563.079 km
519.245 km
22663
8005
2280
7691
4316
3671
3947
0.0838%
1.7989%
2.8509%
4.5768%
5.3754%
8.0632%
22.9288%
48HOOYLAERTS OMERHOUWAAR2173439-201145.9187%
14
464
75
95
154
616
1190
Châteauroux I 2014
Bourges I 2014
Montluçon 2014
Guéret I 2014
Guéret II 2014
Châteauroux II 2014
Bourges II 2014
Zone C1
National
Zone C1
Zone C1
National
National
National
512.397 km
463.022 km
536.109 km
574.223 km
574.223 km
512.397 km
463.022 km
3820
22663
3368
1638
2429
4316
8005
0.3665%
2.0474%
2.2268%
5.7998%
6.3401%
14.2725%
14.8657%
49STERCKX RENEBEGYNEN2070109-201145.9207%
1
93
1390
576
127
380
410
Poitiers 2014
La Souterraine II 2014
Bourges I 2014
Guéret I 2014
Montluçon 2014
Argenton II 2014
Tours 2014
Zone B2
National
National
National
PE Vlaams-Brabant
National
National
612.619 km
584.948 km
470.336 km
581.556 km
544.058 km
548.070 km
501.581 km
2108
3184
22663
7681
1480
3671
3947
0.0474%
2.9208%
6.1334%
7.4990%
8.5811%
10.3514%
10.3876%
50HERBOTS GEBROEDERSHALLE-B2186287-201146.5245%
37
22
61
270
147
857
545
Bourges I 2014
Guéret I 2014
Tours 2014
Argenton II 2014
Poitiers 2014
Bourges II 2014
Montluçon 2014
National
National
National
National
Zone C1
National
Zone C1
458.480 km
569.483 km
497.861 km
538.443 km
607.173 km
458.480 km
529.568 km
22663
7681
3947
3671
1429
8005
3368
0.1633%
0.2864%
1.5455%
7.3549%
10.2869%
10.7058%
16.1817%
51DEN HAESE WILLYMOORTSE4142094-201146.8050%
9
436
536
22
239
173
2660
Argenton II 2014
Poitiers 2014
Montluçon 2014
Châteauroux II 2014
Bourges I 2014
La Souterraine I 2014
Châteauroux I 2014
Zone A2
National
National
PE Oost-Vlaanderen
Zone A2
Zone A2
National
512.896 km
568.764 km
519.587 km
484.264 km
440.877 km
551.070 km
484.264 km
436
12379
14230
562
3788
1391
17984
2.0642%
3.5221%
3.7667%
3.9146%
6.3094%
12.4371%
14.7909%
52VAN AERT JANMEERLE6197418-201247.0687%
11
86
98
57
23
294
76
Tours 2014
Châteauroux I 2014
Poitiers 2014
Guéret I 2014
Argenton II 2014
Bourges I 2014
Châteauroux II 2014
Zone B1
PE Antwerpen
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
542.881 km
564.906 km
655.088 km
628.774 km
593.808 km
517.603 km
564.906 km
574
1958
1994
1101
414
3750
440
1.9164%
4.3922%
4.9147%
5.1771%
5.5556%
7.8400%
17.2727%
53VAN ROMPAEY KARLOSINT-TR5057286-201247.1396%
16
99
92
258
131
385
1602
Argenton I 2014
Bourges I 2014
Argenton II 2014
Bourges II 2014
Montluçon 2014
Tours 2014
La Souterraine I 2014
National
National
National
National
PE Limburg
National
National
543.854 km
463.459 km
543.854 km
463.459 km
533.903 km
504.347 km
579.756 km
7691
22663
3671
8005
1508
3947
7176
0.2080%
0.4368%
2.5061%
3.2230%
8.6870%
9.7542%
22.3244%
54DR.MOENS DIRKGRIMBER2124225-201247.2117%
16
16
474
1770
736
66
403
La Souterraine II 2014
Montluçon 2014
Bourges II 2014
Bourges I 2014
La Souterraine I 2014
Poitiers 2014
Argenton II 2014
National
PE Vlaams-Brabant
National
National
National
PE Vlaams-Brabant
National
564.693 km
527.024 km
451.389 km
451.389 km
564.693 km
589.126 km
527.322 km
3184
1480
8005
22663
7176
619
3671
0.5025%
1.0811%
5.9213%
7.8101%
10.2564%
10.6624%
10.9779%
55STERCKX RENEBEGYNEN2035216-201247.6086%
11
67
484
334
511
618
3071
Poitiers 2014
Argenton II 2014
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Guéret I 2014
Tours 2014
Châteauroux I 2014
National
National
National
National
National
National
National
612.619 km
548.070 km
470.336 km
470.336 km
581.556 km
501.581 km
519.109 km
12379
3671
22663
8005
7681
3947
17984
0.0889%
1.8251%
2.1356%
4.1724%
6.6528%
15.6575%
17.0763%
56SPRUYT EDDYVIEUX GEMAPPE9078299-201248.8246%
155
8
28
44
38
150
258
Argenton I 2014
Guéret II 2014
La Souterraine I 2014
Argenton II 2014
La Souterraine II 2014
Bourges II 2014
Montluçon 2014
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
494.457 km
528.354 km
531.424 km
494.457 km
531.424 km
417.140 km
491.687 km
7691
344
939
534
452
1250
2007
2.0153%
2.3256%
2.9819%
8.2397%
8.4071%
12.0000%
12.8550%
57PEIRS MARCANZEGEM3116647-201249.4248%
90
14
4
13
1290
867
68
Montluçon 2014
La Souterraine I 2014
La Souterraine II 2014
Châteauroux II 2014
Poitiers 2014
Guéret I 2014
Argenton II 2014
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
National
National
PE West-Vlaanderen
502.413 km
531.440 km
531.440 km
464.541 km
546.905 km
532.471 km
493.030 km
14230
1018
236
482
12379
7681
319
0.6325%
1.3753%
1.6949%
2.6971%
10.4209%
11.2876%
21.3166%
58HENNES KRISTIAANROTSELA2076042-201149.5545%
45
268
145
377
57
2036
1072
Montluçon 2014
La Souterraine I 2014
Argenton II 2014
Guéret I 2014
Poitiers 2014
Châteauroux I 2014
Bourges II 2014
PE Vlaams-Brabant
National
National
National
PE Vlaams-Brabant
National
National
536.305 km
577.119 km
540.243 km
573.740 km
604.887 km
511.282 km
462.519 km
1480
7176
3671
7681
619
17984
8005
3.0405%
3.7347%
3.9499%
4.9082%
9.2084%
11.3212%
13.3916%
59LAMBRECHTS-LISMONTKORTENA2011809-201250.0122%
168
46
508
544
321
783
2851
La Souterraine I 2014
Poitiers 2014
Argenton I 2014
Guéret I 2014
Châteauroux I 2014
Bourges II 2014
Bourges I 2014
National
Zone C1
National
National
Zone C1
National
National
582.644 km
613.605 km
546.287 km
578.140 km
517.310 km
467.025 km
467.025 km
7176
1429
7691
7681
3820
8005
22663
2.3411%
3.2190%
6.6051%
7.0824%
8.4031%
9.7814%
12.5800%
60WILS ALBERTMOL-RAU6030376-201250.3331%
46
613
399
162
244
552
1195
Montluçon 2014
Bourges I 2014
Bourges II 2014
La Souterraine II 2014
Tours 2014
Châteauroux I 2014
Guéret I 2014
Zone C1
National
National
National
National
Zone C1
National
572.930 km
500.776 km
500.776 km
616.197 km
535.423 km
550.720 km
611.922 km
3368
22663
8005
3184
3947
3820
7681
1.3658%
2.7048%
4.9844%
5.0879%
6.1819%
14.4503%
15.5579%
61VAN ROMPAEY KARLOSINT-TR5047229-201151.3004%
106
27
42
83
133
2818
553
Châteauroux II 2014
Guéret I 2014
Poitiers 2014
Montluçon 2014
Châteauroux I 2014
Bourges I 2014
La Souterraine II 2014
National
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
National
National
514.898 km
574.364 km
613.340 km
533.903 km
514.898 km
463.459 km
579.756 km
4316
742
1033
1508
2280
22663
3184
2.4560%
3.6388%
4.0658%
5.5040%
5.8333%
12.4344%
17.3681%
62TOURNELLE DAVYRUMMEN2076658-201151.5350%
213
190
113
413
336
1001
576
Bourges I 2014
Guéret I 2014
Châteauroux II 2014
La Souterraine I 2014
Argenton II 2014
Bourges II 2014
La Souterraine II 2014
National
National
National
National
National
National
National
467.820 km
578.828 km
518.764 km
583.838 km
547.733 km
467.820 km
583.838 km
22663
7681
4316
7176
3671
8005
3184
0.9399%
2.4736%
2.6182%
5.7553%
9.1528%
12.5047%
18.0905%
63STEENAERTS WILLYLUMMEN5005506-201252.9275%
307
65
75
180
250
328
500
Bourges I 2014
Tours 2014
Châteauroux II 2014
Argenton II 2014
La Souterraine II 2014
Guéret II 2014
Châteauroux I 2014
National
National
National
National
National
National
PE Limburg
478.635 km
516.469 km
529.335 km
558.308 km
594.515 km
589.683 km
529.335 km
22663
3947
4316
3671
3184
2429
2280
1.3546%
1.6468%
1.7377%
4.9033%
7.8518%
13.5035%
21.9298%
64HERBOTS GEBROEDERSHALLE-B2177127-201253.2379%
11
60
133
60
413
444
1553
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Châteauroux I 2014
Poitiers 2014
Châteauroux II 2014
La Souterraine II 2014
La Souterraine I 2014
National
National
Zone C1
Zone C1
National
National
National
458.480 km
458.480 km
509.476 km
607.173 km
509.476 km
574.523 km
574.523 km
8005
22663
3820
1429
4316
3184
7176
0.1374%
0.2647%
3.4817%
4.1987%
9.5690%
13.9447%
21.6416%
65HOOYLAERTS OMERHOUWAAR2155622-201253.5502%
3
93
350
210
277
411
852
La Souterraine II 2014
Guéret II 2014
Guéret I 2014
Montluçon 2014
Argenton II 2014
Châteauroux II 2014
Tours 2014
Zone C1
National
National
Zone C1
National
National
National
578.046 km
574.223 km
574.223 km
536.109 km
541.369 km
512.397 km
496.518 km
1090
2429
7681
3368
3671
4316
3947
0.2752%
3.8287%
4.5567%
6.2351%
7.5456%
9.5227%
21.5860%
66VANDENHEEDE F.& J.ZINGEM4186125-201253.6924%
8
21
16
165
134
232
3960
Poitiers 2014
Montluçon 2014
Argenton I 2014
Guéret I 2014
Bourges II 2014
La Souterraine I 2014
Châteauroux I 2014
National
National
Zone A2
National
PE Oost-Vlaanderen
Zone A2
National
559.725 km
512.988 km
504.927 km
543.838 km
433.728 km
543.228 km
476.367 km
12379
14230
1630
7681
1150
1391
17984
0.0646%
0.1476%
0.9816%
2.1482%
11.6522%
16.6786%
22.0196%
67SCHROYEN-HENDERIXHEUSDEN5054455-201254.1972%
54
154
91
1832
350
445
1342
La Souterraine II 2014
La Souterraine I 2014
Châteauroux I 2014
Bourges I 2014
Argenton II 2014
Tours 2014
Guéret I 2014
National
National
PE Limburg
National
National
National
National
599.673 km
599.673 km
534.549 km
483.703 km
563.520 km
521.953 km
594.722 km
3184
7176
2280
22663
3671
3947
7681
1.6960%
2.1460%
3.9912%
8.0837%
9.5342%
11.2744%
17.4717%
68VAN WINKEL JEFTIELT2085243-201154.6853%
43
130
104
751
260
427
3562
Montluçon 2014
Bourges II 2014
La Souterraine II 2014
La Souterraine I 2014
Guéret II 2014
Argenton II 2014
Bourges I 2014
Zone C1
National
National
National
National
National
National
537.679 km
464.976 km
580.210 km
580.210 km
576.155 km
543.640 km
464.976 km
3368
8005
3184
7176
2429
3671
22663
1.2767%
1.6240%
3.2663%
10.4654%
10.7040%
11.6317%
15.7172%
69DE VOS YVESVOLKEGE4144125-201155.1720%
18
440
283
286
1014
137
105
La Souterraine I 2014
Montluçon 2014
Guéret I 2014
Bourges I 2014
Poitiers 2014
Bourges II 2014
Châteauroux II 2014
PE Oost-Vlaanderen
National
National
Zone A2
National
PE Oost-Vlaanderen
Zone A2
536.074 km
505.628 km
536.586 km
426.432 km
553.016 km
426.432 km
469.226 km
1282
14230
7681
3788
12379
1150
543
1.4041%
3.0921%
3.6844%
7.5502%
8.1913%
11.9130%
19.3370%
70REYNDERS-GERARD-CUDDYMAASMEC5108220-201255.2291%
43
32
30
84
167
56
714
Bourges II 2014
La Souterraine I 2014
Guéret I 2014
Montluçon 2014
Bourges I 2014
Argenton II 2014
Tours 2014
Zone C2
Zone C2
Zone C2
Zone C2
Zone C2
Zone C2
National
492.025 km
608.967 km
602.516 km
560.390 km
492.025 km
573.610 km
537.009 km
947
685
593
1618
2113
573
3947
4.5407%
4.6715%
5.0590%
5.1916%
7.9034%
9.7731%
18.0897%
71STEVENINCK BENNYHAMME4048027-201255.5293%
16
44
363
75
107
78
234
Montluçon 2014
Bourges I 2014
Châteauroux I 2014
Guéret I 2014
La Souterraine I 2014
Châteauroux II 2014
Bourges II 2014
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
National
Zone B1
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
538.142 km
460.741 km
505.712 km
571.529 km
572.348 km
505.712 km
460.741 km
2162
3811
17984
1101
946
562
1193
0.7401%
1.1545%
2.0185%
6.8120%
11.3108%
13.8790%
19.6144%
72CRETEN MARCELSINT-TR5058273-201256.1569%
164
178
239
608
690
515
215
Bourges I 2014
Argenton II 2014
La Souterraine II 2014
Argenton I 2014
Guéret I 2014
Châteauroux II 2014
Montluçon 2014
National
National
National
National
National
National
PE Limburg
462.663 km
543.034 km
578.947 km
543.034 km
573.574 km
514.077 km
533.147 km
22663
3671
3184
7691
7681
4316
1508
0.7236%
4.8488%
7.5063%
7.9053%
8.9832%
11.9323%
14.2573%
73PIERRE ROGER & DAVIDBOSSUT_GOTTEC1517872-201256.5366%
12
17
43
27
68
403
219
La Souterraine I 2014
Guéret II 2014
Châteauroux II 2014
La Souterraine II 2014
Guéret I 2014
Bourges I 2014
Bourges II 2014
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
555.353 km
551.813 km
489.602 km
555.353 km
551.813 km
440.596 km
440.596 km
939
344
756
452
992
2822
1250
1.2780%
4.9419%
5.6878%
5.9735%
6.8548%
14.2807%
17.5200%
74ENGELS JOS & JULPUTTE6261383-201157.1523%
11
14
478
442
648
2723
1372
Argenton II 2014
Montluçon 2014
Bourges I 2014
La Souterraine I 2014
Châteauroux II 2014
Châteauroux I 2014
Argenton I 2014
National
Zone B2
National
National
National
National
National
545.711 km
543.629 km
468.920 km
582.866 km
516.779 km
516.779 km
545.711 km
3671
2373
22663
7176
4316
17984
7691
0.2996%
0.5900%
2.1092%
6.1594%
15.0139%
15.1412%
17.8390%
75SPRUYT EDDYVIEUX GEMAPPE1514174-201157.2760%
76
17
32
494
32
115
440
Bourges I 2014
Argenton II 2014
Châteauroux II 2014
La Souterraine I 2014
Tours 2014
Bourges II 2014
Châteauroux I 2014
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
417.140 km
494.457 km
465.502 km
531.424 km
448.400 km
417.140 km
465.502 km
2822
534
756
7176
358
1250
1987
2.6931%
3.1835%
4.2328%
6.8841%
8.9386%
9.2000%
22.1439%
76VANOPPEN-LUYTENHERK-DE5020313-201157.4722%
87
264
510
1554
262
185
1314
Montluçon 2014
Châteauroux II 2014
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Argenton II 2014
Châteauroux I 2014
Guéret I 2014
PE Limburg
National
National
National
National
PE Limburg
National
544.368 km
523.933 km
473.130 km
473.130 km
552.904 km
523.933 km
584.162 km
1508
4316
8005
22663
3671
2280
7681
5.7692%
6.1168%
6.3710%
6.8570%
7.1370%
8.1140%
17.1071%
77RENDERS IVOGEEL6174174-201157.8419%
36
756
89
645
1631
519
814
Argenton II 2014
Bourges I 2014
Montluçon 2014
Bourges II 2014
Châteauroux I 2014
Châteauroux II 2014
Tours 2014
National
National
Zone B2
National
National
National
National
569.338 km
491.041 km
563.999 km
491.041 km
540.367 km
540.367 km
523.726 km
3671
22663
2373
8005
17984
4316
3947
0.9807%
3.3358%
3.7505%
8.0575%
9.0692%
12.0250%
20.6233%
78MAUROY DANIELMONT ST GUIBE1503017-201257.8794%
3
18
8
50
270
548
1552
Argenton II 2014
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Châteauroux II 2014
Montluçon 2014
Châteauroux I 2014
La Souterraine I 2014
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone C1
National
504.230 km
425.889 km
425.889 km
475.256 km
499.261 km
475.256 km
540.883 km
534
2822
1250
756
2007
3820
7176
0.5618%
0.6378%
0.6400%
6.6138%
13.4529%
14.3455%
21.6276%
79MUREZ MARICHALWADELINCOURT9069105-201057.9042%
4
9
234
55
107
105
89
Guéret II 2014
Argenton II 2014
Bourges I 2014
Châteauroux II 2014
Guéret I 2014
Poitiers 2014
La Souterraine II 2014
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone B1
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
504.231 km
466.377 km
393.770 km
437.676 km
504.231 km
524.147 km
504.411 km
344
534
3750
756
992
949
452
1.1628%
1.6854%
6.2400%
7.2751%
10.7863%
11.0643%
19.6903%
80HERBOTS GEBROEDERSHALLE-B2030127-201257.9867%
50
342
183
1464
718
456
655
Châteauroux II 2014
Bourges II 2014
La Souterraine II 2014
Bourges I 2014
Guéret I 2014
Tours 2014
Montluçon 2014
National
National
National
National
National
National
Zone C1
509.476 km
458.480 km
574.523 km
458.480 km
569.483 km
497.861 km
529.568 km
4316
8005
3184
22663
7681
3947
3368
1.1585%
4.2723%
5.7475%
6.4599%
9.3477%
11.5531%
19.4477%
81JACOBS LEONTREMELO2008257-201258.5705%
31
179
117
547
304
1037
468
Tours 2014
Bourges II 2014
Argenton II 2014
Argenton I 2014
La Souterraine II 2014
Guéret I 2014
Poitiers 2014
National
National
National
National
National
National
Zone B2
496.955 km
466.682 km
544.097 km
544.097 km
581.070 km
577.902 km
608.147 km
3947
8005
3671
7691
3184
7681
2108
0.7854%
2.2361%
3.1871%
7.1122%
9.5477%
13.5008%
22.2011%
82HERBOTS GEBROEDERSHALLE-B2030136-201259.2190%
533
248
279
184
865
1143
811
Bourges I 2014
La Souterraine I 2014
Bourges II 2014
Argenton II 2014
Guéret I 2014
Argenton I 2014
Châteauroux II 2014
National
National
National
National
National
National
National
458.480 km
574.523 km
458.480 km
538.443 km
569.483 km
538.443 km
509.476 km
22663
7176
8005
3671
7681
7691
4316
2.3519%
3.4560%
3.4853%
5.0123%
11.2616%
14.8615%
18.7905%
83STERCKX RENEBEGIJNE2022415-201059.6068%
22
19
172
112
375
386
82
Guéret I 2014
Poitiers 2014
Argenton II 2014
Châteauroux I 2014
Tours 2014
Montluçon 2014
Guéret II 2014
Zone B2
PE Vlaams-Brabant
National
PE Vlaams-Brabant
National
Zone B2
Zone B2
581.556 km
612.619 km
548.070 km
519.109 km
501.581 km
544.058 km
581.556 km
1646
619
3671
1321
3947
2373
504
1.3366%
3.0695%
4.6854%
8.4784%
9.5009%
16.2663%
16.2698%
84STEVENINCK BENNYHAMME4048090-201259.6329%
2
116
127
86
31
2964
107
Tours 2014
Bourges I 2014
Montluçon 2014
Bourges II 2014
Argenton II 2014
Châteauroux I 2014
Châteauroux II 2014
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
National
PE Oost-Vlaanderen
479.798 km
460.741 km
538.142 km
460.741 km
534.474 km
505.712 km
505.712 km
640
3811
2162
1193
404
17984
562
0.3125%
3.0438%
5.8742%
7.2087%
7.6733%
16.4813%
19.0391%
85GOOVAERTS VIC JENSBEERZEL6031921-201160.0738%
58
1391
565
279
845
974
436
Châteauroux II 2014
Bourges I 2014
Guéret I 2014
Argenton II 2014
La Souterraine I 2014
Bourges II 2014
La Souterraine II 2014
National
National
National
National
National
National
National
518.636 km
470.633 km
581.840 km
547.574 km
584.687 km
470.633 km
584.687 km
4316
22663
7681
3671
7176
8005
3184
1.3438%
6.1378%
7.3558%
7.6001%
11.7754%
12.1674%
13.6935%
86MENTEN RONNYRUMMEN2067539-201260.2705%
71
374
136
159
274
1398
899
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Montluçon 2014
Argenton II 2014
Châteauroux II 2014
La Souterraine I 2014
Châteauroux I 2014
National
National
Zone C1
National
National
National
Zone C1
469.353 km
469.353 km
540.561 km
549.170 km
520.199 km
585.315 km
520.199 km
8005
22663
3368
3671
4316
7176
3820
0.8869%
1.6503%
4.0380%
4.3312%
6.3485%
19.4816%
23.5340%
87VAN OECKEL BART EN NAOUD-TUR6126221-201160.4869%
54
80
941
189
663
691
635
Argenton II 2014
Poitiers 2014
Bourges I 2014
Châteauroux II 2014
La Souterraine I 2014
Tours 2014
La Souterraine II 2014
National
Zone B2
National
National
National
National
National
583.271 km
647.169 km
505.639 km
554.315 km
620.202 km
535.773 km
620.202 km
3671
2108
22663
4316
7176
3947
3184
1.4710%
3.7951%
4.1521%
4.3791%
9.2391%
17.5070%
19.9435%
88VAN ROMPAEY KARLOSINT-TR5057175-201260.6101%
254
202
100
238
804
356
1268
Bourges I 2014
La Souterraine I 2014
Montluçon 2014
La Souterraine II 2014
Guéret I 2014
Châteauroux I 2014
Argenton I 2014
National
National
PE Limburg
National
National
PE Limburg
National
463.459 km
579.756 km
533.903 km
579.756 km
574.364 km
514.898 km
543.854 km
22663
7176
1508
3184
7681
2280
7691
1.1208%
2.8149%
6.6313%
7.4749%
10.4674%
15.6140%
16.4868%
89JONCKERS J & YLINTER2060778-201160.6798%
60
97
242
955
726
732
709
Châteauroux II 2014
Argenton II 2014
Guéret I 2014
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Châteauroux I 2014
Montluçon 2014
National
National
National
National
National
Zone C1
Zone C1
510.210 km
539.184 km
570.691 km
459.617 km
459.617 km
510.210 km
531.230 km
4316
3671
7681
22663
8005
3820
3368
1.3902%
2.6423%
3.1506%
4.2139%
9.0693%
19.1623%
21.0511%
90VLAEMINCK MARCRAMSEL6219011-201260.7584%
43
60
235
2185
431
1023
1253
Guéret II 2014
Poitiers 2014
Argenton I 2014
Bourges I 2014
La Souterraine II 2014
La Souterraine I 2014
Bourges II 2014
National
Zone B2
National
National
National
National
National
585.511 km
616.779 km
552.121 km
474.292 km
588.972 km
588.972 km
474.292 km
2429
2108
7691
22663
3184
7176
8005
1.7703%
2.8463%
3.0555%
9.6413%
13.5364%
14.2559%
15.6527%
91DOCKX LEO & GERRYKONINGS6249331-201160.9535%
9
8
98
241
1508
182
1738
Châteauroux II 2014
Bourges II 2014
Montluçon 2014
Argenton II 2014
Châteauroux I 2014
La Souterraine I 2014
Guéret I 2014
National
Zone B2
Zone B2
National
National
PE Antwerpen
National
522.386 km
474.711 km
549.572 km
551.311 km
522.386 km
588.521 km
585.902 km
4316
1649
2373
3671
17984
981
7681
0.2085%
0.4851%
4.1298%
6.5650%
8.3852%
18.5525%
22.6273%
92JOCHEMS-VAN HASSELTRIJKEVO6194644-201261.0294%
23
24
119
359
121
1693
183
Châteauroux I 2014
Argenton I 2014
Poitiers 2014
Bourges I 2014
Guéret I 2014
Montluçon 2014
La Souterraine I 2014
PE Antwerpen
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
Zone B1
550.022 km
578.929 km
640.517 km
502.660 km
613.833 km
577.676 km
616.245 km
1958
1153
1994
3750
1101
14230
946
1.1747%
2.0815%
5.9679%
9.5733%
10.9900%
11.8974%
19.3446%
93HOOYLAERTS OMERHOUWAAR2173437-201161.3979%
79
36
518
788
475
571
459
Châteauroux I 2014
Guéret I 2014
Bourges II 2014
La Souterraine I 2014
Tours 2014
Châteauroux II 2014
La Souterraine II 2014
Zone C1
Zone C1
National
National
National
National
National
512.397 km
574.223 km
463.022 km
578.046 km
496.518 km
512.397 km
578.046 km
3820
1638
8005
7176
3947
4316
3184
2.0681%
2.1978%
6.4710%
10.9810%
12.0345%
13.2298%
14.4158%
94VAN MUYLDER-NOEL-DEMUBUGGENH2050521-201161.6552%
6
52
53
175
48
627
117
Châteauroux II 2014
Montluçon 2014
Guéret I 2014
Guéret II 2014
La Souterraine II 2014
Bourges I 2014
Tours 2014
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
Zone B1
National
Zone B1
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
501.525 km
532.646 km
566.759 km
566.759 km
568.049 km
455.826 km
477.304 km
562
2162
1101
2429
430
3750
640
1.0676%
2.4052%
4.8138%
7.2046%
11.1628%
16.7200%
18.2812%
95RENDERS IVOGEEL6030235-201262.5544%
125
546
116
526
486
1142
391
La Souterraine I 2014
Bourges I 2014
Argenton II 2014
Châteauroux II 2014
Tours 2014
Bourges II 2014
Montluçon 2014
National
National
National
National
National
National
Zone B2
606.048 km
491.041 km
569.338 km
540.367 km
523.726 km
491.041 km
563.999 km
7176
22663
3671
4316
3947
8005
2373
1.7419%
2.4092%
3.1599%
12.1872%
12.3131%
14.2661%
16.4770%
96PUTSEYS PATTEHOUTAIN_LE_VA1515255-201262.6683%
5
33
354
221
56
380
276
La Souterraine II 2014
Châteauroux II 2014
Argenton I 2014
Montluçon 2014
Argenton II 2014
Bourges I 2014
Bourges II 2014
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
National
Zone C1
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
528.978 km
463.084 km
492.042 km
489.096 km
492.042 km
414.629 km
414.629 km
452
756
7691
3368
534
2822
1250
1.1062%
4.3651%
4.6028%
6.5618%
10.4869%
13.4656%
22.0800%
97VAN DE PUTTE RUDYLEMBERG4230121-201163.5707%
129
55
244
567
1415
151
3077
Châteauroux I 2014
Argenton I 2014
Bourges I 2014
Guéret I 2014
Montluçon 2014
La Souterraine I 2014
Poitiers 2014
National
Zone A2
Zone A2
National
National
Zone A2
National
486.964 km
515.585 km
443.673 km
554.002 km
522.436 km
553.779 km
571.237 km
17984
1630
3788
7681
14230
1391
12379
0.7173%
3.3742%
6.4414%
7.3818%
9.9438%
10.8555%
24.8566%
98WOLFS MAARTENBERINGE5156379-201163.6652%
7
287
1496
349
593
336
561
Montluçon 2014
La Souterraine I 2014
Bourges I 2014
Tours 2014
Châteauroux II 2014
Châteauroux I 2014
Argenton II 2014
PE Limburg
National
National
National
National
PE Limburg
National
561.124 km
605.704 km
489.833 km
527.331 km
540.508 km
540.508 km
569.482 km
1508
7176
22663
3947
4316
2280
3671
0.4642%
3.9994%
6.6011%
8.8422%
13.7396%
14.7368%
15.2819%
99V.D.MAELEN S- PENNE BNEDERHA4300460-201263.7208%
9
22
151
202
156
70
411
La Souterraine I 2014
Tours 2014
Bourges I 2014
Montluçon 2014
Bourges II 2014
La Souterraine II 2014
Guéret II 2014
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
545.157 km
453.077 km
433.665 km
511.315 km
433.665 km
545.157 km
544.407 km
1282
640
3811
2162
1193
430
2429
0.7020%
3.4375%
3.9622%
9.3432%
13.0763%
16.2791%
16.9205%
100VANDEPOEL YVESGEETBET2199237-201164.7630%
185
1448
260
559
717
1088
631
La Souterraine II 2014
Bourges I 2014
Argenton II 2014
Guéret I 2014
La Souterraine I 2014
Bourges II 2014
Châteauroux II 2014
National
National
National
National
National
National
National
582.374 km
466.478 km
546.188 km
577.524 km
582.374 km
466.478 km
517.216 km
3184
22663
3671
7681
7176
8005
4316
5.8103%
6.3893%
7.0825%
7.2777%
9.9916%
13.5915%
14.6200%