PIPA排行榜: 比利时全国赛最佳一岁鸽-7场比赛

  • 中距离
  • 一岁鸽组
  • 比利时
  • 28/09/2015

波治I、查特路I、盖雷、蒙吕松、亚精顿I、拉索特年I 、查特路II 、波治II、查特路III、亚精顿II、拉索特年II、伊苏丹和查特路IV全国赛战罢,PIPA全新发布“比利时全国赛最佳一岁鸽-7场比赛”排行榜,已经公布的全国赛、大区赛和全省赛成绩都被计入本排行榜中。

名次入赏赛事赛绩距离参赛羽数Coeff
1DE BISSCHOP GUSTAAFASSE2273142-20147.5488%
28
23
26
106
68
102
840
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
National
Zone B1
Zone B1
National
Zone B1
Zone B1
National
444.731 km
519.705 km
490.856 km
521.245 km
444.731 km
555.733 km
490.856 km
14496
6099
5700
16982
7739
5821
25710
0.1932%
0.3771%
0.4561%
0.6242%
0.8787%
1.7523%
3.2672%
2STEVENINCK BENNYHAMME4059828-20148.1671%
2
26
27
50
63
51
27
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux III 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
505.712 km
505.712 km
571.529 km
534.474 km
460.741 km
460.741 km
506.810 km
4206
5877
4432
6099
4668
2392
976
0.0476%
0.4424%
0.6092%
0.8198%
1.3496%
2.1321%
2.7664%
3DUSAUSOIT DANYBELOEIL1006642-201413.2345%
13
32
94
25
642
12
338
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
La Souterraine II 2015
Bourges I 2015
Zone B1
Zone B1
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone B1
440.318 km
469.065 km
474.019 km
395.840 km
440.318 km
506.987 km
395.840 km
5700
6099
16982
1587
25710
344
7739
0.2281%
0.5247%
0.5535%
1.5753%
2.4971%
3.4884%
4.3675%
4BROECKX NIELSOUD-TUR6031306-201415.5914%
3
14
14
44
106
822
1340
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2015
National
National
National
PE Antwerpen
Zone B2
National
National
580.476 km
555.371 km
617.998 km
555.371 km
584.325 km
506.778 km
506.778 km
16982
25710
16262
2845
5327
14496
21522
0.0177%
0.0545%
0.0861%
1.5466%
1.9899%
5.6705%
6.2262%
5JESPERS VANDERWEGENHOLSBEEK2170088-201416.5214%
1
1
292
102
664
732
847
La Souterraine II 2015
Argenton II 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Guéret 2015
Zone B2
PE Vlaams-Brabant
National
Zone B2
National
National
National
574.564 km
537.798 km
508.830 km
537.798 km
508.830 km
533.160 km
570.945 km
960
346
25710
5327
18658
16982
16262
0.1042%
0.2890%
1.1357%
1.9148%
3.5588%
4.3104%
5.2085%
6EYLETTEN MICHEL+GUNTHDIEST2205859-201417.2893%
32
100
254
362
143
760
925
Châteauroux III 2015
Guéret 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
National
National
National
National
Zone B2
National
National
525.194 km
585.005 km
473.834 km
524.029 km
553.006 km
545.944 km
473.834 km
5868
16262
21522
25710
5327
16982
14496
0.5453%
0.6149%
1.1802%
1.4080%
2.6844%
4.4753%
6.3811%
7DE BISSCHOP GUSTAAFASSE2273078-201417.6001%
28
27
118
95
136
263
1210
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
National
Zone B1
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
490.856 km
490.856 km
521.245 km
444.731 km
519.705 km
555.733 km
444.731 km
25710
5700
16982
7739
6099
5821
14496
0.1089%
0.4737%
0.6949%
1.2275%
2.2299%
4.5181%
8.3471%
8DAS JOSLUMMEN2006222-201419.6257%
4
2
4
35
1303
875
1159
Argenton I 2015
La Souterraine I 2015
La Souterraine II 2015
Argenton II 2015
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Bourges I 2015
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
National
National
National
National
558.849 km
595.160 km
595.160 km
558.849 km
529.873 km
590.537 km
479.446 km
1721
254
302
2418
25710
16262
21522
0.2324%
0.7874%
1.3245%
1.4475%
5.0681%
5.3806%
5.3852%
9THIBAUT_BOONSSOMBREFFE1123567-201420.7016%
1
1
12
3
409
473
29
Argenton I 2015
La Souterraine II 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux IV 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Argenton II 2015
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
National
National
SPE Luik-Namen-Luxemburg
492.944 km
529.458 km
463.967 km
465.130 km
414.215 km
463.967 km
492.944 km
795
187
966
161
21522
18658
232
0.1258%
0.5348%
1.2422%
1.8634%
1.9004%
2.5351%
12.5000%
10ROODHOOFT ANDREPULDERB6264101-201420.8864%
18
69
97
553
875
274
872
Châteauroux III 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
National
Zone B1
National
538.736 km
566.526 km
489.914 km
564.671 km
537.603 km
601.108 km
489.914 km
1608
6099
7739
16982
25710
5821
14496
1.1194%
1.1313%
1.2534%
3.2564%
3.4034%
4.7071%
6.0154%
11TOURNELLE DAVYRUMMEN2188863-201421.6702%
45
61
255
232
235
84
362
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Châteauroux III 2015
Argenton II 2015
National
Zone B2
National
National
National
National
National
467.820 km
547.733 km
467.820 km
518.764 km
538.907 km
519.939 km
547.733 km
14496
5327
21522
18658
16982
5868
2418
0.3104%
1.1451%
1.1848%
1.2434%
1.3838%
1.4315%
14.9711%
12STERCKX RENEBEGIJNENDIJK2170685-201422.2499%
56
9
280
15
1178
934
391
Châteauroux I 2015
La Souterraine II 2015
Guéret 2015
La Souterraine I 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux III 2015
National
Zone B2
National
Zone B2
National
National
National
519.109 km
584.948 km
581.556 km
584.948 km
470.336 km
544.058 km
520.256 km
25710
960
16262
864
21522
16982
5868
0.2178%
0.9375%
1.7218%
1.7361%
5.4735%
5.4999%
6.6633%
13DE VROE-V.GAVER J,T&MMOORTSE4102259-201422.4737%
4
15
262
77
252
587
402
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Zone A2
Zone A2
National
Zone A2
National
Zone A2
Zone A2
441.450 km
520.161 km
513.463 km
484.832 km
551.638 km
484.832 km
551.805 km
4930
4541
19925
5641
6205
8291
4878
0.0811%
0.3303%
1.3149%
1.3650%
4.0612%
7.0800%
8.2411%
14THONE X+MAS2022040-201423.7428%
5
124
6
19
52
91
112
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Zone C1
National
Zone C1
Zone C1
Zone C1
Zone C1
Zone C1
575.907 km
494.759 km
605.415 km
546.979 km
563.826 km
546.979 km
494.759 km
1294
21522
746
1269
1303
1229
1233
0.3864%
0.5762%
0.8043%
1.4972%
3.9908%
7.4044%
9.0835%
15DAS JOSLUMMEN2006271-201423.8700%
10
3
25
428
83
754
86
Guéret 2015
La Souterraine I 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Argenton II 2015
Bourges II 2015
Châteauroux III 2015
National
PE Limburg
PE Limburg
National
National
National
PE Limburg
590.537 km
595.160 km
558.849 km
479.446 km
558.849 km
479.446 km
531.041 km
16262
254
1721
21522
2418
14496
815
0.0615%
1.1811%
1.4526%
1.9887%
3.4326%
5.2014%
10.5521%
16POLLIN MARC & GEERTSNELLEG3027052-201424.1223%
1
8
12
5
19
5
164
Châteauroux III 2015
La Souterraine II 2015
Issoudun 2015
Bourges II 2015
La Souterraine I 2015
Argenton II 2015
Bourges I 2015
PE West-Vlaanderen
National
National
Zone A1
Zone A1
Zone A1
Zone A1
495.713 km
561.607 km
476.470 km
456.263 km
561.607 km
522.733 km
456.263 km
708
2548
2212
536
711
139
1030
0.1412%
0.3140%
0.5425%
0.9328%
2.6723%
3.5971%
15.9223%
17DANIELS WILLYKESSEL6082129-201424.5244%
1
12
6
44
156
1125
2220
Châteauroux III 2015
Châteauroux I 2015
La Souterraine I 2015
Guéret 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
National
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
National
527.608 km
526.475 km
592.620 km
590.020 km
478.831 km
526.475 km
478.831 km
5868
25710
1740
5821
7739
18658
14496
0.0170%
0.0467%
0.3448%
0.7559%
2.0158%
6.0296%
15.3146%
18GEVAERT_LANNOODEINZE MEIGEM4032006-201425.5042%
6
40
281
45
125
244
664
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
La Souterraine II 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
La Souterraine I 2015
Zone A2
Zone A2
National
National
Zone A2
Zone A2
National
483.739 km
551.817 km
512.195 km
550.650 km
442.025 km
442.025 km
550.650 km
8291
4878
19925
2548
4930
2976
6205
0.0724%
0.8200%
1.4103%
1.7661%
2.5355%
8.1989%
10.7010%
19VAN MUYLDER_DE MULBUGGENHOUT6159336-201425.5498%
71
35
124
34
22
276
299
Montluçon 2015
La Souterraine I 2015
Guéret 2015
Châteauroux III 2015
La Souterraine II 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
532.646 km
568.049 km
566.759 km
502.633 km
568.049 km
530.342 km
501.525 km
3700
1740
4432
976
594
6099
4206
1.9189%
2.0115%
2.7978%
3.4836%
3.7037%
4.5253%
7.1089%
20HOK JOS VERCAMMENVREMDE6175059-201426.4360%
5
17
109
586
913
39
1280
Châteauroux I 2015
Châteauroux IV 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Issoudun 2015
Bourges II 2015
National
National
Zone B1
National
National
Zone B1
National
526.830 km
527.956 km
590.840 km
526.830 km
555.058 km
504.950 km
479.692 km
25710
1987
5821
18658
16982
615
14496
0.0194%
0.8556%
1.8725%
3.1407%
5.3763%
6.3415%
8.8300%
21BUYST RUDILOKEREN4062867-201426.4890%
16
266
65
194
216
400
494
La Souterraine I 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
National
National
Zone A2
Zone A2
Zone A2
Zone A2
Zone A2
569.191 km
531.079 km
458.624 km
502.417 km
569.113 km
502.432 km
458.639 km
6205
19925
2976
5641
4878
8291
4930
0.2579%
1.3350%
2.1841%
3.4391%
4.4280%
4.8245%
10.0203%
22TEAM D'HONDTDEINZE4045449-201426.6062%
11
53
124
210
132
142
432
La Souterraine II 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Issoudun 2015
Montluçon 2015
National
Zone A2
Zone A2
Zone A2
Zone A2
National
Zone A2
551.044 km
442.368 km
484.135 km
484.135 km
442.368 km
464.476 km
522.146 km
2548
4930
5641
8291
2976
2212
4541
0.4317%
1.0751%
2.1982%
2.5329%
4.4355%
6.4195%
9.5133%
23TOURNELLE DAVYRUMMEN2188583-201426.6539%
92
342
231
288
214
273
2384
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
Châteauroux III 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
National
National
National
National
National
Zone B2
National
467.820 km
518.764 km
538.907 km
467.820 km
519.939 km
547.733 km
518.764 km
21522
25710
16982
14496
5868
5327
18658
0.4275%
1.3302%
1.3603%
1.9868%
3.6469%
5.1248%
12.7774%
24STERCKX RENEBEGYNEN2170658-201427.4517%
3
152
141
835
691
1117
1850
La Souterraine I 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
PE Vlaams-Brabant
National
Zone B2
National
National
National
National
584.948 km
519.109 km
548.070 km
519.109 km
470.336 km
544.058 km
470.336 km
374
18658
5327
25710
14496
16982
21522
0.8021%
0.8147%
2.6469%
3.2478%
4.7668%
6.5776%
8.5959%
25GEVAERT VAN SCHOORISRONSE4223704-201428.0439%
2
89
30
518
130
470
258
Argenton II 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux III 2015
Argenton I 2015
La Souterraine II 2015
La Souterraine I 2015
Bourges II 2015
Zone A2
Zone A2
Zone A2
National
National
National
Zone A2
488.232 km
459.651 km
460.721 km
488.232 km
526.499 km
526.499 km
416.903 km
456
5641
1441
19925
2548
6205
2976
0.4386%
1.5777%
2.0819%
2.5997%
5.1020%
7.5745%
8.6694%
26THYS NICK ROGERHALLAAR6274449-201428.2303%
8
209
388
932
946
424
1418
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux III 2015
Montluçon 2015
National
National
National
National
National
National
National
474.863 km
523.107 km
586.079 km
474.863 km
523.107 km
524.247 km
549.130 km
14496
25710
16262
21522
18658
5868
16982
0.0552%
0.8129%
2.3859%
4.3304%
5.0702%
7.2256%
8.3500%
27THONE JOSAS2022026-201428.7106%
1
1
18
25
6
8
234
Argenton I 2015
Guéret 2015
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux IV 2015
Bourges II 2015
Zone C1
Zone C1
Zone C1
Zone C1
Zone C1
Zone C1
Zone C1
576.007 km
605.516 km
563.927 km
547.079 km
611.583 km
548.269 km
494.860 km
1294
746
1303
1269
240
218
1233
0.0773%
0.1340%
1.3814%
1.9701%
2.5000%
3.6697%
18.9781%
28HOK JOS VERCAMMENVREMDE6175036-201428.8798%
41
268
9
27
851
523
1293
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux IV 2015
La Souterraine II 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Zone B1
National
Zone B1
Zone B1
National
Zone B1
National
590.840 km
526.830 km
527.956 km
593.091 km
555.058 km
479.692 km
479.692 km
5821
25710
474
594
16982
7739
14496
0.7043%
1.0424%
1.8987%
4.5454%
5.0112%
6.7580%
8.9197%
29VAN DEN HEEDE FREDDYZINGEM4000355-201429.1412%
66
326
161
82
152
162
299
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
La Souterraine II 2015
Montluçon 2015
Argenton II 2015
Bourges II 2015
Zone A2
National
Zone A2
National
Zone A2
National
Zone A2
433.728 km
504.927 km
476.367 km
543.228 km
512.988 km
504.927 km
433.728 km
4930
19925
5641
2548
4541
2418
2976
1.3387%
1.6361%
2.8541%
3.2182%
3.3473%
6.6997%
10.0470%
30JANSSENS JOHNYEKSEL2040509-201429.3776%
276
524
772
687
88
17
136
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Issoudun 2015
Châteauroux IV 2015
National
National
National
National
PE Limburg
PE Limburg
National
612.376 km
552.349 km
552.349 km
501.389 km
581.318 km
528.888 km
553.523 km
16262
18658
25710
21522
1721
253
1987
1.6972%
2.8084%
3.0027%
3.1921%
5.1133%
6.7194%
6.8445%
31VAN DEN EECKHOUDT MARKALKEN4123113-201429.4006%
31
67
81
87
22
589
275
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Bourges I 2015
Châteauroux III 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
531.129 km
525.665 km
563.500 km
452.951 km
498.064 km
496.979 km
452.951 km
3700
6099
4432
4668
976
5877
2392
0.8378%
1.0985%
1.8276%
1.8638%
2.2541%
10.0221%
11.4967%
32HOK CLEIRBAUTBONHEID6210441-201429.4673%
82
425
41
413
402
396
552
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
La Souterraine I 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Zone B1
National
Zone B1
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
513.374 km
513.374 km
579.560 km
465.931 km
465.931 km
542.290 km
577.103 km
5700
25710
1740
14496
7739
6099
5821
1.4386%
1.6530%
2.3563%
2.8491%
5.1945%
6.4929%
9.4829%
33BROECKX NIELSOUD-TUR6031234-201429.4815%
274
536
661
532
201
722
1620
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
National
National
National
National
Zone B2
National
National
555.371 km
555.371 km
506.778 km
617.998 km
584.325 km
580.476 km
506.778 km
25710
18658
21522
16262
5327
16982
14496
1.0657%
2.8728%
3.0713%
3.2714%
3.7732%
4.2516%
11.1755%
34VAN DEN HEEDE FREDDYZINGEM4000130-201430.0519%
43
56
110
83
209
152
2554
Châteauroux II 2015
Argenton II 2015
Montluçon 2015
La Souterraine II 2015
La Souterraine I 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Zone A2
National
Zone A2
National
National
Zone A2
National
476.367 km
504.927 km
512.988 km
543.228 km
543.228 km
433.728 km
504.927 km
5641
2418
4541
2548
6205
2976
19925
0.7623%
2.3160%
2.4224%
3.2575%
3.3682%
5.1075%
12.8181%
35VANDEVORST LOUISWILLEBR2311013-201430.0555%
85
30
132
282
980
57
1602
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Châteauroux III 2015
Montluçon 2015
La Souterraine I 2015
Bourges II 2015
National
Zone B2
National
National
National
Zone B2
National
500.081 km
529.057 km
561.491 km
501.242 km
523.029 km
565.591 km
450.315 km
18658
5327
16262
5868
16982
864
14496
0.4556%
0.5632%
0.8117%
4.8057%
5.7708%
6.5972%
11.0513%
36VOS JEAN+JENNESWEBBEKO2205249-201430.3546%
4
15
117
28
696
712
4437
Montluçon 2015
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2015
National
National
National
Zone B2
National
National
National
545.565 km
584.692 km
523.785 km
552.762 km
523.785 km
473.570 km
473.570 km
16982
16262
25710
5327
18658
14496
21522
0.0236%
0.0922%
0.4551%
0.5256%
3.7303%
4.9117%
20.6161%
37ENGELS JOS & JULPUTTE6022660-201430.4657%
8
86
315
163
279
1703
104
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux III 2015
Zone B1
Zone B1
National
Zone B1
Zone B1
National
PE Antwerpen
468.920 km
516.779 km
543.629 km
580.120 km
545.711 km
516.779 km
517.915 km
7739
5700
16982
5821
6099
25710
800
0.1034%
1.5088%
1.8549%
2.8002%
4.5745%
6.6239%
13.0000%
38JESPERS-VANDERWEGENHOLSBEE2170124-201430.7881%
119
151
625
490
1267
533
221
Guéret 2015
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Châteauroux III 2015
Argenton II 2015
National
National
National
National
National
National
National
570.945 km
533.160 km
508.830 km
508.830 km
459.732 km
509.982 km
537.798 km
16262
16982
25710
18658
21522
5868
2418
0.7318%
0.8892%
2.4310%
2.6262%
5.8870%
9.0832%
9.1398%
39DE VROE-V.GAVER J,T&MMOORTSE4102170-201430.9081%
39
80
102
161
263
179
2262
Argenton I 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
La Souterraine I 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Montluçon 2015
National
Zone A2
Zone A2
National
Zone A2
Zone A2
National
513.463 km
551.805 km
484.832 km
551.638 km
441.450 km
441.450 km
520.161 km
19925
4878
5641
6205
4930
2976
16982
0.1957%
1.6400%
1.8082%
2.5947%
5.3347%
6.0148%
13.3200%
40PEC RACING-TEAM ADKTIELT-W2230871-201431.4189%
84
436
186
33
1209
1774
1192
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
National
National
Zone B2
Zone B2
National
National
National
463.410 km
463.410 km
541.799 km
578.461 km
512.825 km
512.825 km
574.608 km
21522
14496
5327
864
18658
25710
16262
0.3903%
3.0077%
3.4917%
3.8194%
6.4798%
6.9000%
7.3300%
41KITANO MASAOZOUTLEE2186124-201431.4897%
11
470
656
936
726
310
1779
Argenton II 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
PE Vlaams-Brabant
National
National
National
National
Zone B2
National
542.852 km
462.923 km
513.884 km
462.923 km
573.930 km
542.852 km
513.884 km
346
14496
18658
21522
16262
5327
25710
3.1792%
3.2423%
3.5159%
4.3490%
4.4644%
5.8194%
6.9195%
42STOOP ROGERRUPELMO4053688-201431.7800%
22
16
50
124
245
647
1940
Châteauroux I 2015
La Souterraine I 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Châteauroux III 2015
Montluçon 2015
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
National
National
515.847 km
582.346 km
469.953 km
515.847 km
544.674 km
516.957 km
546.523 km
5877
1740
4668
4206
6099
5868
16982
0.3743%
0.9195%
1.0711%
2.9482%
4.0170%
11.0259%
11.4239%
43GEVAERT-VAN SCHOORISSRONSE4223744-201432.4362%
8
11
25
7
62
273
1162
Châteauroux III 2015
Bourges II 2015
La Souterraine II 2015
Argenton II 2015
Issoudun 2015
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
National
Zone A2
National
Zone A2
National
Zone A2
Zone A2
460.721 km
416.903 km
526.499 km
488.232 km
439.550 km
496.181 km
459.651 km
5868
2976
2548
456
2212
4541
5641
0.1363%
0.3696%
0.9812%
1.5351%
2.8029%
6.0119%
20.5992%
44THIBAUT_BOONSSOMBREFFE1123517-201432.8083%
2
19
6
46
62
47
1503
La Souterraine II 2015
Guéret 2015
Châteauroux IV 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
National
529.458 km
525.402 km
465.130 km
463.967 km
414.215 km
492.944 km
463.967 km
187
543
161
966
1072
795
18658
1.0695%
3.4991%
3.7267%
4.7619%
5.7836%
5.9120%
8.0555%
45VAN MUYLDER-DEMULBUGGENH6159281-201432.9347%
9
19
24
133
215
48
1045
Guéret 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
Argenton II 2015
Argenton I 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
Zone B1
566.759 km
455.826 km
501.525 km
532.646 km
501.525 km
530.342 km
530.342 km
4432
4668
5877
3700
4206
790
6099
0.2031%
0.4070%
0.4084%
3.5946%
5.1117%
6.0759%
17.1340%
46STERCKX RENEBEGIJNENDIJK2170711-201433.1254%
262
86
28
638
894
936
303
Guéret 2015
Argenton I 2015
La Souterraine II 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux III 2015
National
Zone B2
Zone B2
National
National
National
Zone B2
581.556 km
548.070 km
584.948 km
470.336 km
519.109 km
544.058 km
520.256 km
16262
5327
960
21522
25710
16982
2016
1.6111%
1.6144%
2.9167%
2.9644%
3.4772%
5.5117%
15.0298%
47LANNOO-BALLEGEERMOERKER3063726-201433.5946%
12
65
224
93
76
324
17
Châteauroux III 2015
Guéret 2015
La Souterraine I 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Argenton II 2015
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
508.874 km
576.899 km
574.785 km
467.716 km
467.716 km
507.846 km
536.092 km
708
1952
6205
2101
1415
5063
194
1.6949%
3.3299%
3.6100%
4.4265%
5.3710%
6.3994%
8.7629%
48VAN DEN HEEDE FREDDYZINGEM4000182-201434.2897%
85
107
85
225
248
464
281
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Argenton II 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
La Souterraine I 2015
La Souterraine II 2015
Zone A2
Zone A2
National
Zone A2
Zone A2
National
National
476.367 km
433.728 km
504.927 km
476.367 km
543.838 km
543.228 km
543.228 km
8291
4930
2418
5641
4878
6205
2548
1.0252%
2.1704%
3.5153%
3.9886%
5.0840%
7.4778%
11.0283%
49DE BISSCHOP GUSTAAFASSE2273008-201434.7776%
75
247
137
139
159
2634
2174
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Zone B1
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
National
490.856 km
521.245 km
444.731 km
555.733 km
519.705 km
490.856 km
444.731 km
5700
16982
7739
5821
6099
25710
14496
1.3158%
1.4545%
1.7702%
2.3879%
2.6070%
10.2450%
14.9972%
50THIBAUT_BOONSSOMBREFFE1123538-201435.0166%
2
17
18
572
29
17
116
Châteauroux IV 2015
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Argenton II 2015
Argenton I 2015
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
National
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
465.130 km
414.215 km
463.967 km
463.967 km
525.402 km
492.944 km
492.944 km
161
1072
966
18658
543
232
795
1.2422%
1.5858%
1.8634%
3.0657%
5.3407%
7.3276%
14.5912%
51SCHUR_STARYKST GEORGES1095781-201435.3924%
10
12
5
24
12
82
147
Bourges II 2015
Châteauroux III 2015
La Souterraine I 2015
Guéret 2015
Argenton II 2015
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
SPE Luik-Namen-Luxemburg
Zone C1
SPE Luik-Namen-Luxemburg
Zone C1
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
Zone C1
448.536 km
502.472 km
565.483 km
559.052 km
530.169 km
517.163 km
501.275 km
1072
495
199
746
232
894
1229
0.9328%
2.4242%
2.5126%
3.2172%
5.1724%
9.1723%
11.9609%
52MENTEN RONNYRUMMEN2188249-201435.7221%
103
658
392
220
1066
1533
617
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux III 2015
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
National
National
National
National
National
National
Zone B2
580.379 km
520.199 km
469.353 km
521.373 km
540.561 km
520.199 km
549.170 km
16262
25710
14496
5868
16982
18658
5327
0.6334%
2.5593%
2.7042%
3.7491%
6.2772%
8.2163%
11.5825%
53DAS JOSLUMMEN2006234-201435.9851%
1
203
45
8
28
190
263
La Souterraine I 2015
Bourges II 2015
Argenton II 2015
La Souterraine II 2015
Châteauroux III 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
PE Limburg
National
National
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
595.160 km
479.446 km
558.849 km
595.160 km
531.041 km
551.130 km
558.849 km
254
14496
2418
302
815
1733
1721
0.3937%
1.4004%
1.8610%
2.6490%
3.4356%
10.9636%
15.2818%
54POLLIN MARC & GEERTSNELLEG3027074-201436.0449%
1
11
6
6
124
469
104
Bourges I 2015
Bourges II 2015
La Souterraine II 2015
Issoudun 2015
Châteauroux I 2015
La Souterraine I 2015
Montluçon 2015
PE West-Vlaanderen
Zone A1
Zone A1
Zone A1
Zone A1
National
Zone A1
456.263 km
456.263 km
561.607 km
476.470 km
494.710 km
561.607 km
537.793 km
2101
536
207
199
2208
6205
700
0.0476%
2.0522%
2.8986%
3.0151%
5.6159%
7.5584%
14.8571%
55TOURNELLE DAVYRUMMEN2188683-201437.0314%
2
236
525
54
1398
1894
1475
Argenton II 2015
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
Issoudun 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
PE Vlaams-Brabant
National
National
Zone B2
National
National
National
547.733 km
538.907 km
518.764 km
495.292 km
518.764 km
467.820 km
467.820 km
346
16982
25710
824
18658
21522
14496
0.5780%
1.3897%
2.0420%
6.5534%
7.4928%
8.8003%
10.1752%
56ROODHOOFT ANDREPULDERB6264040-201437.0479%
42
179
491
508
341
551
2795
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Zone B1
National
National
National
Zone B1
Zone B1
National
489.914 km
564.671 km
537.603 km
489.914 km
566.526 km
601.108 km
537.603 km
7739
16982
25710
14496
6099
5821
18658
0.5427%
1.0541%
1.9098%
3.5044%
5.5911%
9.4657%
14.9802%
57DEJAEGER FREDDY TEAMKNESSELARE4214401-201437.4222%
29
24
42
363
79
543
538
Argenton I 2015
La Souterraine II 2015
Montluçon 2015
Guéret 2015
Châteauroux III 2015
La Souterraine I 2015
Bourges I 2015
National
National
PE Oost-Vlaanderen
Zone A2
PE Oost-Vlaanderen
National
Zone A2
521.944 km
560.579 km
533.611 km
562.460 km
494.675 km
560.579 km
453.134 km
19925
2548
3700
4878
976
6205
4930
0.1455%
0.9419%
1.1351%
7.4416%
8.0943%
8.7510%
10.9128%
58VANDENHEEDE F.& J.ZINGEM4000004-201438.2264%
39
48
81
70
248
1963
522
La Souterraine I 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Argenton II 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
National
Zone A2
Zone A2
National
Zone A2
National
PE Oost-Vlaanderen
543.228 km
433.728 km
476.367 km
504.927 km
433.728 km
504.927 km
512.988 km
6205
4930
5641
2418
2976
19925
3700
0.6285%
0.9736%
1.4359%
2.8950%
8.3333%
9.8519%
14.1081%
59MENTEN RONNYRUMMEN3028006-201438.4003%
60
384
179
714
1210
1889
720
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Châteauroux III 2015
Guéret 2015
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
National
National
National
National
National
National
Zone B2
520.199 km
469.353 km
521.373 km
580.379 km
540.561 km
520.199 km
549.170 km
18658
14496
5868
16262
16982
25710
5327
0.3216%
2.6490%
3.0504%
4.3906%
7.1252%
7.3473%
13.5161%
60ROODHOOFT ANDREPULDERB6264241-201438.5511%
11
29
91
422
330
105
2454
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Châteauroux III 2015
Bourges II 2015
Zone B1
Zone B1
National
National
Zone B1
PE Antwerpen
National
489.914 km
537.603 km
564.671 km
537.603 km
601.108 km
538.736 km
489.914 km
7739
5700
16982
25710
5821
800
14496
0.1421%
0.5088%
0.5359%
1.6414%
5.6691%
13.1250%
16.9288%
61HOK JOS VERCAMMENVREMDE6175171-201438.9068%
79
25
225
19
1513
57
342
Bourges I 2015
La Souterraine I 2015
Guéret 2015
Châteauroux IV 2015
Châteauroux I 2015
Issoudun 2015
La Souterraine II 2015
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
Zone B1
National
479.692 km
593.091 km
590.840 km
527.956 km
526.830 km
504.950 km
593.091 km
7739
1740
5821
474
25710
615
2548
1.0208%
1.4368%
3.8653%
4.0084%
5.8849%
9.2683%
13.4223%
62DAS JOSLUMMEN2006232-201438.9221%
19
373
19
693
662
2876
246
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Châteauroux III 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
PE Limburg
National
PE Limburg
National
National
National
PE Limburg
551.130 km
479.446 km
531.041 km
529.873 km
479.446 km
529.873 km
558.849 km
1733
21522
815
18658
14496
25710
1721
1.0964%
1.7331%
2.3313%
3.7142%
4.5668%
11.1863%
14.2940%
63VAN CAELENBERGH NADISTEENHUIZEN4165517-201439.2245%
29
172
31
261
282
322
314
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux III 2015
Guéret 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
La Souterraine II 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
National
430.168 km
474.797 km
475.891 km
540.854 km
430.168 km
474.797 km
541.464 km
2392
5877
976
4432
4668
4206
2548
1.2124%
2.9267%
3.1762%
5.8890%
6.0411%
7.6557%
12.3234%
64DAS JOSLUMMEN2006267-201439.6873%
14
18
26
123
1425
1384
2639
Montluçon 2015
Châteauroux III 2015
La Souterraine I 2015
Argenton II 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
PE Limburg
PE Limburg
Zone B2
National
National
National
National
551.130 km
531.041 km
595.160 km
558.849 km
590.537 km
479.446 km
529.873 km
1733
815
864
2418
16262
14496
25710
0.8078%
2.2086%
3.0093%
5.0869%
8.7628%
9.5475%
10.2645%
65VANDENHEEDE F.& J.ZINGEM4000219-201440.1190%
100
34
74
221
453
254
828
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Montluçon 2015
La Souterraine I 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2015
National
Zone A2
Zone A2
Zone A2
National
Zone A2
Zone A2
504.927 km
476.367 km
543.838 km
512.988 km
543.228 km
433.728 km
433.728 km
19925
5641
4878
4541
6205
2976
4930
0.5019%
0.6027%
1.5170%
4.8668%
7.3006%
8.5350%
16.7951%
66PLATTEAU A&TSK-LOMB2163851-201440.1955%
211
204
152
240
349
729
2163
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
National
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
484.977 km
515.780 km
484.977 km
550.018 km
439.053 km
513.814 km
439.053 km
25710
16982
5700
5821
7739
6099
14496
0.8207%
1.2013%
2.6667%
4.1230%
4.5096%
11.9528%
14.9214%
67DANIELS WILLYKESSEL6082123-201440.2239%
8
369
52
986
479
850
1673
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Zone B1
National
Zone B1
National
Zone B1
Zone B1
National
590.020 km
526.475 km
592.620 km
526.475 km
555.397 km
478.831 km
478.831 km
5821
25710
1740
18658
6099
7739
14496
0.1374%
1.4352%
2.9885%
5.2846%
7.8537%
10.9833%
11.5411%
68VANDENHEEDE FREDDY &ZINGEM4000108-201440.3189%
89
82
90
202
932
607
840
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
La Souterraine I 2015
Bourges I 2015
Zone A2
Zone A2
Zone A2
Zone A2
National
National
Zone A2
476.367 km
476.367 km
543.838 km
512.988 km
504.927 km
543.228 km
433.728 km
8291
5641
4878
4541
19925
6205
4930
1.0735%
1.4536%
1.8450%
4.4484%
4.6775%
9.7824%
17.0385%
69DE VROE-V.GAVER J,T&MMOORTSE4102050-201440.5810%
128
58
74
422
238
386
954
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Guéret 2015
National
Zone A2
National
Zone A2
Zone A2
Zone A2
Zone A2
513.463 km
484.832 km
551.638 km
484.832 km
520.161 km
441.450 km
551.805 km
19925
5641
6205
8291
4541
4930
4878
0.6424%
1.0282%
1.1926%
5.0899%
5.2411%
7.8296%
19.5572%
70VANLINT LINDAZOUTLEE6100510-201440.6929%
289
31
174
1307
1207
1338
189
Bourges I 2015
La Souterraine II 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
Châteauroux IV 2015
National
Zone B2
Zone B2
National
National
National
National
460.720 km
576.696 km
540.569 km
511.599 km
531.948 km
460.720 km
512.774 km
21522
960
5327
18658
16982
14496
1987
1.3428%
3.2292%
3.2664%
7.0050%
7.1075%
9.2301%
9.5118%
71HOK JOS VERCAMMENVREMDE6175226-201440.8354%
2
227
30
12
506
858
867
Issoudun 2015
Châteauroux I 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux IV 2015
Guéret 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
National
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
504.950 km
526.830 km
593.091 km
527.956 km
590.840 km
479.692 km
555.058 km
2212
25710
1740
474
5821
7739
5478
0.0904%
0.8829%
1.7241%
2.5316%
8.6927%
11.0867%
15.8269%
72VAN DEN HEEDE FREDDYZINGEM4000050-201440.9386%
12
24
337
227
200
1212
405
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
La Souterraine I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
La Souterraine II 2015
Zone A2
Zone A2
National
National
Zone A2
Zone A2
National
543.838 km
476.367 km
504.927 km
543.228 km
512.988 km
476.367 km
543.228 km
4878
5641
19925
6205
4541
8291
2548
0.2460%
0.4255%
1.6913%
3.6583%
4.4043%
14.6183%
15.8948%
73HOK JOS VERCAMMENVREMDE6175163-201441.1152%
41
107
367
710
42
1866
2590
Bourges I 2015
Guéret 2015
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
La Souterraine II 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Zone B1
Zone B1
National
National
Zone B1
National
National
479.692 km
590.840 km
555.058 km
526.830 km
593.091 km
479.692 km
526.830 km
7739
5821
16982
25710
594
14496
18658
0.5298%
1.8382%
2.1611%
2.7616%
7.0707%
12.8725%
13.8814%
74VAN MUYLDER-DEMULBUGGENH6159262-201441.1440%
1
19
255
44
138
327
3048
Bourges I 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
Argenton II 2015
Bourges II 2015
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
National
455.826 km
566.759 km
530.342 km
530.342 km
455.826 km
532.646 km
501.525 km
4668
4432
6099
790
2392
3700
18658
0.0214%
0.4287%
4.1810%
5.5696%
5.7692%
8.8378%
16.3362%
75DEN HAESE WILLYMOORTSE4247906-201441.3766%
40
372
123
297
328
315
159
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
La Souterraine I 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux III 2015
Zone A2
National
Zone A2
National
Zone A2
Zone A2
PE Oost-Vlaanderen
484.264 km
512.896 km
440.877 km
551.070 km
440.877 km
519.587 km
485.341 km
5641
19925
2976
6205
4930
4541
976
0.7091%
1.8670%
4.1331%
4.7865%
6.6531%
6.9368%
16.2910%
76VANDENHEEDE F.& J.ZINGEM4000466-201442.4400%
47
23
141
850
265
609
3305
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
La Souterraine I 2015
Montluçon 2015
Zone A2
Zone A2
Zone A2
National
Zone A2
National
National
476.367 km
433.728 km
433.728 km
504.927 km
476.367 km
543.228 km
512.988 km
8291
2976
4930
19925
5641
6205
16982
0.5669%
0.7728%
2.8600%
4.2660%
4.6978%
9.8147%
19.4618%
77PEC RACING-TEAM ADKTIELT-W2230926-201443.1226%
30
122
137
862
786
1515
1214
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
National
National
National
National
National
National
Zone B2
512.825 km
463.410 km
536.445 km
574.608 km
463.410 km
512.825 km
541.799 km
25710
21522
16982
16262
14496
18658
5327
0.1167%
0.5669%
0.8067%
5.3007%
5.4222%
8.1198%
22.7896%
78VAN HOVE UYTTERHOEVENPUTTE6097096-201443.2104%
26
674
598
1312
478
496
928
Châteauroux IV 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Bourges I 2015
National
National
National
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
519.842 km
518.707 km
518.707 km
545.674 km
547.637 km
582.109 km
470.912 km
1987
25710
18658
16982
6099
5821
7739
1.3085%
2.6216%
3.2051%
7.7258%
7.8373%
8.5209%
11.9912%
79JESPERS-VANDERWEGENHOLSBEE2170062-201443.2561%
168
199
15
33
115
2988
3315
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Issoudun 2015
La Souterraine II 2015
Argenton II 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
National
National
Zone B2
Zone B2
National
National
National
570.945 km
508.830 km
486.119 km
574.564 km
537.798 km
508.830 km
533.160 km
16262
18658
824
960
2418
25710
16982
1.0331%
1.0666%
1.8204%
3.4375%
4.7560%
11.6219%
19.5207%
80HOK JOS VERCAMMENVREMDE6175134-201443.5306%
41
58
242
29
41
1680
828
Châteauroux I 2015
Argenton II 2015
Bourges I 2015
Issoudun 2015
Châteauroux IV 2015
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Zone B1
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
Zone B1
526.830 km
555.728 km
479.692 km
504.950 km
527.956 km
526.830 km
555.058 km
7877
2418
7739
615
474
18658
5478
0.5205%
2.3987%
3.1270%
4.7155%
8.6498%
9.0042%
15.1150%
81LIPPENS KATIIZEGEM3015408-201443.5611%
15
183
153
201
175
229
71
Guéret 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
La Souterraine II 2015
Issoudun 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux III 2015
PE West-Vlaanderen
National
PE West-Vlaanderen
National
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
541.279 km
500.278 km
432.305 km
538.993 km
453.234 km
472.055 km
473.080 km
1952
19925
2101
2548
2212
2613
708
0.7684%
0.9184%
7.2822%
7.8885%
7.9114%
8.7639%
10.0282%
82ROODHOOFT ANDREPULDERB6264134-201444.3559%
26
79
469
327
445
842
4663
Argenton I 2015
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Zone B1
Zone B1
National
National
National
Zone B1
National
566.526 km
601.108 km
537.603 km
489.914 km
564.671 km
489.914 km
537.603 km
6099
5821
25710
14496
16982
7739
18658
0.4263%
1.3572%
1.8242%
2.2558%
2.6204%
10.8800%
24.9920%
83DAEMS GRIETWESTERL6235543-201444.8100%
192
957
45
881
942
1856
1754
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
La Souterraine I 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Zone B2
National
Zone B2
National
National
National
National
558.742 km
529.779 km
595.595 km
592.128 km
480.910 km
480.910 km
554.456 km
5327
18658
864
16262
14496
21522
16982
3.6043%
5.1292%
5.2083%
5.4175%
6.4983%
8.6237%
10.3286%
84VAN DEN HEEDE FREDDYZINGEM4000128-201445.2153%
13
56
79
289
1824
608
1214
Châteauroux II 2015
La Souterraine II 2015
Argenton II 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux I 2015
Zone A2
National
National
Zone A2
National
National
Zone A2
476.367 km
543.228 km
504.927 km
543.838 km
504.927 km
543.228 km
476.367 km
5641
2548
2418
4878
19925
6205
8291
0.2305%
2.1978%
3.2672%
5.9246%
9.1543%
9.7986%
14.6424%
85DE NEVE MARNICKAALTER4197440-201445.2268%
10
80
395
409
177
372
62
Châteauroux III 2015
Issoudun 2015
Châteauroux I 2015
La Souterraine I 2015
La Souterraine II 2015
Guéret 2015
Argenton II 2015
PE Oost-Vlaanderen
National
Zone A2
National
National
Zone A2
PE Oost-Vlaanderen
493.222 km
472.856 km
492.181 km
559.114 km
559.114 km
560.709 km
520.547 km
976
2212
8291
6205
2548
4878
423
1.0246%
3.6166%
4.7642%
6.5915%
6.9466%
7.6261%
14.6572%
86BUFFEL GINOHOOGLED3085308-201445.4325%
572
37
27
29
18
216
128
Argenton I 2015
Bourges I 2015
La Souterraine I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux III 2015
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
National
Zone A1
Zone A1
Zone A1
Zone A1
Zone A1
Zone A1
501.626 km
435.189 km
540.491 km
516.817 km
474.596 km
473.591 km
543.532 km
19925
1030
711
700
266
2208
884
2.8708%
3.5922%
3.7975%
4.1429%
6.7669%
9.7826%
14.4796%
87VAN DEN HEEDE FREDDYZINGEM4000412-201445.4931%
13
52
93
229
148
617
3880
La Souterraine II 2015
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
La Souterraine I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
National
Zone A2
Zone A2
National
Zone A2
Zone A2
National
543.228 km
476.367 km
543.838 km
543.228 km
433.728 km
476.367 km
512.988 km
2548
8291
4878
6205
2976
5641
16982
0.5102%
0.6272%
1.9065%
3.6906%
4.9731%
10.9378%
22.8477%
88DEN HAESE WILLYMOORTSE4247905-201445.6336%
148
214
52
133
406
620
587
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Châteauroux III 2015
Argenton II 2015
Bourges I 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux II 2015
Zone A2
Zone A2
PE Oost-Vlaanderen
National
Zone A2
National
Zone A2
484.264 km
551.233 km
485.341 km
512.896 km
440.877 km
551.070 km
484.264 km
8291
4878
976
2418
4930
6205
5641
1.7851%
4.3870%
5.3279%
5.5004%
8.2353%
9.9919%
10.4060%
89ROODHOOFT ANDREPULDERB6264025-201445.7155%
11
23
719
902
330
721
2699
Guéret 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Châteauroux III 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
Zone B1
Zone B1
National
National
National
Zone B1
National
601.108 km
489.914 km
537.603 km
564.671 km
538.736 km
566.526 km
489.914 km
5821
7739
18658
16982
5868
6099
14496
0.1890%
0.2972%
3.8536%
5.3115%
5.6237%
11.8216%
18.6189%
90SCHUR-STARYKST-GEOR1095767-201446.1647%
2
81
527
41
79
76
195
Châteauroux III 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
Zone C1
National
National
SPE Luik-Namen-Luxemburg
Zone C1
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
502.472 km
501.275 km
448.536 km
517.163 km
530.169 km
559.052 km
448.536 km
495
18658
21522
894
1294
543
1072
0.4040%
0.4341%
2.4487%
4.5861%
6.1051%
13.9963%
18.1903%
91JOCHEMS VAN HASSELTRIJKEVORSEL6170407-201446.2234%
11
770
28
1313
739
614
88
La Souterraine I 2015
Montluçon 2015
La Souterraine II 2015
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Guéret 2015
Argenton II 2015
Zone B1
National
Zone B1
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
616.245 km
577.676 km
616.245 km
550.022 km
502.660 km
613.833 km
578.929 km
1740
16982
594
25710
7739
5821
790
0.6322%
4.5342%
4.7138%
5.1070%
9.5490%
10.5480%
11.1392%
92GYSELBRECHT GEO.& LAUKNESSEL4215520-201446.6738%
15
37
129
59
294
409
1447
Argenton I 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux III 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
National
National
Zone A2
PE Oost-Vlaanderen
Zone A2
Zone A2
Zone A2
524.305 km
562.935 km
495.996 km
497.031 km
535.879 km
455.439 km
495.996 km
19925
6205
5641
976
4541
2976
8291
0.0753%
0.5963%
2.2868%
6.0451%
6.4743%
13.7433%
17.4527%
93BROECKX NIELSOUD-TUR6031229-201447.0583%
90
869
1441
1449
1127
1523
635
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
National
National
National
National
National
National
Zone B2
617.998 km
555.371 km
506.778 km
555.371 km
506.778 km
580.476 km
584.325 km
16262
25710
21522
18658
14496
16982
5327
0.5534%
3.3800%
6.6955%
7.7661%
7.7746%
8.9683%
11.9204%
94V.MUYLDER-NOEL-DEMULBUGGENH6159297-201447.1924%
61
36
255
41
198
28
2463
Guéret 2015
Châteauroux III 2015
Bourges I 2015
La Souterraine II 2015
Bourges II 2015
Châteauroux IV 2015
Châteauroux II 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
National
566.759 km
502.633 km
455.826 km
568.049 km
455.826 km
502.633 km
501.525 km
4432
976
4668
594
2392
338
18658
1.3763%
3.6885%
5.4627%
6.9024%
8.2776%
8.2840%
13.2008%
95ELSEN THEOBEKKEVO2207682-201447.2347%
47
371
253
585
232
2261
2336
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Montluçon 2015
Châteauroux IV 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Zone B2
National
National
National
National
National
National
548.560 km
519.584 km
580.944 km
542.301 km
520.745 km
519.584 km
469.776 km
5327
25710
16262
16982
1987
18658
14496
0.8823%
1.4430%
1.5558%
3.4448%
11.6759%
12.1181%
16.1148%
96DE BISSCHOP GUSTAAFASSE2273088-201447.5420%
82
302
844
1189
456
535
1018
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Montluçon 2015
Zone B1
National
National
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
444.731 km
444.731 km
490.856 km
490.856 km
519.705 km
555.733 km
521.245 km
7739
14496
18658
25710
6099
5821
5478
1.0596%
2.0833%
4.5235%
4.6247%
7.4766%
9.1909%
18.5834%
97DEKEYSER GEORGESMESSELB2218314-201448.7542%
425
720
290
990
411
1963
1931
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux III 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
Guéret 2015
National
National
National
National
Zone B2
National
National
471.280 km
520.755 km
521.911 km
471.280 km
549.728 km
544.191 km
582.473 km
21522
18658
5868
14496
5327
16982
16262
1.9747%
3.8589%
4.9421%
6.8295%
7.7154%
11.5593%
11.8743%
98VAN DE PUTTE RUDYLEMBERG4102191-201449.0101%
5
428
176
553
495
860
786
Guéret 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
La Souterraine I 2015
Zone A2
National
Zone A2
Zone A2
Zone A2
Zone A2
National
554.002 km
515.585 km
522.436 km
486.964 km
443.673 km
486.964 km
553.779 km
4878
19925
4541
5641
4930
8291
6205
0.1025%
2.1481%
3.8758%
9.8032%
10.0406%
10.3727%
12.6672%
99VERGOTTE ASTEREAALTER4189013-201449.1751%
44
80
589
486
414
582
990
Montluçon 2015
La Souterraine I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
PE Oost-Vlaanderen
National
National
Zone A2
Zone A2
Zone A2
Zone A2
530.969 km
558.589 km
520.013 km
491.655 km
450.724 km
560.222 km
491.655 km
3700
6205
19925
8291
4930
4878
5641
1.1892%
1.2893%
2.9561%
5.8618%
8.3976%
11.9311%
17.5501%
100HOK JOS VERCAMMENVREMDE6175141-201449.3368%
133
75
614
36
347
311
3847
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Argenton II 2015
Guéret 2015
Issoudun 2015
Châteauroux II 2015
National
Zone B1
National
Zone B1
Zone B1
National
National
555.058 km
479.692 km
526.830 km
555.728 km
590.840 km
504.950 km
526.830 km
16982
7739
25710
790
5821
2212
18658
0.7832%
0.9691%
2.3882%
4.5570%
5.9612%
14.0597%
20.6185%
101VAN DEN HEEDE FREDDYZINGEM4000300-201449.7868%
6
33
185
282
151
802
946
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Guéret 2015
La Souterraine II 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Zone A2
Zone A2
Zone A2
Zone A2
National
Zone A2
Zone A2
433.728 km
476.367 km
512.988 km
543.838 km
543.228 km
476.367 km
433.728 km
2976
8291
4541
4878
2548
5641
4930
0.2016%
0.3980%
4.0740%
5.7811%
5.9262%
14.2173%
19.1886%
102PEETERS-VAN CROMBRUGGNIJLEN6107411-201450.3446%
47
196
471
394
477
93
2212
La Souterraine I 2015
Châteauroux III 2015
Bourges I 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
Argenton II 2015
Châteauroux II 2015
Zone B1
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
596.697 km
531.742 km
482.732 km
593.935 km
559.538 km
559.538 km
530.606 km
1740
5868
7739
5821
6099
790
18658
2.7012%
3.3401%
6.0861%
6.7686%
7.8209%
11.7722%
11.8555%
103POLLIN MARC & GEERTSNELLEG3027032-201450.7377%
9
4
22
16
749
26
315
Bourges II 2015
Issoudun 2015
Bourges I 2015
Châteauroux III 2015
La Souterraine I 2015
La Souterraine II 2015
Châteauroux I 2015
Zone A1
Zone A1
Zone A1
Zone A1
National
Zone A1
Zone A1
456.263 km
476.470 km
456.263 km
495.713 km
561.607 km
561.607 km
494.710 km
536
199
1030
266
6205
207
2208
1.6791%
2.0101%
2.1359%
6.0150%
12.0709%
12.5604%
14.2663%
104V.MUYLDER-NOEL-DEMULBUGGENH6159138-201450.9317%
11
18
43
160
290
1193
1094
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
Zone B1
501.525 km
566.759 km
455.826 km
501.525 km
455.826 km
530.342 km
532.646 km
4206
4432
2392
5877
4668
6099
5478
0.2615%
0.4061%
1.7977%
2.7225%
6.2125%
19.5606%
19.9708%
105VERSCHOOT JOELINGELMU3004583-201450.9896%
35
17
5
40
11
421
3955
Châteauroux II 2015
Châteauroux III 2015
Argenton II 2015
Bourges II 2015
Châteauroux IV 2015
La Souterraine II 2015
Argenton I 2015
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
National
National
471.709 km
472.736 km
499.944 km
431.862 km
472.736 km
538.647 km
499.944 km
2613
708
194
1415
201
2548
19925
1.3395%
2.4011%
2.5773%
2.8269%
5.4726%
16.5228%
19.8494%
106STEVENINCK BENNYHAMME4059968-201451.3004%
3
25
142
121
515
602
1199
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
571.529 km
505.712 km
538.142 km
460.741 km
534.474 km
460.741 km
505.712 km
4432
4206
3700
2392
6099
4668
5877
0.0677%
0.5944%
3.8378%
5.0585%
8.4440%
12.8963%
20.4016%
107CHRISTIAENS LUCOOIGEM3120508-201451.6480%
15
55
129
117
1875
243
693
Châteauroux II 2015
La Souterraine I 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
PE West-Vlaanderen
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
468.583 km
535.521 km
508.682 km
428.089 km
496.903 km
428.089 km
468.583 km
2613
6205
1778
1415
19925
2101
5063
0.5741%
0.8864%
7.2553%
8.2685%
9.4103%
11.5659%
13.6875%
108DECKERS WALTERHERSELT6088592-201451.9049%
29
417
134
530
339
2676
3936
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Châteauroux III 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
National
National
National
National
Zone B2
National
National
525.541 km
476.473 km
526.692 km
476.473 km
554.508 km
587.686 km
525.541 km
25710
21522
5868
14496
5327
16262
18658
0.1128%
1.9376%
2.2836%
3.6562%
6.3638%
16.4555%
21.0955%
109PHILIPPENS P.FOURON1110209-201452.1525%
1
5
28
51
19
2492
39
Châteauroux III 2015
Châteauroux IV 2015
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Argenton II 2015
Bourges I 2015
La Souterraine II 2015
Zone C1
Zone C1
Zone C1
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
National
SPE Luik-Namen-Luxemburg
531.363 km
531.363 km
586.410 km
530.156 km
558.971 km
476.395 km
593.773 km
495
218
746
966
232
21522
187
0.2020%
2.2936%
3.7533%
5.2795%
8.1897%
11.5788%
20.8556%
110STERCKX RENEBEGYNEN2170692-201452.2175%
605
836
1648
60
1302
1800
1995
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
La Souterraine I 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
National
National
National
Zone B2
National
National
National
544.058 km
470.336 km
519.109 km
584.948 km
581.556 km
519.109 km
470.336 km
16982
21522
25710
864
16262
18658
14496
3.5626%
3.8844%
6.4100%
6.9444%
8.0064%
9.6473%
13.7624%
111VAN MUYLDER_DE MULBUGGENHOUT4267067-201453.0254%
67
35
221
263
424
675
120
Bourges I 2015
La Souterraine II 2015
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Argenton II 2015
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
Zone B1
455.826 km
568.049 km
532.646 km
501.525 km
501.525 km
530.342 km
530.342 km
4668
594
3700
4206
5877
6099
790
1.4353%
5.8923%
5.9730%
6.2530%
7.2146%
11.0674%
15.1899%
112DOCKX LEO & GERRYKONINGS6230020-201453.2538%
20
211
1067
1971
475
544
1352
Montluçon 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux III 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
National
Zone B1
National
National
National
Zone B1
Zone B1
549.572 km
585.902 km
474.711 km
522.386 km
523.519 km
551.311 km
474.711 km
16982
5821
14496
25710
5868
6099
7739
0.1178%
3.6248%
7.3607%
7.6663%
8.0948%
8.9195%
17.4700%
113WOUTERS SIMONLEEFDAA2315924-201453.3112%
211
729
1305
1201
1011
1508
1015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Guéret 2015
Châteauroux III 2015
Zone B2
National
National
National
National
National
National
524.349 km
521.255 km
495.395 km
495.395 km
446.983 km
558.201 km
496.539 km
5327
16982
25710
18658
14496
16262
5868
3.9609%
4.2928%
5.0758%
6.4369%
6.9743%
9.2731%
17.2972%
114DE BISSCHOP GUSTAAFASSE2273048-201453.6829%
351
192
788
1085
384
2222
1408
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
National
Zone B1
National
National
Zone B1
National
Zone B1
444.731 km
444.731 km
521.245 km
490.856 km
555.733 km
490.856 km
519.705 km
14496
7739
16982
18658
5821
25710
6099
2.4214%
2.4809%
4.6402%
5.8152%
6.5968%
8.6425%
23.0858%
115COPPENS FREDDYOKEGEM4166102-201453.9074%
234
237
241
106
262
754
602
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
La Souterraine I 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
480.637 km
435.243 km
480.637 km
547.199 km
512.443 km
509.438 km
546.104 km
5877
4668
4206
1740
3700
6099
4432
3.9816%
5.0771%
5.7299%
6.0919%
7.0811%
12.3627%
13.5830%
116VAN CAUWENBERG-CARDOEIDEGEM4174434-201454.7287%
137
193
90
236
602
466
398
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
La Souterraine I 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
471.905 km
537.811 km
538.545 km
504.791 km
500.667 km
427.080 km
427.080 km
5877
4432
1740
3700
6099
4668
2392
2.3311%
4.3547%
5.1724%
6.3784%
9.8705%
9.9829%
16.6388%
117BROOTCORENS ERICIDEGEM4170832-201454.8374%
3
26
22
75
75
924
3165
La Souterraine II 2015
Argenton II 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux III 2015
Issoudun 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Zone B1
National
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
Zone B1
National
538.222 km
500.342 km
538.222 km
472.678 km
450.625 km
500.342 km
471.581 km
594
2418
1740
976
615
6099
18658
0.5051%
1.0753%
1.2644%
7.6844%
12.1951%
15.1500%
16.9632%
118VERGOTTE ASTEREAALTER4189053-201455.6961%
23
20
28
82
422
3626
3575
La Souterraine I 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
National
Zone A2
Zone A2
Zone A2
Zone A2
National
National
558.589 km
560.222 km
491.655 km
491.655 km
450.724 km
520.013 km
530.969 km
6205
4878
5641
8291
2976
19925
16982
0.3707%
0.4100%
0.4964%
0.9890%
14.1801%
18.1982%
21.0517%
119ROCH ROBERTGREZ DO1076311-201455.9347%
10
17
13
97
160
58
330
Châteauroux IV 2015
Guéret 2015
La Souterraine I 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
La Souterraine II 2015
Bourges II 2015
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
489.844 km
550.553 km
554.332 km
517.661 km
512.644 km
554.332 km
439.347 km
1987
1358
727
2104
1580
344
1587
0.5033%
1.2518%
1.7882%
4.6103%
10.1266%
16.8605%
20.7940%
120MENTEN RONNYRUMMEN2315310-201456.0842%
5
13
776
1151
580
809
5273
Guéret 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux III 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
National
National
National
National
National
Zone B2
National
580.379 km
469.353 km
469.353 km
540.561 km
521.373 km
549.170 km
520.199 km
16262
14496
21522
16982
5868
5327
25710
0.0307%
0.0897%
3.6056%
6.7778%
9.8841%
15.1868%
20.5095%
121MENTEN RONNYRUMMEN3028017-201457.4116%
54
650
367
1584
2830
2019
2220
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux III 2015
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Montluçon 2015
National
National
National
National
National
National
National
469.353 km
520.199 km
521.373 km
469.353 km
520.199 km
580.379 km
540.561 km
21522
18658
5868
14496
25710
16262
16982
0.2509%
3.4838%
6.2543%
10.9272%
11.0074%
12.4154%
13.0727%
122DERWA-LUXEMHERENT2308091-201457.4613%
93
232
93
499
2946
2797
2970
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
National
National
Zone B2
National
National
National
National
506.094 km
506.094 km
535.053 km
531.382 km
457.441 km
568.662 km
457.441 km
18658
25710
5327
16982
21522
16262
14496
0.4984%
0.9024%
1.7458%
2.9384%
13.6883%
17.1996%
20.4884%
123BOSMANS-LEEKENSBEVERLO2090072-201457.5907%
9
679
1403
1484
249
1734
216
La Souterraine II 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Argenton II 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
PE Limburg
National
National
National
National
National
PE Limburg
605.347 km
489.633 km
540.050 km
600.721 km
569.026 km
489.633 km
569.026 km
302
21522
18658
16262
2418
14496
1721
2.9801%
3.1549%
7.5196%
9.1256%
10.2978%
11.9619%
12.5508%
124ANCKAERT FREDDYGRIMMIN4187870-201458.3108%
31
130
477
433
661
481
335
Guéret 2015
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Châteauroux III 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
National
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
536.975 km
503.801 km
471.190 km
426.209 km
472.290 km
471.190 km
426.209 km
4432
3700
5877
4668
5868
4206
2392
0.6995%
3.5135%
8.1164%
9.2759%
11.2645%
11.4360%
14.0050%
125HEYMANS RUFINLIEDEKE2190032-201458.3336%
98
93
358
1530
1218
2401
1158
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Guéret 2015
National
PE Vlaams-Brabant
Zone B1
National
National
National
Zone B1
514.607 km
512.023 km
437.600 km
483.207 km
483.207 km
437.600 km
548.505 km
16982
2217
7739
25710
18658
14496
5821
0.5771%
4.1949%
4.6259%
5.9510%
6.5280%
16.5632%
19.8935%
126DE NEVE MARNICKAALTER4197423-201459.0317%
48
49
400
371
595
480
3611
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
La Souterraine I 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Montluçon 2015
Zone A2
Zone A2
National
National
Zone A2
Zone A2
National
492.181 km
560.709 km
520.547 km
559.114 km
451.183 km
451.183 km
531.387 km
8291
4878
19925
6205
4930
2976
16982
0.5789%
1.0045%
2.0075%
5.9790%
12.0690%
16.1290%
21.2637%
127VERSCHOOT JOELINGELMU3004572-201459.1389%
123
31
42
263
879
329
354
Argenton I 2015
Bourges II 2015
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux III 2015
Bourges I 2015
Guéret 2015
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
499.944 km
431.862 km
512.788 km
471.709 km
472.736 km
431.862 km
540.878 km
19925
1415
1778
5063
5868
2101
1952
0.6173%
2.1908%
2.3622%
5.1945%
14.9796%
15.6592%
18.1352%
128RONDAGS GERTSPOUWEN2133707-201459.9634%
9
336
60
1747
42
25
183
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Châteauroux III 2015
Châteauroux IV 2015
Guéret 2015
Zone C1
National
Zone C1
National
Zone C1
Zone C1
Zone C1
556.166 km
527.264 km
474.615 km
474.615 km
528.459 km
528.459 km
585.137 km
1294
18658
1233
21522
495
218
746
0.6955%
1.8008%
4.8662%
8.1173%
8.4848%
11.4679%
24.5308%
129V.D.BOSSCHE Y.-V.D.STASSE2273786-201460.4477%
65
711
654
686
647
869
4359
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Guéret 2015
Châteauroux III 2015
Châteauroux I 2015
National
National
National
Zone B1
Zone B1
National
National
518.691 km
487.733 km
441.902 km
441.902 km
552.852 km
488.843 km
487.733 km
16982
18658
14496
7739
5821
5868
25710
0.3828%
3.8107%
4.5116%
8.8642%
11.1149%
14.8091%
16.9545%
130REDANT REMYDENDERH4162886-201460.6865%
95
170
53
19
46
333
478
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Châteauroux III 2015
Châteauroux IV 2015
La Souterraine II 2015
Issoudun 2015
Bourges II 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
National
PE Oost-Vlaanderen
481.173 km
513.674 km
482.272 km
482.272 km
547.792 km
460.147 km
436.164 km
4206
3700
976
338
594
2212
2392
2.2587%
4.5946%
5.4303%
5.6213%
7.7441%
15.0542%
19.9833%
131ALAERTS JONAH+NOAHHAM2120674-201460.8213%
1
105
23
1598
1836
4181
3820
Montluçon 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
PE Limburg
National
PE Limburg
National
National
National
National
557.434 km
596.367 km
564.173 km
535.196 km
485.220 km
485.220 km
535.196 km
1733
16262
1721
25710
14496
21522
18658
0.0577%
0.6457%
1.3364%
6.2155%
12.6656%
19.4266%
20.4738%
132VAN LANDEGHEM GEBR.KRUIBEK4086248-201460.9535%
33
97
91
408
359
3105
829
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
National
PE Oost-Vlaanderen
585.393 km
520.291 km
550.985 km
549.115 km
474.419 km
520.291 km
474.419 km
4432
5877
3700
6099
2392
18658
4668
0.7446%
1.6505%
2.4595%
6.6896%
15.0084%
16.6417%
17.7592%
133VERBRUGGEN GOMMAIRESCHERPE2216252-201461.4125%
16
162
1221
1376
1481
2744
3522
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
National
Zone B2
National
National
National
National
National
543.891 km
550.250 km
521.274 km
521.274 km
582.590 km
471.426 km
471.426 km
16982
5327
25710
18658
16262
21522
14496
0.0942%
3.0411%
4.7491%
7.3748%
9.1071%
12.7497%
24.2964%
134VAN HAVERBEKE JOHNYMALDEGEM4213631-201462.4872%
6
59
136
465
256
934
491
Châteauroux III 2015
La Souterraine I 2015
La Souterraine II 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Argenton II 2015
National
National
National
Zone A2
Zone A2
Zone A2
National
502.980 km
568.882 km
568.882 km
501.944 km
461.295 km
461.295 km
530.261 km
5868
6205
2548
5641
2976
4930
2418
0.1022%
0.9508%
5.3375%
8.2432%
8.6021%
18.9452%
20.3060%
135VANDERSTEEN ARMANDMILMORT1106429-201462.6796%
16
16
6
4
66
243
281
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Argenton II 2015
La Souterraine II 2015
Châteauroux III 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
SPE Luik-Namen-Luxemburg
Zone C1
SPE Luik-Namen-Luxemburg
Zone C1
Zone C1
Zone C1
Zone C1
516.858 km
573.703 km
545.706 km
580.707 km
518.061 km
545.706 km
530.927 km
966
746
232
153
495
1294
1303
1.6563%
2.1448%
2.5862%
2.6144%
13.3333%
18.7790%
21.5656%
136SAUDOYEZ KEVINTERTRE1032114-201462.7598%
14
12
24
178
237
316
40
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Argenton II 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
432.570 km
465.261 km
461.365 km
498.246 km
432.570 km
387.489 km
461.365 km
2179
1580
2104
1358
1789
2083
214
0.6425%
0.7595%
1.1407%
13.1075%
13.2476%
15.1704%
18.6916%
137DE BISSCHOP GUSTAAFASSE2273049-201462.7858%
50
230
374
1155
1289
2494
5743
Guéret 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
National
National
National
555.733 km
519.705 km
444.731 km
490.856 km
521.245 km
444.731 km
490.856 km
5821
6099
7739
18658
16982
14496
25710
0.8590%
3.7711%
4.8327%
6.1904%
7.5904%
17.2047%
22.3376%
138VANDEPUTTE RUDILEMBERG4263643-201463.2728%
87
362
147
219
512
660
212
Guéret 2015
Argenton I 2015
La Souterraine I 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux III 2015
Zone A2
National
National
Zone A2
Zone A2
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
554.002 km
515.585 km
553.779 km
443.673 km
443.673 km
522.436 km
488.039 km
4878
19925
6205
2976
4930
3700
976
1.7835%
1.8168%
2.3691%
7.3589%
10.3854%
17.8378%
21.7213%
139SAUDOYEZ KEVINTERTRE1032136-201463.3015%
30
101
160
48
167
320
392
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Issoudun 2015
Bourges II 2015
Châteauroux IV 2015
Châteauroux I 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone B1
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone B1
SPE Henegouwen-Waals Brabant
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
461.365 km
432.570 km
387.489 km
411.459 km
387.489 km
433.673 km
432.570 km
2104
5700
2083
615
1587
1987
2179
1.4259%
1.7719%
7.6812%
7.8049%
10.5230%
16.1047%
17.9899%
140BOSMANS-LEEKENSBEVERLO2090098-201463.6705%
127
15
2028
676
2489
1735
2620
Guéret 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux III 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
National
PE Limburg
National
National
National
National
National
600.721 km
605.347 km
540.050 km
541.218 km
489.633 km
489.633 km
540.050 km
16262
254
25710
5868
21522
14496
18658
0.7810%
5.9055%
7.8880%
11.5201%
11.5649%
11.9688%
14.0422%
141DE VROE-V.GAVER J,T&MMOORTSE4263649-201464.0715%
102
260
260
1370
85
775
3821
La Souterraine I 2015
Bourges I 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
Châteauroux III 2015
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
National
Zone A2
Zone A2
National
PE Oost-Vlaanderen
Zone A2
National
551.638 km
441.450 km
551.805 km
513.463 km
485.909 km
484.832 km
520.161 km
6205
4930
4878
19925
976
5641
16982
1.6438%
5.2738%
5.3300%
6.8758%
8.7090%
13.7387%
22.5003%
142VAN HEKKEN WILLYLIER6043896-201464.6421%
783
195
412
47
86
2228
468
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
La Souterraine II 2015
Argenton II 2015
Montluçon 2015
Issoudun 2015
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
National
526.264 km
555.164 km
479.091 km
592.517 km
555.164 km
554.426 km
504.369 km
25710
6099
7739
594
790
16982
2212
3.0455%
3.1972%
5.3237%
7.9125%
10.8861%
13.1198%
21.1573%
143HOK JOS VERCAMMENVREMDE6175019-201464.8057%
75
1118
435
50
2301
784
337
Argenton II 2015
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Issoudun 2015
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Châteauroux IV 2015
National
National
Zone B1
Zone B1
National
Zone B1
National
555.728 km
526.830 km
479.692 km
504.950 km
526.830 km
555.058 km
527.956 km
2418
25710
7739
615
18658
5478
1987
3.1017%
4.3485%
5.6209%
8.1301%
12.3325%
14.3118%
16.9602%
144EERENS EDDYMAASMEC2014548-201464.8668%
17
38
55
1983
132
168
282
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Zone C1
Zone C1
Zone C1
National
Zone C1
Zone C1
Zone C1
603.138 km
545.338 km
561.002 km
492.650 km
545.338 km
492.650 km
574.240 km
746
1269
1303
21522
1229
1233
1294
2.2788%
2.9945%
4.2210%
9.2138%
10.7404%
13.6253%
21.7929%
145BROECKX NIELSOUD-TUR6301108-201465.7007%
38
408
87
2861
2326
801
3177
Guéret 2015
Bourges II 2015
Argenton II 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
National
National
National
National
National
Zone B2
National
617.998 km
506.778 km
584.325 km
506.778 km
580.476 km
584.325 km
555.371 km
16262
14496
2418
21522
16982
5327
18658
0.2337%
2.8146%
3.5980%
13.2934%
13.6969%
15.0366%
17.0275%
146VERVOORT DIRKHEIST O6118167-201465.7237%
124
92
453
2344
2491
129
3249
Guéret 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
La Souterraine I 2015
Bourges II 2015
National
Zone B2
National
National
National
Zone B2
National
582.597 km
548.616 km
471.380 km
519.669 km
545.623 km
585.645 km
471.380 km
16262
5327
21522
25710
16982
864
14496
0.7625%
1.7271%
2.1048%
9.1171%
14.6685%
14.9306%
22.4131%
147DE KEYSER GEORGESMESSELB2218338-201465.7856%
601
1478
159
74
2035
1992
952
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Argenton II 2015
La Souterraine I 2015
Montluçon 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
National
National
National
Zone B2
National
National
Zone B2
471.280 km
520.755 km
549.728 km
586.376 km
544.191 km
582.473 km
549.728 km
21522
25710
2418
864
16982
16262
5327
2.7925%
5.7487%
6.5757%
8.5648%
11.9833%
12.2494%
17.8712%
148DECKERS WALTERHERSELT6088617-201465.9189%
510
366
177
1691
2384
2344
4224
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
National
National
Zone B2
National
National
National
National
525.541 km
476.473 km
554.508 km
549.822 km
476.473 km
587.686 km
525.541 km
25710
14496
5327
16982
21522
16262
18658
1.9837%
2.5248%
3.3227%
9.9576%
11.0770%
14.4140%
22.6391%
149TOURNELLE DAVYRUMMEN2188854-201466.7344%
180
831
328
517
3143
364
3043
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Châteauroux III 2015
Châteauroux I 2015
Argenton II 2015
Montluçon 2015
National
National
Zone B2
National
National
National
National
467.820 km
467.820 km
547.733 km
519.939 km
518.764 km
547.733 km
538.907 km
21522
14496
5327
5868
25710
2418
16982
0.8364%
5.7326%
6.1573%
8.8105%
12.2248%
15.0538%
17.9190%
150STEENBERGEN STEFANHERK-DE2064785-201466.8664%
31
77
895
123
1626
3235
3947
Châteauroux III 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Châteauroux IV 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
PE Limburg
PE Limburg
National
National
National
National
National
522.854 km
550.646 km
581.901 km
522.854 km
470.875 km
521.675 km
470.869 km
815
1721
16262
1987
14496
18658
21522
3.8037%
4.4741%
5.5036%
6.1902%
11.2169%
17.3384%
18.3394%
151STERCKX RENEBEGIJNE2170650-201467.0477%
10
414
21
1227
1941
3134
3622
La Souterraine I 2015
Châteauroux I 2015
Argenton II 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Guéret 2015
Zone B2
National
PE Vlaams-Brabant
National
National
National
National
584.948 km
519.109 km
548.070 km
470.336 km
470.336 km
544.058 km
581.556 km
864
25710
346
14496
21522
16982
16262
1.1574%
1.6103%
6.0694%
8.4644%
9.0187%
18.4548%
22.2728%
152TOURNELLE DAVYRUMMEN2188988-201467.2371%
2
644
319
20
1659
3035
6068
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Châteauroux III 2015
Argenton II 2015
Bourges II 2015
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
PE Vlaams-Brabant
National
National
PE Vlaams-Brabant
National
National
National
518.764 km
467.820 km
519.939 km
547.733 km
467.820 km
538.907 km
518.764 km
1817
21522
5868
346
14496
16982
25710
0.1101%
2.9923%
5.4363%
5.7804%
11.4445%
17.8719%
23.6017%
153BROECKX NIELSOUD-TUR6031273-201467.3933%
302
528
845
1645
672
3158
3517
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Guéret 2015
National
National
National
National
Zone B2
National
National
580.476 km
555.371 km
506.778 km
555.371 km
584.325 km
506.778 km
617.998 km
16982
25710
14496
18658
5327
21522
16262
1.7784%
2.0537%
5.8292%
8.8166%
12.6150%
14.6734%
21.6271%
154VANEENOO JULIENWINGENE3017095-201467.6310%
79
101
1110
209
678
813
201
Guéret 2015
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux III 2015
Bourges II 2015
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
National
PE West-Vlaanderen
555.963 km
446.868 km
515.092 km
527.660 km
486.851 km
487.878 km
446.868 km
1952
2101
19925
1778
5063
5868
1415
4.0471%
4.8072%
5.5709%
11.7548%
13.3913%
13.8548%
14.2049%
155MENTEN RONNYRUMMEN2188023-201467.9008%
79
143
123
2700
2562
2495
3942
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux III 2015
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
National
National
National
National
National
National
National
469.353 km
540.561 km
521.373 km
520.199 km
580.379 km
469.353 km
520.199 km
21522
16982
5868
25710
16262
14496
18658
0.3671%
0.8421%
2.0961%
10.5018%
15.7545%
17.2116%
21.1277%
156DE BISSCHOP GUSTAAFASSE2273072-201468.1517%
26
63
92
2629
1857
1143
3533
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
National
Zone B1
National
444.731 km
519.705 km
490.856 km
490.856 km
521.245 km
555.733 km
444.731 km
7739
6099
5700
25710
16982
5821
14496
0.3360%
1.0330%
1.6140%
10.2256%
10.9351%
19.6358%
24.3722%
157ENGELS JOS & JULESPUTTE6022623-201469.5539%
213
43
1273
1291
721
2125
1316
Châteauroux III 2015
La Souterraine II 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
National
Zone B1
National
National
Zone B1
National
Zone B1
517.915 km
582.866 km
543.629 km
468.920 km
468.920 km
516.779 km
545.711 km
5868
594
16982
14496
7739
18658
6099
3.6299%
7.2391%
7.4962%
8.9059%
9.3164%
11.3892%
21.5773%
158DAMS JANGEEL6037931-201469.7693%
325
553
1619
1710
2613
820
2314
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
National
National
National
National
National
Zone B2
National
538.278 km
489.280 km
538.278 km
600.494 km
562.628 km
567.243 km
489.280 km
25710
21522
18658
16262
16982
5327
14496
1.2641%
2.5695%
8.6772%
10.5153%
15.3869%
15.3933%
15.9630%
159VAN DEN HEEDE FREDDYZINGEM4000445-201469.9589%
6
161
314
1549
578
558
586
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
La Souterraine I 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
La Souterraine II 2015
Zone A2
Zone A2
National
National
Zone A2
Zone A2
National
476.367 km
512.988 km
543.228 km
504.927 km
433.728 km
433.728 km
543.228 km
5641
4541
6205
19925
4930
2976
2548
0.1064%
3.5455%
5.0604%
7.7742%
11.7241%
18.7500%
22.9984%
160VISSCHERS+ZNMAASMEC2079559-201470.0180%
5
16
22
80
148
238
5048
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux III 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Zone C1
Zone C1
Zone C1
Zone C1
Zone C1
Zone C1
National
545.274 km
492.532 km
546.469 km
602.999 km
574.172 km
560.798 km
492.532 km
1269
1233
495
746
1294
1303
21522
0.3940%
1.2976%
4.4444%
10.7239%
11.4374%
18.2655%
23.4551%
161VAN MUYLDER_DE MULBUGGENHOUT6159294-201470.5300%
17
13
365
592
334
133
4008
Guéret 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
La Souterraine II 2015
Argenton II 2015
Montluçon 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
National
Zone B1
National
566.759 km
455.826 km
530.342 km
501.525 km
568.049 km
530.342 km
532.646 km
4432
2392
6099
5877
2548
790
16982
0.3836%
0.5435%
5.9846%
10.0732%
13.1083%
16.8354%
23.6015%
162HERBOTS JO & RAF.HALLE BOOIENH2313155-201470.9024%
118
154
114
85
259
3982
1298
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Châteauroux III 2015
La Souterraine II 2015
Argenton II 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
National
National
National
Zone B2
National
National
Zone B2
509.476 km
569.483 km
510.652 km
574.523 km
538.443 km
529.568 km
538.443 km
18658
16262
5868
960
2418
16982
5327
0.6324%
0.9470%
1.9427%
8.8542%
10.7113%
23.4484%
24.3664%
163HOK CLEIRBAUTBONHEID6210482-201471.0602%
269
245
1172
453
149
3984
1405
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
National
Zone B1
National
Zone B1
Zone B1
National
Zone B1
465.931 km
465.931 km
513.374 km
542.290 km
579.560 km
513.374 km
577.103 km
14496
7739
25710
6099
1740
18658
5821
1.8557%
3.1658%
4.5585%
7.4274%
8.5632%
21.3528%
24.1367%
164SCHEPMANS GUYBUDINGE2187218-201471.9196%
399
214
1200
1462
2865
4417
3024
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
National
Zone B2
National
National
National
National
National
514.162 km
543.134 km
574.444 km
463.400 km
463.400 km
514.162 km
534.762 km
18658
5327
16262
14496
21522
25710
16982
2.1385%
4.0173%
7.3792%
10.0855%
13.3120%
17.1801%
17.8071%
165HERMANS RIKPULLE6058773-201472.2929%
84
743
301
82
1019
1086
3828
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Argenton II 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
National
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
487.486 km
535.278 km
564.205 km
564.205 km
487.486 km
562.152 km
535.278 km
14496
25710
6099
790
7739
5478
18658
0.5795%
2.8899%
4.9352%
10.3797%
13.1671%
19.8248%
20.5167%
166SAATDUZEN SABANTESSENDE2118274-201472.5629%
1197
906
1248
1143
1824
304
56
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Argenton II 2015
National
National
National
National
National
PE Limburg
PE Limburg
534.102 km
595.273 km
484.126 km
484.126 km
534.102 km
563.079 km
563.079 km
25710
16262
21522
14496
18658
1721
264
4.6558%
5.5713%
5.7987%
7.8849%
9.7760%
17.6641%
21.2121%
167VAN DEN HEEDE FREDDYZINGEM4000163-201472.7305%
103
218
910
468
407
561
3304
La Souterraine I 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
La Souterraine II 2015
Bourges II 2015
Montluçon 2015
National
Zone A2
National
Zone A2
National
Zone A2
National
543.228 km
476.367 km
504.927 km
543.838 km
543.228 km
433.728 km
512.988 km
6205
8291
19925
4878
2548
2976
16982
1.6600%
2.6294%
4.5671%
9.5941%
15.9733%
18.8508%
19.4559%
168VAN DEN EECKHOUDT MARKALKEN4123149-201472.7394%
132
87
161
77
780
1158
3991
Guéret 2015
Bourges II 2015
Montluçon 2015
Châteauroux III 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
National
563.500 km
452.951 km
531.129 km
498.064 km
525.665 km
496.979 km
496.979 km
4432
2392
3700
976
6099
5877
18658
2.9783%
3.6371%
4.3514%
7.8893%
12.7890%
19.7039%
21.3903%
169VAN DEN HEEDE FREDDYZINGEM4000272-201473.3330%
7
174
286
552
978
3886
3548
La Souterraine II 2015
La Souterraine I 2015
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
National
National
Zone A2
Zone A2
Zone A2
National
National
543.228 km
543.228 km
543.838 km
476.367 km
476.367 km
504.927 km
512.988 km
2548
6205
4878
8291
5641
19925
16982
0.2747%
2.8042%
5.8631%
6.6578%
17.3374%
19.5031%
20.8927%
170DE TROY WIMBERLAAR6070030-201473.6205%
22
243
625
1701
1060
1009
3528
Guéret 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
Zone B1
Zone B1
National
National
Zone B1
Zone B1
National
584.889 km
473.682 km
521.666 km
521.666 km
550.603 km
548.231 km
473.682 km
5821
7739
18658
25710
6099
5478
14496
0.3779%
3.1399%
3.3498%
6.6161%
17.3799%
18.4191%
24.3377%
171DEJAEGER FREDDY TEAMKNESSELARE4214224-201474.3454%
21
1489
633
104
950
398
627
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux III 2015
La Souterraine I 2015
La Souterraine II 2015
Montluçon 2015
Zone A2
National
Zone A2
PE Oost-Vlaanderen
National
National
PE Oost-Vlaanderen
453.134 km
521.944 km
493.640 km
494.675 km
560.579 km
560.579 km
533.611 km
2976
19925
8291
976
6205
2548
3700
0.7056%
7.4730%
7.6348%
10.6557%
15.3102%
15.6201%
16.9459%
172ENGELS JOS & JULPUTTE6022675-201474.4443%
179
670
871
1574
723
156
4178
Guéret 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux III 2015
Montluçon 2015
Zone B1
National
National
National
Zone B1
PE Antwerpen
National
580.120 km
468.920 km
516.779 km
516.779 km
545.711 km
517.915 km
543.629 km
5821
14496
18658
25710
6099
800
16982
3.0751%
4.6220%
4.6682%
6.1221%
11.8544%
19.5000%
24.6025%
173MENTEN RONNYRUMMEN2315303-201475.3403%
94
776
1055
2208
653
4636
1399
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux III 2015
National
National
National
National
Zone B2
National
National
580.379 km
520.199 km
540.561 km
469.353 km
549.170 km
520.199 km
521.373 km
16262
18658
16982
21522
5327
25710
5868
0.5780%
4.1591%
6.2125%
10.2593%
12.2583%
18.0319%
23.8412%
174DECKERS WALTERHERSELT6088654-201475.7315%
1053
1767
1497
1298
2282
2952
917
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
National
National
National
National
National
National
Zone B2
587.686 km
525.541 km
476.473 km
476.473 km
549.822 km
525.541 km
554.508 km
16262
25710
21522
14496
16982
18658
5327
6.4752%
6.8728%
6.9557%
8.9542%
13.4378%
15.8216%
17.2142%
175EYLETTEN MICHEL+GUNTHDIEST2293761-201475.9221%
171
218
670
3349
2498
1031
3481
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
National
National
National
National
National
Zone B2
National
545.944 km
473.834 km
585.005 km
524.029 km
524.029 km
553.006 km
473.834 km
16982
21522
16262
25710
18658
5327
14496
1.0070%
1.0129%
4.1200%
13.0261%
13.3884%
19.3542%
24.0135%
176VAN DRIESSCHE JENTEDWORP2022211-201475.9905%
172
121
851
431
3756
3470
4971
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux III 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
National
PE Vlaams-Brabant
National
National
National
National
National
501.534 km
502.278 km
426.021 km
474.492 km
473.361 km
473.361 km
426.021 km
16982
2217
14496
5868
25710
18658
21522
1.0128%
5.4578%
5.8706%
7.3449%
14.6091%
18.5979%
23.0973%
177NEIRYNCK DAVYMOORTSE4102201-201476.0130%
116
166
73
2499
390
741
3966
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux III 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
Guéret 2015
Montluçon 2015
Zone A2
Zone A2
PE Oost-Vlaanderen
National
Zone A2
Zone A2
National
484.234 km
484.234 km
485.311 km
512.865 km
440.850 km
551.205 km
519.562 km
8291
5641
976
19925
2976
4878
16982
1.3991%
2.9427%
7.4795%
12.5420%
13.1048%
15.1907%
23.3541%
178JESPERS-VANDERWEGENHOLSBEE2170076-201476.2599%
246
581
927
75
2803
3049
205
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
La Souterraine II 2015
Guéret 2015
Montluçon 2015
Issoudun 2015
National
National
National
Zone B2
National
National
Zone B2
508.830 km
508.830 km
459.732 km
574.564 km
570.945 km
533.160 km
486.119 km
25710
18658
21522
960
16262
16982
824
0.9568%
3.1139%
4.3072%
7.8125%
17.2365%
17.9543%
24.8786%
179PHILIPPENS P.FOURON1110224-201476.4904%
309
27
2413
18
30
160
28
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Bourges I 2015
La Souterraine II 2015
Argenton II 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux IV 2015
National
SPE Luik-Namen-Luxemburg
National
Zone C1
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
530.156 km
586.410 km
476.395 km
593.773 km
558.971 km
530.156 km
531.363 km
18658
543
21522
153
232
966
161
1.6561%
4.9724%
11.2118%
11.7647%
12.9310%
16.5631%
17.3913%
180HOOYLAERTS OMERHOUWAAR2179095-201476.5935%
358
809
1381
181
2887
3504
222
Bourges II 2015
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux IV 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
La Souterraine II 2015
National
National
National
National
National
National
Zone B2
463.022 km
536.109 km
512.397 km
513.552 km
512.397 km
463.022 km
578.046 km
14496
16982
25710
1987
18658
21522
960
2.4697%
4.7639%
5.3714%
9.1092%
15.4733%
16.2810%
23.1250%
181VAN DER GUCHT LUCIENOOSTERZ4106206-201477.0555%
253
1035
215
735
583
2468
1671
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Argenton II 2015
La Souterraine I 2015
Guéret 2015
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
Zone A2
National
National
National
Zone A2
National
Zone A2
484.503 km
513.150 km
513.150 km
551.293 km
551.351 km
519.532 km
484.503 km
5641
19925
2418
6205
4878
16982
8291
4.4850%
5.1945%
8.8917%
11.8453%
11.9516%
14.5330%
20.1544%
182DE VROE-V.GAVER J,T&MMOORTSE4102228-201477.1391%
130
227
1656
549
2240
1052
1203
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux II 2015
Zone A2
Zone A2
National
Zone A2
National
National
Zone A2
484.832 km
551.805 km
513.463 km
441.450 km
520.161 km
551.638 km
484.832 km
8291
4878
19925
4930
16982
6205
5641
1.5680%
4.6536%
8.3112%
11.1359%
13.1904%
16.9541%
21.3260%
183DE LOOR CHRISTZOTTEGE4093480-201478.0991%
61
142
317
539
270
187
3817
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux III 2015
Châteauroux II 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
National
475.814 km
431.838 km
542.355 km
504.503 km
542.559 km
476.899 km
475.814 km
5877
2392
4432
6099
1740
976
18658
1.0379%
5.9364%
7.1525%
8.8375%
15.5172%
19.1598%
20.4577%
184DONCKERS JOHANGROBBEN6059882-201478.1290%
24
31
518
624
1101
4146
4983
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
National
Zone B1
National
Zone B1
Zone B1
National
National
486.123 km
534.000 km
560.709 km
562.931 km
597.327 km
534.000 km
486.123 km
14496
7877
16982
6099
5821
18658
21522
0.1656%
0.3936%
3.0503%
10.2312%
18.9143%
22.2210%
23.1531%
185STORMS JOHANRIJKEVO6285758-201478.4355%
569
35
565
544
82
1213
515
Bourges II 2015
Argenton II 2015
Bourges I 2015
Guéret 2015
Issoudun 2015
Argenton I 2015
La Souterraine II 2015
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
501.909 km
578.495 km
501.909 km
613.103 km
527.489 km
578.495 km
615.726 km
14496
790
7739
5821
615
6099
2548
3.9252%
4.4304%
7.3007%
9.3455%
13.3333%
19.8885%
20.2119%
186ELSEN THEOBEKKEVO2207700-201478.5834%
1174
923
1065
399
387
2462
4768
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Argenton II 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2015
National
National
National
Zone B2
National
National
National
519.584 km
580.944 km
519.584 km
548.560 km
548.560 km
469.776 km
469.776 km
25710
16262
18658
5327
2418
14496
21522
4.5663%
5.6758%
5.7080%
7.4901%
16.0050%
16.9840%
22.1541%
187VAN MUYLDER_DE MULBUGGENHOUT6159227-201478.8734%
65
383
266
1819
326
262
189
Guéret 2015
Bourges I 2015
La Souterraine II 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux III 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
National
National
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
566.759 km
455.826 km
568.049 km
532.646 km
455.826 km
568.049 km
502.633 km
4432
4668
2548
16982
2392
1740
976
1.4666%
8.2048%
10.4396%
10.7113%
13.6288%
15.0575%
19.3648%
188DE PAUW LORENZOWAARSCHOOT4210605-201479.0039%
1028
155
197
428
2592
906
1692
Argenton I 2015
La Souterraine II 2015
Bourges II 2015
La Souterraine I 2015
Montluçon 2015
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
National
National
Zone A2
National
National
Zone A2
Zone A2
533.327 km
571.743 km
462.776 km
571.743 km
542.271 km
572.718 km
504.843 km
19925
2548
2976
6205
16982
4878
8291
5.1593%
6.0832%
6.6196%
6.8977%
15.2632%
18.5732%
20.4077%
189EERENS EDDYMAASMEC2014549-201479.2621%
2
6
6
159
3459
53
305
Guéret 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Châteauroux IV 2015
Bourges II 2015
Zone C1
Zone C1
Zone C1
Zone C1
National
Zone C1
Zone C1
603.138 km
574.240 km
545.338 km
545.338 km
492.650 km
546.533 km
492.650 km
746
1294
1269
1229
21522
218
1233
0.2681%
0.4637%
0.4728%
12.9373%
16.0719%
24.3119%
24.7364%
190HOK JOS VERCAMMENVREMDE6175065-201480.8141%
639
652
81
2246
3423
932
338
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Argenton II 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Châteauroux IV 2015
National
Zone B1
Zone B1
National
National
Zone B1
National
555.058 km
479.692 km
555.728 km
526.830 km
526.830 km
590.840 km
527.956 km
16982
7739
790
18658
25710
5821
1987
3.7628%
8.4249%
10.2532%
12.0377%
13.3139%
16.0110%
17.0106%
191MENTEN RONNYRUMMEN2315314-201481.5392%
144
518
374
2183
2409
3159
5835
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
National
National
Zone B2
National
National
National
National
520.199 km
469.353 km
549.170 km
580.379 km
469.353 km
540.561 km
520.199 km
18658
21522
5327
16262
14496
16982
25710
0.7718%
2.4068%
7.0208%
13.4239%
16.6184%
18.6020%
22.6954%
192VANLINT LINDAZOUTLEE2327748-201482.4977%
362
68
48
353
4058
3809
1107
Bourges II 2015
Châteauroux IV 2015
La Souterraine II 2015
Argenton II 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
National
National
Zone B2
National
National
National
Zone B2
460.720 km
512.774 km
576.696 km
540.569 km
511.599 km
511.599 km
540.569 km
14496
1987
960
2418
25710
18658
5327
2.4972%
3.4222%
5.0000%
14.5988%
15.7837%
20.4148%
20.7809%
193JOCHEMS VAN HASSELTRIJKEVORSEL6170636-201483.4981%
143
1479
494
1944
1805
553
1363
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
La Souterraine II 2015
Guéret 2015
Zone B1
National
Zone B1
National
National
National
Zone B1
578.929 km
550.022 km
502.660 km
577.676 km
502.660 km
616.245 km
613.833 km
6099
25710
7739
16982
14496
2548
5821
2.3446%
5.7526%
6.3833%
11.4474%
12.4517%
21.7033%
23.4152%
194LANNOO-BALLEGEERMOERKER3063747-201484.6947%
273
347
91
1654
1118
38
397
Châteauroux I 2015
La Souterraine I 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Châteauroux III 2015
Argenton II 2015
Guéret 2015
PE West-Vlaanderen
National
PE West-Vlaanderen
National
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
507.846 km
574.785 km
467.716 km
536.092 km
508.874 km
536.092 km
576.899 km
5063
6205
1415
19925
5868
194
1952
5.3921%
5.5923%
6.4311%
8.3011%
19.0525%
19.5876%
20.3381%
195DE PAUW LORENZOWAARSCH4211935-201485.0331%
82
199
2224
736
49
57
1044
Issoudun 2015
La Souterraine II 2015
Argenton I 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux IV 2015
Argenton II 2015
Guéret 2015
National
National
National
National
Zone A2
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
485.079 km
571.743 km
533.327 km
571.743 km
505.899 km
533.327 km
572.718 km
2212
2548
19925
6205
364
423
4432
3.7070%
7.8101%
11.1619%
11.8614%
13.4615%
13.4752%
23.5560%
196COSIJN ANDYD'WINDE4173346-201486.1599%
57
48
343
701
76
151
411
Châteauroux III 2015
La Souterraine II 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Issoudun 2015
Argenton II 2015
Châteauroux IV 2015
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
Zone B1
National
475.208 km
540.693 km
474.106 km
474.106 km
452.991 km
502.896 km
475.208 km
976
594
4206
5877
615
790
1987
5.8402%
8.0808%
8.1550%
11.9279%
12.3577%
19.1139%
20.6844%
197VAN ISACKER PETERHANDZAM3007313-201487.1448%
79
8
8
87
200
179
55
Argenton I 2015
Issoudun 2015
Châteauroux IV 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Guéret 2015
Châteauroux III 2015
National
Zone A1
Zone A1
Zone A1
Zone A1
Zone A1
Zone A1
503.378 km
457.385 km
476.415 km
437.517 km
437.517 km
545.611 km
476.415 km
19925
199
130
536
1030
884
266
0.3965%
4.0201%
6.1539%
16.2313%
19.4175%
20.2489%
20.6767%
198VANHAEKEN - PETREATTENHO2197851-201487.5396%
381
155
504
696
3409
167
5483
Châteauroux II 2015
Argenton II 2015
Châteauroux III 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Issoudun 2015
Châteauroux I 2015
National
National
National
Zone B2
National
Zone B2
National
504.820 km
533.785 km
505.997 km
533.785 km
453.738 km
481.283 km
504.820 km
18658
2418
5868
5327
21522
824
25710
2.0420%
6.4103%
8.5890%
13.0655%
15.8396%
20.2670%
21.3263%
199MENTEN RONNYRUMMEN2188044-201487.8193%
81
103
1731
3286
860
3930
3505
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
National
National
National
National
Zone B2
National
National
469.353 km
520.199 km
580.379 km
520.199 km
549.170 km
540.561 km
469.353 km
21522
18658
16262
25710
5327
16982
14496
0.3764%
0.5520%
10.6444%
12.7810%
16.1442%
23.1422%
24.1791%
200DECKERS WALTERHERSELT6088597-201489.7480%
419
279
1607
707
2686
4014
5184
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
National
National
National
Zone B2
National
National
National
525.541 km
549.822 km
476.473 km
554.508 km
587.686 km
525.541 km
476.473 km
25710
16982
14496
5327
16262
18658
21522
1.6297%
1.6429%
11.0858%
13.2720%
16.5170%
21.5136%
24.0870%
201BOSMANS-LEEKENSBEVERLO2090167-201490.8159%
490
35
116
26
59
4276
3432
Bourges I 2015
Châteauroux III 2015
Montluçon 2015
La Souterraine II 2015
Argenton II 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
National
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
National
National
489.633 km
541.218 km
561.260 km
605.347 km
569.026 km
540.050 km
489.633 km
21522
815
1733
302
264
18658
14496
2.2767%
4.2945%
6.6936%
8.6093%
22.3485%
22.9178%
23.6755%
202DE WITTE YVESSCHELDE4101167-201491.4501%
466
1177
324
1929
798
948
1094
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Zone A2
National
Zone A2
National
Zone A2
Zone A2
PE Oost-Vlaanderen
481.145 km
509.782 km
437.712 km
516.407 km
437.712 km
481.145 km
548.079 km
8291
19925
2976
16982
4930
5641
4432
5.6205%
5.9071%
10.8871%
11.3591%
16.1866%
16.8055%
24.6841%
203VAN DEN HEEDE FREDDYZINGEM4000071-201492.0234%
28
185
234
640
611
1301
2057
La Souterraine II 2015
Argenton II 2015
Bourges II 2015
Guéret 2015
Montluçon 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux I 2015
National
National
Zone A2
Zone A2
PE Oost-Vlaanderen
National
Zone A2
543.228 km
504.927 km
433.728 km
543.838 km
512.988 km
543.228 km
476.367 km
2548
2418
2976
4878
3700
6205
8291
1.0989%
7.6509%
7.8629%
13.1201%
16.5135%
20.9670%
24.8100%
204VAN DE PUTTE RUDYLEMBERG4102164-201492.3088%
293
220
468
1035
2889
1023
1693
Argenton I 2015
Argenton II 2015
Bourges I 2015
La Souterraine I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
National
National
Zone A2
National
National
Zone A2
Zone A2
515.585 km
515.585 km
443.673 km
553.779 km
522.436 km
486.964 km
486.964 km
19925
2418
4930
6205
16982
5641
8291
1.4705%
9.0984%
9.4929%
16.6801%
17.0121%
18.1351%
20.4197%
205STERCKX RENEBEGYNEN2170664-201492.5128%
104
389
2177
95
3472
4834
4069
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
National
Zone B2
National
Zone B2
National
National
National
470.336 km
548.070 km
519.109 km
584.948 km
519.109 km
470.336 km
544.058 km
14496
5327
25710
864
18658
21522
16982
0.7174%
7.3024%
8.4675%
10.9954%
18.6086%
22.4607%
23.9607%
206VOS JEAN+JENNESWEBBEKO2206667-201492.6695%
1295
1103
1786
673
2579
3042
5175
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
National
National
National
Zone B2
National
National
National
523.785 km
473.570 km
523.785 km
552.762 km
584.692 km
545.565 km
473.570 km
25710
14496
18658
5327
16262
16982
21522
5.0370%
7.6090%
9.5723%
12.6338%
15.8591%
17.9131%
24.0452%
207SAUDOYEZ KEVINTERTRE1032153-201492.7777%
52
57
200
138
401
347
395
Bourges I 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
387.489 km
499.151 km
432.570 km
498.246 km
461.365 km
465.261 km
432.570 km
2083
727
2179
1358
2104
1580
1789
2.4964%
7.8404%
9.1785%
10.1620%
19.0589%
21.9620%
22.0794%
208BOSMANS-LEEKENSBEVERLO2090095-201494.0012%
34
401
601
5029
2967
4900
408
Argenton I 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
PE Limburg
National
National
National
National
National
PE Limburg
569.026 km
600.721 km
540.050 km
540.050 km
489.633 km
489.633 km
561.260 km
1721
16262
18658
25710
14496
21522
1733
1.9756%
2.4659%
3.2211%
19.5605%
20.4677%
22.7674%
23.5430%
209VANDERMAELEN-PENNENEDERHA4090746-201494.3677%
46
51
59
313
438
173
1096
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Issoudun 2015
La Souterraine I 2015
Bourges II 2015
Argenton II 2015
Guéret 2015
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
507.279 km
433.665 km
457.554 km
545.157 km
433.665 km
507.279 km
544.407 km
6099
4668
615
1740
2392
790
4432
0.7542%
1.0925%
9.5935%
17.9885%
18.3110%
21.8987%
24.7292%
210STEVENINCK BENNYHAMME4059983-201494.5561%
13
46
736
609
1223
3743
4053
Guéret 2015
Châteauroux III 2015
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
National
National
571.529 km
506.810 km
505.712 km
460.741 km
534.474 km
505.712 km
538.142 km
4432
976
5877
4668
6099
18658
16982
0.2933%
4.7131%
12.5234%
13.0463%
20.0525%
20.0611%
23.8664%
211COSIJN ROBRECHTPOLLARE4172658-201496.9621%
358
66
373
548
831
203
1395
Bourges I 2015
Argenton II 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Montluçon 2015
Châteauroux III 2015
Châteauroux I 2015
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
429.904 km
503.942 km
475.149 km
540.731 km
507.259 km
476.252 km
475.149 km
4668
790
4206
4432
5478
976
5877
7.6692%
8.3544%
8.8683%
12.3646%
15.1698%
20.7992%
23.7366%
212JESPERS VANDERWEGENHOLSBEEK2170045-2014101.2298%
1852
2265
240
3058
177
3023
3518
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Argenton II 2015
Montluçon 2015
La Souterraine II 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
National
National
National
National
Zone B2
National
National
459.732 km
508.830 km
537.798 km
533.160 km
574.564 km
570.945 km
508.830 km
21522
25710
2418
16982
960
16262
18658
8.6052%
8.8098%
9.9256%
18.0073%
18.4375%
18.5893%
18.8552%
213VERBRUGGEN GOMMAIRESCHERPE2216288-2014101.3351%
1616
1583
3307
2630
825
3010
3463
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
Guéret 2015
National
National
National
National
Zone B2
National
National
471.426 km
543.891 km
521.274 km
521.274 km
550.250 km
471.426 km
582.590 km
21522
16982
25710
18658
5327
14496
16262
7.5086%
9.3216%
12.8627%
14.0958%
15.4871%
20.7643%
21.2950%
214LUYCKX LUCPEPINGE2151408-2014102.8611%
61
1208
955
2801
5523
1313
3192
Argenton II 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
National
National
Zone B1
National
National
Zone B1
National
502.571 km
473.699 km
427.250 km
503.588 km
473.699 km
502.571 km
427.250 km
2418
18658
7739
16982
25710
6099
14496
2.5227%
6.4744%
12.3401%
16.4939%
21.4819%
21.5281%
22.0199%
215VERGOTTE ASTEREAALTER4189004-2014103.0430%
83
425
787
2894
978
1845
1196
La Souterraine I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
National
National
Zone A2
National
PE Oost-Vlaanderen
Zone A2
Zone A2
558.589 km
520.013 km
491.655 km
530.969 km
560.222 km
491.655 km
450.724 km
6205
19925
5641
16982
4432
8291
4930
1.3376%
2.1330%
13.9514%
17.0416%
22.0668%
22.2530%
24.2596%
216STEVENINCK BENNYHAMME4059847-2014103.1152%
69
297
408
2670
466
957
6304
Châteauroux III 2015
Montluçon 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
National
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
National
506.810 km
538.142 km
571.529 km
505.712 km
460.741 km
460.741 km
505.712 km
976
3700
4432
18658
2392
4668
25710
7.0697%
8.0270%
9.2058%
14.3102%
19.4816%
20.5013%
24.5196%
217STERCKX RENEBEGYNEN2170710-2014103.1272%
388
206
831
2754
148
6072
4166
Bourges I 2015
Châteauroux III 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
National
National
Zone B2
National
Zone B2
National
National
470.336 km
520.256 km
548.070 km
581.556 km
584.948 km
519.109 km
544.058 km
21522
5868
5327
16262
864
25710
16982
1.8028%
3.5106%
15.5998%
16.9352%
17.1296%
23.6173%
24.5319%
218MASSET-DELARUELLEVELDWEZ2083249-2014104.8335%
105
106
178
200
3691
49
158
Argenton I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
La Souterraine I 2015
Guéret 2015
Zone C1
Zone C1
Zone C1
Zone C1
National
Zone C1
Zone C1
562.888 km
481.132 km
533.999 km
549.285 km
481.132 km
598.152 km
591.561 km
1294
1233
1269
1303
21522
240
746
8.1144%
8.5969%
14.0268%
15.3492%
17.1499%
20.4167%
21.1796%
219TYSIAK-SIELSKIPAAL2106008-2014105.2641%
634
218
2271
337
402
352
64
Bourges II 2015
Argenton II 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux IV 2015
Argenton I 2015
La Souterraine II 2015
National
National
National
PE Limburg
National
PE Limburg
PE Limburg
484.041 km
563.518 km
484.041 km
555.598 km
535.711 km
563.518 km
599.804 km
14496
2418
21522
1733
1987
1721
302
4.3736%
9.0157%
10.5520%
19.4460%
20.2315%
20.4532%
21.1921%
220LAREMANS LIESLVEERLE-1337140-2014112.6167%
324
1218
2159
492
176
5782
201
Argenton I 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Argenton II 2015
Châteauroux III 2015
Châteauroux I 2015
La Souterraine I 2015
Zone B2
National
National
National
PE Antwerpen
National
Zone B2
558.096 km
479.531 km
479.531 km
558.096 km
530.280 km
529.122 km
594.709 km
5327
14496
21522
2418
800
25710
864
6.0822%
8.4023%
10.0316%
20.3474%
22.0000%
22.4893%
23.2639%