PIPA 排行榜:比利时全国赛最佳幼鸽-6场比赛

  • 中距离
  • 幼鸽组
  • 比利时
  • 15/09/2015

PIPA排行榜发布:波治II、查特路III、亚精顿II 、拉索特年II、伊苏丹和查特路IV全国幼鸽赛战罢,比利时全国赛最佳幼鸽6场比赛排名发布。全国、大区和全省已经公布的成绩都被计入本排行榜。

名次入赏赛事赛绩距离参赛羽数Coeff
1DE NEVE MARNICKAALTER4006508-201513.9223%
6
80
80
553
109
188
La Souterraine II 2015
Issoudun 2015
Bourges II 2015
Châteauroux III 2015
Argenton II 2015
Châteauroux IV 2015
PE Oost-Vlaanderen
National
Zone A2
National
PE Oost-Vlaanderen
Zone A2
559.114 km
472.856 km
451.183 km
493.222 km
520.547 km
493.222 km
2682
11984
11401
17250
2733
3661
0.2237%
0.6676%
0.7017%
3.2058%
3.9883%
5.1352%
2DE NEVE MARNICKAALTER4006531-201519.2348%
8
45
35
309
138
322
La Souterraine II 2015
Issoudun 2015
Châteauroux III 2015
Bourges II 2015
Châteauroux IV 2015
Argenton II 2015
National
National
Zone A2
Zone A2
Zone A2
PE Oost-Vlaanderen
559.114 km
472.856 km
493.222 km
451.183 km
493.222 km
520.547 km
9760
11984
6787
11401
3661
2733
0.0820%
0.3755%
0.5157%
2.7103%
3.7695%
11.7819%
3LIMBOURG ERIKBRUSSEG2015565-201528.7110%
82
221
464
59
54
1369
Bourges II 2015
Châteauroux IV 2015
Châteauroux III 2015
Issoudun 2015
La Souterraine II 2015
Argenton II 2015
Zone B1
National
National
PE Vlaams-Brabant
PE Vlaams-Brabant
National
449.502 km
497.007 km
497.007 km
475.818 km
562.288 km
524.752 km
10308
10442
17250
1213
893
11223
0.7955%
2.1164%
2.6898%
4.8640%
6.0470%
12.1982%
4VANONCKELEN MARCHALEN2185052-201529.5837%
70
3
18
56
898
3936
Argenton II 2015
La Souterraine II 2015
Châteauroux III 2015
Issoudun 2015
Châteauroux IV 2015
Bourges II 2015
National
PE Limburg
PE Limburg
PE Limburg
National
National
550.135 km
586.482 km
522.326 km
497.947 km
522.326 km
470.839 km
11223
361
1255
772
10442
36307
0.6237%
0.8310%
1.4343%
7.2539%
8.5999%
10.8409%
5DAEMS & ZOONBEVEL6032206-201530.4167%
78
107
850
577
618
120
Bourges II 2015
Issoudun 2015
Châteauroux III 2015
Argenton II 2015
Châteauroux IV 2015
La Souterraine II 2015
Zone B1
Zone B1
National
National
National
PE Antwerpen
479.583 km
505.235 km
528.533 km
556.328 km
528.533 km
593.502 km
10308
3582
17250
11223
10442
1123
0.7567%
2.9872%
4.9275%
5.1412%
5.9184%
10.6857%
6ELSEN THEOBEKKEVO2274229-201538.9597%
43
569
500
141
1519
226
Châteauroux III 2015
Bourges II 2015
Châteauroux IV 2015
Issoudun 2015
Argenton II 2015
La Souterraine II 2015
National
National
National
Zone B2
National
Zone B2
520.745 km
469.776 km
520.745 km
496.584 km
548.560 km
585.092 km
17250
36307
10442
2831
11223
1633
0.2493%
1.5672%
4.7884%
4.9806%
13.5347%
13.8396%
7CLICQUE GINOWEVELGE3050572-201540.2929%
25
86
447
609
142
1159
Argenton II 2015
Châteauroux III 2015
Issoudun 2015
La Souterraine II 2015
Châteauroux IV 2015
Bourges II 2015
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
National
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
485.412 km
458.209 km
438.360 km
524.121 km
458.209 km
417.475 km
2264
4392
11984
9760
1902
5855
1.1042%
1.9581%
3.7300%
6.2397%
7.4658%
19.7950%
8PLATTEEUW KURT & RAFRUMBEKE3115210-201543.7428%
192
145
400
184
213
1476
La Souterraine II 2015
Châteauroux III 2015
Bourges II 2015
Argenton II 2015
Châteauroux IV 2015
Issoudun 2015
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
National
536.184 km
470.272 km
429.916 km
497.422 km
470.272 km
450.603 km
9760
4392
5855
2264
1902
11984
1.9672%
3.3015%
6.8318%
8.1272%
11.1987%
12.3164%
9VAN LANDSCHOOT ROBERTADEGEM4021670-201546.0136%
285
502
513
315
2035
371
Issoudun 2015
Bourges II 2015
La Souterraine II 2015
Châteauroux IV 2015
Châteauroux III 2015
Argenton II 2015
National
Zone A2
National
Zone A2
National
PE Oost-Vlaanderen
484.792 km
463.041 km
571.083 km
505.194 km
505.194 km
532.524 km
11984
11401
9760
3661
17250
2733
2.3782%
4.4031%
5.2561%
8.6042%
11.7971%
13.5748%
10BAUTERS JOGAVERE4143955-201549.8339%
144
220
566
409
2187
488
La Souterraine II 2015
Bourges II 2015
Issoudun 2015
Châteauroux IV 2015
Châteauroux III 2015
Argenton II 2015
National
Zone A2
National
Zone A2
National
PE Oost-Vlaanderen
546.806 km
436.976 km
459.788 km
481.041 km
481.041 km
508.564 km
9760
11401
11984
3661
17250
2733
1.4754%
1.9297%
4.7230%
11.1718%
12.6783%
17.8558%
11TANT JOHANOLSENE4160162-201550.0777%
4
685
605
223
557
2115
Bourges II 2015
Châteauroux III 2015
Issoudun 2015
Châteauroux IV 2015
Argenton II 2015
La Souterraine II 2015
Zone A2
National
National
Zone A2
Zone A2
National
433.201 km
475.709 km
455.119 km
475.709 km
503.091 km
541.578 km
11401
17250
11984
3661
4200
9760
0.0351%
3.9710%
5.0484%
6.0912%
13.2619%
21.6701%
12CALLEWAERT-VAN OOSTTORHOUT3081854-201551.6588%
18
465
127
65
89
87
Châteauroux III 2015
La Souterraine II 2015
Bourges II 2015
Issoudun 2015
Argenton II 2015
Châteauroux IV 2015
Zone A1
National
Zone A1
Zone A1
Zone A1
Zone A1
486.251 km
552.154 km
446.461 km
466.848 km
513.320 km
486.251 km
1464
9760
2158
705
671
503
1.2295%
4.7643%
5.8851%
9.2199%
13.2638%
17.2962%
13BAUTERS JOGAVERE4143922-201555.9471%
39
32
152
276
2099
2855
Châteauroux III 2015
Argenton II 2015
Bourges II 2015
Châteauroux IV 2015
La Souterraine II 2015
Issoudun 2015
Zone A2
PE Oost-Vlaanderen
Zone A2
Zone A2
National
National
481.041 km
508.564 km
436.976 km
481.041 km
546.806 km
459.788 km
6787
2733
11401
3661
9760
11984
0.5746%
1.1709%
1.3332%
7.5389%
21.5061%
23.8234%
14VERMANDER ERICOEKENE3050240-201562.4228%
438
307
399
1144
370
337
La Souterraine II 2015
Bourges II 2015
Châteauroux III 2015
Issoudun 2015
Argenton II 2015
Châteauroux IV 2015
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
534.306 km
428.013 km
468.394 km
448.711 km
495.548 km
468.394 km
9760
5855
4392
11984
2264
1902
4.4877%
5.2434%
9.0847%
9.5461%
16.3428%
17.7182%
15VANSLEMBROUCK STEFAANDIKSMUI3032238-201567.4064%
32
129
1072
81
89
128
Châteauroux III 2015
Bourges II 2015
La Souterraine II 2015
Issoudun 2015
Châteauroux IV 2015
Argenton II 2015
Zone A1
Zone A1
National
Zone A1
Zone A1
Zone A1
476.692 km
438.692 km
542.526 km
458.052 km
476.692 km
503.535 km
1464
2158
9760
705
503
671
2.1858%
5.9778%
10.9836%
11.4894%
17.6938%
19.0760%
16BONMARIAGE MASSONOUFFET1145122-201579.4069%
61
22
41
70
63
7441
Châteauroux III 2015
La Souterraine II 2015
Châteauroux IV 2015
Argenton II 2015
Issoudun 2015
Bourges II 2015
Zone C1
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
National
490.349 km
552.685 km
490.349 km
517.940 km
464.458 km
435.295 km
880
295
410
482
315
36307
6.9318%
7.4576%
10.0000%
14.5228%
20.0000%
20.4947%
17DELAERE MAURICE & LUCANZEGEM3070831-201580.7934%
350
864
1959
368
1892
392
Bourges II 2015
Issoudun 2015
Châteauroux III 2015
Argenton II 2015
La Souterraine II 2015
Châteauroux IV 2015
PE West-Vlaanderen
National
National
PE West-Vlaanderen
National
PE West-Vlaanderen
425.341 km
447.411 km
468.133 km
495.547 km
533.985 km
468.133 km
5855
11984
17250
2264
9760
1902
5.9778%
7.2096%
11.3565%
16.2544%
19.3852%
20.6099%
18JANSSENS GEOFFREYBAAL1045814-201582.5439%
1173
1129
279
1838
2034
565
Bourges II 2015
Châteauroux III 2015
La Souterraine II 2015
Châteauroux IV 2015
Argenton II 2015
Issoudun 2015
National
National
Zone B2
National
National
Zone B2
468.900 km
518.608 km
583.362 km
518.608 km
546.419 km
494.981 km
36307
17250
1633
10442
11223
2831
3.2308%
6.5449%
17.0851%
17.6020%
18.1235%
19.9576%