PIPA 排行榜: 比利時全国赛最佳成鸽-5场比赛

  • 中距离
  • 成鸽组
  • 比利时
  • 24/09/2015

波治I、查特路I、盖雷、蒙吕松、亚精顿I 、拉索特年I 、查特路II 、波治II、查特路III、亚精顿II、拉索特年II、伊苏丹和查特路IV全国赛战罢,PIPA全新发布“比利时全国赛最佳成鸽-5场比赛”排行榜,已经公布的全国赛、大区赛和全省赛成绩都被计入本排行榜中。

名次入赏赛事赛绩距离参赛羽数Coeff
1VLAEMINCK HUGORUPELMO4049957-20112.2680%
1
3
12
21
14
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
580.362 km
515.273 km
469.389 km
544.099 km
469.389 km
2829
2202
3316
3383
1257
0.0353%
0.1362%
0.3619%
0.6208%
1.1138%
2VAN WINKEL JEFTIELT2052352-20132.9774%
1
49
114
76
85
Châteauroux IV 2015
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
PE Vlaams-Brabant
National
National
National
National
515.824 km
576.155 km
514.664 km
514.664 km
464.976 km
278
12516
18604
10933
9256
0.3597%
0.3915%
0.6128%
0.6951%
0.9183%
3TOURNELLE DAVYRUMMEN2076623-20114.0432%
1
15
18
288
343
Châteauroux III 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
National
National
Zone B2
National
National
519.939 km
518.764 km
547.733 km
467.820 km
518.764 km
3933
10933
3550
18826
18604
0.0254%
0.1372%
0.5070%
1.5298%
1.8437%
4VERGOTTE ASTEREAALTER4156302-20134.4574%
8
73
31
57
50
Guéret 2015
Argenton I 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Zone A2
National
National
Zone A2
Zone A2
560.222 km
520.013 km
558.589 km
491.655 km
530.969 km
4003
12187
4161
5418
2686
0.1998%
0.5990%
0.7450%
1.0520%
1.8615%
5BUVENS ROGERLOKSBER5002113-20124.8663%
40
53
178
14
170
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
National
National
National
PE Limburg
National
519.592 km
541.208 km
469.292 km
548.569 km
469.292 km
10933
11056
18826
1130
9256
0.3659%
0.4794%
0.9455%
1.2389%
1.8367%
6VAN MASSENHOVEN KRISRETIE6126508-20124.9999%
7
10
197
192
181
Argenton I 2015
Châteauroux III 2015
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
Zone B2
National
National
National
National
583.103 km
555.287 km
554.137 km
616.299 km
505.088 km
3550
3933
18604
12516
9256
0.1972%
0.2543%
1.0589%
1.5340%
1.9555%
7DE VROE-V.GAVER J,T&MMOORTSE4142510-20135.5875%
7
21
91
29
129
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Zone A2
Zone A2
National
Zone A2
Zone A2
551.805 km
484.832 km
513.463 km
441.450 km
484.832 km
4003
3150
12187
1792
5418
0.1749%
0.6667%
0.7467%
1.6183%
2.3809%
8THONE JOSAS5020067-20135.7680%
2
1
2
15
3
Guéret 2015
La Souterraine I 2015
La Souterraine II 2015
Montluçon 2015
Issoudun 2015
Zone C1
Zone C1
Zone C1
Zone C1
Zone C1
605.516 km
611.583 km
611.583 km
563.927 km
523.093 km
859
140
153
1009
148
0.2328%
0.7143%
1.3072%
1.4866%
2.0270%
9HOOYLAERTS OMERHOUWAAR2087730-20135.9032%
12
66
156
372
267
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Zone B2
National
National
National
National
541.369 km
512.397 km
463.022 km
512.397 km
574.223 km
3550
10933
18826
18604
12516
0.3380%
0.6037%
0.8286%
1.9996%
2.1333%
10STEVENINCK BENNYHAMME4096716-20135.9785%
4
11
18
40
47
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
571.529 km
505.712 km
534.474 km
505.712 km
460.741 km
2829
2202
3383
3751
1257
0.1414%
0.4995%
0.5321%
1.0664%
3.7391%
11VAN DE PUTTE RUDYLEMBERG4142652-20136.2432%
5
4
182
84
113
La Souterraine I 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Bourges I 2015
National
Zone A2
National
Zone A2
Zone A2
553.779 km
486.964 km
515.585 km
554.002 km
443.673 km
4161
3150
12187
4003
4700
0.1202%
0.1270%
1.4934%
2.0984%
2.4043%
12VANEENOO JULIENWINGENE3145292-20126.2436%
16
10
123
14
34
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
Guéret 2015
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
446.868 km
527.660 km
515.092 km
446.868 km
555.963 km
2365
1167
12187
787
1769
0.6765%
0.8569%
1.0093%
1.7789%
1.9220%
13DE NEVE MARNICKAALTER4152244-20126.4922%
12
20
43
39
6
La Souterraine II 2015
Guéret 2015
Bourges I 2015
Issoudun 2015
Argenton II 2015
National
Zone A2
Zone A2
National
PE Oost-Vlaanderen
559.114 km
560.709 km
451.183 km
472.856 km
520.547 km
2548
4003
4700
2212
211
0.4710%
0.4996%
0.9149%
1.7631%
2.8436%
14DEPREZ LUCINGELMU3149609-20126.6165%
12
8
19
9
36
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
497.572 km
469.294 km
469.294 km
509.900 km
429.131 km
12187
1441
3078
1167
787
0.0985%
0.5552%
0.6173%
0.7712%
4.5743%
15CHRISTIAENS LUCOOIGEM3111736-20136.8461%
1
10
53
269
44
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
La Souterraine I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
PE West-Vlaanderen
Zone A2
National
National
PE West-Vlaanderen
428.089 km
468.583 km
535.521 km
496.903 km
468.583 km
787
5418
4161
12187
1441
0.1271%
0.1846%
1.2737%
2.2073%
3.0534%
16DERWA-LUXEMHERENT2110076-20137.4387%
77
53
111
363
138
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Châteauroux III 2015
National
National
National
National
National
506.094 km
457.441 km
506.094 km
457.441 km
507.241 km
18604
9256
10933
18826
3933
0.4139%
0.5726%
1.0153%
1.9282%
3.5088%
17VANDENHEEDE F.& J.ZINGEM4186393-20127.4407%
15
14
37
27
177
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Guéret 2015
Montluçon 2015
La Souterraine I 2015
Zone A2
Zone A2
Zone A2
Zone A2
National
476.367 km
433.728 km
543.838 km
512.988 km
543.228 km
3150
1792
4003
2686
4161
0.4762%
0.7812%
0.9243%
1.0052%
4.2538%
18DE VOS YVESVOLKEGE4136388-20137.4879%
2
3
13
172
80
Guéret 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Zone A2
Zone A2
Zone A2
Zone A2
PE Oost-Vlaanderen
536.590 km
426.432 km
469.226 km
469.229 km
505.628 km
4003
1792
3150
5418
2172
0.0500%
0.1674%
0.4127%
3.1746%
3.6832%
19VERBRUGGEN GOMMAIRESCHERPE2053047-20137.4892%
30
95
210
53
433
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
National
National
National
Zone B2
National
521.274 km
582.590 km
471.426 km
550.250 km
521.274 km
18604
12516
18826
3550
10933
0.1613%
0.7590%
1.1155%
1.4930%
3.9605%
20LEROY FRERESRACOUR1040856-20137.6359%
1
253
13
202
10
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux III 2015
SPE Luik-Namen-Luxemburg
National
SPE Luik-Namen-Luxemburg
National
SPE Luik-Namen-Luxemburg
499.650 km
448.743 km
448.743 km
499.650 km
500.824 km
938
18826
914
10933
343
0.1066%
1.3439%
1.4223%
1.8476%
2.9154%
21ROODHOOFT ANDREPULDERB6165019-20137.8133%
2
12
15
45
249
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Guéret 2015
PE Antwerpen
Zone B1
Zone B1
National
Zone B1
566.526 km
489.914 km
537.603 km
564.671 km
601.108 km
1273
5691
5070
11056
3693
0.1571%
0.2109%
0.2959%
0.4070%
6.7425%
22STEVENINCK BENNYHAMME4048077-20127.9884%
9
24
68
12
28
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Châteauroux III 2015
Bourges II 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
538.142 km
505.712 km
460.741 km
506.810 km
460.741 km
2172
2202
3316
544
1257
0.4144%
1.0899%
2.0507%
2.2059%
2.2275%
23V.MUYLDER-NOEL-DEMULBUGGENH6224865-20138.0098%
3
10
24
96
46
Guéret 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
566.759 km
455.826 km
532.646 km
530.342 km
455.826 km
2829
3316
2172
3383
1257
0.1060%
0.3016%
1.1050%
2.8377%
3.6595%
24MUREZ - MARICHALWADELIN9069104-20108.1556%
8
16
8
15
320
Bourges II 2015
Argenton I 2015
La Souterraine II 2015
Issoudun 2015
Châteauroux II 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone B1
Zone B1
National
393.770 km
466.377 km
504.411 km
417.062 km
437.676 km
1496
1762
594
615
10933
0.5348%
0.9081%
1.3468%
2.4390%
2.9269%
25VAN DEN HEEDE FREDDYZINGEM4050201-20138.2101%
111
31
73
68
62
Argenton I 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
La Souterraine II 2015
National
Zone A2
Zone A2
Zone A2
National
504.927 km
512.988 km
433.728 km
476.367 km
543.228 km
12187
2686
4700
3150
2548
0.9108%
1.1541%
1.5532%
2.1587%
2.4333%
26CHRISTIAENS LUCOOIGEM3111752-20138.4616%
2
4
112
11
192
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
428.089 km
468.583 km
496.903 km
508.682 km
468.583 km
2365
1441
12187
1167
3078
0.0846%
0.2776%
0.9190%
0.9426%
6.2378%
27BOSMANS-LEEKENSBEVERLO5100060-20138.4766%
4
55
118
36
667
Guéret 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
National
National
National
PE Limburg
National
600.721 km
489.633 km
540.050 km
569.026 km
540.050 km
12516
9256
10933
1130
18604
0.0320%
0.5942%
1.0793%
3.1858%
3.5853%
28STERCKX RENEBEGIJNE2035216-20128.6474%
4
82
57
248
32
La Souterraine I 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux III 2015
Guéret 2015
Issoudun 2015
Zone B2
National
National
National
Zone B2
584.948 km
519.109 km
520.256 km
581.556 km
496.540 km
686
10933
3933
12516
824
0.5831%
0.7500%
1.4493%
1.9815%
3.8835%
29DAS JOSLUMMEN5024681-20139.0283%
12
88
61
5
528
Guéret 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
La Souterraine I 2015
Montluçon 2015
National
National
National
PE Limburg
National
590.537 km
479.446 km
479.446 km
595.160 km
551.130 km
12516
18826
9256
165
11056
0.0959%
0.4674%
0.6590%
3.0303%
4.7757%
30VERGOTTE ASTEREAALTER4175043-20139.1631%
9
4
121
156
103
La Souterraine I 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
National
Zone A2
Zone A2
Zone A2
Zone A2
558.589 km
450.724 km
450.724 km
491.655 km
491.655 km
4161
1792
4700
5418
3150
0.2163%
0.2232%
2.5745%
2.8793%
3.2698%
31VERBRUGGEN GOMMAIRESCHERPE2053150-20139.2859%
21
323
62
236
386
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
Guéret 2015
National
National
Zone B2
National
National
543.891 km
471.426 km
550.250 km
471.426 km
582.590 km
11056
18826
3550
9256
12516
0.1899%
1.7157%
1.7465%
2.5497%
3.0840%
32VAN DEN HEEDE FREDDYZINGEM4050185-20139.4375%
5
11
19
119
208
Bourges I 2015
Bourges II 2015
La Souterraine II 2015
Guéret 2015
La Souterraine I 2015
Zone A2
Zone A2
National
Zone A2
National
433.728 km
433.728 km
543.228 km
543.838 km
543.228 km
4700
1792
2548
4003
4161
0.1064%
0.6138%
0.7457%
2.9728%
4.9988%
33ROODHOOFT ANDREPULDERB6165169-20139.4727%
16
112
57
69
546
Argenton I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Zone B1
National
Zone B1
Zone B1
National
566.526 km
564.671 km
537.603 km
601.108 km
537.603 km
3383
11056
5070
3693
10933
0.4730%
1.0130%
1.1243%
1.8684%
4.9940%
34ROODHOOFT ANDREPULDERB6165049-20139.5335%
63
152
47
126
86
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Zone B1
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
537.603 km
564.671 km
566.526 km
489.914 km
489.914 km
5070
11056
3383
5691
2596
1.2426%
1.3748%
1.3893%
2.2140%
3.3128%
35HERBOTS GEBROEDERSHALLE-B2030127-20129.9193%
69
125
180
348
378
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
National
National
National
National
National
509.476 km
569.483 km
458.480 km
529.568 km
509.476 km
18604
12516
9256
11056
10933
0.3709%
0.9987%
1.9447%
3.1476%
3.4574%
36DE NEVE MARNICKAALTER4152320-20129.9429%
12
2
20
391
37
Bourges I 2015
Argenton II 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Châteauroux III 2015
Zone A2
PE Oost-Vlaanderen
Zone A2
National
Zone A2
451.183 km
520.547 km
451.183 km
520.547 km
493.222 km
4700
211
1792
12187
838
0.2553%
0.9479%
1.1161%
3.2083%
4.4153%
37VERGOTTE ASTEREAALTER4175036-201310.0442%
38
19
85
149
137
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
La Souterraine I 2015
Bourges I 2015
Guéret 2015
Zone A2
Zone A2
National
Zone A2
Zone A2
491.655 km
530.969 km
558.589 km
450.724 km
560.222 km
5418
2686
4161
4700
4003
0.7014%
0.7074%
2.0428%
3.1702%
3.4224%
38TEAM DE JAEGER FREDDYKNESSEL4159161-201210.2910%
49
24
77
17
224
Argenton I 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux III 2015
Bourges I 2015
National
National
Zone A2
PE Oost-Vlaanderen
Zone A2
521.944 km
560.579 km
493.640 km
494.675 km
453.134 km
12187
4161
5418
544
4700
0.4021%
0.5768%
1.4212%
3.1250%
4.7660%
39VERRECKT-RUTTEN-DEPLATESSEND370649-201311.0045%
125
139
124
444
42
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
National
National
National
National
PE Limburg
529.268 km
552.261 km
479.616 km
590.795 km
558.243 km
10933
11056
9256
12516
1130
1.1433%
1.2572%
1.3397%
3.5475%
3.7168%
40VERHEYEN LOUISSCHERPE2051091-201311.0863%
21
56
87
98
1247
Argenton I 2015
Bourges II 2015
Guéret 2015
Châteauroux III 2015
Châteauroux I 2015
Zone B2
National
National
National
National
548.255 km
469.591 km
580.769 km
520.439 km
519.279 km
3550
9256
12516
3933
18604
0.5915%
0.6050%
0.6951%
2.4917%
6.7029%
41HERBOTS GEBROEDERSHALLE-B2204376-201111.1173%
38
91
161
716
593
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Guéret 2015
National
National
National
National
National
509.476 km
509.476 km
458.480 km
458.480 km
569.483 km
10933
18604
9256
18826
12516
0.3476%
0.4891%
1.7394%
3.8032%
4.7379%
42CHRISTIAENS LUCOOIGEM3111740-201311.2462%
11
7
159
24
288
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
La Souterraine I 2015
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
National
PE West-Vlaanderen
National
428.089 km
428.089 km
496.903 km
468.583 km
535.521 km
2365
787
12187
1441
4161
0.4651%
0.8895%
1.3047%
1.6655%
6.9214%
43BELMANS SONIAOOSTMAL6248566-201311.4697%
27
58
149
83
43
Montluçon 2015
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
La Souterraine I 2015
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
573.801 km
610.212 km
546.636 km
499.021 km
612.798 km
11056
3693
5070
2596
1222
0.2442%
1.5705%
2.9389%
3.1972%
3.5188%
44CHRISTIAENS LUCOOIGEM3111703-201311.8107%
5
18
43
370
77
Châteauroux II 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
PE West-Vlaanderen
National
PE West-Vlaanderen
National
PE West-Vlaanderen
468.583 km
535.521 km
468.583 km
496.903 km
508.682 km
1441
4161
3078
12187
1167
0.3470%
0.4326%
1.3970%
3.0360%
6.5981%
45VERGOTTE ASTEREAALTER4156352-201312.0632%
62
210
76
136
192
La Souterraine I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
National
National
Zone A2
Zone A2
Zone A2
558.589 km
520.013 km
491.655 km
450.724 km
491.655 km
4161
12187
3150
4700
5418
1.4900%
1.7231%
2.4127%
2.8936%
3.5437%
46VANDENHEEDE F.& J.ZINGEM4050196-201312.1382%
31
65
100
41
14
Guéret 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Argenton II 2015
Zone A2
National
Zone A2
Zone A2
Zone A2
543.838 km
543.228 km
476.367 km
433.728 km
504.927 km
4003
4161
5418
1792
247
0.7744%
1.5621%
1.8457%
2.2879%
5.6680%
47PLATTEEUW KURT & RAFRUMBEKE3113015-201312.1392%
7
10
4
93
142
Châteauroux I 2015
La Souterraine I 2015
Bourges II 2015
Guéret 2015
Bourges I 2015
Zone A2
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
469.253 km
536.184 km
429.916 km
538.698 km
429.916 km
5418
4161
787
1769
2365
0.1292%
0.2403%
0.5083%
5.2572%
6.0042%
48ROODHOOFT ANDREPULDERB6165079-201312.3098%
31
37
60
195
304
Montluçon 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
National
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
564.671 km
601.108 km
489.914 km
489.914 km
537.603 km
11056
12516
2596
5691
5070
0.2804%
0.2956%
2.3113%
3.4265%
5.9961%
49VAN ROMPAEY KARLOSINT-TRU5057180-201212.4706%
26
8
184
30
602
Montluçon 2015
Châteauroux III 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
National
PE Limburg
National
PE Limburg
National
533.903 km
516.079 km
514.898 km
543.854 km
463.459 km
11056
574
10933
1130
9256
0.2352%
1.3937%
1.6830%
2.6549%
6.5039%
50JANSSENS RICHARDLANGDOR2162959-201312.6078%
27
56
221
408
621
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Guéret 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
National
National
National
National
National
521.286 km
472.082 km
583.290 km
545.305 km
472.082 km
18604
18826
12516
11056
9256
0.1451%
0.2975%
1.7657%
3.6903%
6.7092%
51STERCKX RENEBEGIJNENDIJK2008827-201312.6148%
182
375
25
557
54
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
La Souterraine II 2015
Bourges I 2015
Argenton II 2015
National
National
Zone B2
National
National
470.336 km
519.109 km
584.948 km
470.336 km
548.070 km
9256
18604
960
18826
1759
1.9663%
2.0157%
2.6042%
2.9587%
3.0699%
52DE NEVE MARNICKAALTER4158324-201312.7177%
102
55
91
129
173
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux II 2015
National
Zone A2
Zone A2
National
Zone A2
520.547 km
492.181 km
560.709 km
559.114 km
492.181 km
12187
5418
4003
4161
3150
0.8370%
1.0151%
2.2733%
3.1002%
5.4921%
53DERWA-LUXEMHERENT2110005-201312.8134%
179
369
263
108
511
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux III 2015
Guéret 2015
National
National
National
National
National
531.382 km
457.441 km
506.094 km
507.241 km
568.662 km
11056
18826
10933
3933
12516
1.6190%
1.9601%
2.4056%
2.7460%
4.0828%
54HOUTMEYERS VICTORZICHEM2033760-201313.0797%
2
67
257
406
87
La Souterraine II 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
Argenton II 2015
Zone B2
Zone B2
National
National
National
587.320 km
550.757 km
544.676 km
521.781 km
550.757 km
960
3550
11056
10933
1759
0.2083%
1.8873%
2.3245%
3.7135%
4.9460%
55HERBOTS JO & RAF.HALLE BOOIENH2177233-201213.1012%
10
177
294
423
42
Guéret 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
La Souterraine II 2015
National
National
National
National
Zone B2
569.483 km
529.568 km
458.480 km
509.476 km
574.523 km
12516
11056
9256
10933
960
0.0799%
1.6009%
3.1763%
3.8690%
4.3750%
56STEVENINCK BENNYHAMME4048014-201213.1063%
4
3
14
46
99
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Châteauroux III 2015
Bourges II 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
505.712 km
538.142 km
460.741 km
506.810 km
460.741 km
3751
2172
3316
1008
1257
0.1066%
0.1381%
0.4222%
4.5635%
7.8759%
57VLAEMINCK HUGORUPELMO4109883-201313.1293%
5
12
18
138
257
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
469.389 km
544.099 km
515.273 km
515.273 km
580.362 km
3316
3383
2202
5070
2829
0.1508%
0.3547%
0.8174%
2.7219%
9.0845%
58BUVENS ROGERLOKSBER5003620-201213.1949%
55
5
205
437
643
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
National
PE Limburg
National
National
National
519.592 km
548.569 km
541.208 km
469.292 km
519.592 km
18604
1130
11056
9256
10933
0.2956%
0.4425%
1.8542%
4.7213%
5.8813%
59DE MESMAEKER CLEMENTS.U.KAP2010742-201313.2723%
17
39
128
205
576
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
441.244 km
487.532 km
487.532 km
441.244 km
517.636 km
2596
3045
5070
5691
11056
0.6549%
1.2808%
2.5247%
3.6022%
5.2098%
60CHRISTIAENS LUCOOIGEM3111742-201313.3486%
9
16
376
57
225
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
La Souterraine I 2015
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
National
PE West-Vlaanderen
National
428.089 km
468.583 km
496.903 km
468.583 km
535.521 km
2365
3078
12187
1441
4161
0.3805%
0.5198%
3.0853%
3.9556%
5.4073%
61KITANO MASAOZOUTLEE2163622-201313.5416%
75
71
119
825
504
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
National
National
Zone B2
National
National
573.930 km
513.884 km
542.852 km
462.923 km
534.024 km
12516
10933
3550
18826
11056
0.5992%
0.6494%
3.3521%
4.3822%
4.5586%
62SCHEPMANS GUYBUDINGE2081097-201313.6274%
13
96
160
807
738
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
National
National
National
National
National
514.162 km
574.444 km
463.400 km
514.162 km
534.762 km
10933
12516
9256
18604
11056
0.1189%
0.7670%
1.7286%
4.3378%
6.6751%
63VAN OYSTAEYEN-PICKEURBOECHOU6223702-201313.7159%
45
35
65
90
795
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
524.966 km
589.066 km
477.928 km
477.928 km
524.966 km
5070
3693
5691
2596
10933
0.8876%
0.9477%
1.1421%
3.4669%
7.2716%
64MUREZ MARICHALWADELINCOURT9010222-201213.7255%
2
36
36
56
72
La Souterraine II 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Zone B1
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
504.411 km
466.377 km
504.231 km
393.770 km
437.676 km
594
1762
1360
1496
1453
0.3367%
2.0431%
2.6471%
3.7433%
4.9553%
65JOCHEMS-VAN HASSELTRIJKEVO6194644-201213.7285%
15
92
385
126
235
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Zone B1
Zone B1
National
Zone B1
Zone B1
502.660 km
550.022 km
577.676 km
578.929 km
502.660 km
2596
5070
11056
3383
5691
0.5778%
1.8146%
3.4823%
3.7245%
4.1293%
66VAN DEN HEEDE FREDDYZINGEM4050203-201313.8798%
40
83
83
363
13
La Souterraine II 2015
La Souterraine I 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
Argenton II 2015
National
National
Zone A2
National
Zone A2
543.228 km
543.228 km
543.838 km
504.927 km
504.927 km
2548
4161
4003
12187
247
1.5699%
1.9947%
2.0734%
2.9786%
5.2632%
67GEYSKENS DEVILLEVEERLE6138672-201113.9168%
62
29
349
141
423
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
National
PE Antwerpen
National
Zone B2
National
529.637 km
529.637 km
591.286 km
558.611 km
480.098 km
18604
1287
12516
3550
9256
0.3333%
2.2533%
2.7884%
3.9718%
4.5700%
68BROECKX-VAN HEESOUD-TUR6135991-201313.9979%
4
77
21
75
1276
Argenton I 2015
Guéret 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Zone B2
National
PE Antwerpen
National
National
585.944 km
619.700 km
508.479 km
508.479 km
556.993 km
3550
12516
2663
9256
10933
0.1127%
0.6152%
0.7886%
0.8103%
11.6711%
69VAN DEN EECKHOUDT MARKALKEN4205786-201314.1179%
4
19
75
117
215
Montluçon 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
531.129 km
563.500 km
525.665 km
496.979 km
496.979 km
2172
2829
3383
2202
3751
0.1842%
0.6716%
2.2170%
5.3133%
5.7318%
70DE NEVE MARNICKAALTER4158387-201314.1576%
1
31
132
9
242
Châteauroux III 2015
La Souterraine II 2015
Guéret 2015
Argenton II 2015
La Souterraine I 2015
PE Oost-Vlaanderen
National
Zone A2
Zone A2
National
493.222 km
559.114 km
560.709 km
520.547 km
559.114 km
544
2548
4003
247
4161
0.1838%
1.2166%
3.2975%
3.6437%
5.8159%
71DEN HAESE WILLYMOORTSE4253807-201214.1912%
47
246
44
10
35
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
Argenton II 2015
Châteauroux III 2015
Zone A2
National
Zone A2
Zone A2
Zone A2
484.264 km
512.896 km
440.877 km
512.896 km
485.341 km
3150
12187
1792
247
838
1.4921%
2.0185%
2.4554%
4.0486%
4.1766%
72VANOPPEN-LUYTENHERK-DE5154829-201314.2630%
14
75
10
615
713
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
National
National
PE Limburg
National
National
523.933 km
523.933 km
552.904 km
584.162 km
473.130 km
18604
10933
1130
12516
9256
0.0753%
0.6860%
0.8850%
4.9137%
7.7031%
73HERBOTS GEBROEDERSHALLE-B2172612-201314.4309%
34
56
178
83
690
Bourges II 2015
Châteauroux III 2015
Montluçon 2015
Argenton II 2015
Châteauroux II 2015
National
National
National
National
National
458.480 km
510.652 km
529.568 km
538.443 km
509.476 km
9256
3933
11056
1759
10933
0.3673%
1.4238%
1.6100%
4.7186%
6.3112%
74ENGELS JOS & JULPUTTE6096347-201314.4370%
15
34
93
265
231
Châteauroux III 2015
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Guéret 2015
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
517.915 km
468.920 km
516.779 km
468.920 km
580.120 km
3933
2596
5070
5691
3693
0.3814%
1.3097%
1.8343%
4.6565%
6.2551%
75VAN ROY-PHILIPSENBALEN6035700-201314.5728%
143
41
14
149
618
Guéret 2015
Bourges I 2015
La Souterraine I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
National
PE Antwerpen
Zone B2
Zone B2
National
609.111 km
498.015 km
613.686 km
577.333 km
548.356 km
12516
2663
686
3550
10933
1.1425%
1.5396%
2.0408%
4.1972%
5.6526%
76COESENS LIEMANSBRAINE LE COM9025213-201314.7512%
2
11
11
13
167
Argenton II 2015
Guéret 2015
Châteauroux III 2015
La Souterraine I 2015
Argenton I 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
486.150 km
521.482 km
458.378 km
523.532 km
486.150 km
262
1360
696
613
1762
0.7634%
0.8088%
1.5805%
2.1207%
9.4779%
77VERGOTTE ASTEREAALTER4175047-201314.9380%
34
147
63
137
337
La Souterraine I 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
National
National
Zone A2
Zone A2
Zone A2
558.589 km
520.013 km
530.969 km
491.655 km
491.655 km
4161
12187
2686
3150
5418
0.8171%
1.2062%
2.3455%
4.3492%
6.2200%
78CHRISTIAENS LUCOOIGEM3039221-201215.0300%
14
38
11
36
362
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
La Souterraine I 2015
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
National
508.682 km
468.583 km
428.089 km
468.583 km
535.521 km
1167
3078
787
1441
4161
1.1997%
1.2346%
1.3977%
2.4983%
8.6998%
79ENGELS JOS & JULPUTTE6096460-201315.4206%
24
58
80
124
939
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
468.920 km
516.779 km
468.920 km
580.120 km
516.779 km
2596
5070
5691
3693
10933
0.9245%
1.1440%
1.4057%
3.3577%
8.5887%
80PEC RACING-TEAM ADKTIELT-W4176506-201315.5343%
12
206
232
489
52
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Guéret 2015
La Souterraine I 2015
National
National
National
National
Zone B2
512.825 km
512.825 km
536.445 km
574.608 km
578.461 km
18604
10933
11056
12516
686
0.0645%
1.8842%
2.0984%
3.9070%
7.5802%
81VAN DE PUTTE RUDYLEMBERG4142668-201315.5859%
51
53
418
186
191
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
La Souterraine I 2015
Guéret 2015
Zone A2
Zone A2
National
National
Zone A2
486.964 km
522.436 km
515.585 km
553.779 km
554.002 km
5418
2686
12187
4161
4003
0.9413%
1.9732%
3.4299%
4.4701%
4.7714%
82DANIELS WILLYKESSEL6201846-201215.6085%
2
11
15
639
93
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux III 2015
Zone B1
National
Zone B1
National
Zone B1
478.831 km
526.475 km
555.397 km
526.475 km
527.608 km
5691
18604
3383
10933
1008
0.0351%
0.0591%
0.4434%
5.8447%
9.2262%
83JAMAR PAULRUMMEN2067453-201215.7240%
68
180
180
665
759
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
National
National
National
National
National
469.389 km
520.232 km
580.415 km
540.600 km
520.232 km
18826
18604
12516
11056
10933
0.3612%
0.9675%
1.4382%
6.0148%
6.9423%
84DEKEYSER GEORGESMESSELB2055051-201315.8017%
9
151
206
38
1311
Châteauroux III 2015
Guéret 2015
Montluçon 2015
La Souterraine I 2015
Bourges I 2015
National
National
National
Zone B2
National
521.911 km
582.473 km
544.191 km
586.376 km
471.280 km
3933
12516
11056
686
18826
0.2288%
1.2065%
1.8632%
5.5394%
6.9638%
85MORREN ANDREAGEETBET2143531-201015.8570%
160
209
138
668
609
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
National
National
National
National
National
466.765 km
517.405 km
517.405 km
538.264 km
466.765 km
18826
18604
10933
11056
9256
0.8499%
1.1234%
1.2622%
6.0420%
6.5795%
86PUNT FRANKVOSSELA6135127-201216.0225%
11
117
17
222
1256
Montluçon 2015
Guéret 2015
Issoudun 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
National
National
Zone B2
Zone B2
National
577.059 km
614.193 km
528.902 km
580.178 km
502.975 km
11056
12516
824
3550
18826
0.0995%
0.9348%
2.0631%
6.2535%
6.6716%
87LOOCKX GUIDOTESSENDE2063101-201316.1178%
9
7
261
1116
42
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux III 2015
National
PE Limburg
National
National
PE Limburg
479.711 km
558.340 km
590.890 km
529.365 km
530.523 km
9256
1130
12516
18604
574
0.0972%
0.6195%
2.0853%
5.9987%
7.3171%
88BOSMANS-LEEKENSBEVERLO5100218-201316.1199%
112
167
8
89
1086
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Issoudun 2015
Argenton II 2015
Bourges I 2015
National
National
PE Limburg
National
National
540.050 km
540.050 km
516.809 km
569.026 km
489.633 km
18604
10933
253
1759
18826
0.6020%
1.5275%
3.1621%
5.0597%
5.7686%
89STAELENS PATRICKDAMME3093778-201316.1377%
18
4
349
5
97
La Souterraine II 2015
Châteauroux III 2015
Argenton I 2015
Argenton II 2015
Montluçon 2015
National
PE West-Vlaanderen
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
569.287 km
503.377 km
530.598 km
530.598 km
542.876 km
2548
405
12187
153
1167
0.7064%
0.9877%
2.8637%
3.2680%
8.3119%
90DEN HAESE WILLYMOORTSE4142094-201116.3916%
32
85
100
92
325
Bourges I 2015
Guéret 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux III 2015
Zone A2
Zone A2
National
Zone A2
National
440.877 km
551.233 km
551.070 km
484.264 km
485.341 km
4700
4003
4161
3150
3933
0.6809%
2.1234%
2.4033%
2.9206%
8.2634%
91HAINE ROMAINKESSEL-2081637-201216.4229%
162
424
99
469
686
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
National
National
Zone B2
National
National
456.150 km
505.291 km
534.261 km
505.291 km
529.553 km
18826
18604
3550
10933
11056
0.8605%
2.2791%
2.7887%
4.2898%
6.2048%
92SENDEN DANNYHERK-DE5010918-201316.4460%
142
321
38
647
792
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
National
National
PE Limburg
National
National
583.259 km
523.296 km
543.214 km
472.269 km
523.296 km
12516
18604
1308
18826
10933
1.1345%
1.7254%
2.9052%
3.4367%
7.2441%
93THONE JOSAS5010318-201116.5754%
5
14
648
28
99
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
Zone C1
Zone C1
National
Zone C1
Zone C1
605.516 km
547.079 km
494.860 km
576.007 km
547.079 km
859
700
18826
751
1451
0.5821%
2.0000%
3.4421%
3.7284%
6.8229%
94VOS JEAN+JENNESWEBBEKO2021302-201216.5820%
211
156
311
567
901
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
National
National
National
National
National
523.785 km
545.565 km
473.570 km
523.785 km
584.692 km
18604
11056
18826
10933
12516
1.1342%
1.4110%
1.6520%
5.1861%
7.1988%
95DERWA-LUXEMHERENT2110088-201316.6465%
1
7
358
733
344
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux III 2015
Zone B2
National
National
National
National
535.053 km
506.094 km
457.441 km
506.094 km
507.241 km
3550
10933
9256
18604
3933
0.0282%
0.0640%
3.8678%
3.9400%
8.7465%
96VERSTRAETE RAOUL & XAOOSTAKK4140249-201216.7588%
28
25
123
677
334
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
La Souterraine I 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Zone A2
Zone A2
National
National
Zone A2
497.102 km
564.380 km
563.947 km
525.685 km
454.145 km
5418
4003
4161
12187
4700
0.5168%
0.6245%
2.9560%
5.5551%
7.1064%
97DAS JOSLUMMEN5024608-201316.8265%
146
149
268
88
84
Bourges I 2015
Guéret 2015
Montluçon 2015
Argenton II 2015
Argenton I 2015
National
National
National
National
PE Limburg
479.446 km
590.537 km
551.130 km
558.849 km
558.849 km
18826
12516
11056
1759
1130
0.7755%
1.1905%
2.4240%
5.0028%
7.4336%
98HOOYLAERTS OMERHOUWAAR2183798-201316.8557%
20
233
29
197
425
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
Argenton II 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
National
National
National
National
Zone B2
536.109 km
512.397 km
541.369 km
512.397 km
541.369 km
11056
18604
1759
10933
3550
0.1809%
1.2524%
1.6487%
1.8019%
11.9718%
99DIERICKX-VISSCHERS J.ZELE4100412-201317.0169%
2
16
138
151
226
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
459.547 km
504.221 km
504.221 km
532.960 km
570.266 km
1257
2202
3751
3383
2829
0.1591%
0.7266%
3.6790%
4.4635%
7.9887%
100ENGELS JOS & JULPUTTE6096422-201317.1068%
3
58
105
174
531
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Zone B1
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
516.779 km
580.120 km
516.779 km
545.711 km
468.920 km
3045
12516
5070
3383
5691
0.0985%
0.4634%
2.0710%
5.1434%
9.3305%
101HOOYLAERTS OMERHOUWAAR2155643-201217.1277%
103
230
90
652
1174
Bourges I 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
National
National
Zone B2
National
National
463.022 km
574.223 km
541.369 km
536.109 km
512.397 km
18826
12516
3550
11056
18604
0.5471%
1.8377%
2.5352%
5.8972%
6.3105%
102BELMANS SONIAOOSTMAL6248582-201317.2190%
16
78
53
554
102
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Montluçon 2015
La Souterraine I 2015
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
Zone B1
499.021 km
546.636 km
499.021 km
573.801 km
612.798 km
5691
5070
2596
11056
1222
0.2811%
1.5385%
2.0416%
5.0108%
8.3470%
103PIERRE ROGER ET DAVIDBOSSUT-1517872-201217.2479%
203
38
53
86
81
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Châteauroux IV 2015
Montluçon 2015
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
489.602 km
518.570 km
551.813 km
490.754 km
514.264 km
10933
1762
1360
1987
1617
1.8568%
2.1566%
3.8971%
4.3281%
5.0093%
104CHRISTIAENS LUCOOIGEM3111747-201317.4769%
13
26
149
128
52
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
468.583 km
508.682 km
535.521 km
468.583 km
428.089 km
1441
1167
4161
3078
787
0.9022%
2.2279%
3.5809%
4.1585%
6.6074%
105THIJS-PETERSMAASMEC5101025-201317.4807%
79
11
31
679
70
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Argenton I 2015
National
Zone C1
Zone C1
National
Zone C1
545.136 km
545.136 km
560.760 km
492.431 km
574.036 km
10933
1451
1009
18826
751
0.7226%
0.7581%
3.0724%
3.6067%
9.3209%
106STEVENINCK BENNYHAMME4096750-201317.5813%
2
26
92
45
228
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux III 2015
Guéret 2015
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
505.712 km
534.474 km
538.142 km
506.810 km
571.529 km
3751
3383
2172
1008
2829
0.0533%
0.7685%
4.2357%
4.4643%
8.0594%
107GREEVEN E+JPALKEN5087062-201317.7542%
69
298
816
30
746
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Châteauroux III 2015
Guéret 2015
National
National
National
PE Limburg
National
524.424 km
524.424 km
472.950 km
525.605 km
583.839 km
10933
18604
18826
574
12516
0.6311%
1.6018%
4.3344%
5.2265%
5.9604%
108VAN DE PUTTE RUDYLEMBERG4142700-201317.8332%
1
2
472
161
413
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Zone A2
Zone A2
National
Zone A2
Zone A2
554.002 km
486.964 km
515.585 km
486.964 km
443.673 km
4003
5418
12187
3150
4700
0.0250%
0.0369%
3.8730%
5.1111%
8.7872%
109HOUTMEYERS VICTORZICHEM2033780-201317.8395%
110
220
44
678
63
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Argenton II 2015
Châteauroux II 2015
La Souterraine II 2015
National
National
National
National
Zone B2
472.061 km
544.676 km
550.757 km
521.781 km
587.320 km
18826
11056
1759
10933
960
0.5843%
1.9899%
2.5014%
6.2014%
6.5625%
110HOK JOS VERCAMMENVREMDE6026078-201317.9614%
14
51
91
96
49
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
Châteauroux IV 2015
Issoudun 2015
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
Zone B1
526.830 km
590.840 km
479.692 km
527.956 km
504.950 km
5070
3693
2596
1987
615
0.2761%
1.3810%
3.5054%
4.8314%
7.9675%
111DAS JOSLUMMEN5024624-201318.0546%
22
12
246
11
1053
Argenton II 2015
Châteauroux III 2015
Bourges II 2015
La Souterraine II 2015
Guéret 2015
National
PE Limburg
National
PE Limburg
National
558.849 km
531.041 km
479.446 km
595.160 km
590.537 km
1759
574
9256
302
12516
1.2507%
2.0906%
2.6577%
3.6424%
8.4132%
112SAATDUZEN SABANTESSEND5064237-201318.2185%
87
109
49
680
914
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Argenton II 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
National
National
National
National
National
484.126 km
484.126 km
563.079 km
595.273 km
534.102 km
18826
9256
1759
12516
10933
0.4621%
1.1776%
2.7857%
5.4330%
8.3600%
113SAATDUZEN SABANTESSENDE5146694-201318.2236%
221
335
50
453
20
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Argenton II 2015
Bourges II 2015
La Souterraine II 2015
National
National
National
National
PE Limburg
534.102 km
595.273 km
563.079 km
484.126 km
599.559 km
18604
12516
1759
9256
302
1.1879%
2.6766%
2.8425%
4.8941%
6.6225%
114PIPERS YVONTOURNAI9053968-201218.3264%
9
33
34
107
141
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
Zone A2
Zone A2
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
437.999 km
396.219 km
437.999 km
505.980 km
466.491 km
3150
4700
2315
1360
1762
0.2857%
0.7021%
1.4687%
7.8676%
8.0023%
115DE VOS YVESVOLKEGE4136307-201318.3504%
1
90
92
160
324
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux II 2015
Zone A2
National
Zone A2
National
Zone A2
426.432 km
497.806 km
505.628 km
536.074 km
469.226 km
1792
12187
2686
4161
3150
0.0558%
0.7385%
3.4252%
3.8452%
10.2857%
116VERGOTTE ASTEREAALTER4156306-201318.3810%
94
120
89
140
310
Guéret 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Zone A2
Zone A2
Zone A2
Zone A2
Zone A2
560.222 km
450.724 km
530.969 km
491.655 km
491.655 km
4003
4700
2686
3150
5418
2.3482%
2.5532%
3.3135%
4.4444%
5.7217%
117HERBOTS GEBROEDERSHALLE-B2030105-201218.3852%
112
91
399
637
1501
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
National
National
National
National
National
458.480 km
458.480 km
509.476 km
569.483 km
509.476 km
18826
9256
10933
12516
18604
0.5949%
0.9831%
3.6495%
5.0895%
8.0682%
118DE MESMAEKER CLEMENTS.U.KAP2010724-201318.6166%
4
55
148
301
276
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
487.532 km
441.244 km
487.532 km
441.244 km
516.391 km
3045
2596
5070
5691
3383
0.1314%
2.1186%
2.9191%
5.2890%
8.1584%
119VAN EYLEN-IMBRECHTSBOORTME2070854-201118.7232%
1
17
139
79
724
Argenton II 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
La Souterraine I 2015
Montluçon 2015
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
536.723 km
459.928 km
459.928 km
573.871 km
534.691 km
1759
5691
2596
1222
11056
0.0569%
0.2987%
5.3544%
6.4648%
6.5485%
120VAN HEKKEN WILLYLIER6027497-201318.8044%
10
200
166
184
30
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Châteauroux IV 2015
PE Antwerpen
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
526.264 km
554.426 km
555.164 km
590.242 km
527.390 km
1287
11056
3383
3693
474
0.7770%
1.8090%
4.9069%
4.9824%
6.3291%
121CHRISTIAENS LUCOOIGEM3039220-201218.8632%
280
39
106
30
86
Argenton I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
496.903 km
508.682 km
468.583 km
428.089 km
468.583 km
12187
1167
3078
787
1441
2.2975%
3.3419%
3.4438%
3.8119%
5.9681%
122VEULEMANS-PERILLEUXVISSENA2167956-201319.2252%
76
281
282
612
262
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
National
National
National
National
Zone B2
504.905 km
566.036 km
504.905 km
454.889 km
533.882 km
18604
12516
10933
9256
3550
0.4085%
2.2451%
2.5794%
6.6119%
7.3803%
123GERIS LEOAS5030506-201019.2741%
6
12
772
59
46
Argenton I 2015
Guéret 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Zone C1
Zone C1
National
Zone C1
Zone C1
574.033 km
603.712 km
493.011 km
493.011 km
545.099 km
751
859
18826
921
700
0.7989%
1.3970%
4.1007%
6.4061%
6.5714%
124LOPPE PIERRERIXENSART1515761-201319.2973%
24
15
34
50
170
Châteauroux II 2015
Châteauroux III 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
480.821 km
481.968 km
543.449 km
432.229 km
509.780 km
1453
696
1360
1496
1762
1.6518%
2.1552%
2.5000%
3.3422%
9.6481%
125DE PAUW DANIELOUD-TUR6073408-201319.6300%
194
79
425
381
156
Guéret 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Châteauroux IV 2015
National
Zone B2
National
National
National
616.817 km
583.204 km
554.248 km
505.597 km
555.393 km
12516
3550
10933
9256
1987
1.5500%
2.2253%
3.8873%
4.1162%
7.8510%
126GEERINCKX LUC&BART&JUWOMMELG6143426-201319.7243%
3
3
111
197
552
Châteauroux III 2015
Argenton II 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2015
National
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
530.607 km
558.366 km
529.485 km
482.667 km
482.667 km
3933
1759
5070
2596
5691
0.0763%
0.1706%
2.1894%
7.5886%
9.6995%
127REYNDERS-TACKMILLEN5093649-201319.7745%
2
1
984
51
106
Montluçon 2015
Châteauroux III 2015
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
Zone C1
Zone C1
National
Zone C1
Zone C1
539.436 km
525.389 km
471.278 km
553.075 km
524.191 km
1009
395
18826
751
1451
0.1982%
0.2532%
5.2268%
6.7909%
7.3053%
128STEVENINCK BENNYHAMME4048027-201219.7792%
15
27
89
158
280
Montluçon 2015
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
538.142 km
460.741 km
505.712 km
534.474 km
571.529 km
2172
1257
3751
3383
2829
0.6906%
2.1480%
2.3727%
4.6704%
9.8975%
129SCHEPMANS GUYBUDINGE2081099-201319.9571%
49
132
892
1163
265
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
National
National
National
National
Zone B2
514.162 km
574.444 km
463.400 km
514.162 km
543.134 km
10933
12516
18826
18604
3550
0.4482%
1.0547%
4.7381%
6.2513%
7.4648%
130HASEVOETS FLOR+ZNNKOZEN5080237-201119.9744%
224
554
281
993
75
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Argenton I 2015
National
National
National
National
PE Limburg
521.027 km
521.027 km
469.721 km
469.721 km
549.987 km
10933
18604
9256
18826
1130
2.0488%
2.9779%
3.0359%
5.2746%
6.6372%
131VAN DE PUTTE RUDYLEMBERG4142550-201320.0380%
26
25
574
296
139
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Zone A2
Zone A2
National
Zone A2
Zone A2
486.964 km
486.964 km
515.585 km
443.673 km
443.673 km
5418
3150
12187
4700
1792
0.4799%
0.7937%
4.7099%
6.2979%
7.7567%
132DE NEVE MARNICKAALTER4158317-201320.0784%
35
19
11
256
182
Argenton I 2015
La Souterraine I 2015
Argenton II 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
National
National
Zone A2
Zone A2
Zone A2
520.547 km
559.114 km
520.547 km
492.181 km
451.183 km
12187
4161
247
5418
1792
0.2872%
0.4566%
4.4534%
4.7250%
10.1562%
133HEYMANS RUFINLIEDEKE2040082-201320.6315%
61
205
459
243
160
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Zone B1
Zone B1
National
Zone B1
Zone B1
483.207 km
483.207 km
514.607 km
437.600 km
437.600 km
3045
5070
11056
5691
2596
2.0033%
4.0434%
4.1516%
4.2699%
6.1633%
134SCHEERS J-LODEWIJCKXBEERZEL6059024-201320.6905%
7
12
76
359
2695
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
PE Antwerpen
PE Antwerpen
Zone B2
National
National
470.621 km
518.682 km
547.622 km
581.831 km
518.682 km
2663
1287
3550
12516
18604
0.2629%
0.9324%
2.1408%
2.8683%
14.4861%
135HERBOTS GEBROEDERSHALLE-B2177222-201220.7175%
29
62
284
419
1469
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
National
National
National
National
National
509.476 km
458.480 km
569.483 km
458.480 km
509.476 km
18604
18826
12516
9256
10933
0.1559%
0.3293%
2.2691%
4.5268%
13.4364%
136VANDENHEEDE F.& J.ZINGEM4050404-201320.8603%
6
32
89
216
1272
Bourges II 2015
Guéret 2015
Montluçon 2015
La Souterraine I 2015
Argenton I 2015
Zone A2
Zone A2
PE Oost-Vlaanderen
National
National
433.728 km
543.838 km
512.988 km
543.228 km
504.927 km
1792
4003
2172
4161
12187
0.3348%
0.7994%
4.0976%
5.1911%
10.4374%
137BOLTON-VAN TILBURGBAARLE-5198-201320.9095%
2
4
179
417
333
Guéret 2015
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
623.529 km
512.318 km
560.297 km
512.318 km
589.229 km
3693
2596
5070
5691
3383
0.0542%
0.1541%
3.5306%
7.3274%
9.8433%
138VAN HOVE UYTTERHOEVENPUTTE6250163-201320.9844%
26
45
218
719
310
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Guéret 2015
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
Zone B1
470.912 km
547.637 km
518.707 km
545.674 km
582.109 km
5691
3383
5070
11056
3693
0.4569%
1.3302%
4.2998%
6.5033%
8.3943%
139ALAERTS JONAH+NOAHHAM5064901-201320.9868%
266
24
446
293
1550
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
National
PE Limburg
National
National
National
535.196 km
564.173 km
485.220 km
535.196 km
596.367 km
18604
1130
18826
10933
12516
1.4298%
2.1239%
2.3691%
2.6800%
12.3841%
140DE VROE-V.GAVER J,T&MMOORTSE4253470-201221.0199%
10
17
385
168
243
Châteauroux II 2015
La Souterraine I 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Zone A2
National
National
Zone A2
Zone A2
484.832 km
551.638 km
513.463 km
441.450 km
441.450 km
3150
4161
12187
4700
1792
0.3175%
0.4086%
3.1591%
3.5745%
13.5603%
141CHRISTIAENS LUCOOIGEM3039259-201221.0460%
17
2
33
189
512
Argenton I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
La Souterraine I 2015
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
National
496.903 km
508.682 km
468.583 km
468.583 km
535.521 km
12187
1167
1441
3078
4161
0.1395%
0.1714%
2.2901%
6.1403%
12.3047%
142DE PAUW DANIELOUD-TUR6073414-201321.0722%
44
93
507
202
1559
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux III 2015
Bourges I 2015
National
Zone B2
National
National
National
579.238 km
583.204 km
554.248 km
555.393 km
505.597 km
11056
3550
10933
3933
18826
0.3980%
2.6197%
4.6373%
5.1360%
8.2811%
143VAN OECKEL JANOUD-TUR6173203-201021.2037%
128
30
295
729
345
Guéret 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
National
PE Antwerpen
National
National
Zone B2
617.465 km
506.244 km
579.919 km
554.861 km
583.816 km
12516
2663
11056
10933
3550
1.0227%
1.1265%
2.6682%
6.6679%
9.7183%
144WIJNS BONI & GEERTLANGDOR2082069-201221.2081%
49
159
718
264
911
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
National
National
National
Zone B2
National
520.324 km
520.324 km
470.999 km
549.296 km
544.087 km
18604
10933
18826
3550
11056
0.2634%
1.4543%
3.8139%
7.4366%
8.2399%
145VANHOVE WILLYSCHERPE2158295-201321.2290%
42
25
86
1092
1070
Châteauroux I 2015
Châteauroux III 2015
Argenton II 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
National
National
National
National
National
519.005 km
520.164 km
547.980 km
469.352 km
542.067 km
18604
3933
1759
18826
11056
0.2258%
0.6356%
4.8891%
5.8005%
9.6780%
146ROCH ROBERTGREZ DOICEAU1508084-201221.3547%
1
11
49
160
157
Châteauroux I 2015
La Souterraine I 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
488.687 km
554.332 km
517.661 km
439.347 km
512.644 km
2315
613
1762
2277
1617
0.0432%
1.7944%
2.7809%
7.0268%
9.7093%
147DELMOTTE PAULMOERZEK4104139-201321.5727%
10
64
68
80
57
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
Argenton II 2015
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
503.512 km
532.314 km
568.914 km
458.019 km
532.314 km
2202
3383
2829
1257
545
0.4541%
1.8918%
2.4037%
6.3644%
10.4587%
148VISSCHERS+ZNMAASMEC5096619-201321.5793%
485
39
39
48
55
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
National
Zone C1
Zone C1
Zone C1
Zone C1
492.532 km
545.274 km
492.532 km
560.798 km
574.172 km
18826
1451
921
1009
751
2.5762%
2.6878%
4.2345%
4.7572%
7.3236%
149SAUDOYEZ KEVINTERTRE9039449-201321.6362%
62
46
9
37
21
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Argenton II 2015
La Souterraine I 2015
La Souterraine II 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
432.570 km
498.246 km
461.365 km
499.151 km
499.151 km
2315
1360
262
613
344
2.6782%
3.3823%
3.4351%
6.0359%
6.1046%
150JOCHEMS-VAN HASSELTRIJKEVO6194513-201221.6524%
49
310
133
348
379
Guéret 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Zone B1
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
613.833 km
577.676 km
578.929 km
502.660 km
550.022 km
3693
11056
3383
5691
5070
1.3268%
2.8039%
3.9314%
6.1149%
7.4753%
151AMEEL-VANLAKEDADIZEL3023140-201221.8378%
3
8
360
35
96
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Zone A1
Zone A1
National
Zone A1
Zone A1
420.186 km
420.186 km
487.174 km
459.059 km
528.737 km
1331
341
12187
632
891
0.2254%
2.3460%
2.9540%
5.5380%
10.7744%
152TOURNELLE DAVYRUMMEN2090409-201321.8751%
16
260
91
639
231
Châteauroux III 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Argenton II 2015
National
National
Zone B2
National
National
519.939 km
518.764 km
547.733 km
467.820 km
547.733 km
3933
10933
3550
18826
1759
0.4068%
2.3781%
2.5634%
3.3942%
13.1325%
153PEC RACING-TEAM ADKTIELT-W2037678-201321.9473%
264
278
688
1187
50
Guéret 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
La Souterraine I 2015
National
National
National
National
Zone B2
574.608 km
536.445 km
463.410 km
512.825 km
578.461 km
12516
11056
18826
18604
686
2.1093%
2.5145%
3.6545%
6.3803%
7.2886%
154BOURS PETERAVERBOD2062277-201321.9961%
5
261
234
550
1382
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Zone B2
National
National
National
National
554.538 km
525.562 km
587.031 km
475.856 km
525.562 km
3550
18604
12516
9256
10933
0.1408%
1.4029%
1.8696%
5.9421%
12.6406%
155VERSCHOOT JOELINGELMU3048655-201122.0064%
33
22
28
132
150
Guéret 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
540.878 km
512.788 km
431.862 km
471.709 km
471.709 km
1769
1167
787
3078
1441
1.8655%
1.8852%
3.5578%
4.2885%
10.4094%
156ALAERTS JONAH+NOAHHAM5064922-201322.0228%
13
93
595
35
119
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Châteauroux III 2015
Argenton I 2015
National
National
National
PE Limburg
PE Limburg
485.220 km
535.196 km
596.367 km
536.358 km
564.173 km
9256
18604
12516
574
1130
0.1404%
0.4999%
4.7539%
6.0976%
10.5310%
157DEN HAESE WILLYMOORTSE4275727-201322.0505%
47
49
186
758
157
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
Zone A2
Zone A2
Zone A2
National
Zone A2
484.264 km
484.264 km
551.233 km
512.896 km
440.877 km
5418
3150
4003
12187
1792
0.8675%
1.5556%
4.6465%
6.2197%
8.7612%
158FRANS FRANSBONHEID6289139-201222.1789%
100
343
129
31
336
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Argenton II 2015
Châteauroux I 2015
Zone B1
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
464.903 km
512.620 km
464.903 km
541.547 km
512.620 km
5691
10933
2596
545
5070
1.7572%
3.1373%
4.9692%
5.6881%
6.6272%
159DE BLICK R+ZNTIELT-W2035315-201322.2525%
2
305
296
196
1377
La Souterraine I 2015
Bourges I 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
Zone B2
National
National
Zone B2
National
579.788 km
464.582 km
575.765 km
543.202 km
537.338 km
686
18826
12516
3550
11056
0.2915%
1.6201%
2.3650%
5.5211%
12.4548%
160HOK FREDDY KESTENSTIENEN2087713-201122.5492%
19
131
1122
896
145
Châteauroux III 2015
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Guéret 2015
Argenton II 2015
National
National
National
National
National
504.514 km
503.348 km
453.140 km
564.270 km
532.325 km
3933
18604
18826
12516
1759
0.4831%
0.7042%
5.9598%
7.1588%
8.2433%
161DE VROE-V.GAVER J,T&MMOORTSE4142502-201322.6007%
43
26
56
304
284
Argenton I 2015
La Souterraine I 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
National
National
Zone A2
Zone A2
Zone A2
513.463 km
551.638 km
551.805 km
484.832 km
520.161 km
12187
4161
4003
3150
2686
0.3528%
0.6249%
1.3989%
9.6508%
10.5733%
162BOSMANS-LEEKENSBEVERLO5100062-201322.6768%
226
243
483
34
96
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux III 2015
Argenton I 2015
National
National
National
PE Limburg
PE Limburg
540.050 km
489.633 km
540.050 km
541.218 km
569.026 km
18604
9256
10933
574
1130
1.2148%
2.6253%
4.4178%
5.9233%
8.4956%
163BROECKX NIELSOUD-TUR6071488-201322.7916%
212
71
448
764
1381
Guéret 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
National
Zone B2
National
National
National
617.998 km
584.325 km
555.371 km
506.778 km
555.371 km
12516
3550
18604
18826
10933
1.6938%
2.0000%
2.4081%
4.0582%
12.6315%
164TOURNELLE DAVYRUMMEN2067235-201222.8495%
33
136
1084
130
290
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Argenton II 2015
Argenton I 2015
National
National
National
National
Zone B2
518.764 km
538.907 km
467.820 km
547.733 km
547.733 km
10933
11056
18826
1759
3550
0.3018%
1.2301%
5.7580%
7.3906%
8.1690%
165VAN ELSACKER-JEPSENSCHILDE6044191-201222.8563%
25
66
433
424
286
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Zone B1
Zone B1
National
Zone B1
Zone B1
533.965 km
486.869 km
562.234 km
486.869 km
562.860 km
5070
2596
11056
5691
3383
0.4931%
2.5424%
3.9164%
7.4504%
8.4540%
166STOCKMANS IVANLUMMEN5002526-201322.8932%
80
165
108
907
137
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
National
National
National
National
PE Limburg
531.789 km
481.068 km
481.068 km
531.789 km
560.762 km
18604
18826
9256
10933
1130
0.4300%
0.8764%
1.1668%
8.2960%
12.1239%
167PEETERS FABIENNEBETEKOM2132102-201322.8953%
37
185
399
894
347
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
National
National
National
National
Zone B2
541.522 km
467.806 km
516.600 km
467.806 km
545.562 km
11056
18826
18604
9256
3550
0.3347%
0.9827%
2.1447%
9.6586%
9.7746%
168LIPPENS KATIIZEGEM3170088-201222.9199%
105
52
66
157
151
Argenton I 2015
Issoudun 2015
La Souterraine II 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
National
National
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
500.278 km
453.234 km
538.993 km
432.305 km
472.055 km
12187
2212
2548
2365
1441
0.8616%
2.3508%
2.5903%
6.6385%
10.4788%
169VERBRUGGEN GOMMAIRESCHERPE2053260-201323.0448%
163
187
456
430
1676
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Guéret 2015
National
National
National
National
National
471.426 km
543.891 km
521.274 km
471.426 km
582.590 km
18826
11056
18604
9256
12516
0.8658%
1.6914%
2.4511%
4.6456%
13.3909%
170STAELENS PATRICKDAMME3095781-201323.2010%
9
43
66
271
264
Argenton II 2015
Issoudun 2015
Montluçon 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux I 2015
National
National
PE West-Vlaanderen
National
PE West-Vlaanderen
530.598 km
483.404 km
542.876 km
569.287 km
502.348 km
1759
2212
1167
4161
3078
0.5117%
1.9439%
5.6555%
6.5129%
8.5770%
171CHRISTIAENS LUCOOIGEM3111746-201323.2269%
28
24
27
695
420
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
La Souterraine I 2015
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
National
National
468.583 km
508.682 km
428.089 km
496.903 km
535.521 km
1441
1167
787
12187
4161
1.9431%
2.0566%
3.4307%
5.7028%
10.0937%
172STERCKX RENEBEGIJNE2008846-201323.4045%
59
18
191
45
378
Châteauroux I 2015
Argenton II 2015
Châteauroux III 2015
La Souterraine I 2015
Argenton I 2015
National
National
National
Zone B2
Zone B2
519.109 km
548.070 km
520.256 km
584.948 km
548.070 km
18604
1759
3933
686
3550
0.3171%
1.0233%
4.8563%
6.5598%
10.6479%
173TOURNELLE DAVYRUMMEN2090747-201323.4441%
122
85
82
1600
1029
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
National
National
Zone B2
National
National
467.820 km
538.907 km
547.733 km
518.764 km
467.820 km
18826
11056
3550
18604
9256
0.6480%
0.7688%
2.3099%
8.6003%
11.1171%
174CHRISTIAENS LUCOOIGEM3111761-201323.4459%
6
41
140
86
153
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
La Souterraine I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
428.089 km
468.583 km
535.521 km
508.682 km
468.583 km
787
3078
4161
1167
1441
0.7624%
1.3320%
3.3646%
7.3693%
10.6176%
175CARLIER OLIVIEROPHAIN1514831-201223.5141%
7
37
14
29
28
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
La Souterraine I 2015
La Souterraine II 2015
Argenton II 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
533.494 km
470.140 km
536.204 km
536.204 km
499.078 km
1360
2315
613
344
262
0.5147%
1.5983%
2.2839%
8.4302%
10.6870%
176VEULEMANS-PERILLEUXVISSENA2167845-201323.5321%
37
78
305
1275
1129
Châteauroux III 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
National
Zone B2
National
National
National
506.069 km
533.882 km
454.889 km
454.885 km
504.905 km
3933
3550
9256
18826
10933
0.9408%
2.1972%
3.2952%
6.7725%
10.3265%
177VANDENHOVE-VDVELDEHOELEDE2062695-201123.5700%
96
54
472
684
2166
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
National
Zone B2
National
National
National
512.071 km
541.047 km
572.867 km
512.071 km
461.754 km
18604
3550
12516
10933
18826
0.5160%
1.5211%
3.7712%
6.2563%
11.5054%
178COSIJN ROBRECHTPOLLARE4124412-201223.6202%
20
38
107
217
49
Châteauroux I 2015
Châteauroux III 2015
Guéret 2015
Bourges I 2015
Argenton II 2015
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
475.149 km
476.252 km
540.731 km
429.904 km
503.942 km
3751
1008
2829
3316
545
0.5332%
3.7698%
3.7823%
6.5440%
8.9908%
179DE GROOT EDDYPUTTE6157869-201323.7615%
1
11
305
199
208
La Souterraine II 2015
Issoudun 2015
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux IV 2015
PE Antwerpen
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
585.152 km
496.865 km
471.150 km
548.018 km
520.220 km
380
615
5691
3383
1987
0.2632%
1.7886%
5.3593%
5.8823%
10.4680%
180TOURNELLE DAVYRUMMEN2179785-201323.8411%
28
366
275
176
2551
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
National
National
National
Zone B2
National
518.764 km
467.820 km
467.820 km
547.733 km
518.764 km
10933
18826
9256
3550
18604
0.2561%
1.9441%
2.9710%
4.9577%
13.7121%
181LEUS KAREL & KOENOOSTERZ4246373-201323.9240%
23
27
153
169
130
Argenton I 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Zone B1
Zone B1
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
513.795 km
551.891 km
485.125 km
485.125 km
441.316 km
3383
1222
5070
2202
1257
0.6799%
2.2095%
3.0177%
7.6748%
10.3421%
182GEVAERT - LANNOODEINZE4035031-201323.9425%
7
36
407
292
259
Châteauroux I 2015
La Souterraine II 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Issoudun 2015
PE Oost-Vlaanderen
National
National
Zone A2
National
483.739 km
550.650 km
512.195 km
551.817 km
464.102 km
3751
2548
12187
4003
2212
0.1866%
1.4129%
3.3396%
7.2945%
11.7089%
183EYLETTEN MICHEL+GUNTHDIEST2032178-201324.0024%
308
298
974
1223
252
Guéret 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
National
National
National
National
Zone B2
585.005 km
545.944 km
473.834 km
524.029 km
553.006 km
12516
11056
18826
18604
3550
2.4608%
2.6954%
5.1737%
6.5739%
7.0986%
184BOLTON-VAN TILBURGBAARLE-1403526-201324.2756%
18
25
202
116
2045
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux III 2015
Châteauroux II 2015
Zone B1
Zone B1
National
National
National
560.297 km
512.318 km
586.649 km
561.432 km
560.297 km
5070
5691
11056
3933
10933
0.3550%
0.4393%
1.8271%
2.9494%
18.7048%
185MERTENS ROGERSINT-TR5007317-201324.3273%
57
52
566
11
1516
Guéret 2015
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
La Souterraine I 2015
Bourges I 2015
National
PE Limburg
National
PE Limburg
National
573.994 km
533.518 km
514.548 km
579.399 km
463.094 km
12516
1308
10933
165
18826
0.4554%
3.9755%
5.1770%
6.6667%
8.0527%
186ENGELS JOS & JULPUTTE6225070-201224.3663%
22
447
250
27
207
Issoudun 2015
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux IV 2015
Argenton I 2015
Zone B1
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
494.590 km
543.629 km
516.779 km
517.915 km
545.711 km
615
11056
5070
474
3383
3.5772%
4.0431%
4.9310%
5.6962%
6.1188%
187HERBOTS GEBROEDERSHALLE-B2172129-201324.4383%
190
840
201
97
1364
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux III 2015
Argenton II 2015
Bourges I 2015
National
National
National
National
National
458.480 km
509.476 km
510.652 km
538.443 km
458.480 km
9256
18604
3933
1759
18826
2.0527%
4.5152%
5.1106%
5.5145%
7.2453%
188VAN OECKEL JANOUD-TUR6071010-201324.4682%
100
788
835
216
963
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
National
National
National
Zone B2
National
579.919 km
554.861 km
506.244 km
583.816 km
554.861 km
11056
18604
18826
3550
10933
0.9045%
4.2356%
4.4354%
6.0845%
8.8082%
189ALLEMEERSCH ANDREPOTTES9035565-201324.5376%
13
32
48
30
92
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
Châteauroux III 2015
La Souterraine I 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone A2
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
451.798 km
490.352 km
410.269 km
452.850 km
518.710 km
2315
1617
1792
696
613
0.5616%
1.9790%
2.6786%
4.3103%
15.0082%
190VERSTICHEL D.-ROTTIERNAZARET4270200-201224.5443%
36
64
32
369
583
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
La Souterraine I 2015
Bourges I 2015
Zone A2
Zone A2
Zone A2
National
Zone A2
546.666 km
479.016 km
516.065 km
545.894 km
436.643 km
4003
5418
2686
4161
4700
0.8993%
1.1812%
1.1914%
8.8681%
12.4043%
191DE MESMAEKER CLEMENTS.U.KAP2160374-201224.6387%
9
544
255
156
936
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Montluçon 2015
Zone B1
National
Zone B1
Zone B1
National
441.244 km
487.532 km
487.532 km
441.244 km
517.636 km
5691
10933
5070
2596
11056
0.1581%
4.9758%
5.0296%
6.0092%
8.4660%
192DOCKX LEO & GERRYKONINGS6148509-201224.8574%
8
98
149
952
1038
Châteauroux III 2015
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
National
523.519 km
522.386 km
585.902 km
522.386 km
549.572 km
1008
5070
3693
10933
11056
0.7937%
1.9329%
4.0347%
8.7076%
9.3886%
193ASS.VD SCHANSHAMONT-5045210-201224.8678%
94
418
328
296
190
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
National
National
National
National
PE Limburg
565.073 km
513.840 km
624.762 km
565.073 km
594.038 km
18604
18826
12516
10933
1130
0.5053%
2.2203%
2.6206%
2.7074%
16.8142%
194VOS JEAN+JENNESWEBBEKO2033159-201324.9892%
7
12
44
1176
2600
Guéret 2015
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
National
National
National
National
National
584.692 km
473.570 km
523.785 km
523.785 km
473.570 km
12516
9256
18604
10933
18826
0.0559%
0.1296%
0.2365%
10.7564%
13.8107%
195BUVENS ROGERLOKSBER5025707-201325.2416%
30
55
92
853
216
Bourges II 2015
Guéret 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Argenton I 2015
National
National
National
National
PE Limburg
469.292 km
580.404 km
541.208 km
469.292 km
548.569 km
9256
12516
11056
18826
1130
0.3241%
0.4394%
0.8321%
4.5310%
19.1150%
196POLLIN MARC & GEERTSNELLEG3016051-201325.3387%
1
7
5
5
22
Argenton II 2015
Bourges II 2015
Issoudun 2015
Châteauroux III 2015
Châteauroux IV 2015
Zone A1
Zone A1
Zone A1
Zone A1
Zone A1
522.733 km
456.263 km
476.470 km
495.713 km
495.713 km
110
341
199
170
130
0.9091%
2.0528%
2.5126%
2.9412%
16.9231%
197VAN DEN HEEDE FREDDYZINGEM4050285-201325.3916%
27
121
70
257
481
La Souterraine II 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
La Souterraine I 2015
Guéret 2015
National
Zone A2
Zone A2
National
Zone A2
543.228 km
476.367 km
433.728 km
543.228 km
543.838 km
2548
5418
1792
4161
4003
1.0596%
2.2333%
3.9062%
6.1764%
12.0160%
198VERHESTRAETEN SYLVAINHERENTA6084944-201325.7362%
85
337
96
1192
777
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Argenton II 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Zone B2
National
National
National
National
566.689 km
537.734 km
566.688 km
537.734 km
489.154 km
3550
10933
1759
18604
9256
2.3944%
3.0824%
5.4577%
6.4072%
8.3946%
199DE VOS YVESVOLKEGE4136369-201325.9659%
11
16
241
66
372
La Souterraine I 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
National
Zone A2
National
Zone A2
Zone A2
536.074 km
469.226 km
497.806 km
505.628 km
426.432 km
4161
3150
12187
2686
1792
0.2644%
0.5079%
1.9775%
2.4572%
20.7589%
200DE VOS YVESVOLKEGE4136377-201326.3799%
2
79
214
163
495
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
La Souterraine I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Zone A2
Zone A2
National
Zone A2
Zone A2
469.226 km
505.628 km
536.074 km
426.432 km
469.229 km
3150
2686
4161
1792
5418
0.0635%
2.9412%
5.1430%
9.0960%
9.1362%
201VANDEBORNE ELZAWOMMERS2062812-201126.4868%
696
472
574
240
225
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux III 2015
Argenton I 2015
National
National
National
National
Zone B2
455.584 km
455.584 km
506.097 km
507.267 km
535.071 km
18826
9256
10933
3933
3550
3.6970%
5.0994%
5.2502%
6.1022%
6.3380%
202LENAERTS JOZEFDURAS-S5012595-201326.5438%
139
293
702
696
1348
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
National
National
National
National
National
463.140 km
463.140 km
534.037 km
514.252 km
574.117 km
9256
18826
11056
10933
12516
1.5017%
1.5564%
6.3495%
6.3660%
10.7702%
203DAS JOSLUMMEN5024618-201326.6030%
106
582
475
799
114
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
National
National
National
National
PE Limburg
551.130 km
529.873 km
590.537 km
479.446 km
558.849 km
11056
18604
12516
9256
1130
0.9588%
3.1284%
3.7951%
8.6322%
10.0885%
204VAN MASSENHOVEN KRISRETIE6090122-201326.6597%
85
407
1270
243
865
Guéret 2015
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
National
National
National
Zone B2
National
616.299 km
505.088 km
554.137 km
583.103 km
554.137 km
12516
9256
18604
3550
10933
0.6791%
4.3971%
6.8265%
6.8451%
7.9118%
205VANOPPEN-LUYTENHERK-DE5002404-201326.7037%
102
158
525
95
2064
Bourges II 2015
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
National
National
National
PE Limburg
National
473.130 km
544.368 km
523.933 km
552.904 km
473.130 km
9256
11056
10933
1130
18826
1.1020%
1.4291%
4.8020%
8.4071%
10.9636%
206HOK JOS VERCAMMENVREMDE6026002-201326.8039%
27
6
106
678
1032
Guéret 2015
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
National
Zone B1
Zone B1
National
Zone B1
590.840 km
479.692 km
526.830 km
555.058 km
479.692 km
12516
2596
5070
11056
5691
0.2157%
0.2311%
2.0907%
6.1324%
18.1339%
207DERWA-LUXEMHERENT2110078-201326.8150%
50
247
319
772
1836
Montluçon 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
National
National
National
National
National
531.382 km
568.662 km
457.441 km
506.094 km
506.094 km
11056
12516
9256
18604
10933
0.4522%
1.9735%
3.4464%
4.1497%
16.7932%
208BOLTON-VAN TILBURGBAARLE-11365-201226.8575%
28
149
619
767
250
Guéret 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
National
Zone B1
National
National
Zone B1
623.529 km
589.229 km
560.297 km
586.649 km
512.318 km
12516
3383
10933
11056
2596
0.2237%
4.4044%
5.6618%
6.9374%
9.6302%
209HOK JOS VERCAMMENVREMDE6026245-201326.8620%
2
24
19
394
546
Châteauroux IV 2015
La Souterraine I 2015
Issoudun 2015
Bourges I 2015
Guéret 2015
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
527.956 km
593.091 km
504.950 km
479.692 km
590.840 km
1987
1222
615
5691
3693
0.1007%
1.9640%
3.0894%
6.9232%
14.7847%
210VAN SAMANG JOACHEL5057345-201126.9143%
154
286
353
16
1660
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Issoudun 2015
Montluçon 2015
National
National
National
PE Limburg
National
564.833 km
513.952 km
564.833 km
541.412 km
584.811 km
18604
18826
10933
253
11056
0.8278%
1.5192%
3.2288%
6.3241%
15.0145%
211VERRECKT-RUTTEN-DEPLATESSENDE5061765-201226.9390%
12
279
873
56
1110
Montluçon 2015
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux III 2015
Châteauroux II 2015
National
National
National
PE Limburg
National
552.261 km
590.795 km
529.268 km
530.427 km
529.268 km
11056
12516
18604
574
10933
0.1085%
2.2291%
4.6925%
9.7561%
10.1527%
212DERWA-LUXEMHERENT2110090-201326.9880%
34
117
678
693
2634
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
National
National
National
National
National
506.094 km
531.382 km
568.662 km
506.094 km
457.441 km
18604
11056
12516
10933
18826
0.1828%
1.0582%
5.4171%
6.3386%
13.9913%
213LEROY FRERESRACOUR1010101-201327.0264%
1
4
140
90
91
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
National
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
559.769 km
499.650 km
448.743 km
520.029 km
528.618 km
660
938
18826
844
605
0.1515%
0.4264%
0.7437%
10.6635%
15.0413%
214GAIE FRERESLA BOUVERIE9093082-201227.1569%
20
41
39
157
76
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
La Souterraine I 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
495.340 km
430.272 km
384.425 km
459.120 km
496.728 km
1360
2315
1496
1762
613
1.4706%
1.7711%
2.6069%
8.9103%
12.3980%
215VERRECKT-RUTTEN-DEPLATESSEND5065097-201327.1730%
52
203
42
1111
128
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
National
National
PE Limburg
National
PE Limburg
529.268 km
479.616 km
552.261 km
529.268 km
558.243 km
18604
9256
1308
10933
1130
0.2795%
2.1932%
3.2110%
10.1619%
11.3274%
216DEJAEGER FREDDY TEAMKNESSELARE4163841-201327.1989%
78
127
40
135
230
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux III 2015
La Souterraine II 2015
Bourges II 2015
Zone A2
Zone A2
Zone A2
National
Zone A2
562.460 km
493.640 km
494.675 km
560.579 km
453.134 km
4003
5418
838
2548
1792
1.9485%
2.3440%
4.7733%
5.2983%
12.8348%
217V.D.BOSSCHE Y.-V.D.STASSE2016976-201227.3194%
73
210
393
856
240
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Zone B1
National
Zone B1
National
Zone B1
487.733 km
518.691 km
441.902 km
487.733 km
441.902 km
5070
11056
5691
10933
2596
1.4398%
1.8994%
6.9056%
7.8295%
9.2450%
218CLAES PATR MARINAMOL6030518-201227.3316%
52
336
108
555
1625
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
PE Antwerpen
National
Zone B2
National
National
496.874 km
569.513 km
575.413 km
608.056 km
546.439 km
2663
11056
3550
12516
10933
1.9527%
3.0391%
3.0423%
4.4343%
14.8633%
219GREEVEN E+JPALKEN5017144-201027.3892%
75
226
416
552
1857
Bourges I 2015
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
National
National
National
National
National
472.950 km
583.839 km
524.424 km
472.950 km
524.424 km
18826
12516
18604
9256
10933
0.3984%
1.8057%
2.2361%
5.9637%
16.9853%
220REYNDERS-GERARD-CUDDYMAASMEC5108151-201227.4010%
18
15
42
31
3068
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Zone C1
Zone C1
Zone C1
Zone C1
National
560.390 km
573.610 km
544.708 km
544.708 km
492.025 km
1009
751
1451
700
18826
1.7839%
1.9973%
2.8946%
4.4286%
16.2966%
221HUYSMANS GERTBALEN6205115-201327.4900%
56
23
564
129
1724
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
National
PE Antwerpen
National
Zone B2
National
603.821 km
542.459 km
492.659 km
571.435 km
492.659 km
12516
1287
18826
3550
9256
0.4474%
1.7871%
2.9959%
3.6338%
18.6258%
222VAN DEN WIJNGAERT JOHVILVOOR2121337-201127.4936%
20
87
110
227
1551
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
454.504 km
530.789 km
454.504 km
565.667 km
501.875 km
5691
3383
2596
3693
10933
0.3514%
2.5717%
4.2373%
6.1468%
14.1864%
223VANLINT LINDAZOUTLEE2194534-201327.5896%
264
654
40
167
1107
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
La Souterraine II 2015
Châteauroux IV 2015
Châteauroux II 2015
National
National
Zone B2
National
National
511.599 km
460.720 km
576.696 km
512.774 km
511.599 km
18604
18826
960
1987
10933
1.4190%
3.4739%
4.1667%
8.4046%
10.1253%
224DE TROY WIMBERLAAR6060140-201327.7387%
74
28
87
173
592
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Zone B1
PE Antwerpen
Zone B1
Zone B1
Zone B1
473.682 km
521.666 km
473.682 km
521.666 km
550.603 km
5691
1287
2596
5070
3383
1.3003%
2.1756%
3.3513%
3.4122%
17.4993%
225STERCKX RENEBEGYNEN2008866-201327.7490%
25
12
873
935
450
Châteauroux I 2015
La Souterraine I 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
National
Zone B2
National
National
Zone B2
519.109 km
584.948 km
470.336 km
519.109 km
548.070 km
18604
686
18826
10933
3550
0.1344%
1.7493%
4.6372%
8.5521%
12.6761%
226DAS JOSLUMMEN5024614-201327.7906%
138
304
36
9
1520
Bourges I 2015
Guéret 2015
Montluçon 2015
La Souterraine I 2015
Bourges II 2015
National
National
PE Limburg
PE Limburg
National
479.446 km
590.537 km
551.130 km
595.160 km
479.446 km
18826
12516
1308
165
9256
0.7330%
2.4289%
2.7523%
5.4545%
16.4218%
227WOUTERS - COREMANSLANGDOR2030261-201327.8034%
470
101
17
704
1094
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux IV 2015
Bourges II 2015
Guéret 2015
National
Zone B2
PE Vlaams-Brabant
National
National
471.408 km
549.533 km
521.717 km
471.408 km
582.618 km
18826
3550
278
9256
12516
2.4966%
2.8451%
6.1151%
7.6059%
8.7408%
228DEFRENNE THIERRY&GUYONOZ8008519-201327.8387%
5
4
65
59
92
Châteauroux III 2015
Issoudun 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
464.251 km
439.887 km
463.084 km
485.395 km
412.894 km
343
167
938
844
914
1.4577%
2.3952%
6.9296%
6.9905%
10.0656%
229ROCH ROBERTGREZ DO1503889-201127.8493%
5
8
94
145
235
Issoudun 2015
Guéret 2015
Châteauroux IV 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
465.861 km
550.553 km
489.844 km
512.644 km
517.661 km
2212
1360
1987
1617
1762
0.2260%
0.5882%
4.7308%
8.9672%
13.3371%
230CHRISTIAENS LUCOOIGEM3039271-201227.8567%
115
379
107
104
267
La Souterraine I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
National
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
535.521 km
496.903 km
468.583 km
468.583 km
428.089 km
4161
12187
3078
1441
2365
2.7638%
3.1099%
3.4763%
7.2172%
11.2896%
231DAS JOSLUMMEN5024658-201327.8862%
73
595
10
74
1789
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
La Souterraine I 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
National
National
PE Limburg
PE Limburg
National
529.873 km
551.130 km
595.160 km
558.849 km
479.446 km
18604
11056
165
1130
18826
0.3924%
5.3817%
6.0606%
6.5487%
9.5028%
232NOENS YVANALKEN5146202-201328.0379%
280
356
23
1628
1197
Bourges I 2015
Guéret 2015
Châteauroux III 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
National
National
PE Limburg
National
National
471.661 km
582.586 km
524.170 km
522.990 km
522.990 km
18826
12516
574
18604
10933
1.4873%
2.8444%
4.0070%
8.7508%
10.9485%
233KEYMOLEN JEAN-PIERRELEBBEKE4077343-201228.2080%
7
43
135
104
222
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
525.563 km
496.756 km
496.756 km
528.219 km
451.227 km
3383
2202
3751
2172
1257
0.2069%
1.9528%
3.5990%
4.7882%
17.6611%
234MORREN ANDREAGEETBET2029114-201328.2650%
111
35
760
331
1162
Bourges I 2015
Châteauroux III 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
National
National
National
Zone B2
National
466.765 km
518.576 km
517.405 km
546.379 km
538.264 km
18826
3933
10933
3550
11056
0.5896%
0.8899%
6.9514%
9.3239%
10.5101%
235EYLETTEN ERICWAANROD2175722-201228.3609%
121
869
513
729
1277
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
National
National
National
National
National
464.734 km
514.901 km
464.734 km
575.865 km
514.901 km
18826
18604
9256
12516
10933
0.6427%
4.6710%
5.5423%
5.8245%
11.6802%
236STORMS WIMBERLAAR6023567-201228.4412%
112
210
120
69
436
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Châteauroux IV 2015
Châteauroux III 2015
Bourges I 2015
Zone B1
Zone B1
National
Zone B1
Zone B1
523.252 km
586.498 km
524.389 km
524.389 km
475.292 km
5070
3693
1987
1008
5691
2.2091%
5.6864%
6.0393%
6.8452%
7.6612%
237DAS JOSLUMMEN5024686-201328.5106%
359
376
87
54
122
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux IV 2015
Châteauroux III 2015
Argenton I 2015
National
National
National
PE Limburg
PE Limburg
479.446 km
529.873 km
531.041 km
531.041 km
558.849 km
18826
18604
1987
574
1130
1.9069%
2.0211%
4.3785%
9.4077%
10.7965%
238ANTONISSEN LEONIEUWMO6159714-201228.5373%
81
20
41
422
241
Bourges I 2015
Châteauroux III 2015
Argenton II 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
504.636 km
551.765 km
579.482 km
550.655 km
504.636 km
5691
1008
545
5070
2596
1.4233%
1.9841%
7.5229%
8.3235%
9.2835%
239VEREYKEN-GOMMERSSCHILDE6028003-201328.5707%
279
354
312
291
392
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
National
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
562.784 km
534.452 km
487.389 km
534.452 km
563.346 km
11056
10933
5691
5070
3383
2.5235%
3.2379%
5.4823%
5.7396%
11.5873%
240JONCKERS J & YLINTER2070423-201328.5955%
25
470
669
255
2253
Bourges II 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux III 2015
Bourges I 2015
National
National
National
National
National
459.617 km
570.691 km
510.210 km
511.381 km
459.617 km
9256
12516
10933
3933
18826
0.2701%
3.7552%
6.1191%
6.4836%
11.9675%
241REYNDERS-TACKMILLEN5093680-201328.6090%
23
32
670
57
117
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
Zone C1
Zone C1
National
Zone C1
Zone C1
524.191 km
539.436 km
471.278 km
553.075 km
471.278 km
1451
1009
18826
751
921
1.5851%
3.1715%
3.5589%
7.5899%
12.7036%
242VANEENOO JULIENWINGENE3006223-201328.6303%
229
66
23
232
15
Argenton I 2015
Guéret 2015
Châteauroux III 2015
Châteauroux I 2015
Argenton II 2015
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
515.092 km
555.963 km
487.878 km
486.851 km
515.092 km
12187
1769
405
3078
153
1.8791%
3.7309%
5.6790%
7.5374%
9.8039%
243MUREZ MARICHALWADELINCOURT9010023-201228.6728%
58
32
75
94
127
Argenton I 2015
Châteauroux III 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Guéret 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
466.377 km
438.763 km
437.676 km
393.770 km
504.231 km
1762
696
1453
1496
1360
3.2917%
4.5977%
5.1617%
6.2834%
9.3382%
244TOURNELLE DAVYRUMMEN2090748-201328.8157%
95
52
43
365
972
Montluçon 2015
Argenton II 2015
Issoudun 2015
Châteauroux III 2015
Bourges II 2015
National
National
Zone B2
National
National
538.907 km
547.733 km
495.292 km
519.939 km
467.820 km
11056
1759
824
3933
9256
0.8593%
2.9562%
5.2184%
9.2805%
10.5013%
245DE BLICK SOFIETIELT W2036372-201328.8447%
80
107
686
150
2083
Montluçon 2015
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
National
National
National
Zone B2
National
535.454 km
462.759 km
512.466 km
541.442 km
512.466 km
11056
9256
18604
3550
10933
0.7236%
1.1560%
3.6874%
4.2253%
19.0524%
246VANDEPOEL YVESGEETBETS2081790-201328.8609%
106
491
768
865
96
Argenton I 2015
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
La Souterraine II 2015
Zone B2
National
National
National
Zone B2
546.188 km
577.524 km
517.216 km
537.849 km
582.374 km
3550
12516
18604
11056
960
2.9859%
3.9230%
4.1281%
7.8238%
10.0000%
247HERBOTS GEBROEDERSHALLE-B2172062-201328.8804%
89
28
117
583
3723
Guéret 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
National
Zone B2
National
National
National
569.483 km
538.443 km
509.476 km
458.480 km
509.476 km
12516
3550
10933
9256
18604
0.7111%
0.7887%
1.0701%
6.2986%
20.0118%
248VAN MASSENHOVEN KRISRETIE6090114-201328.9176%
194
141
61
379
1877
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Châteauroux III 2015
Guéret 2015
National
National
Zone B2
National
National
554.137 km
505.088 km
583.103 km
555.287 km
616.299 km
18604
9256
3550
3933
12516
1.0428%
1.5233%
1.7183%
9.6364%
14.9968%
249V.D.WALLE M&FZWALM4247371-201328.9935%
82
56
93
782
555
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Zone A2
Zone A2
Zone A2
National
Zone A2
433.616 km
476.949 km
433.616 km
505.579 km
543.949 km
4700
3150
1792
12187
4003
1.7447%
1.7778%
5.1897%
6.4167%
13.8646%
250HAINE ROMAINKESSEL-2008642-201029.1085%
118
176
114
2132
2213
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
National
National
Zone B2
National
National
529.553 km
505.291 km
534.261 km
456.150 km
505.291 km
11056
10933
3550
18826
18604
1.0673%
1.6098%
3.2113%
11.3248%
11.8953%
251CANION SOBKOWIAK RWASMES9052555-201329.2294%
21
12
133
22
172
Châteauroux II 2015
La Souterraine I 2015
Argenton I 2015
Argenton II 2015
Montluçon 2015
Zone B1
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
431.428 km
497.932 km
460.258 km
460.258 km
463.250 km
3045
613
1762
262
1617
0.6897%
1.9576%
7.5482%
8.3970%
10.6370%
252POELS ALBERTBERBROE5147378-201329.3261%
21
72
203
82
2145
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
National
National
National
PE Limburg
National
475.636 km
526.548 km
546.710 km
555.518 km
526.548 km
9256
18604
11056
1130
10933
0.2269%
0.3870%
1.8361%
7.2566%
19.6195%
253VAN TONGELEN ROGERROTSELAAR2116457-201329.3895%
30
239
961
1088
120
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
La Souterraine II 2015
Zone B2
National
National
National
Zone B2
540.411 km
511.451 km
511.451 km
573.988 km
577.312 km
3550
10933
18604
12516
960
0.8451%
2.1860%
5.1656%
8.6929%
12.5000%
254CRETEN MARCELSINT-TR5058273-201229.4393%
187
56
576
799
45
Guéret 2015
Châteauroux IV 2015
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Issoudun 2015
National
National
National
National
PE Limburg
573.574 km
515.258 km
514.077 km
462.663 km
490.408 km
12516
1987
18604
18826
253
1.4941%
2.8183%
3.0961%
4.2441%
17.7866%
255REYNDERS-TACKMILLEN5120458-201229.5546%
20
49
676
58
105
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Zone C1
Zone C1
National
Zone C1
Zone C1
524.191 km
524.191 km
471.278 km
539.436 km
553.075 km
700
1451
18826
1009
751
2.8571%
3.3770%
3.5908%
5.7483%
13.9814%
256APPELTANS LUDOALKEN5048203-201229.8657%
457
924
512
1083
1042
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
National
National
National
National
National
523.806 km
472.332 km
472.332 km
523.806 km
542.659 km
10933
18826
9256
18604
11056
4.1800%
4.9081%
5.5315%
5.8213%
9.4247%
257JOCHEMS-VAN HASSELTRIJKEVO6029368-201329.9065%
17
36
53
305
746
Châteauroux I 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux III 2015
Guéret 2015
Bourges I 2015
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
550.022 km
616.245 km
551.150 km
613.833 km
502.660 km
5070
1222
1008
3693
5691
0.3353%
2.9460%
5.2579%
8.2589%
13.1084%
258BOSMANS-LEEKENSBEVERLO5127296-201329.9509%
157
616
51
91
1247
Guéret 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
National
National
PE Limburg
PE Limburg
National
600.721 km
489.633 km
561.260 km
569.026 km
489.633 km
12516
18826
1308
1130
9256
1.2544%
3.2721%
3.8991%
8.0531%
13.4723%
259DE NEVE MARNICKAALTER4158385-201330.0307%
69
174
231
717
399
La Souterraine II 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
Châteauroux III 2015
National
Zone A2
Zone A2
National
National
559.114 km
492.181 km
560.709 km
520.547 km
493.222 km
2548
3150
4003
12187
3933
2.7080%
5.5238%
5.7707%
5.8833%
10.1449%
260DE GROOT EDDYPUTTE6117289-201230.0574%
102
114
39
224
1027
Bourges I 2015
Guéret 2015
Argenton II 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
471.150 km
582.354 km
548.018 km
471.150 km
519.083 km
5691
3693
545
2596
10933
1.7923%
3.0869%
7.1560%
8.6287%
9.3936%
261LUYCKX RAF EN LARSGEEL6031328-201330.1966%
69
20
104
244
132
Bourges II 2015
La Souterraine I 2015
Argenton II 2015
Argenton I 2015
La Souterraine II 2015
National
Zone B2
National
Zone B2
Zone B2
491.332 km
606.313 km
569.589 km
569.590 km
606.313 km
9256
686
1759
3550
960
0.7455%
2.9154%
5.9125%
6.8732%
13.7500%
262SAUDOYEZ KEVINTERTRE9039422-201330.2065%
2
15
116
54
207
Guéret 2015
Argenton II 2015
Argenton I 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux I 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
498.246 km
461.365 km
461.365 km
499.151 km
432.570 km
1360
262
1762
613
2315
0.1471%
5.7252%
6.5834%
8.8091%
8.9417%
263ANTONISSEN LEONIEUWMO6160827-201230.3086%
15
128
190
164
749
Montluçon 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
580.913 km
615.647 km
579.482 km
504.636 km
550.655 km
11056
3693
3383
2596
5070
0.1357%
3.4660%
5.6163%
6.3174%
14.7732%
264VERRECKT-RUTTEN-DEPLATESSEND5061784-201230.4324%
151
641
113
1502
1639
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
Argenton II 2015
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
National
National
National
National
National
552.261 km
529.268 km
558.243 km
529.268 km
479.616 km
11056
10933
1759
18604
18826
1.3658%
5.8630%
6.4241%
8.0735%
8.7060%
265VERHELST-CANTHAASDON4033362-201130.5434%
65
59
84
103
1634
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
Montluçon 2015
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
National
548.658 km
519.857 km
585.238 km
474.326 km
551.187 km
3383
2202
2829
1257
11056
1.9214%
2.6794%
2.9693%
8.1941%
14.7793%
266GREEVEN E+JPALKEN5058333-201130.5441%
232
174
611
39
190
Bourges I 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
Châteauroux III 2015
Montluçon 2015
National
National
National
PE Limburg
PE Limburg
472.950 km
583.839 km
472.950 km
525.605 km
543.271 km
18826
12516
9256
574
1308
1.2323%
1.3902%
6.6011%
6.7944%
14.5260%
267CHRISTIAENS LUCOOIGEM3111737-201330.5602%
74
30
174
111
100
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
496.903 km
468.583 km
468.583 km
508.682 km
428.089 km
12187
1441
3078
1167
787
0.6072%
2.0819%
5.6530%
9.5116%
12.7065%
268V.D.WEERDEN JANBRUSSEG2160138-201230.6225%
5
121
65
903
599
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
National
Zone B1
Zone B1
National
Zone B1
493.898 km
447.501 km
447.501 km
493.898 km
522.762 km
18604
5691
2596
10933
3383
0.0269%
2.1262%
2.5039%
8.2594%
17.7062%
269VAN DE PUTTE RUDYLEMBERG4142608-201330.7400%
153
129
190
997
512
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Zone A2
Zone A2
Zone A2
National
Zone A2
486.964 km
486.964 km
554.002 km
515.585 km
443.673 km
5418
3150
4003
12187
4700
2.8239%
4.0952%
4.7464%
8.1809%
10.8936%
270COOLS RIKRUISELE3076717-201331.0298%
6
75
212
62
334
Guéret 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2015
PE West-Vlaanderen
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
553.372 km
551.695 km
484.760 km
443.918 km
443.918 km
1769
4161
3078
787
2365
0.3392%
1.8024%
6.8876%
7.8780%
14.1226%
271VAN DE PUTTE RUDYLEMBERG4142503-201331.0646%
41
101
210
330
1021
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Montluçon 2015
La Souterraine I 2015
Argenton I 2015
Zone A2
Zone A2
Zone A2
National
National
486.964 km
443.673 km
522.436 km
553.779 km
515.585 km
3150
1792
2686
4161
12187
1.3016%
5.6362%
7.8183%
7.9308%
8.3778%
272DECOSTER - SCHOLLIERTORHOUT3015234-201331.2539%
1
18
737
149
86
Bourges I 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Zone A1
Zone A1
National
Zone A1
Zone A1
446.871 km
555.211 km
513.255 km
485.236 km
528.474 km
1331
891
12187
1575
630
0.0751%
2.0202%
6.0474%
9.4603%
13.6508%
273HERBOTS GEBROEDERSHALLE-B2172765-201331.4055%
482
328
483
330
1328
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
National
National
National
Zone B2
National
458.480 km
458.480 km
569.483 km
538.443 km
509.476 km
18826
9256
12516
3550
10933
2.5603%
3.5437%
3.8591%
9.2958%
12.1467%
274STEENBERGEN STEFANHERK-DE-5030451-201331.5463%
382
515
28
886
2034
Bourges II 2015
Montluçon 2015
Châteauroux III 2015
Guéret 2015
Bourges I 2015
National
National
PE Limburg
National
National
470.875 km
542.118 km
522.854 km
581.901 km
470.869 km
9256
11056
574
12516
18826
4.1271%
4.6581%
4.8780%
7.0789%
10.8042%
275ALAERTS JONAH+NOAHHAM5064961-201331.6021%
436
972
73
889
886
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
National
National
PE Limburg
National
National
485.220 km
535.196 km
564.173 km
596.367 km
535.196 km
9256
18604
1130
12516
10933
4.7105%
5.2247%
6.4602%
7.1029%
8.1039%
276ROODHOOFT ANDREPULDERB6165513-201331.6950%
6
432
299
232
453
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Zone B1
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
601.108 km
537.603 km
489.914 km
489.914 km
566.526 km
3693
10933
5691
2596
3383
0.1625%
3.9513%
5.2539%
8.9368%
13.3905%
277DELMOTTE PAULMOERZEK4104116-201331.8105%
37
26
19
242
542
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Argenton II 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
503.512 km
458.019 km
532.314 km
568.914 km
532.314 km
2202
1257
545
2829
3383
1.6803%
2.0684%
3.4862%
8.5543%
16.0213%
278PAPPENS JANZWALM4138101-201331.8616%
3
99
168
679
598
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Zone A2
Zone A2
National
Zone A2
Zone A2
476.684 km
543.586 km
543.479 km
476.684 km
433.212 km
3150
4003
4161
5418
4700
0.0952%
2.4731%
4.0375%
12.5323%
12.7234%
279DOCKX LEO & GERRYKONINGS6066093-201331.9140%
33
75
81
261
1835
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
522.386 km
585.902 km
551.311 km
474.711 km
522.386 km
5070
3693
3383
2596
10933
0.6509%
2.0309%
2.3943%
10.0539%
16.7840%
280VANEENOO JULIENWINGENE3006049-201331.9334%
26
123
319
215
194
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
La Souterraine I 2015
Bourges I 2015
Guéret 2015
National
PE West-Vlaanderen
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
515.092 km
486.851 km
553.789 km
446.868 km
555.963 km
12187
3078
4161
2365
1769
0.2133%
3.9961%
7.6664%
9.0909%
10.9666%
281BROECKX NIELSOUD-TUR6130384-201231.9734%
13
58
891
1597
460
Guéret 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
National
PE Antwerpen
National
National
Zone B2
617.998 km
506.778 km
555.371 km
555.371 km
584.325 km
12516
2663
10933
18604
3550
0.1039%
2.1780%
8.1496%
8.5842%
12.9577%
282VAN DE PUTTE RUDYLEMBERG4283377-201331.9867%
101
73
266
255
347
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2015
La Souterraine I 2015
Montluçon 2015
Zone A2
Zone A2
Zone A2
National
Zone A2
486.964 km
443.673 km
443.673 km
553.779 km
522.436 km
3150
1792
4700
4161
2686
3.2064%
4.0737%
5.6596%
6.1283%
12.9188%
283HERBOTS GEBROEDERSHALLE-B2030136-201232.0021%
299
383
325
130
3523
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
National
National
National
Zone B2
National
569.483 km
509.476 km
458.480 km
538.443 km
509.476 km
12516
10933
9256
3550
18604
2.3889%
3.5032%
3.5112%
3.6620%
18.9368%
284DE PAUW DANIELOUD-TUR6073398-201332.0085%
15
154
1059
341
1021
Bourges I 2015
Guéret 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
PE Antwerpen
National
National
Zone B2
National
505.597 km
616.817 km
579.238 km
583.204 km
505.597 km
2663
12516
11056
3550
9256
0.5633%
1.2304%
9.5785%
9.6056%
11.0307%
285FEIJAERTS DANNYHEIST O6101278-201232.0144%
162
530
190
654
2787
Montluçon 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
National
National
Zone B2
National
National
546.432 km
583.600 km
549.793 km
520.840 km
520.840 km
11056
12516
3550
10933
18604
1.4653%
4.2346%
5.3521%
5.9819%
14.9806%
286SAPIN HOKINCOURT1508759-201332.1246%
2
59
49
159
188
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Châteauroux III 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
486.960 km
509.536 km
488.124 km
436.979 km
515.937 km
1453
1617
696
1496
1762
0.1376%
3.6487%
7.0402%
10.6283%
10.6697%
287JAMAR PAULRUMMEN2091022-201332.2065%
215
573
587
148
1160
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Argenton II 2015
Montluçon 2015
National
National
National
National
National
580.415 km
520.232 km
469.389 km
549.203 km
540.600 km
12516
10933
9256
1759
11056
1.7178%
5.2410%
6.3418%
8.4139%
10.4920%
288GEYSKENS DEVILLEVEERLE6217600-201332.2329%
193
563
398
1158
1602
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
National
National
National
National
National
529.637 km
480.098 km
480.098 km
591.286 km
529.637 km
18604
18826
9256
12516
10933
1.0374%
2.9905%
4.2999%
9.2522%
14.6529%
289ANTHEUNIS-VAN GOETHEMDE KLIN4084487-201332.2822%
137
41
199
200
445
Châteauroux I 2015
La Souterraine I 2015
Bourges I 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
Zone B1
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
523.463 km
590.178 km
479.052 km
589.720 km
552.172 km
5070
1222
3316
2829
3383
2.7022%
3.3552%
6.0012%
7.0696%
13.1540%
290MENTEN RONNYRUMMEN2185509-201332.2924%
169
235
1206
841
1723
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Guéret 2015
National
National
National
National
National
520.199 km
540.561 km
469.353 km
469.353 km
580.379 km
18604
11056
18826
9256
12516
0.9084%
2.1255%
6.4060%
9.0860%
13.7664%
291ELSEN THEOBEKKEVO2030453-201332.5123%
615
364
849
625
1832
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Guéret 2015
National
National
National
National
National
469.776 km
542.301 km
519.584 km
469.776 km
580.944 km
18826
11056
18604
9256
12516
3.2668%
3.2923%
4.5635%
6.7524%
14.6373%
292STERCKX RENEBEGIJNENDIJK2035292-201232.5314%
90
304
231
1832
122
Guéret 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
La Souterraine II 2015
National
National
Zone B2
National
Zone B2
581.556 km
544.058 km
548.070 km
519.109 km
584.948 km
12516
11056
3550
18604
960
0.7191%
2.7496%
6.5070%
9.8473%
12.7083%
293CADET LETELLIERCHAUMONT GIST1503126-200932.5329%
35
42
32
189
237
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
483.053 km
433.338 km
433.338 km
512.030 km
483.053 km
2315
2277
1496
1762
1453
1.5119%
1.8445%
2.1390%
10.7264%
16.3111%
294DE MESMAEKER CLEMENTS.U.KAP2002702-201132.7238%
135
458
253
1110
289
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
Zone B1
National
Zone B1
National
Zone B1
441.244 km
487.532 km
487.532 km
517.636 km
441.244 km
5691
10933
5070
11056
2596
2.3722%
4.1891%
4.9901%
10.0398%
11.1325%
295JAMAR PAULRUMMEN2091063-201332.8539%
164
258
633
1413
1167
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
National
National
National
National
National
469.389 km
520.232 km
540.600 km
580.415 km
469.389 km
18826
10933
11056
12516
9256
0.8711%
2.3598%
5.7254%
11.2895%
12.6080%
296DERWA-LUXEMHERENT2110099-201332.9625%
208
370
221
435
1809
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
National
National
National
Zone B2
National
506.094 km
457.441 km
457.441 km
535.053 km
568.662 km
10933
18826
9256
3550
12516
1.9025%
1.9654%
2.3876%
12.2535%
14.4535%
297HOWARD FRANCKMAARKED4208407-201132.9680%
332
284
279
209
342
Argenton I 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux III 2015
Montluçon 2015
Guéret 2015
National
National
National
Zone A2
Zone A2
490.783 km
529.060 km
463.277 km
498.797 km
529.621 km
12187
4161
3933
2686
4003
2.7242%
6.8253%
7.0938%
7.7811%
8.5436%
298ROCH ROBERTGREZ DO1504719-201333.0046%
39
35
83
223
86
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
Châteauroux IV 2015
Châteauroux III 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
439.347 km
512.644 km
439.347 km
489.844 km
489.844 km
2277
1617
1496
1987
696
1.7128%
2.1645%
5.5481%
11.2229%
12.3563%
299THONE JOSNIEL_BIJ_AS5020406-201333.0764%
30
30
8
1835
154
Guéret 2015
Argenton I 2015
La Souterraine II 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Zone C1
Zone C1
Zone C1
National
Zone C1
605.516 km
576.007 km
611.583 km
494.860 km
547.079 km
859
751
153
18826
1451
3.4924%
3.9947%
5.2288%
9.7472%
10.6134%
300FIERENS LUDOBETEKOM2132875-201233.0993%
457
500
787
320
1097
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
National
National
National
Zone B2
National
469.371 km
518.186 km
543.054 km
547.148 km
469.371 km
18826
18604
11056
3550
9256
2.4275%
2.6876%
7.1183%
9.0141%
11.8518%
301HOOYLAERTS OMERHOUWAAR2155609-201233.1181%
318
109
110
879
1663
Guéret 2015
Châteauroux III 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
National
National
Zone B2
National
National
574.223 km
513.552 km
541.369 km
463.022 km
512.397 km
12516
3933
3550
9256
10933
2.5408%
2.7714%
3.0986%
9.4965%
15.2108%
302DE PAUW DANIELOUD-TUR6152648-201233.1708%
22
196
310
1525
2774
Bourges II 2015
Montluçon 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
National
National
National
National
National
505.597 km
579.238 km
616.817 km
554.248 km
505.597 km
9256
11056
12516
10933
18826
0.2377%
1.7728%
2.4768%
13.9486%
14.7349%
303LEROY FRERESRACOUR1010072-201333.2066%
9
21
428
646
184
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
National
National
SPE Luik-Namen-Luxemburg
448.743 km
499.650 km
448.743 km
499.650 km
520.029 km
914
938
18826
10933
844
0.9847%
2.2388%
2.2734%
5.9087%
21.8009%
304JAMAR PAULRUMMEN2091025-201333.2781%
224
243
495
1233
319
Guéret 2015
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Argenton II 2015
National
National
National
National
National
580.415 km
540.600 km
520.232 km
520.232 km
549.203 km
12516
11056
10933
18604
1759
1.7897%
2.1979%
4.5276%
6.6276%
18.1353%
305V.D.EECKHOUT MARCKALKEN4205785-201333.3718%
99
149
237
77
306
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Châteauroux III 2015
Bourges I 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
496.979 km
531.129 km
525.665 km
498.064 km
452.951 km
3751
2172
3383
1008
3316
2.6393%
6.8600%
7.0056%
7.6389%
9.2280%
306CLAES PATR MARINAMOL6032868-201333.4136%
26
200
15
697
2723
Bourges I 2015
Guéret 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
PE Antwerpen
National
Zone B2
National
National
496.874 km
608.056 km
612.045 km
546.439 km
546.439 km
2663
12516
686
18604
10933
0.9763%
1.5979%
2.1866%
3.7465%
24.9062%
307CHARLES ERIC&TORDEURCOURCELLES9015037-201333.5494%
4
193
61
101
340
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
National
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
400.031 km
448.577 km
448.577 km
474.522 km
400.031 km
2277
10933
2315
1617
1496
0.1757%
1.7653%
2.6350%
6.2461%
22.7273%
308DE VROE-V.GAVER J,T&MMOORTSE4253534-201233.5503%
35
215
135
217
546
Bourges II 2015
Guéret 2015
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
La Souterraine I 2015
Zone A2
Zone A2
PE Oost-Vlaanderen
Zone A2
National
441.450 km
551.805 km
520.161 km
484.832 km
551.638 km
1792
4003
2172
3150
4161
1.9531%
5.3710%
6.2155%
6.8889%
13.1218%
309DE PAUW DANIELOUD-TUR6073357-201333.5879%
402
869
586
1244
929
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
National
National
National
National
National
579.238 km
505.597 km
554.248 km
616.817 km
505.597 km
11056
18826
10933
12516
9256
3.6360%
4.6160%
5.3599%
9.9393%
10.0367%
310GEVAERT - LANNOODEINZE4035007-201333.7061%
61
135
375
151
555
Guéret 2015
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Zone A2
Zone A2
Zone A2
Zone A2
Zone A2
551.817 km
521.838 km
483.739 km
442.025 km
442.025 km
4003
2686
5418
1792
4700
1.5239%
5.0261%
6.9214%
8.4263%
11.8085%
311PIPERS YVONTOURNAI9030149-201333.7173%
38
134
124
177
243
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
Zone A2
Zone A2
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
437.999 km
396.219 km
505.980 km
466.491 km
437.999 km
3150
4700
1360
1762
2315
1.2064%
2.8511%
9.1176%
10.0454%
10.4968%
312DE NEVE MARNICKAALTER4152243-201233.8337%
3
103
405
212
1260
Châteauroux III 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Issoudun 2015
Argenton I 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone A2
National
National
493.222 km
531.387 km
451.183 km
472.856 km
520.547 km
544
2172
4700
2212
12187
0.5515%
4.7422%
8.6170%
9.5841%
10.3389%
313VANWINGE-RENIERSSPALBEE5025649-201133.8545%
108
280
28
1001
1940
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
National
National
PE Limburg
National
National
527.127 km
587.139 km
556.095 km
476.143 km
527.127 km
18604
12516
1130
9256
10933
0.5805%
2.2371%
2.4779%
10.8146%
17.7444%
314VAN WINKEL JEFTIELT2179366-201333.8723%
54
472
800
198
1522
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux IV 2015
Montluçon 2015
National
National
National
National
National
464.976 km
514.664 km
514.664 km
515.824 km
537.679 km
18826
18604
10933
1987
11056
0.2868%
2.5371%
7.3173%
9.9648%
13.7663%
315GEYSKENS DEVILLEVEERLE6188317-201233.9035%
455
934
238
1110
1713
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
National
National
Zone B2
National
National
529.637 km
480.098 km
558.611 km
591.286 km
529.637 km
10933
18826
3550
12516
18604
4.1617%
4.9612%
6.7042%
8.8687%
9.2077%
316VAN THEMSCHE CHRISALSEMBE2003520-201233.9787%
15
117
404
387
60
Châteauroux III 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
La Souterraine II 2015
Zone B1
Zone B1
National
Zone B1
PE Vlaams-Brabant
479.491 km
430.994 km
478.360 km
542.149 km
544.542 km
1008
5691
10933
3693
369
1.4881%
2.0559%
3.6952%
10.4793%
16.2602%
317BERCKMANS ROGERKORTENB2049102-201333.9823%
309
575
613
955
419
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
National
National
National
National
Zone B2
496.980 km
560.140 km
496.980 km
448.934 km
525.922 km
18604
12516
10933
9256
3550
1.6609%
4.5941%
5.6069%
10.3176%
11.8028%
318DE MAEYER DIRK & DIANLEEST6084964-201234.0569%
8
9
307
1061
150
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux III 2015
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
Zone B1
509.223 km
462.372 km
538.110 km
538.115 km
510.346 km
5070
2596
3383
11056
1008
0.1578%
0.3467%
9.0748%
9.5966%
14.8810%
319THIBAUT - BOONSSOMBREF8021340-201334.0601%
4
48
21
1735
163
Argenton II 2015
Châteauroux IV 2015
Guéret 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
SPE Luik-Namen-Luxemburg
National
SPE Luik-Namen-Luxemburg
National
SPE Luik-Namen-Luxemburg
492.944 km
465.130 km
525.402 km
414.215 km
463.967 km
214
1987
660
18826
938
1.8692%
2.4157%
3.1818%
9.2160%
17.3774%
320VANDEVORST LOUISWILLEBR2168106-201334.0671%
17
368
1013
1981
448
La Souterraine I 2015
Guéret 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Zone B2
National
National
National
Zone B2
565.591 km
561.491 km
450.315 km
500.081 km
529.057 km
686
12516
18826
18604
3550
2.4781%
2.9402%
5.3809%
10.6482%
12.6197%
321SAUDOYEZ KEVINTERTRE9008150-201234.1124%
35
23
167
134
200
Guéret 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
498.246 km
499.151 km
432.570 km
432.570 km
461.365 km
1360
613
2315
1453
1762
2.5735%
3.7520%
7.2138%
9.2223%
11.3507%
322LOPPE PIERRERIXENSART1515757-201334.1990%
9
45
43
207
225
Guéret 2015
Montluçon 2015
Châteauroux III 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
543.449 km
506.416 km
481.968 km
432.229 km
480.821 km
1360
1617
696
2277
1453
0.6618%
2.7829%
6.1782%
9.0909%
15.4852%
323RUBBENS PATRICKTIELT-W2060504-201334.1999%
52
375
529
1372
1587
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Zone B2
National
National
National
National
546.605 km
517.629 km
540.668 km
517.629 km
467.962 km
3550
10933
11056
18604
9256
1.4648%
3.4300%
4.7847%
7.3748%
17.1456%
324DE CREMER WILLYDENDERH4153158-201134.2495%
56
103
94
390
669
Guéret 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
548.765 km
511.851 km
483.071 km
437.961 km
483.071 km
2829
3383
2202
3316
5070
1.9795%
3.0446%
4.2688%
11.7612%
13.1953%
325DUFERMONT MICHELMOUSCRO3002459-201334.2638%
24
158
198
451
631
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Bourges I 2015
Châteauroux III 2015
Zone A2
Zone A2
Zone A2
Zone A2
National
448.010 km
448.010 km
517.051 km
407.992 km
449.041 km
3150
5418
4003
4700
3933
0.7619%
2.9162%
4.9463%
9.5957%
16.0437%
326PUTSEYS PATTEHOUTAIN_LE_VA9017899-201334.5475%
12
76
102
239
29
Guéret 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Argenton II 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
525.845 km
414.629 km
463.084 km
414.629 km
492.042 km
1360
1496
1453
2277
262
0.8824%
5.0802%
7.0200%
10.4963%
11.0687%
327BUYST RUDILOKEREN4056751-201334.5606%
35
112
115
489
481
Guéret 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux II 2015
Zone A2
Zone A2
Zone A2
National
Zone A2
569.113 km
458.639 km
536.949 km
569.191 km
502.417 km
4003
4700
2686
4161
3150
0.8743%
2.3830%
4.2815%
11.7520%
15.2698%
328VAN HOVE UYTTERHOEVENPUTTE6250213-201334.5688%
16
183
368
306
631
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Zone B1
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
518.707 km
545.674 km
470.912 km
547.637 km
582.109 km
5070
11056
5691
3383
3693
0.3156%
1.6552%
6.4664%
9.0452%
17.0864%
329HAYEN GEORGES+LUCDURAS5006259-201334.6894%
346
1070
102
92
1360
Guéret 2015
Bourges I 2015
Argenton II 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
National
National
National
PE Limburg
National
573.476 km
462.502 km
542.597 km
542.597 km
533.379 km
12516
18826
1759
1130
11056
2.7645%
5.6836%
5.7988%
8.1416%
12.3010%
330VAN DE PUTTE RUDYLEMBERG4142596-201334.6910%
207
259
357
238
397
Bourges I 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Zone A2
National
Zone A2
Zone A2
Zone A2
443.673 km
553.779 km
486.964 km
486.964 km
554.002 km
4700
4161
5418
3150
4003
4.4043%
6.2245%
6.5892%
7.5556%
9.9176%
331LEUS KAREL & KOENOOSTERZ4246527-201334.6942%
17
73
130
195
242
La Souterraine I 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
551.891 km
485.125 km
513.795 km
551.795 km
441.316 km
1222
2202
3383
2829
1257
1.3912%
3.3152%
3.8427%
6.8929%
19.2522%
332VERBRUGGEN GOMMAIRESCHERPE2053242-201334.7204%
391
389
404
184
3892
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
National
National
National
Zone B2
National
521.274 km
582.590 km
543.891 km
550.250 km
471.426 km
18604
12516
11056
3550
18826
2.1017%
3.1080%
3.6541%
5.1831%
20.6735%
333VAN HORENBEECK LEOWIJGMAA2073037-201135.0541%
277
34
99
191
2330
Châteauroux II 2015
La Souterraine II 2015
Châteauroux IV 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
National
Zone B2
National
Zone B2
National
506.613 km
572.472 km
507.760 km
535.573 km
569.154 km
10933
960
1987
3550
12516
2.5336%
3.5417%
4.9824%
5.3803%
18.6162%
334GERAERTS ERWINNIEUWER5056054-201235.1370%
701
558
13
1663
1188
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
National
National
PE Limburg
National
National
469.726 km
520.882 km
585.868 km
520.882 km
580.690 km
18826
10933
165
18604
12516
3.7236%
5.1038%
7.8788%
8.9389%
9.4918%
335MARIT CHRISTOPHEVIEUSART1516837-201335.2341%
53
51
105
183
180
Bourges I 2015
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
429.918 km
541.125 km
479.289 km
429.918 km
479.289 km
2277
1360
2315
1496
1453
2.3276%
3.7500%
4.5356%
12.2326%
12.3882%
336VAN ROMPAEY KARLOSINT-TRU5057315-201235.2691%
441
1204
771
663
61
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
Châteauroux III 2015
National
National
National
National
PE Limburg
514.898 km
514.898 km
533.903 km
463.459 km
516.079 km
10933
18604
11056
9256
574
4.0337%
6.4717%
6.9736%
7.1629%
10.6272%
337MEERSCHAERT KOENMOERKER3060259-201335.5430%
2
39
71
125
22
Châteauroux III 2015
La Souterraine I 2015
Bourges II 2015
Montluçon 2015
Argenton II 2015
PE West-Vlaanderen
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
509.294 km
575.205 km
468.111 km
548.725 km
536.515 km
405
4161
787
1167
153
0.4938%
0.9373%
9.0216%
10.7112%
14.3791%
338VAN DE PUTTE RUDYLEMBERG4142759-201336.0772%
51
86
271
295
291
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Châteauroux III 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
Zone A2
PE Oost-Vlaanderen
National
Zone A2
Zone A2
486.964 km
522.436 km
488.039 km
554.002 km
443.673 km
3150
2172
3933
4003
1792
1.6191%
3.9595%
6.8904%
7.3695%
16.2388%
339LEMMENS ULRICHBALEN6031574-201336.0851%
11
35
649
220
1444
Châteauroux III 2015
Châteauroux IV 2015
Châteauroux II 2015
Argenton II 2015
Bourges II 2015
National
National
National
National
National
546.916 km
546.916 km
545.756 km
574.732 km
495.948 km
3933
1987
10933
1759
9256
0.2797%
1.7615%
5.9362%
12.5071%
15.6007%
340VANWINGE-RENIERSSPALBEE5036820-201336.1324%
22
210
367
557
4455
Argenton I 2015
Bourges II 2015
Guéret 2015
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
PE Limburg
National
National
National
National
556.095 km
476.143 km
587.139 km
547.117 km
527.127 km
1130
9256
12516
11056
18604
1.9469%
2.2688%
2.9323%
5.0380%
23.9465%
341HELSEN LUDOPAAL5055140-201336.1711%
60
15
1943
1251
2368
Guéret 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
National
PE Limburg
National
National
National
593.821 km
562.130 km
482.731 km
554.398 km
533.154 km
12516
1130
18826
11056
18604
0.4794%
1.3274%
10.3208%
11.3151%
12.7284%
342MORREN ANDREAGEETBET2012418-201236.2282%
27
500
816
1314
2242
Châteauroux III 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
National
National
National
National
National
518.576 km
466.765 km
466.765 km
517.405 km
517.405 km
3933
18826
9256
10933
18604
0.6865%
2.6559%
8.8159%
12.0187%
12.0512%
343ANTHEUNIS-VAN GOETHEMDE KLIN4084432-201336.2784%
48
33
81
282
2624
Argenton I 2015
La Souterraine I 2015
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Zone B1
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
National
552.172 km
590.178 km
589.720 km
523.463 km
556.805 km
3383
1222
2829
5070
11056
1.4189%
2.7005%
2.8632%
5.5621%
23.7337%
344VAN DE PUTTE RUDYLEMBERG4142555-201336.3600%
18
27
329
224
527
Bourges I 2015
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Zone A2
Zone A2
Zone A2
Zone A2
Zone A2
443.673 km
554.002 km
486.964 km
443.673 km
486.964 km
4700
4003
5418
1792
3150
0.3830%
0.6745%
6.0724%
12.5000%
16.7302%
345CHRISTIAENS LUCOOIGEM3039235-201236.3611%
9
46
111
336
1732
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Argenton I 2015
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
National
428.089 km
468.583 km
468.583 km
428.089 km
496.903 km
787
1441
3078
2365
12187
1.1436%
3.1922%
3.6062%
14.2072%
14.2119%
346BEELEN IRENEMEHAIGNE8002650-201336.4582%
2
3
75
36
97
Guéret 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux III 2015
Châteauroux II 2015
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
540.777 km
509.448 km
429.715 km
481.651 km
480.477 km
660
605
914
343
572
0.3030%
0.4959%
8.2057%
10.4956%
16.9580%
347DELMOTTE PAULMOERZEK4104132-201336.4641%
18
102
21
177
1620
Guéret 2015
Bourges I 2015
Argenton II 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
National
568.914 km
458.019 km
532.314 km
458.019 km
503.512 km
2829
3316
545
1257
10933
0.6363%
3.0760%
3.8532%
14.0811%
14.8175%
348HOOYLAERTS OMERHOUWAAR2173407-201136.4792%
171
1247
256
1069
2336
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
National
National
Zone B2
National
National
536.109 km
463.022 km
541.369 km
574.223 km
512.397 km
11056
18826
3550
12516
18604
1.5467%
6.6238%
7.2113%
8.5411%
12.5564%
349V.D.WEERDEN JANBRUSSEG2014748-201336.5718%
442
145
773
334
511
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
National
Zone B1
National
Zone B1
Zone B1
493.898 km
447.501 km
523.755 km
522.762 km
493.898 km
10933
2596
11056
3383
5070
4.0428%
5.5855%
6.9917%
9.8729%
10.0789%
350EYLETTEN ERICWAANROD2019453-201336.6089%
332
1155
956
1671
384
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
National
National
National
National
Zone B2
514.901 km
464.734 km
575.865 km
514.901 km
543.878 km
10933
18826
12516
18604
3550
3.0367%
6.1351%
7.6382%
8.9819%
10.8169%
351KITANO MASAOZOUTLEE2087661-201236.6554%
331
420
379
1552
1705
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
National
National
National
National
National
513.884 km
462.923 km
573.930 km
513.884 km
534.024 km
18604
18826
12516
10933
11056
1.7792%
2.2310%
3.0281%
14.1956%
15.4215%
352VAN OECKEL JANOUD-TUR6125580-201136.6773%
47
649
454
221
2306
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
PE Antwerpen
National
National
Zone B2
National
506.244 km
554.861 km
579.919 km
583.816 km
554.861 km
2663
18604
11056
3550
10933
1.7649%
3.4885%
4.1064%
6.2254%
21.0921%
353BERCKMANS ROGERKORTENB2134993-201236.7302%
71
242
828
306
727
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Châteauroux III 2015
National
National
National
Zone B2
National
448.934 km
448.934 km
496.980 km
525.922 km
498.119 km
9256
18826
10933
3550
3933
0.7671%
1.2855%
7.5734%
8.6197%
18.4846%
354V.D.EECKHOUT MARCKALKEN4010388-201236.8736%
65
88
41
126
822
Guéret 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux III 2015
Châteauroux I 2015
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
Zone B1
563.500 km
525.665 km
452.951 km
498.064 km
496.979 km
2829
3383
1257
1008
5070
2.2976%
2.6012%
3.2617%
12.5000%
16.2130%
355DUBOIS PATRICKGAURAIN9073909-201136.9318%
25
30
160
334
283
Argenton I 2015
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone A2
Zone A2
468.064 km
507.211 km
439.523 km
439.523 km
397.279 km
1762
1360
2315
3150
1792
1.4188%
2.2059%
6.9114%
10.6032%
15.7924%
356JONCKERS J & YLINTER2070321-201336.9389%
37
715
1326
1879
507
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Châteauroux III 2015
National
National
National
National
National
459.617 km
510.210 km
510.210 km
459.617 km
511.381 km
9256
10933
18604
18826
3933
0.3997%
6.5398%
7.1275%
9.9809%
12.8909%
357VANOPPEN-LUYTENHERK-DE5002362-201337.1601%
123
138
429
2008
183
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
National
National
National
National
PE Limburg
523.933 km
473.130 km
523.933 km
584.162 km
552.904 km
10933
9256
18604
12516
1130
1.1250%
1.4909%
2.3060%
16.0435%
16.1947%
358THONE X+MAS5020943-201337.1884%
107
88
68
88
19
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Guéret 2015
La Souterraine I 2015
National
Zone C1
Zone C1
Zone C1
Zone C1
494.759 km
546.979 km
563.826 km
605.415 km
611.482 km
18826
1451
1009
859
140
0.5684%
6.0648%
6.7393%
10.2445%
13.5714%
359DEROOSE DIRKKRUISHO4039095-201337.2138%
6
80
244
236
3969
Montluçon 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Châteauroux III 2015
Châteauroux I 2015
Zone A2
Zone A2
Zone A2
National
National
514.603 km
435.061 km
435.061 km
478.320 km
477.260 km
2686
1792
4700
3933
18604
0.2234%
4.4643%
5.1915%
6.0005%
21.3341%
360DE PROL FILIPOEDELEM3025320-201137.4985%
46
42
41
474
198
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux III 2015
Montluçon 2015
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
National
PE West-Vlaanderen
496.780 km
456.646 km
456.646 km
497.809 km
537.316 km
3078
2365
787
3933
1167
1.4945%
1.7759%
5.2097%
12.0519%
16.9666%
361REGA ROMAINHEERS5127750-201137.5747%
31
488
89
71
102
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Zone C1
National
Zone C1
Zone C1
Zone C1
509.614 km
457.560 km
527.162 km
538.547 km
509.614 km
1451
18826
1009
751
700
2.1365%
2.5922%
8.8206%
9.4541%
14.5714%
362HERBOTS GEBROEDERSHALLE-B2030125-201237.6918%
48
473
443
1709
1779
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Montluçon 2015
Zone B2
National
National
National
National
538.443 km
509.476 km
509.476 km
569.483 km
529.568 km
3550
18604
10933
12516
11056
1.3521%
2.5425%
4.0519%
13.6545%
16.0908%
363HERBOTS GEBROEDERSHALLE-B2172693-201337.7317%
257
309
887
1132
2349
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
National
National
National
National
National
509.476 km
458.480 km
458.480 km
509.476 km
529.568 km
10933
9256
18826
18604
11056
2.3507%
3.3384%
4.7116%
6.0847%
21.2464%
364TOURNELLE DAVYRUMMEN2090751-201337.7839%
4
92
740
210
135
Châteauroux III 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Argenton II 2015
Issoudun 2015
National
Zone B2
National
National
Zone B2
519.939 km
547.733 km
518.764 km
547.733 km
495.292 km
3933
3550
10933
1759
824
0.1017%
2.5916%
6.7685%
11.9386%
16.3835%
365BEELEN IRENEMEHAIGNE8006234-201237.8046%
47
5
14
98
186
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux III 2015
Bourges II 2015
Montluçon 2015
National
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
480.477 km
480.477 km
481.651 km
429.715 km
501.346 km
10933
938
343
914
844
0.4299%
0.5330%
4.0816%
10.7221%
22.0379%
366ROODHOOFT ANDREPULDERB6165059-201337.8281%
126
176
517
419
2067
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Zone B1
Zone B1
National
Zone B1
National
601.108 km
537.603 km
564.671 km
489.914 km
537.603 km
3693
5070
11056
5691
10933
3.4119%
3.4714%
4.6762%
7.3625%
18.9061%
367VANDEPOEL YVESGEETBET2007693-201137.8847%
213
832
594
328
318
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Guéret 2015
Châteauroux III 2015
Argenton II 2015
National
National
National
National
National
466.478 km
466.478 km
577.524 km
518.389 km
546.188 km
9256
18826
12516
3933
1759
2.3012%
4.4194%
4.7459%
8.3397%
18.0785%
368VOLKAERTS ROGERDUFFEL6082677-201237.9983%
40
516
379
448
438
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
Zone B1
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
471.248 km
518.354 km
471.248 km
582.391 km
547.252 km
2596
10933
5691
3693
3383
1.5408%
4.7197%
6.6596%
12.1311%
12.9471%
369HOOYLAERTS OMERHOUWAAR2089725-201338.0090%
343
891
895
1704
1464
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
National
National
National
National
National
574.223 km
512.397 km
512.397 km
463.022 km
536.109 km
12516
18604
10933
18826
11056
2.7405%
4.7893%
8.1862%
9.0513%
13.2417%
370ROCH ROBERTGREZ DOICEAU1504700-201338.0244%
3
40
32
100
369
Châteauroux IV 2015
Châteauroux I 2015
La Souterraine II 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone B2
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
489.844 km
488.687 km
554.332 km
488.687 km
439.347 km
212
2315
960
1453
1496
1.4151%
1.7279%
3.3333%
6.8823%
24.6658%
371MENTEN RONNYRUMMEN2090363-201338.0902%
81
143
131
674
2724
Châteauroux II 2015
Châteauroux III 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Montluçon 2015
National
National
Zone B2
National
National
520.199 km
521.373 km
549.170 km
580.379 km
540.561 km
10933
3933
3550
12516
11056
0.7409%
3.6359%
3.6901%
5.3851%
24.6382%
372LEDEGANCK WILLYAALTER4062413-201338.1162%
9
299
425
574
598
Châteauroux III 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
La Souterraine I 2015
PE Oost-Vlaanderen
National
Zone A2
Zone A2
National
493.478 km
520.790 km
451.554 km
492.438 km
559.373 km
544
12187
4700
5418
4161
1.6544%
2.4534%
9.0426%
10.5943%
14.3715%
373DAS JOSLUMMEN5024610-201338.1385%
22
6
787
1830
252
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
National
PE Limburg
National
National
PE Limburg
529.873 km
558.849 km
479.446 km
479.446 km
551.130 km
18604
1130
9256
18826
1308
0.1183%
0.5310%
8.5026%
9.7206%
19.2661%
374HOOYLAERTS OMERHOUWAAR2087814-201338.2088%
422
116
964
632
2012
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
National
Zone B2
National
National
National
463.022 km
541.369 km
512.397 km
512.397 km
463.022 km
18826
3550
18604
10933
9256
2.2416%
3.2676%
5.1817%
5.7807%
21.7373%
375ALAERTS JONAH+NOAHHAM5064972-201338.2536%
63
998
846
113
1462
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
National
National
National
PE Limburg
National
485.220 km
535.196 km
596.367 km
564.173 km
485.220 km
18826
18604
12516
1130
9256
0.3346%
5.3644%
6.7594%
10.0000%
15.7952%
376VEULEMANS-PERILLEUXVISSENA2167792-201338.2537%
244
697
886
373
2134
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
National
National
National
Zone B2
National
504.905 km
454.885 km
504.905 km
533.882 km
566.036 km
10933
18826
18604
3550
12516
2.2318%
3.7023%
4.7624%
10.5070%
17.0502%
377BOSMANS-LEEKENSBEVERLO5100192-201338.3613%
42
276
888
2262
1550
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
National
National
National
National
National
540.050 km
600.721 km
489.633 km
540.050 km
561.260 km
10933
12516
9256
18604
11056
0.3842%
2.2052%
9.5938%
12.1587%
14.0195%
378DEBACKER FILIPO.ROZEB3057035-201338.4428%
20
16
89
21
489
La Souterraine I 2015
Issoudun 2015
Montluçon 2015
Argenton II 2015
Châteauroux I 2015
National
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
543.238 km
457.096 km
516.091 km
504.637 km
476.301 km
4161
2212
1167
153
3078
0.4807%
0.7233%
7.6264%
13.7255%
15.8869%
379HAAK-SOENMOERBEK4135727-201238.4562%
80
111
209
522
439
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
466.971 km
499.793 km
495.738 km
466.971 km
422.093 km
2202
2172
3383
5070
3316
3.6331%
5.1105%
6.1780%
10.2959%
13.2388%
380GERIS LEOAS5030566-201038.5630%
9
8
57
59
178
Argenton I 2015
Châteauroux III 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Zone C1
Zone C1
Zone C1
Zone C1
Zone C1
574.033 km
546.286 km
493.011 km
545.099 km
603.712 km
751
395
921
700
859
1.1984%
2.0253%
6.1889%
8.4286%
20.7218%
381REUMONT DAVIDLEVAL_TRAHEGN9085374-201238.5873%
9
54
31
91
562
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Châteauroux III 2015
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
440.165 km
392.055 km
441.308 km
467.067 km
440.165 km
1453
1496
696
1617
2315
0.6194%
3.6096%
4.4540%
5.6277%
24.2765%
382TANT JOHANOLSENE4060148-201338.7371%
18
82
211
487
593
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux III 2015
Bourges I 2015
Zone A2
Zone A2
Zone A2
National
Zone A2
542.886 km
474.659 km
433.201 km
475.709 km
433.201 km
4003
5418
1792
3933
4700
0.4497%
1.5135%
11.7746%
12.3824%
12.6170%
383VIVIER YANNICKLAPLAIG9049164-201338.7561%
10
66
46
163
284
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
La Souterraine I 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone A2
458.905 km
430.334 km
497.190 km
497.855 km
387.851 km
1762
2315
613
1360
1792
0.5675%
2.8510%
7.5041%
11.9853%
15.8482%
384VEREYKEN-GOMMERSSCHILDE6028055-201338.8070%
54
31
211
274
2490
Bourges I 2015
Châteauroux III 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
487.389 km
535.577 km
534.452 km
563.346 km
562.784 km
5691
1008
5070
3383
11056
0.9489%
3.0754%
4.1617%
8.0993%
22.5217%
385REYNDERS-TACKMILLEN5120505-201238.8558%
1
349
111
77
133
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Zone C1
National
Zone C1
Zone C1
Zone C1
539.436 km
471.278 km
524.191 km
553.075 km
524.191 km
1009
18826
1451
751
700
0.0991%
1.8538%
7.6499%
10.2530%
19.0000%
386HUYSMANS GERTBALEN6205055-201338.9035%
94
1038
1025
1295
1020
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
Zone B2
National
National
National
National
571.435 km
492.659 km
542.459 km
603.821 km
492.659 km
3550
18826
10933
12516
9256
2.6479%
5.5137%
9.3753%
10.3468%
11.0199%
387COPPENS FREDDYOKEGEM4258109-201238.9091%
158
58
138
268
584
Bourges I 2015
Châteauroux III 2015
Montluçon 2015
La Souterraine II 2015
Châteauroux I 2015
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
National
Zone B1
435.243 km
481.741 km
512.443 km
547.199 km
480.637 km
3316
1008
2172
2548
5070
4.7648%
5.7540%
6.3536%
10.5181%
11.5187%
388CONAERT JEANDILSEN-5092552-201339.0497%
10
1119
81
63
112
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Zone C1
National
Zone C1
Zone C1
Zone C1
553.193 km
500.657 km
569.191 km
582.105 km
553.193 km
1451
18826
1009
751
700
0.6892%
5.9439%
8.0278%
8.3888%
16.0000%
389LOGIE LUCMOORSLE3045092-201339.0744%
68
68
51
56
1239
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Zone A1
Zone A1
Zone A1
Zone A1
National
462.172 km
532.033 km
462.172 km
505.259 km
490.236 km
1575
891
632
630
12187
4.3175%
7.6319%
8.0696%
8.8889%
10.1666%
390ARNOULD J.P.BURINNES9082737-201139.2672%
56
86
98
168
214
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
Zone B1
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
389.379 km
466.252 km
437.307 km
500.568 km
389.379 km
5691
1762
1453
1360
1496
0.9840%
4.8808%
6.7447%
12.3529%
14.3048%
391LOPPE PIERRERIXENSART1515799-201339.3762%
5
11
139
160
130
Montluçon 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Châteauroux III 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
506.416 km
432.229 km
509.780 km
543.449 km
481.968 km
1617
1496
1762
1360
696
0.3092%
0.7353%
7.8888%
11.7647%
18.6782%
392VAN MUYLDER-DEMULBUGGENH6224944-201339.5100%
90
166
253
127
392
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
La Souterraine I 2015
Bourges I 2015
National
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
532.646 km
501.525 km
566.759 km
568.049 km
455.826 km
11056
2202
2829
1222
3316
0.8140%
7.5386%
8.9431%
10.3928%
11.8215%
393ANTHEUNIS-VAN GOETHEMDE KLIN4004922-201139.5191%
52
142
531
1187
407
Guéret 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
Zone B1
National
PE Oost-Vlaanderen
589.720 km
552.172 km
523.463 km
556.805 km
479.052 km
2829
3383
5070
11056
3316
1.8381%
4.1975%
10.4734%
10.7363%
12.2738%
394VANDEPOEL YVESGEETBET2185824-201339.5269%
184
70
789
1148
616
Bourges I 2015
Argenton II 2015
Bourges II 2015
Montluçon 2015
Châteauroux III 2015
National
National
National
National
National
466.478 km
546.188 km
466.478 km
537.849 km
518.389 km
18826
1759
9256
11056
3933
0.9774%
3.9795%
8.5242%
10.3835%
15.6623%
395REDANT REMYDENDERH4019773-201339.5639%
12
83
343
475
1481
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Montluçon 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
Zone B1
National
436.164 km
481.173 km
509.946 km
546.944 km
513.674 km
1257
3751
3383
3693
11056
0.9547%
2.2127%
10.1389%
12.8622%
13.3954%
396LAEVERS LUCIENRILLAAR2060424-201239.6087%
174
823
1391
707
2438
Argenton I 2015
Guéret 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Zone B2
National
National
National
National
547.842 km
580.521 km
469.331 km
469.331 km
518.868 km
3550
12516
18826
9256
18604
4.9014%
6.5756%
7.3887%
7.6383%
13.1047%
397BLEYEN JOHANLOMMEL5075122-201239.7162%
104
23
1724
1201
1609
Guéret 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
National
PE Limburg
National
National
National
616.977 km
585.154 km
505.878 km
505.878 km
556.177 km
12516
1130
18826
9256
10933
0.8309%
2.0354%
9.1576%
12.9754%
14.7169%
398KEMPENEERS PIERRENIEUWERK5162118-201139.7211%
511
7
1513
2000
1498
Guéret 2015
La Souterraine I 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
National
PE Limburg
National
National
National
576.677 km
581.780 km
465.691 km
516.758 km
536.631 km
16262
165
18826
18604
11056
3.1423%
4.2424%
8.0368%
10.7504%
13.5492%
399HENRY LEONNANDRIN1030261-201339.7365%
14
930
33
43
37
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
Argenton II 2015
National
National
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
Zone C1
492.792 km
439.411 km
549.667 km
521.636 km
521.636 km
10933
18826
660
605
164
0.1281%
4.9400%
5.0000%
7.1074%
22.5610%
400ROUFFA JOSYNIEUWER5083266-201339.7924%
834
68
792
1326
1261
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
National
PE Limburg
National
National
National
518.944 km
547.909 km
538.693 km
578.806 km
518.944 km
18604
1130
11056
12516
10933
4.4829%
6.0177%
7.1635%
10.5944%
11.5339%
401TOURNELLE DAVYRUMMEN2090469-201339.8294%
13
720
844
822
661
Argenton II 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
National
National
National
National
Zone B2
547.733 km
518.764 km
518.764 km
467.820 km
547.733 km
1759
18604
10933
9256
3550
0.7391%
3.8701%
7.7198%
8.8807%
18.6197%
402DEBUSSCHERE LIONELHULSTE3130902-201339.8688%
45
87
955
171
117
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
466.816 km
466.816 km
495.118 km
535.700 km
426.476 km
3078
1441
12187
1769
787
1.4620%
6.0375%
7.8362%
9.6665%
14.8666%
403LOSSIGNOL-KEMERLINCKXBUDINGE2072882-201339.8974%
208
655
893
1515
1336
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
National
National
National
National
National
462.743 km
513.456 km
573.796 km
534.175 km
462.743 km
18826
18604
12516
11056
9256
1.1048%
3.5208%
7.1349%
13.7030%
14.4339%
404STEVENINCK BENNYHAMME4096964-201340.0503%
82
193
148
331
1527
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
National
534.474 km
505.712 km
538.142 km
571.529 km
505.712 km
3383
3751
2172
2829
10933
2.4239%
5.1453%
6.8140%
11.7002%
13.9669%
405ZECCHINON LUCIENLIXHE-V1004445-201240.0801%
757
43
60
63
141
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Montluçon 2015
National
Zone C1
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
Zone C1
472.625 km
526.067 km
526.067 km
582.808 km
539.890 km
18826
700
938
660
1009
4.0210%
6.1429%
6.3966%
9.5454%
13.9742%
406VERBRUGGEN GOMMAIRESCHERPE2053159-201340.1822%
123
189
634
1304
1792
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Guéret 2015
National
Zone B2
National
National
National
471.426 km
550.250 km
521.274 km
471.426 km
582.590 km
18826
3550
10933
9256
12516
0.6534%
5.3239%
5.7990%
14.0882%
14.3177%
407LOPPE PIERRERIXENSART1515705-201340.2324%
6
20
51
139
4690
Guéret 2015
Châteauroux III 2015
Bourges II 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
National
543.449 km
481.968 km
432.229 km
506.416 km
432.229 km
1360
696
1496
1617
18826
0.4412%
2.8736%
3.4091%
8.5962%
24.9124%
408DE NEVE MARNICKAALTER4158316-201340.2473%
76
74
152
367
470
Châteauroux I 2015
La Souterraine I 2015
Bourges II 2015
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
Zone A2
National
Zone A2
Zone A2
Zone A2
492.181 km
559.114 km
451.183 km
531.387 km
492.181 km
5418
4161
1792
2686
3150
1.4027%
1.7784%
8.4821%
13.6634%
14.9206%
409SENDEN DANNYHERK-DE-5010882-201340.2874%
29
176
14
1623
240
Bourges I 2015
Guéret 2015
Issoudun 2015
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
National
National
PE Limburg
National
PE Limburg
472.269 km
583.259 km
499.792 km
523.296 km
543.214 km
18826
12516
253
10933
1308
0.1540%
1.4062%
5.5336%
14.8450%
18.3486%
410CLEEREN JULESLUMMEN5004738-201340.2891%
1
150
303
2762
121
La Souterraine I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Châteauroux III 2015
Zone B2
National
National
National
PE Limburg
597.442 km
481.586 km
532.244 km
481.586 km
533.415 km
686
9256
10933
18826
574
0.1458%
1.6206%
2.7714%
14.6712%
21.0801%
411BROECKX NIELSOUD-TUR6071480-201340.5367%
13
80
634
2488
2283
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
PE Antwerpen
Zone B2
National
National
National
555.371 km
584.325 km
555.371 km
506.778 km
580.476 km
1287
3550
18604
18826
11056
1.0101%
2.2535%
3.4079%
13.2158%
20.6494%
412HAINE ROMAINKESSEL-2008606-201040.6090%
1028
1104
892
1051
410
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
National
National
National
National
Zone B2
456.150 km
505.291 km
505.291 km
529.553 km
534.261 km
18826
18604
10933
11056
3550
5.4605%
5.9342%
8.1588%
9.5061%
11.5493%
413GOOVAERTS VIC JENSBEERZEL6158390-201340.6474%
6
261
301
1179
926
Argenton II 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
National
National
Zone B1
National
Zone B1
547.574 km
545.181 km
547.574 km
518.636 km
518.636 km
1759
11056
3383
10933
5070
0.3411%
2.3607%
8.8974%
10.7839%
18.2643%
414LEFEBRE YVONNEZULTE4060404-201340.8062%
64
199
146
47
480
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
Issoudun 2015
Châteauroux IV 2015
Châteauroux II 2015
Zone A2
Zone A2
National
Zone A2
Zone A2
511.412 km
472.616 km
453.118 km
473.653 km
472.616 km
2686
5418
2212
364
3150
2.3827%
3.6729%
6.6004%
12.9121%
15.2381%
415CARO MARCELVERVIER1024253-201240.8220%
14
19
79
103
66
Guéret 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
Montluçon 2015
Châteauroux III 2015
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
Zone C1
Zone C1
573.369 km
546.970 km
463.757 km
529.216 km
519.451 km
660
605
914
1009
395
2.1212%
3.1405%
8.6433%
10.2081%
16.7089%
416VANLINT LINDAZOUTLEE2186676-201340.9588%
53
1062
1603
1218
250
Argenton II 2015
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux IV 2015
National
National
National
National
National
540.569 km
511.599 km
460.720 km
511.599 km
512.774 km
1759
18604
18826
10933
1987
3.0131%
5.7085%
8.5148%
11.1406%
12.5818%
417VERCAIGNE MARCELRETIE6082198-200941.1008%
62
88
426
961
2288
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
PE Antwerpen
Zone B2
National
National
National
505.172 km
583.381 km
554.412 km
616.374 km
505.172 km
2663
3550
10933
12516
9256
2.3282%
2.4789%
3.8965%
7.6782%
24.7191%
418VANHEE-DECOSTERJABBEKE3014553-201241.1222%
5
29
16
158
201
Châteauroux IV 2015
Montluçon 2015
Issoudun 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Zone A1
Zone A1
Zone A1
Zone A1
Zone A1
496.146 km
538.535 km
476.995 km
456.908 km
495.146 km
130
630
199
1331
1575
3.8462%
4.6032%
8.0402%
11.8708%
12.7619%
419V.D.MAELEN S-PENNE B.NEDERHA4182738-201141.3345%
23
165
282
141
414
La Souterraine I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
545.157 km
478.518 km
433.665 km
433.665 km
507.279 km
1222
2202
3316
1257
3383
1.8822%
7.4932%
8.5042%
11.2172%
12.2377%
420VERHELST ROBERTHAASDON4106569-201341.4054%
20
120
151
1640
1996
Guéret 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
National
National
585.238 km
474.326 km
519.857 km
519.857 km
551.187 km
2829
3316
3751
10933
11056
0.7070%
3.6188%
4.0256%
15.0005%
18.0535%
421BUCACIUC DANIELDILBEEK2021019-201341.4355%
107
115
53
722
1975
Bourges I 2015
Guéret 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
440.114 km
551.195 km
553.121 km
486.782 km
516.168 km
5691
3693
1222
5070
11056
1.8802%
3.1140%
4.3372%
14.2406%
17.8636%
422VAN ROMPAEY KARLOSINT-TR5057335-201241.5207%
33
371
662
1253
3148
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
PE Limburg
National
National
National
National
543.854 km
514.898 km
463.459 km
533.903 km
463.459 km
1130
10933
9256
11056
18826
2.9204%
3.3934%
7.1521%
11.3332%
16.7216%
423BRUNINX ROGERMEMBRUG1238673-201341.5209%
19
14
7
80
3986
Montluçon 2015
Châteauroux III 2015
Argenton II 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Zone C1
Zone C1
Zone C1
Zone C1
National
541.165 km
526.608 km
554.311 km
554.311 km
472.699 km
1009
395
164
751
18826
1.8830%
3.5443%
4.2683%
10.6525%
21.1728%
424RYDE MICHELMARCINELLE9079353-201041.5470%
75
79
114
222
110
Bourges I 2015
Guéret 2015
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux III 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
397.474 km
508.685 km
471.064 km
446.859 km
448.018 km
2277
1360
1617
2315
696
3.2938%
5.8088%
7.0501%
9.5896%
15.8046%
425V.D.WEERDEN JANBRUSSEG2014783-201341.6923%
13
123
904
505
2045
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Zone B1
Zone B1
National
Zone B1
National
447.501 km
447.501 km
493.898 km
493.898 km
523.755 km
5691
2596
10933
5070
11056
0.2284%
4.7381%
8.2685%
9.9605%
18.4967%
426VLAEMINCK HUGORUPELMO4038424-201241.7928%
112
139
245
84
639
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
469.389 km
515.273 km
515.273 km
469.389 km
544.099 km
3316
2202
3751
1257
3383
3.3776%
6.3124%
6.5316%
6.6826%
18.8886%
427PIERRE ROGER & DAVIDBOSSUT_GOTTEC1517868-201241.7945%
24
105
176
134
223
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Guéret 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
514.264 km
489.602 km
440.596 km
440.596 km
551.813 km
1617
1453
2277
1496
1360
1.4842%
7.2264%
7.7295%
8.9572%
16.3971%
428STOCKMANS IVANLUMMEN5020915-201142.0445%
203
529
1222
1121
152
Bourges I 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
National
National
National
National
PE Limburg
481.068 km
592.111 km
531.789 km
481.068 km
560.762 km
18826
12516
10933
9256
1130
1.0783%
4.2266%
11.1772%
12.1111%
13.4513%
429DE VOS YVESOUDENAA4136355-201342.0526%
13
238
259
169
2147
Châteauroux III 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
PE Oost-Vlaanderen
Zone A2
Zone A2
Zone A2
National
470.295 km
469.229 km
469.226 km
426.432 km
497.806 km
544
5418
3150
1792
12187
2.3897%
4.3928%
8.2222%
9.4308%
17.6171%
430DEKEYSER GEORGESMESSELB2055050-201342.0784%
82
570
275
2694
1509
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
National
National
Zone B2
National
National
582.473 km
520.755 km
549.728 km
471.280 km
471.280 km
12516
18604
3550
18826
9256
0.6552%
3.0639%
7.7465%
14.3100%
16.3029%
431MORREN ANDREAGEETBET2029090-201342.2136%
37
626
977
327
2267
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
National
National
National
Zone B2
National
466.765 km
517.405 km
517.405 km
546.379 km
538.264 km
18826
18604
10933
3550
11056
0.1965%
3.3649%
8.9362%
9.2113%
20.5047%
432DANIELS WILLYKESSEL6201845-201242.3381%
22
61
496
1546
554
Bourges I 2015
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
Zone B1
478.831 km
590.020 km
526.475 km
526.475 km
555.397 km
5691
3693
5070
10933
3383
0.3866%
1.6518%
9.7830%
14.1407%
16.3760%
433MOONEN JORENKASTERL6085493-201342.3593%
293
623
220
1452
2271
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
Guéret 2015
National
National
Zone B2
National
National
543.004 km
494.390 km
571.959 km
568.137 km
605.610 km
18604
18826
3550
11056
12516
1.5749%
3.3092%
6.1972%
13.1331%
18.1448%
434CHRISTIAENS WILLYGEETBET2027711-201142.3611%
39
493
705
2767
538
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
National
National
National
National
Zone B2
464.666 km
515.278 km
464.667 km
515.278 km
544.252 km
18826
10933
9256
18604
3550
0.2072%
4.5093%
7.6167%
14.8731%
15.1549%
435SCHUER GEORGESHAM5107336-201242.4962%
322
44
705
945
2119
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
National
PE Limburg
National
National
National
488.564 km
567.826 km
538.850 km
599.671 km
488.564 km
18826
1130
10933
12516
9256
1.7104%
3.8938%
6.4484%
7.5503%
22.8933%
436VAN OECKEL JANOUD-TUR6071005-201342.4969%
72
722
999
1618
1820
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
Zone B2
National
National
National
National
583.816 km
554.861 km
506.244 km
579.919 km
554.861 km
3550
18604
18826
11056
10933
2.0282%
3.8809%
5.3065%
14.6346%
16.6468%
437BRABANTS LOUISWESTMEE6296630-201342.5759%
311
322
1230
943
2356
Guéret 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
National
National
National
National
National
586.100 km
474.882 km
474.882 km
548.479 km
523.739 km
12516
9256
18826
11056
10933
2.4848%
3.4788%
6.5335%
8.5293%
21.5494%
438KITANO MASAOZOUTLEE2040911-201142.6076%
9
26
213
1605
2086
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
National
National
Zone B2
National
National
462.923 km
513.884 km
542.852 km
462.923 km
513.884 km
18826
18604
3550
9256
10933
0.0478%
0.1398%
6.0000%
17.3401%
19.0799%
439WOUTERS-COREMANSLANGDOR2020100-201242.6179%
41
35
712
393
3525
Châteauroux IV 2015
Issoudun 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
National
Zone B2
National
Zone B2
National
521.717 km
497.837 km
520.564 km
549.533 km
471.408 km
1987
824
10933
3550
18826
2.0634%
4.2476%
6.5124%
11.0704%
18.7241%
440V.D.BOSSCHE Y.-V.D.STASSE2067825-201342.6636%
564
560
79
414
679
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux III 2015
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
National
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
518.691 km
487.733 km
488.843 km
552.852 km
487.733 km
11056
10933
1008
3693
5070
5.1013%
5.1221%
7.8373%
11.2104%
13.3925%
441GEERINCKX LUC&BART&JUWOMMELG6042353-201242.6955%
32
61
351
444
803
Châteauroux II 2015
Châteauroux III 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
PE Antwerpen
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
529.485 km
530.607 km
529.485 km
558.366 km
482.667 km
1287
1008
5070
3383
5691
2.4864%
6.0516%
6.9231%
13.1244%
14.1100%
442VERVOORT DIRKHEIST O6283063-201242.7164%
12
24
953
1819
2425
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Montluçon 2015
PE Antwerpen
Zone B2
National
National
National
471.380 km
548.616 km
519.669 km
582.597 km
545.623 km
2663
3550
18604
12516
11056
0.4506%
0.6761%
5.1226%
14.5334%
21.9338%
443STERCKX ROBBEGEEL6058150-201242.8142%
8
41
1165
646
827
Bourges I 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
PE Antwerpen
Zone B2
National
National
Zone B2
484.090 km
599.098 km
533.423 km
484.090 km
562.395 km
2663
686
18604
9256
3550
0.3004%
5.9767%
6.2621%
6.9793%
23.2958%
444VAN DEN EECKHOUDT MARKALKEN4205827-201342.8653%
39
133
384
218
675
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
452.951 km
452.951 km
496.979 km
496.979 km
563.500 km
1257
3316
5070
2202
3693
3.1026%
4.0109%
7.5740%
9.9001%
18.2778%
445VANDEBORNE ELZAWOMMERS2032402-201242.9086%
97
262
819
1647
2322
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
National
National
National
National
National
455.584 km
455.584 km
506.097 km
506.097 km
527.332 km
9256
18826
18604
10933
11056
1.0480%
1.3917%
4.4023%
15.0645%
21.0022%
446VERRECKT-RUTTEN-DEPLATESSEND5065041-201342.9745%
289
555
1115
1525
1632
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
National
National
National
National
National
529.268 km
529.268 km
479.616 km
552.261 km
479.616 km
10933
18604
18826
11056
9256
2.6434%
2.9832%
5.9227%
13.7934%
17.6318%
447WYNS BONI+GEERTLANGDOR2060753-201343.0128%
71
600
830
1217
3104
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2015
National
National
National
National
National
520.324 km
520.324 km
544.087 km
470.999 km
470.999 km
18604
10933
11056
9256
18826
0.3816%
5.4880%
7.5072%
13.1482%
16.4878%
448VALVEKENS-WYTHZESCHERPE2053989-201343.0409%
128
23
881
2724
1533
Châteauroux I 2015
La Souterraine I 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
National
Zone B2
National
National
National
520.930 km
586.437 km
543.618 km
471.115 km
471.115 km
18604
686
11056
18826
9256
0.6880%
3.3528%
7.9685%
14.4694%
16.5622%
449SPRUYT EDDY & FILSLOUPOIG9078299-201243.0707%
2
98
134
110
223
Châteauroux III 2015
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Issoudun 2015
Châteauroux II 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone B2
SPE Henegouwen-Waals Brabant
466.647 km
465.502 km
528.354 km
443.063 km
465.502 km
696
2315
1360
824
1453
0.2874%
4.2333%
9.8529%
13.3495%
15.3476%
450STOOP ROGERRUPELMO4109353-201343.1877%
33
55
332
124
1495
Argenton I 2015
La Souterraine I 2015
Guéret 2015
Châteauroux III 2015
Châteauroux II 2015
Zone B1
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
National
544.674 km
582.346 km
580.928 km
516.957 km
515.847 km
3383
1222
2829
1008
10933
0.9755%
4.5008%
11.7356%
12.3016%
13.6742%
451WOUTERS - WOUTERSTREMELO2071158-201143.2113%
84
1730
163
1429
1359
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Argenton II 2015
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
National
National
National
National
National
464.993 km
464.993 km
542.359 km
576.212 km
513.407 km
9256
18826
1759
12516
10933
0.9075%
9.1894%
9.2666%
11.4174%
12.4303%
452PUTSEYS - PATTEHOUTAIN1500550-201343.2461%
37
23
64
226
316
Bourges I 2015
Issoudun 2015
Bourges II 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone B2
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
414.629 km
440.604 km
414.629 km
525.845 km
492.042 km
2277
824
1496
1360
1762
1.6250%
2.7913%
4.2781%
16.6176%
17.9342%
453SAUDOYEZ KEVINTERTRE9008131-201243.3187%
6
42
27
303
46
La Souterraine I 2015
Argenton I 2015
Issoudun 2015
Châteauroux I 2015
Argenton II 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
499.151 km
461.365 km
411.459 km
432.570 km
461.365 km
613
1762
290
2315
262
0.9788%
2.3836%
9.3103%
13.0886%
17.5573%
454GERAERTS ERWINNIEUWER5007862-201343.4126%
3
272
734
1039
4096
La Souterraine I 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
PE Limburg
National
National
National
National
585.868 km
520.882 km
580.690 km
469.726 km
520.882 km
165
10933
12516
9256
18604
1.8182%
2.4879%
5.8645%
11.2252%
22.0168%
455VERSTICHEL D.-ROTTIERNAZARET4270144-201243.4686%
37
39
544
3038
559
La Souterraine I 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
National
Zone A2
National
National
Zone A2
545.894 km
546.666 km
507.547 km
479.016 km
516.065 km
4161
4003
12187
18604
2686
0.8892%
0.9743%
4.4638%
16.3298%
20.8116%
456WEEMAELS DIRK & KURTHUIZING2012365-201143.5126%
136
193
441
1455
352
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
Zone B1
427.981 km
504.015 km
475.108 km
503.685 km
427.981 km
5691
3383
5070
11056
2596
2.3897%
5.7050%
8.6982%
13.1603%
13.5593%
457HOK JOS VERCAMMENVREMDE6026079-201343.5611%
26
113
294
1317
374
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Guéret 2015
Montluçon 2015
Châteauroux IV 2015
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
National
526.830 km
479.692 km
590.840 km
555.058 km
527.956 km
5070
2596
3693
11056
1987
0.5128%
4.3529%
7.9610%
11.9121%
18.8223%
458KITANO MASAOZOUTLEE2163698-201343.6818%
139
417
909
1964
766
Guéret 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
National
National
National
National
Zone B2
573.930 km
462.923 km
534.024 km
513.884 km
542.852 km
12516
18826
11056
18604
3550
1.1106%
2.2150%
8.2218%
10.5569%
21.5775%
459VERHEYEN LOUISSCHERPE2062112-201243.7146%
26
555
568
1119
769
Châteauroux III 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
National
National
National
National
Zone B2
520.439 km
542.261 km
469.591 km
519.279 km
548.255 km
3933
11056
9256
10933
3550
0.6611%
5.0199%
6.1366%
10.2351%
21.6620%
460DE MESMAEKER CLEMENTS.U.KAP2160336-201243.7410%
63
430
1028
364
1541
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Zone B1
Zone B1
National
Zone B1
National
441.244 km
487.532 km
517.636 km
516.391 km
487.532 km
5691
5070
11056
3383
10933
1.1070%
8.4813%
9.2981%
10.7597%
14.0949%
461HAELEWIJN E & GKORTEMA3097096-201143.8692%
16
31
1240
72
107
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Zone A1
Zone A1
National
Zone A1
Zone A1
439.216 km
439.216 km
505.616 km
477.589 km
547.549 km
1331
341
12187
632
891
1.2021%
9.0909%
10.1748%
11.3924%
12.0090%
462MENTEN RONNYRUMMEN2090107-201343.9169%
18
541
726
1435
779
Bourges I 2015
Guéret 2015
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux III 2015
National
National
National
National
National
469.353 km
580.379 km
540.561 km
520.199 km
521.373 km
18826
12516
11056
10933
3933
0.0956%
4.3225%
6.5666%
13.1254%
19.8068%
463HOOYLAERTS OMERHOUWAAR2155621-201243.9634%
167
45
766
1658
393
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux IV 2015
National
Zone B2
National
National
National
463.022 km
541.369 km
512.397 km
463.022 km
513.552 km
18826
3550
18604
9256
1987
0.8871%
1.2676%
4.1174%
17.9127%
19.7786%
464BOSMANS-LEEKENSBEVERLO5100009-201344.0557%
237
540
31
2456
104
Bourges II 2015
Bourges I 2015
La Souterraine II 2015
Châteauroux I 2015
La Souterraine I 2015
National
National
PE Limburg
National
Zone B2
489.633 km
489.633 km
605.347 km
540.050 km
605.347 km
9256
18826
302
18604
686
2.5605%
2.8684%
10.2649%
13.2015%
15.1604%
465BROECKX NIELSOUD-TUR6130327-201244.0989%
362
860
951
399
1516
Châteauroux II 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Bourges II 2015
National
National
National
Zone B2
National
555.371 km
506.778 km
580.476 km
584.325 km
506.778 km
10933
18826
11056
3550
9256
3.3111%
4.5682%
8.6017%
11.2394%
16.3786%
466CASIZZI GIOVANNIHOUDENG AIMER9004106-201044.1106%
25
92
84
55
567
Guéret 2015
Bourges I 2015
Argenton I 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux I 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
510.294 km
399.155 km
475.382 km
512.635 km
446.461 km
1360
2277
1762
613
2315
1.8382%
4.0404%
4.7673%
8.9723%
24.4924%
467CONAERT JEANDILSEN-5092568-201344.1502%
4
40
1777
156
147
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
Zone C1
Zone C1
National
Zone C1
Zone C1
582.105 km
553.193 km
500.657 km
569.191 km
500.657 km
751
1451
18826
1009
921
0.5326%
2.7567%
9.4391%
15.4609%
15.9609%
468VAN HERTEM-SCHUURMANSNEERPEL5063068-201344.2917%
19
152
46
1548
2676
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
Châteauroux II 2015
National
National
PE Limburg
National
National
511.739 km
511.739 km
591.504 km
582.729 km
562.532 km
18826
9256
1130
11056
10933
0.1009%
1.6422%
4.0708%
14.0014%
24.4764%
469ENGELS JOS & JULPUTTE6225057-201244.2942%
52
271
51
943
380
Bourges I 2015
Guéret 2015
Issoudun 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux IV 2015
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
National
468.920 km
580.120 km
494.590 km
516.779 km
517.915 km
5691
3693
615
10933
1987
0.9137%
7.3382%
8.2927%
8.6253%
19.1243%
470VAN MASSENHOVEN KRISRETIE6111396-201144.4413%
633
444
549
863
826
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
National
National
National
National
Zone B2
554.137 km
554.137 km
616.299 km
505.088 km
583.103 km
18604
10933
12516
9256
3550
3.4025%
4.0611%
4.3864%
9.3237%
23.2676%
471TOURNELLE DAVYRUMMEN2067236-201244.4479%
25
393
208
1185
388
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux III 2015
Bourges II 2015
Argenton II 2015
Zone B2
National
National
National
National
547.733 km
518.764 km
519.939 km
467.820 km
547.733 km
3550
10933
3933
9256
1759
0.7042%
3.5946%
5.2886%
12.8025%
22.0580%
472BAERT RUDYDEURNE1520448-201044.4900%
552
180
473
327
519
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
529.798 km
483.341 km
483.341 km
594.410 km
558.658 km
10933
2596
5691
3693
3383
5.0489%
6.9337%
8.3114%
8.8546%
15.3414%
473DE MAESSCHALCK LUCZELE4005801-201244.5315%
12
37
259
1686
1938
La Souterraine I 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
National
National
567.707 km
456.646 km
529.705 km
500.993 km
534.562 km
1222
1257
3383
10933
11056
0.9820%
2.9435%
7.6559%
15.4212%
17.5289%
474VOS-RIGOTDIEST2100507-201044.5730%
706
1324
1154
413
1272
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
National
National
National
Zone B2
National
473.005 km
523.228 km
544.994 km
552.204 km
523.228 km
18826
18604
11056
3550
10933
3.7501%
7.1167%
10.4378%
11.6338%
11.6345%
475VANWINKEL JEFTIELT-W2052273-201344.6876%
677
961
1696
1286
1195
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
National
National
National
National
National
464.976 km
514.664 km
514.664 km
576.155 km
464.976 km
18826
10933
18604
12516
9256
3.5961%
8.7899%
9.1163%
10.2748%
12.9105%
476LOOCKX GUIDOTESSENDE5064406-201344.7781%
21
442
1217
2533
161
Châteauroux III 2015
Bourges II 2015
Guéret 2015
Bourges I 2015
Argenton I 2015
PE Limburg
National
National
National
PE Limburg
530.523 km
479.711 km
590.890 km
479.711 km
558.340 km
815
9256
12516
18826
1130
2.5767%
4.7753%
9.7235%
13.4548%
14.2478%
477VAN DEN EECKHOUDT MARKALKEN4244819-201044.8251%
121
93
193
451
524
Guéret 2015
Bourges II 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
Zone B1
563.500 km
452.951 km
496.979 km
496.979 km
525.665 km
2829
1257
2202
5070
3383
4.2771%
7.3986%
8.7648%
8.8955%
15.4892%
478DAS JOSLUMMEN5027669-201344.8698%
3
342
1567
228
3603
Châteauroux III 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Argenton II 2015
Châteauroux I 2015
PE Limburg
National
National
National
National
531.041 km
479.446 km
479.446 km
558.849 km
529.873 km
574
9256
18826
1759
18604
0.5226%
3.6949%
8.3236%
12.9619%
19.3668%
479VAN WINKEL JEFTIELT2052388-201344.9343%
38
219
347
324
4289
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Châteauroux IV 2015
Bourges I 2015
Zone B2
National
National
National
National
543.640 km
514.664 km
576.155 km
515.824 km
464.976 km
3550
10933
12516
1987
18826
1.0704%
2.0031%
2.7725%
16.3060%
22.7823%
480HAAK - SOENMOERBEK4005714-201344.9359%
92
152
133
424
2242
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
Argenton I 2015
Châteauroux II 2015
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
National
422.093 km
466.971 km
499.793 km
495.738 km
466.971 km
3316
5070
2172
3383
10933
2.7744%
2.9980%
6.1234%
12.5333%
20.5067%
481CEYSSENS LOUISMEEUWEN5137303-201345.0766%
850
734
861
171
1639
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Argenton II 2015
Montluçon 2015
National
National
National
National
National
501.190 km
552.809 km
501.190 km
581.762 km
571.102 km
18826
10933
9256
1759
11056
4.5150%
6.7136%
9.3021%
9.7214%
14.8245%
482VAN ELSACKER-JEPSENSCHILDE6043343-201345.0897%
3
234
588
1224
430
Guéret 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
Zone B1
598.015 km
562.860 km
486.869 km
533.965 km
486.869 km
3693
3383
5691
10933
2596
0.0812%
6.9169%
10.3321%
11.1955%
16.5639%
483LEMMENS ULRICHBALEN5060803-201345.1339%
184
590
138
166
1955
Châteauroux III 2015
Bourges II 2015
Argenton II 2015
Châteauroux IV 2015
Châteauroux II 2015
National
National
National
National
National
546.916 km
495.948 km
574.732 km
546.916 km
545.756 km
3933
9256
1759
1987
10933
4.6784%
6.3742%
7.8454%
8.3543%
17.8816%
484GEVAERT_LANNOODEINZE MEIGEM4035038-201345.1379%
17
108
321
502
2469
La Souterraine II 2015
Châteauroux II 2015
Guéret 2015
Châteauroux III 2015
Argenton I 2015
National
Zone A2
Zone A2
National
National
550.650 km
483.739 km
551.817 km
484.792 km
512.195 km
2548
3150
4003
3933
12187
0.6672%
3.4286%
8.0190%
12.7638%
20.2593%
485V STERTHEM MARIOVELZEKE4106612-201245.1621%
18
148
557
1692
692
Montluçon 2015
Guéret 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
La Souterraine I 2015
Zone A2
Zone A2
Zone A2
National
National
511.443 km
543.326 km
476.565 km
505.226 km
543.341 km
2686
4003
5418
12187
4161
0.6701%
3.6972%
10.2805%
13.8836%
16.6306%
486HOOYLAERTS OMERHOUWAAR2155654-201245.1765%
683
1090
212
1182
2316
Guéret 2015
Bourges I 2015
Châteauroux IV 2015
Châteauroux II 2015
Châteauroux I 2015
National
National
National
National
National
574.223 km
463.022 km
513.552 km
512.397 km
512.397 km
12516
18826
1987
10933
18604
5.4570%
5.7899%
10.6694%
10.8113%
12.4489%
487VERSTRAETE RAOUL & XAOOSTAKK4140351-201245.1942%
697
327
317
283
441
Argenton I 2015
La Souterraine I 2015
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Guéret 2015
National
National
Zone A2
Zone A2
Zone A2
525.685 km
563.947 km
497.102 km
533.088 km
564.380 km
12187
4161
3150
2686
4003
5.7192%
7.8587%
10.0635%
10.5361%
11.0167%
488KUMPEN-SCHEPERSKORTENA2142964-201145.1990%
152
422
515
222
2741
Bourges I 2015
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Argenton II 2015
Montluçon 2015
National
National
National
National
National
466.990 km
517.279 km
517.279 km
546.255 km
538.938 km
18826
18604
10933
1759
11056
0.8074%
2.2683%
4.7105%
12.6208%
24.7920%
489VAN DEN BERGE TOM ENDIKKELV4134851-201345.2050%
34
126
160
788
1810
Châteauroux II 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
Argenton I 2015
Zone A2
PE Oost-Vlaanderen
Zone A2
Zone A2
National
478.284 km
513.825 km
435.006 km
478.284 km
506.907 km
3150
2172
1792
5418
12187
1.0794%
5.8011%
8.9286%
14.5441%
14.8519%
490DEN HAESE WILLYMOORTSE4230106-201045.3903%
116
113
324
434
674
Montluçon 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Châteauroux III 2015
Guéret 2015
Zone A2
Zone A2
Zone A2
National
Zone A2
519.587 km
440.877 km
440.877 km
485.341 km
551.233 km
2686
1792
4700
3933
4003
4.3187%
6.3058%
6.8936%
11.0348%
16.8374%
491DR.MOENS DIRKGRIMBER2176752-201345.4449%
148
108
560
327
753
Bourges I 2015
Guéret 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Zone B1
Zone B1
National
Zone B1
Zone B1
451.389 km
562.518 km
527.024 km
451.389 km
527.322 km
5691
3693
11056
2596
3383
2.6006%
2.9244%
5.0651%
12.5963%
22.2584%
492DOCKX LEO & GERRYKONINGS6066066-201345.5645%
13
129
163
1812
193
Châteauroux I 2015
Guéret 2015
Bourges II 2015
Montluçon 2015
Châteauroux III 2015
Zone B1
Zone B1
Zone B1
National
Zone B1
522.386 km
585.902 km
474.711 km
549.572 km
523.519 km
5070
3693
2596
11056
1008
0.2564%
3.4931%
6.2789%
16.3893%
19.1468%
493HERBOTS GEBROEDERSHALLE-B2177147-201245.6079%
141
280
744
458
4137
Guéret 2015
Châteauroux II 2015
Bourges II 2015
Châteauroux III 2015
Châteauroux I 2015
National
National
National
National
National
569.483 km
509.476 km
458.480 km
510.652 km
509.476 km
12516
10933
9256
3933
18604
1.1266%
2.5611%
8.0380%
11.6451%
22.2372%
494DEKEYSER GEORGESMESSELB2055004-201345.6401%
550
922
226
1817
2235
Guéret 2015
Bourges I 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
Montluçon 2015
National
National
Zone B2
National
National
582.473 km
471.280 km
549.728 km
520.755 km
544.191 km
12516
18826
3550
18604
11056
4.3944%
4.8975%
6.3662%
9.7667%
20.2153%
495LACROIX WILFRIEDKLUISBE4246502-201245.6614%
37
422
205
537
743
Bourges II 2015
Argenton I 2015
Guéret 2015
Bourges I 2015
Châteauroux II 2015
Zone A2
National
Zone A2
Zone A2
Zone A2
419.377 km
490.091 km
529.317 km
419.377 km
461.569 km
1792
12187
4003
4700
3150
2.0647%
3.4627%
5.1212%
11.4255%
23.5873%
496LANNOO-BALLEGEERMOERKER3095506-201345.7030%
11
44
10
644
397
Châteauroux III 2015
Bourges II 2015
Argenton II 2015
La Souterraine I 2015
Bourges I 2015
Zone A2
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
National
PE West-Vlaanderen
508.874 km
467.716 km
536.092 km
574.785 km
467.716 km
838
787
153
4161
2365
1.3126%
5.5908%
6.5359%
15.4770%
16.7865%
497VAN DEN EECKHOUDT MARKALKEN4009023-201145.7567%
166
151
327
1303
470
Châteauroux I 2015
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Montluçon 2015
Bourges I 2015
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
National
PE Oost-Vlaanderen
496.979 km
496.979 km
525.665 km
531.129 km
452.951 km
5070
2202
3383
11056
3316
3.2742%
6.8574%
9.6660%
11.7855%
14.1737%
498SIMONS YVESOVERWIN2031704-201246.0070%
988
137
1519
1326
1189
Châteauroux I 2015
Argenton II 2015
Bourges I 2015
Montluçon 2015
Bourges II 2015
National
National
National
National
National
502.238 km
531.207 km
451.343 km
522.622 km
451.343 km
18604
1759
18826
11056
9256
5.3107%
7.7885%
8.0686%
11.9935%
12.8457%
499KESSELAERS RONNYZANDHOV6299075-201046.1885%
351
297
543
295
674
Châteauroux II 2015
Argenton I 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Châteauroux I 2015
National
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
533.890 km
562.806 km
486.368 km
486.368 km
533.890 km
10933
3383
5691
2596
5070
3.2105%
8.7792%
9.5414%
11.3636%
13.2939%
500ANTONISSEN LEOKALMTHOUT6238260-201346.3373%
30
241
288
613
173
La Souterraine II 2015
Guéret 2015
Argenton I 2015
Châteauroux I 2015
La Souterraine I 2015
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
Zone B1
617.147 km
615.647 km
579.482 km
550.655 km
617.147 km
594
3693
3383
5070
1222
5.0505%
6.5259%
8.5131%
12.0907%
14.1571%