Jehlum to peshawar (30/12/2012)

 • 8
 • 100
 • Good
 • 30/12/2012

Jehlum to peshawar (30/12/2012)

Name.    Position.  Arrived time.  
Jan.      1st.     3.30
Shahid aziz.  2nd.     3.34
Iftikhar    3rd.     3.40
Gohar.     Nil.     3.50
Kaleemullah.  Nil.     3.55
Arif.     Nil.     4.00
Jahanzaib.   Nil.     4.10
Rahinullah.  Nil.     4.15