Ruud BOTTERWECK - Mechelen (NL) Winnaar nationaal Tarbes 2009 tegen 3.599 duiven

In Tarbes, een gemeente in het Franse departement Hautes-Pyrénées (regio Midi-Pyrénées) met ongeveer 50.000 inwoners, werden de 12.805 duiven van het internationaal concours, waaronder 3.599 Nederlandse duiven, om 06.45 uur gelost.

 

 

Het weer in Zuid-Frankrijk was die ochtend mooi en de duiven hadden een goed zicht. De temperatuur bedroeg ongeveer 17°C. Er waaide een zwakke veranderlijke wind, maar deze kwam voornamelijk uit het Noorden tot Noordoosten.
Vanaf het midden van Frankrijk stond er een zwakke Zuidwesten wind. Ten noorden van Parijs was het wisselend bewolkt en in de Benelux zelfs zwaar bewolkt.

Voor een verslag over deze vlucht neem ik U mee naar Zuid-Limburg met zijn prachtige en bosrijke heuvellandschap, dat heerlijke zachte taaltje en het aantrekkelijke Bourgondische ritme. De nationale winnaar woont in Mechelen, een dorpje in de gemeente Gulpen-Wittem. Mechelen ontstond in de vroege Middeleeuwen als een nederzetting rond een landgoed van de graven van Limburg op de plaats waar de Mechelbeek in de snelstromende Geul vloeit. De plaatsnaam is destijds waarschijnlijk door immigranten meegebracht uit de omgeving van het Belgische Malonne bij Namen en komt oorspronkelijk van het Germaanse woord “Magalunas” (het machtige).

De liefhebber
Ruud (50) is in het dagelijkse leven werkzaam bij een hypotheekbank.
Hij is lid van de P.V. De Vriendenkring” in Wijlre. Hij heeft geen hulp bij de verzorging van zijn duiven.

De aankomst
Ruud zag de duif aankomen uit de richting van Nijswiller. Dit is normaal gesproken vanuit de verkeerde kant, want als het goed is moeten de vroege duiven vanuit de richting Epen komen. De duif viel direct op de klep en ging zonder dralen naar binnen.
De NL07-1085684 werd geconstateerd om 19.28.16 uur. Deze doffer had de afstand van 952,985 kilometer afgelegd in twaalf uur en drieënveertig minuten. Hij maakte daarmee een gemiddelde snelheid van ruim 1248 meter per minuut. Wat een super prestatie: 952 kilometer in iets meer dan een etmaal non stop (?) vanaf de voet van de Pyreneeën naar Zuid-Limburg!
Ruud had voor deze vlucht zes duiven in de strijd. De volgende aankomsten op de lossingsdag waren te noteren om 19.57 uur en 20.45 uur. Op zondagmorgen arriveerden de volgende duiven om 07.10 uur, 07.33 uur en 07.37 uur. Hiermee had Ruud al vroeg op de zondagmorgen alle ingemande duiven weer op zijn hok terug.

De winnaar
De “684” is een blauwe cheque (cheque is de Limburgse benaming voor een duif met witpennen). Er stroomt veel bloed door zijn aderen van de duiven van de gekende Gebroeders Saya uit Heer. De vader van de ”684” is de NL00-1070322 “Grijze cheque”, die op 13 keer zetten 12 prijzen vloog:

·    21e nationaal Marseille in 2004
·    32e nationaal Pau in 2006
·    244e nationaal Pau in 2002
·    267e nationaal Narbonne in 2005
·    275e nationaal Marseille in 2001
·    410e nationaal Dax in 2006
·    535e nationaal Bordeaux in 2001
·    967e nationaal Dax in 2003
·    1162e nationaal Perpignan in 2003
·    5075e internationaal Barcelona in 2005
·    516e nationaal Tarbes in 2008
De moeder van de ”684” is een rechtstreekse van de Gebroeders Saya en die is een kleindochter van de 1e nationaal Perpignan in 2000.
De “684” stond bij het inkorven sinds acht dagen op weduwschap. Daarvoor werd hij op nest gespeeld. Op St. Vincent 2009 werd hij ingemand op verse eieren en wist hij zich niet in de uitslag te vliegen.
In 2008 vloog hij als jaarling een 224e nationaal Bordeaux.
De voorbereiding
Als voorbereiding op de overnachtvluchten worden door Ruud de duiven een zestal keren meegegeven op vitesse- en midfondvluchten. De laatste midfondvlucht was op 31 mei vanuit Pithiviers. Daarna ging de “684” alleen mee op St. Vincent en Tarbes.

Het systeem
Ruud voert het hele jaar door volle bak. Hij geeft de duiven een mengeling van Mariman, waaraan hij afhankelijk van het seizoen meer of minder gerst toevoegt. Vanaf het moment dat Ruud de duiven op weduwschap zette, heeft hij ze ook pinda’s gegeven, maar aangezien zijn duiven dat niet kenden, liet de helft de pinda’s onaangeroerd.
Als de duiven op nest zitten mogen ze elke dag ongeveer twee tot drie uren buiten om te trainen. Vanaf het moment dat de duiven op weduwschap stonden, begonnen ze aanmerkelijk beter te trainen. Tussen de overnachtvluchten door worden de duiven niet zelf weggebracht voor een trainingsvlucht.
Voor wat de medische begeleiding betreft valt hier niet veel te melden, want Ruud geeft zijn duiven geen medicatie. De duiven krijgen een keer per maand gedurende vier tot vijf dagen appelazijn in het water. Ook een bezoek aan de dierenarts om de duiven eens te laten controleren vindt hier niet plaats. Volgens Ruud zijn de duiven zo gezond, omdat ze veel buiten in de rennen kunnen zitten als ze dat willen en dus veel zuurstof, zon en regen krijgen.Tot slot
Tijdens het interview leerde ik Ruud kennen als een man, die de duivensport beoefent op een natuurlijke manier en die van mening is dat je het spelen met de duiven niet moeilijker moet maken dan nodig is. Dat hij het gelijk aan zijn kant heeft bewijst hij met deze nationale overwinning.
Ruud, het PiPa-team en de bezoekers van onze site wensen je van harte proficiat met deze geweldige overwinning.

 

 

评论

Ruud BOTTERWECK - Mechelen (NL) Winner national Tarbes 2009 against 3599 pigeons
In Tarbes, a town in the French department of Hautes-Pyrénées (Midi-Pyrénées region) with approximately 50,000 inhabitants, 12,805 were the pigeons of international competitions, including 3599 Dutch pigeons, released at 06.45 hours.

The weather in southern France that morning was beautiful and the pigeons had a good view. The temperature was about 17 ° C. It blew a weak variable wind, but this came mainly from the North to Northeast.
From the middle of France was a weak Southwest wind. North of Paris, it was very cloudy and in the Benelux even cloudy.

For a report on this flight I will take you to South Limburg with its beautiful wooded and hilly landscape, delicious soft language and attractive Burgundian rhythm. The national winner lives in Mechelen, a village in the municipality Gulpen-Wittem. Mechelen arose in the early Middle Ages as a settlement around an estate of the Counts of Limburg in the place where the Mechelbeek in the fast-flowing Geul flows. The place name was probably brought by immigrants from the vicinity of the Belgian Malonne with names and comes originally from the Germanic word "Magalunas" (the powerful).

The lover
Ruud (50) is in the everyday life working at a mortgage bank.
He is a member of the P.V. The Friends in Wijlre. He has no help in the care of his pigeons.

The arrival
Ruud saw a dove coming from the direction of Nijswiller. This is usually from the wrong side, because if it is the early birds from the direction Epen come. The pigeon fell directly on the door and went inside without delay.
The NL07-1085684 was found to 19.28.16 hours. This cock was the distance of 952.985 kilometers traveled in twelve hours and forty-three minutes. He made them an average speed of over 1248 meters per minute. What a superb performance: 952 km in just over a day non stop (?) From the foot of the Pyrenees to South Limburg!
Ruud had six pigeons in the air battle. The next arrivals were the lossingsdag note to 19.57 hours and 20.45 hours. On Sunday morning arrived the next pigeons to 07.10 pm, 07.33 pm and 07.37 pm. It was Ruud early on Sunday morning all mande pigeons on his pen back.

The winner
The "684" is a blue check (check Limburgse the name for a pigeon with witpennen). A lot of blood flowing through his veins from the pigeons of known Gebroeders Saya from Lord. The father of the "684" is NL00-1070322 "Gray checks" on 13 to 12 times flew prices:

21st national Marseille in 2004
32nd National Pau in 2006
244th national Pau 2002
267th National Narbonne in 2005
275th national Marseille in 2001
410th national Dax in 2006
535th national Bordeaux in 2001
967th national Dax in 2003
1162nd national Perpignan 2003
5075th international Barcelona in 2005
516th national Tarbes in 2008
The mother of the "684" is a direct of Gebroeders Saya and is a granddaughter of the 1st national Perpignan in 2000.
The "684" was at the since basketing eight days on widowhood. Before that he played nest. At St. Vincent in 2009, he was introduced to fresh basket of eggs and he is not in the outcome to fly.
In 2008 he flew as a yearling 224th national Bordeaux.
The preparation
In preparation for the night by Ruud de pigeons passed six times on speed and midfond flights. Midfond The last flight was on May 31 from Pithivier. Then the "684" only on a St. Vincent and Tarbes.

The system
Ruud performs year-round full house. He gave the pigeons a mixture of Mariman, which he is dependent on the season more or less add barley. From the moment Ruud continued widowhood on the pigeons, he also peanuts, but since his pigeons did not know that, left half the peanuts untouched.
If the pigeons to nest, they are every day around two to three hours outside to train. From the moment that the pigeons were on widowhood, they significantly improve the training. Between the night the pigeons not been moved for a training flight.
As regards the medical supervision is not much to report, because Ruud gives his pigeons no medication. The pigeons get once a month for four to five days apple vinegar in the water. A visit to the veterinarian for the pigeons once check is not to be here. According to Ruud the pigeons as healthy, since it goes outside in the run can sit if they want and so much oxygen, sunlight and rain get.

Finally
During the interview I learned Ruud known as a man who practices the pigeon sport in a natural way and it believes that playing with the pigeons should not be harder than necessary. That he equates to his hand, he shows with such national victory.
Ruud, the PIPA Team and visitors to our site wish you a warm congratulations to this great victory.


Joep Bode Lier - 12/07/2009
Tags: Tarbes 2009