Roziers Walter (隆吉尔 瓦特) 鸽友信息

Race2 blog

(26/06/2016) 阿让(国际) 2016 | 全国冠军 - 比利时 成鸽组: Roziers Walter (隆吉尔 瓦特) (Berlaar)

阿让比利时全国冠军 - "成鸽组"冠军: Roziers Walter (隆吉尔 瓦特)(Berlaar). 冠军鸽是在比利时时间星期日18:16:12(换算北京时间请加6)归巢,翔距826.729 km, 创下平均分速1204.79 米/分