Adam Gerard (亚当 杰拉德) 鸽友信息

Race2 blog

(06/06/2015) 瓦朗斯 2015 | 全国冠军 - 比利时 成鸽组: Adam Gerard (亚当 杰拉德) (Sprimont)

Valence 比利时全国冠军"成鸽组"冠军: Adam Gerard (亚当 杰拉德) (Sprimont). 冠军鸽是在比利时时间星期六15:35:12(换算北京时间请加6)归巢,翔距621.607 km, 创下平均分速1140.14 米/分