Rutz & Sons

Rutz & sons

PIPA Exclusive

Rutz & Sons (鲁兹父子)已经选定PIPA为独家在线销售商。这意味着在PIPA上线的鸽子都是一手鸽,直接由Rutz & Sons (鲁兹父子)提供。其他网站上线的Rutz & Sons (鲁兹父子)作育的鸽子并非直接提供,都是二手鸽。