Crehan & O'Connor

PIPA Exclusive

Crehan & O'Connor (克里翰&奥康纳)已经选定PIPA为独家在线销售商。这意味着在PIPA上线的鸽子都是一手鸽,直接由Crehan & O'Connor (克里翰&奥康纳)提供。其他网站上线的Crehan & O'Connor (克里翰&奥康纳)作育的鸽子并非直接提供,都是二手鸽。