Hommeles in Antwerpen

Komt er straks een herschikking van het nieuwe provinciale bestuur in de provincie Antwerpen? De brieven daarvoor werden alvast opgesteld, en op 30 januari aangetekend verstuurd richting KBDB te Halle. Alfons Bruurs zou daarin als nieuwe kandidaat voorzitter voor Antwerpen fungeren.

Na de heibel in West-Vlaanderen, met nieuwe verkiezingen als resultaat… lijkt er nu ook onenigheid in de PE Antwerpen omtrent de vorming van het nieuwe provinciale bestuur. Aanleiding was de nationale BAV van 17 januari jongstleden omtrent de perikelen in West-Vlaanderen, waarin de nationale mandatarissen van PE Antwerpen de kant van Dirk Schreel hadden gekozen. Onder hen de herverkozen mandatarissen Juliaan De Winter (huidig nationaal schatbewaarder KBDB) en Jozef Oorts, die beiden momenteel in de nationale Algemene Vergadering zetelen.

Een brug te ver, en een beetje van het goede teveel vonden de nieuw verkozen Antwerpse mandatarissen Alfons Bruurs, Pascal Bodengien, Marc Huybregts en Guido Van Vlierberghe, die daardoor het vertrouwen in hun herkozen mede-mandatarissen Juliaan De Winter en Jozef Oorts hebben opgezegd. Omdat om dezelfde reden er ook in Oost-Vlaanderen twijfels rezen om nog met Antwerpen samen te werken, werden op 28 januari de koppen bij elkaar gestoken, en werd finaal een brief opgesteld met een voorstel tot herschikking van het provinciaal bestuur in de provincie Antwerpen. Contacten met de KBDB te Halle leerden dat dit perfect mogelijk was.

Op 30 januari werd dan vergaderd met de 6 nieuw verkozen mandatarissen, waarop een herschikking van het provinciaal bestuur voor de PE Antwerpen aan Juliaan De Winter en Jozef Oorts werd voorgelegd, waarop dit per aangetekende brief richting Halle werd gestuurd. Het provinciaal bestuur zou er dan als volgt uitzien:

Provinciaal voorzitter: Alfons Bruurs
Provinciaal ondervoorzitter: Pascal Bedengien
Provinciaal secretaris: Marc Huybregts
Afgevaardigde Nationaal Sportcomité: Guido Van Vlierberghe

Deze aangetekende brief kwam vorige week reeds voor op de nationale Raad van Bestuur, maar gezien Dominque Charlier niet aanwezig was, wordt dit voorstel tot herschikking van het provinciaal bestuur in Antwerpen pas behandeld op de volgende RvB van 14 februari.

De naam van Alfons Bruurs circuleerde intussen ook reeds als kandidaat nationaal voorzitter, maar gezien hij niet perfect 2-talig is,  is zijn kandidatuur niet aan de orde, zo bevestigt hij zelf. Ook voor de functie als voorzitter van het Nationaal Sportcomité (NS) werd hij gepolst, maar ook deze piste werd afgewimpeld, omdat binnen het herschikte bestuur werd overeen gekomen dat Guido Van Vlierberghe in het NS zou zetelen voor de PE Antwerpen. Afspraken die Alfons Bruurs perfect wil nakomen. Al staat hij niet weigerachtig tegenover een mandaat als nationaal ondervoorzitter of nationaal schatbewaarder. Op dat vlak is het nog koffiedik kijken, gezien de onderhandelingen omtrent de formatie van een nieuw nationaal bestuur nog volop bezig zijn.

Mocht Alfons Bruurs alsnog een nationaal mandaat opnemen, dan zal hij op provinciaal vlak gewoon van functie wisselen met Pascal Bodengien, die in dat geval provinciaal voorzitter zou worden, en Alfons Bruurs ondervoorzitter. Wat het wordt, weten we wellicht pas ten vroegste op 28 februari.