Gujjar khan to peshwar (23/12/2012)

 • 10
 • 120
 • Good
 • 23/12/2012

Gujjar khan to peshwar (23/12/2012)

 Name.    Postion. Arrived Time
Shahid aziz.   1st.   2.10
Iftikhar khan.  2nd.   2.15
Kaleemullah.   3th.   2.16
Arif.      Nil.   2.50
Fazal rabi.   Nil.   2.57
Gohar.      Nil.   3.00
Jahanzaib.    Nil.   3.05
Rahimullah.   Nil.   3.15
Waqar ARY.    Nil.   3.20
Haris.      Nil.   3.30