Szukaj

Nationale kampioenschappen Criteria

I.          ALGEMENE KAMPIOENSCHAPPEN

§ Het ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP zal worden betwist met de eerst afgegeven duif, op 8 wedvluchten, klassement per 5-tal, hetzij         

 • 2 in de GROTE FOND (naar keuze tussen de 6 wedvluchten)
 • 3 in de FOND (naar keuze tussen de 7 wedvluchten)
 • 1 JAARLING (naar keuze tussen Limoges – St.Vincent I en St.Vincent II)
 • 2 JONGE DUIVEN (naar keuze tussen Bourges – Argenton – La Souterraine en Guéret).


Voor dit kampioenschap komen de NATIONALE en de ZONALE uitslagen in aanmerking.
Er zullen 3 laureaten worden geklasseerd.

§ Het nationaal kampioenschap GROTE FOND zal worden betwist met de eerste twee afgegeven oude duiven (1+2), klassement per 5-tal, op 3 wedvluchten naar keuze tussen de volgende nationale wedvluchten : PAU van 20/6, BARCELONA van 4/7, TARBES van 12/7, MARSEILLE van 19/7, NARBONNE (oude) van 26/7 en PERPIGNAN (oude) van 2/8/2008.

§ Het nationaal FONDkampioenschap zal worden betwist met de eerste twee afgegeven duiven (1+2), klassement per 5-tal, op 3 wedvluchten naar keuze tussen de volgende nationale wedvluchten : BRIVE van 31/5, MONTELIMAR van 7/6, CAHORS van 14/6, MONTAUBAN van 21/6, ORANGE van 28/6, LIMOGES (oude) van 5/7 en SOUILLAC van 19/7/2008.

Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN, kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE of de ZONALE uitslag met dien verstande dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden vastgelegd.

§ Het nationaal kampioenschap KLEINE HALVEFOND zal worden betwist met de eerste twee afgegeven oude duiven (1+2), klassement per 5-tal, op alle wedvluchten vanaf 250,01 km tot 450,00 km. Dit kampioenschap geldt enkel voor oude duiven (geen gedubbelde jaarlingen), over 5 wedvluchten met een minimum afstand van 1.300 km gedurende de periode van 3 mei tot en met 16 augustus 2008, met uitzondering van het weekend van Bourges II nationaal. Er zal slechts één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking worden genomen met een minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht.

§ Het nationaal kampioenschap GROTE HALVEFOND zal worden betwist met de eerste twee afgegeven oude duiven (1+2), klassement per 5-tal, op alle wedvluchten vanaf  350,01 km tot 600,00 km.  Dit kampioenschap geldt enkel voor oude duiven (geen gedubbelde jaarlingen), over 5 wedvluchten met een minimum afstand van 2.000 km  gedurende de periode van 10 mei tot en met 16 augustus 2008. Er zal slechts één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking worden genomen met een minimum deelname van 150 duiven en 20 liefhebbers per wedvlucht.  Op het weekend van de nationale Bourgesvlucht II zal uitsluitend deze wedvlucht in aanmerking kunnen worden genomen.

 • Het nationaal SNELHEIDSkampioenschap zal worden betwist met de eerste twee afgegeven oude duiven (1+2), klassement per 5-tal, op alle wedvluchten vanaf  50 km tot 250,00 km.  Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met oude duiven (geen gedubbelde jaarlingen) op 8 wedvluchten met een minimum afstand van 1.000 km gedurende de periode van 5 april tot en met 3 augustus 2008. Eén enkele wedvlucht per weekend (geen wedvluchten gehouden tijdens de week ter gelegenheid van een feestdag of kermis) met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht, zal in aanmerking worden genomen.
 • Het nationaal kampioenschap voor JAARLINGEN zal worden betwist met de eerste twee afgegeven jaarlingen (1+2) (geen gedubbelde jaarlingen bij de oude), klassement per 5-tal, op 6 wedvluchten vanaf 50 km met een minimum afstand van 1.500 km gedurende de periode vanaf  5 april tot en met 3 augustus 2008. Eén enkele wedvlucht per weekend (geen wedvluchten gehouden tijdens de week ter gelegenheid van een feestdag of kermis) met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht, zal in aanmerking worden genomen.

§ Het nationaal SNELHEIDS kampioenschap voor JONGE DUIVEN zal worden betwist met de eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2), vanaf  24 mei tot en met 24 augustus 2008, klassement er 5-tal, op 6 wedvluchten vanaf 50 km tot 250,00 km, met een minimum afstand van 800 km. Eén enkele wedvlucht per weekend (geen wedvluchten gehouden tijdens de week ter gelegenheid van een feestdag of kermis) met een minimum deelname van 200 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht, zal in aanmerking worden genomen.

 • Het nationaal KLEINE HALVEFOND kampioenschap voor JONGE DUIVEN zal worden betwist met de eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2), vanaf 14 juni tot en met 24 augustus 2008, klassement per 5-tal, op 5 wedvluchten vanaf 250,01 km tot 450,00 km met een minimum afstand van 1.300 km.  Eén enkele wedvlucht per weekend (geen wedvluchten gehouden tijdens de week ter gelegenheid van een feestdag of kermis) met een minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht, zal in aanmerking worden genomen

§ Het nationaal kampioenschap voor JONGE DUIVEN op nationale wedvluchten, zal worden betwist met de eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2), klassement per 5-tal, op 3 wedvluchten naar keuze tussen volgende nationale wedvluchten : Bourges van 26/7, Argenton van 9/8, La Souterraine van 23/8 en Guéret van 6/9/2008.

Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE of de ZONALE uitslag.

§ Het nationaal kampioenschap voor de JEUGD : uitsluitend voorbehouden aan liefhebbers van 12 jaar (geboren in 1997) tot 25 jaar (geboren in 1984) die kunnen bewijzen dat ze de duivensport op VOLLEDIG ZELFSTANDIGE basis beoefenen en het geen bestaand hok betreft dat door hen werd overgenomen.    

Te winnen met de 1ste afgegeven duif op 5 wedvluchten, naar keuze van de liefhebber, met een totale afstand van minstens 500 km, op wedvluchten ingericht tijdens de periode van 3 mei tot en met 24 augustus 2008. Slechts één enkele wedvlucht per weekend, met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht (geen wedvluchten gehouden tijdens de week  ter gelegenheid van een feestdag of kermis), zal in aanmerking worden genomen.

In ieder van deze 10  kampioenschappen zullen 12 laureaten worden geklasseerd.


II.        KAMPIOENSCHAPPEN AS-DUIF

§ Het nationaal kampioenschap AS-DUIF zal, rekening houdend met het ringnummer, worden betwist in 5 categorieën :

 • in SNELHEID, de beste 8 uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, met een minimum totaal van 1.000 km afgelegd voor de 8 gekozen wedvluchten en dit uit wedvluchten vanaf 50 km tot maximum 250,00 km, met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht.  Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met oude duiven en jaarlingen, gedurende de periode van 5 april tot en met  3 augustus 2008.
 • in KLEINE HALVEFOND, de beste 5 uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, met een minimum totaal van 1.300 km afgelegd voor de 5 gekozen wedvluchten en dit uit wedvluchten vanaf 250 km tot 450,00 km met een minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht.  Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met oude duiven en jaarlingen, gedurende de periode van 3 mei tot en met 16 augustus 2008, met uitzondering van het weekend van Bourges II nationaal.
 • in GROTE HALVEFOND, de beste 4 uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, met een minimum totaal van 1.800 km op alle wedvluchten vanaf  350 km tot 600 km met een deelname van 250 duiven en 20 deelnemende liefhebbers per wedvlucht.  Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met oude duiven en/of jaarlingen, gedurende de periode van 10 mei tot en met 18 augustus 2008.  Op het weekend van de nationale Bourgesvlucht II zal uitsluitend deze wedstrijd in aanmerking kunnen worden genomen.
 • in de FOND, de beste 3 NATIONALE of ZONALE uitslagen (naar keuze van de liefhebber) met dezelfde duif, klassement per 10, op de nationale wedvluchten uit BRIVE (31/5), MONTELIMAR (7/6), CAHORS (14/6), MONTAUBAN (21/6),  ORANGE  (28/6), LIMOGES  (5/7) en SOUILLAC (19/7).
 • in de GROTE FOND, de beste 2 NATIONALE uitslagen, met dezelfde duif, klassement per 10, op de internationale wedvluchten uit PAU (20/6), BARCELONA (4/7), TARBES (12/7), MARSEILLE (19/7), NARBONNE (26/7) en PERPIGNAN (2/8).

12 duiven zullen worden geklasseerd in de categorie SNELHEID
8 duiven zullen worden geklasseerd in de categorie KLEINE ½ FOND, GROTE ½ FOND, FOND en GROTE FOND


Uitgezonderd voor de categorieën AS-DUIF FOND & AS-DUIF GROTE-FOND,  staat het de liefhebber vrij voor iedere wedvlucht per weekend (geen wedvluchten gehouden tijdens de week  ter gelegenheid van een feestdag of kermis) de uitslag te nemen van de algemene wedvlucht of van de dubbeling voor zover deze laatste beantwoordt aan de vereiste voorwaarden voor wat het aantal medekampende duiven betreft.  Eén enkele prijs kan nimmer in aanmerking worden genomen voor  2 verschillende categorieën As-duif.


III.       SPECIALE BESCHIKKING betreffende de verschillende kampioenschappen.

Voor de nationale kampioenschappen KLEINE HALVEFOND, GROTE HALVEFOND, SNELHEID, JONGE, JAARLINGEN, JEUGD, AS-DUIF (snelheid, kleine halvefond en grote halvefond), dienen de vermelde prijzen te worden vergezeld van een stavingsattest vanwege de voorzitters, secretarissen of penningmeesters van de betrokken duivenliefhebbersvereningen.    


IV.       ALGEMENE BESCHIKKINGEN

 • De uitslagen van interregio wedvluchten met buitenlandse groeperingen WORDEN NIET in aanmerking genomen voor kampioenschappen georganiseerd in de schoot van de K.B.D.B. (nationaal of provinciaal).
 • Voor alle kampioenschappen waarvan de deelnemingsafstanden elkaar overlappen, kan eenzelfde resultaat slechts in aanmerking worden genomen voor EEN ENKEL KAMPIOENSCHAP.
 • De liefhebber draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de informaties vermeldt op zijn deelnemingsformulier.  Eventueel verkeerde vermeldingen op dit deelnemingsformulier kunnen na indiening niet meer worden rechtgezet en hij zal gedeclasseerd worden.


V.         REGLEMENTERING

 1. Rappel van artikel 89 van het Nationaal Sportreglement.
  De aandacht van de liefhebbers wordt gevestigd op het feit dat artikel 89 van het nationaal sportreglement van toepassing is en dat de tijdspanne om een eventueel verkeerd gedrukte ring, die op de uitslag voorkomt, te laten wijzigen, deze is die vermeldt staat op de betrokken uitslag.
 2. Overschijvingen
  Artikel 112 van het Nationaal Sportreglement, hierna overgenomen, is van toepassing voor alle kampioenschappen
  “Het is verboden deel te nemen aan wedvluchten of andere K.B.D.B.-activiteiten met duiven die bij de K.B.D.B. niet zijn overgeschreven op naam van de deelnemende liefhebber. Bij vaststelling van inbreuk tegen dit beginsel zal de duif uit de klassering worden genomen en de gewonnen prijs verbeurd verklaard worden ten voordele van de vlucht of de activiteit.”


VI.       TERMIJNEN

Inzending van de palmaressen ten Bondszetel van de K.B.D.B. – Livornostraat 39 – 1050 Brussel.
Uiterste datum : 19 SEPTEMBER 2008 tegen 12u00 ’s middags.
Deze limiet geldt eveneens voor verzendingen per bode, fax, taxi-post, e-mail, enz.
Alle palmaressen die ten Bondszetel toekomen nà 12u00 zullen als laattijdig worden beschouwd en dus niet in aanmerking worden genomen.

VII.      VOORLOPIGE RANGSCHIKKINGEN


De voorlopige rangschikkingen zullen aan alle deelnemers worden toegestuurd en zullen verschijnen op de K.B.D.B.-website www.kbdb.be, in de loop van de 1ste week van oktober.

VIII.     BETWISTINGEN

De betwistingen, klachten en vragen van informatie betreffende de voorlopige rangschikkingen moeten verplicht toekomen ten Bondszetel van de K.B.D.B. – Livornostraat 39 – 1050 Brussel vóór 15 OKTOBER 2008 tegen 12u00 ’s middags.
Deze limiet geldt eveneens voor verzendingen per bode, fax, taxi-post, e-mail, enz.
Alle documenten die ten Bondszetel toekomen nà deze limiet zullen niet in aanmerking worden genomen.

 
IX.       GESCHILLEN

Alle gevallen die niet voorzien worden door dit reglement en de kwesties van interpretatie vallen onder de uitsluitende en soevereine bevoegdheid van de NATIONALE RAAD VAN BESTUUR.