Verslag nationale statutaire en buitengewone algemene vergadering KBDB 26 oktober 2018 UPDATE

Vandaag, 26 oktober 2018, vond in Halle de nationale statutaire en buitengewone algemene vergadering van de KBDB plaats. Hierbij alvast een overzicht van de belangrijkste punten. De opvallendste veranderingen vallen te noteren in de nationale vluchtkalender, en het herinvoeren van de controlegummi's.


De Nationale Raad van Beheer en Bestuur zat de vergadering voor

Nationale vluchtkalender 2019

Het wordt wennen voor vele duivenliefhebbers, want van de oude vluchtkalender blijft weinig over. De volgorde van de vluchten werd door elkaar gegooid, nieuwe losplaatsen komen op de kalender te staan, oude gevestigde waarden verdwijnen van de kalender. Zo verdwijnen 2 nationale vluchten uit zowel Chateauroux als Argenton van de kalender op de grote halve fond... op de fond verdwijnt een monument als Brive. Op de keper beschouwd verdwijnen na Limoges (grootste aantal deelnemende fondduiven) de 3 fondvluchten met grootst aantal deelnemende duiven in 2018, met Brive, Jarnac en Angoulême. Deze worden vervangen door enkele vluchten uit het verleden Montauban, Aurillac (resp. in 2016 en 2006 beiden afgevoerd wegens te weinig duiven) en Souillac (in 2014 afgevoerd wegens geen lossingsplaats meer ter plaatse). Waar zit de logica? Dit vroeg om verduidelijking.

Volgens voorzitter Boudewijn De Bosscher van het NS, worden de vluchten op de grote halve fond geconcentreerd in de breedte rond de lijn van 450 Km tot Brussel. Idem dito  op de fond in de breedte rond de 700-720 Km tot Brussel, met Limoges en Tulle als iets korter en Montauban als iets verder. Vluchten als Argenton zijn al snel 600 Km voor de grootste afstanden in Antwerpen en Limburg, en te zwaar voor deze duiven, was de uitleg. Wat dan gezegd van de fond waar de  kalender een pak zwaarder wordt, met 3 vluchten van 650-675 Km die worden geschrapt en vervangen door vluchten van minimaal 700 Km? Nu gaapt wel een enorm gat van 250 Km als overstap van de grote halve fond naar de fond (450 naar 700 Km... enkel Limoges uitgezonderd, dat 650 Km is), zeker voor jaarlingen.

Francine Lageot stelde de vraag waarom Jarnac en Angoulême werden afgevoerd (beiden van Waalse inrichters), met als antwoord dat er te veel losplaatsen westelijk gelegen waren (samen met Libourne). De verdeling over de inrichters moet nog gebeuren, waarbij zal rekening worden gehouden met de inrichters uit 2018. Er werd ook gevraagd om Montélimar om te ruilen met Limoges, zodat de Route du Rhône met Valence-Montélimar-Marseille opnieuw om de 3 weken kon doorgaan. Ook dit werd afgewimpeld. Hetzelfde kon gezegd van het vroegere 3-luik Montauban-St.Vincent-Perpignan. Had men Montauban de week na Cahors geprogrammeerd, met daarna in volgorde Montélimar en Limoges, had men dit eenvoudig kunnen oplossen tot tevredenheid van enkele vraagstellers (en inrichters). Niet dus. Zal ten vroegste iets voor 2020 zijn? Discussies over losplaatsen zullen er altijd zijn... voor iedereen goed doen zal nooit lukken. De voorzitter van het NS heeft de keuze van zijn comité verduidelijkt, met concentratie van de vluchten rond 450 en 700 Km. Al had een iets andere volgorde voor een betere balans in de fondkalender kunnen zorgen, gelijkend op de vluchtkalender van enkele jaren terug. Dus meer herkenbaar voor de klassieke fondspeler.

Voor Tours wordt nog gezocht naar een nieuwe losplaats in de omgeving van de oude losplaats, mogelijk iets verderop.  Voorzitter Dany Vandenberghe (West-Vl) stelde zich vragen met de losplaatsen als Tours-Le Mans (te westelijk) en Moulins-Nevers (te oostelijk) als nationale vluchten voor dergelijk korte afstand. Vooral zijn vrees voor grote verliezen bij oostenwind (uit bvb La Mans) voor het oosten van het land, idem dito bij westenwind (uit Nevers en Moulins) voor de West-Vlaamse duiven. Hij stelde meer centrale vluchten voor, zoals bijvoorbeeld een Argenton als alternatief, wat werd afgewezen.
Dit is de nieuwe vluchtkalender 2019, die werd aangenomen met 13 stemmen voor. Onder meer West-Vlaanderen stemde tegen.


Beeld van de losplaatsen met concentratie rond 450 Km (grote halve fond) en 700 (fond)

Controlegummi's komen terug op de grote halve fond, onder strengere vorm

Consternatie alom bij de aanwezige pers. Toen het voorstel op tafel kwam om de gummiringen terug in te voeren, stelde provinciaal voorzitter Pascal Bodegien (Antwerpen) de vraag wat hiervan de bedoeling was. Door het herinvoeren trekt men het volledig systeem van elektronisch constateren in twijfel. Pascal had zich geïnformeerd bij de firma's (uitleg die ook nationaal voorzitter Frans Hermans had ontvangen) en waarvan hij de documenten bij had, en het leek hem duidelijk dat er enkel fraude kon gebeuren met medewerking binnen de lokalen... Respons op dat laatste kregen de persmensen niet te aanhoren, want die werden door Boudewijn De Bosscher vriendelijk verzocht de zaal te verlaten tijdens de discussie. Nooit eerder gezien tijdens een AV van de KBDB (adios open beleid, glazen huis?).

Ging een deel van de discussie over mogelijk gefoefel met oude masters die nog bij leken/liefhebbers thuis zouden staan? Of nog andere zaken? De pers heeft er het raden naar, dus ook het brede duivenpubliek. De verenigingen dienden de codenummers en zegelnummers van hun gebruikte masters in 2018 intussen wel al door te geven aan de KBDB. Voor 2019 zullen enkel nog deze masters mogen gebruikt worden, en komt er in ieder geval een vaste code in deze masters per lokaal.

Na bijna een uur discussie werd beslist om de gummiringen opnieuw in te voeren op de grote halve fond (13 voor, 6 tegen). Voortaan dienen in elke categorie de eerste 2 duiven te worden gecontroleerd. De eerste binnen de 15 minuten na aankomst, de tweede binnen de 30 minuten.

Ter info: In de poll die onlangs op PIPA over dit voorstel werd gehouden, bleken de liefhebbers niet echt warm te lopen voor deze maatregel. Deze optie kreeg toen het minste aantal stemmen.
Ook de gehandicapte liefhebber - met een ondertekend en jaarlijks hernieuwbaar attest van de dokter, waarin deze bevestigt dat bewuste liefhebber wegens zijn handicap de door de KBDB opgelegde controle niet kan uitvoeren - zal nu wel degelijk een controle moeten klokken van zijn duiven binnen de termijn van 2 uren vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec).
De voorzitter van het NS verduidelijkte nogmaals de noodzaak van het vermelden van uur, minuten en seconden bij iedere aanmelding. Al kwam de opmerking dat bij liefhebbers die doorklokken met Unikon, de secondes niet zichtbaar zijn wanneer hun module niet in hun voet steekt (bvb bij inkorving of binnen brengen klok tijdens het vallen van de duiven). Daar heeft het NS weet van. De firma Unikon wil blijkbaar niet meer investeren om dit euvel op te lossen.

Nota bene: ALLE gummiringen vanaf de 3e geklokte duif per categorie moeten in de vereniging worden binnengebracht.

De liefhebbers zorgen er voortaan maar beter voor dan hun klokken van een geldig keuringsbewijs (keuringspaspoort) van de nationale adviesraad voor mechanische klokken en elektronishe klokken zijn voorzien. Bij het ontbreken ervan krijgt de liefhebber 5 werkdagen na vaststelling de tijd om het klok te laten keuren, en een geldig keuringspaspoort te bekomen. De kosten vallen volledig ten laste van de liefhebber, maar... deze worden opgetrokken van 1€ naar 50€. Toch een serieuze meerkost bij inbreuk. Een keuring buiten wedstrijdseizoen blijft wel op de prijs van 1€.

Start vluchtseizoen 2019 blijft onveranderd

Het nieuwe voorstel aangaande de start (vanaf 4e zaterdag van maart met oude duiven, en 4e zaterdag van mei met jonge duiven) en het einde van het vluchtseizoen werd niet aangenomen. Zowel de start als het einde van het vliegseizoen blijven dus zoals in 2018.

Overschrijven van duiven

Alle duiven met jaartal 2019 en volgende jaren moeten verplicht worden overgeschreven op naam van de 'spelende liefhebber' (2€ per duif).
Het is verboden deel te nemen aan wedvluchten (inkorven) of andere KBDB-activiteiten met duiven die niet bij de KBDB zijn in geschreven op naam van de deelnemende liefhebber. Bij vaststelling zal de duif uit de klassering worden genomen en de gewonnen prijs verbeurd verklaard worden ten voordele van de vlucht of de activiteit (met strikte naleving van de termijnen voorzien bij art. 89 van het huidig reglement).

Het is verboden deel te nemen aan wedvluchten (in te korven) of andere KBDB-activiteiten alsook aan de KBDB-kampioenschappen met duiven waarvoor de liefhebber niet over het eigendomsbewijs beschikt. Bij ontstentenis zal de liefhebber binnen de 5 werkdagen na vaststelling van het ontbreken van het eigendomsbewijs, het bewijs van eigendom moeten kunnen leveren en dit op straffe van declassering van bewuste duif op de bewuste wedvlucht.

Twee juridische raadgevers

Het eerste punt op de vergadering was de discussie over het al dan niet installeren van een tweede juridisch raadgever. Dit punt was op de AV van juni nog weggestemd, maar kwam nu opnieuw op tafel ter stemming.

Er komen 2 juridische adviseurs, zowel een Vlaamse als een Waalse. De tweede zonder stemrecht in de Algemene Vergadering omwille van het feit dat het niet om een verkozen mandataris gaat. Gino Hoebrechts heeft als rechtstreeks verkozen mandataris uiteraard stemrecht, oude juridisch raadgever Dominique Charlier komt nu terug als Waals raadgever, maar heeft geen stemrecht in de Algemene Vergadering (enkel in de Raad van Bestuur)

Prijs voetringen blijft onveranderd

Na een debat over de onkostenstructuur van de KBDB (waarover later meer), waarin bepaalde sommen over inkomsten en uitgaven op tafel kwamen (uit strikt vertrouwelijke documenten voorbehouden voor de nationale mandatarissen), kwam volgend besluit op tafel: de prijs van de voetringen blijft behouden op 1 euro per ring. Vanaf 151 ringen wordt ook de 2 euro extra per ring gehandhaafd.

Medewerking bij dopingcontrole

Volgende passage werd toegevoegd aan de dopingcontrole:
De weigering om op een constructieve manier mee ter werken aan een dopincontrole zal onderworpen worden aan het oordeel van de nationale raad van beheer en bestuur, die volgende straffen kan opleggen:

-een schorsing van minimum 3 maand tot maximum 36 maanden
EN/OF
-een geldboete van maximum 2.500 €
mits inachtname van de regels gesteld in de laatste 4 paragrafen van art 10 van het huidig reglement.

Bekijk hier alle beslissingen van de Algemene Vergadering van 26 oktober