Zoeken

Buitengewone Algemene Vergadering en 1ste Statutaire Algemene Vergadering KBDB op Zaterdag 27 februari 2010

Buitengewone Algemene Vergadering en 1ste Statutaire Algemene Vergadering KBDB op Zaterdag 27 februari 2010

De nationale Voorzitter Pierre De Rijst stelt vast dat :
- Er zijn sommige mandatarissen al meer bezig zijn met de voorbereiding van de volgende verkiezingen in plaats van hun dagelijks werk. Hij kent zeker één die het nodig vindt maandelijks een babbeltje te gaan slaan met een zekere pers. Daarmee verwijst hij naar het vroegtijdig verspreiden van de bilan 2009.
- Hij wijst op een geslaagde centralisatie van de diensten.
- Alle Algemene vergaderingen worden op band opgenomen, dus nadien geen geleuter meer over ... ik heb dat al of niet gezegd ...
- De vergaderzaal in het de KBDB gebouw wordt verhuurd voor de organisatie van feestjes, koffietafel, ... etc ... 1500€ per maand.
- Het gebouw in de LIvornostraat waar de KBDB gevestigd was is verkocht voor 1.100.000€, het gebouw ernaast blijft verhuurd. (2500€ per maand)
- De heer Heinen, heeft de boekhouding volledig nagetrokken en stelt dat er maatregelen nodig zijn.
     * Lidgelden zijn ontoereikend en moeten verhoogd worden.
     * Er worden minder ringen verkocht
     * De lonen zijn een belangrijke kost (alhoewel 50.000€ minder dan vorig jaar)
     * Dopingcontroles 67.000€
     * 10% minder leden.
- De secties zullen moeten hervormd worden, de kostprijs ervan schommelt van 1 tot 10€ per lid.
- Alhoewel de ernistige inzet van het personeel is een achterstand opgelopen in de verwerking van de ringen en lidkaarten, hiervoor is de verhuis , die veel inspanningen vergde, gedeeltelijk de oorzaak.
Voor 2011 zal het programma registratie van ringen aangepast worden waardoor iedere maatschappij de liefhebber zal kunnen invullen die de ringen kocht. Wijzigingen zullen alleen door de KBDB bedienden kunnen uitgevoerd worden. (overschrijven tegen betaling)
- De mogelijkheid zich te kunnen verzekeren is geen succes. Er zijn slechts een 500 geinteresseerden. De verzekering betaalde al enkele slachtoffers (bvb duiven gepakt door een roofvogel). Indien er niet meer gegadigden komen mogen we het einde verwachten van deze mogelijkheid. 
- Er is lobbywerk aan te pas gekomen om de Belgische combiring te verbieden in Engeland en onterecht zegt de Voorzitter, ZONDER sporen na te laten kan men de ring NIET verbreden.
- Het is NIET zo dat Jan Hermans van "De Duif" zijn samenwerking met de KBDB i.v.m. het verspreiden van het bondsblad (2 maal per jaar) zou verbreken. Er zal wel naar gestreefd worden om 4 maal per jaar Het Bondsblad terug uit te geven. Vrijwilligers worden gezocht!!
- Er zijn opnieuw problemen met het aangekochte vervuilde terrein van Pommeroeul. Waar het er eerst op leek dat de Waalse gemeenschap de kosten ging dragen voor de sanering zou het best eens kunnen dat de KBDB de kosten mag dragen, geschat op 57.000€
- Voor het einde van het mandaat binnen 2 jaar, zouden de statuten nog moeten herschreven worden om deze aan te passen aan de eisen van een VZW.
- Door de vele dossiers zijn de "Kamers" overbelast. De werking van deze kamers, met advocaten die nog een zware taak hebben buiten de KBDB moet worden  hervormd.

Buitengewone Algemene vergadering:
Aanpassing art. 36,4 (zie hieronder)

Statutaire algemene vergadering
In tegenstelling met wat sommigen beweren wordt  het FCI wel degelijk regelmatig geraadpleegd.
Komt de onvermijdelijk, weinig overzienbare discussie, over welke toestellen nu mogen gebruikt worden.
Heel duidelijk is het nog altijd niet. In principe alleen EC systemen en quartz-toestellen en al de goedgekeurde toestellen. (pasje van jaren terug) 
- Mevr, Lageot vraagt of bvb een STB mechanisch mag gebruikt, in het antwoord wordt STB niet meer vermeld...
- Mr Goegebeur wenst geen herhaling van het dispuut van october 2009.
- Mr Goelem zegt dan weer dat Mr de Sousa laat weten dat slechts 10% van de franse liefhebbers over een quartz beschikt, wat dan weer een probleem stelt voor hun deelname aan de internationale vluchten.
- Het probleem stelt zich uiteraard als men electronisch constateert en het toestel valt uit.
KAN EEN CONTROLETOESTEL? DAT NIET REGLEMENTAIR? DAN GEBRUIKT worden ALS HOODTOESTEL???

Financiën
Rekeningen 2008-2009
Alle vragen mochten schriftelijk gesteld worden en werden rechtstreeks aan de vraagsteller beantwoord.
Geen bijkomende vragen.

Inkomsten-Uitgaven :
Er moet dringend iets gebeuren.
2007: boni van 200.000€
2008 : verlies 208.000€
2009 : verlies 100.000€

3 middelen - inkomsten verhogen
                  - bijdrage leden verhogen
                  - Prijs ring
- Mr Heimen zal een studie uitwerken om de prijs van de ring tot een minimum te beperken.
- De bijdrage van de ring 2010 wordt steeds tijdens de AV van october gestemd. Voor 2010 is die dus definitief. De bijdragen voor het volgende jaar worden vastgelegd tijdens de AV van februari voor het volgend jaar.
- Het lidgeld wordt verdubbeld naar 20€ per lid.
Voor wie in combinatie speelt betaalt het tweede lid 10€. Volgens Mr Knaepen is dit een van de laagste in vergelijking met de omringende landen waar men tussen de 20 en 100€ betaalt, tot zelfs 150€
Enkele mandatarissen vinden de verhoging wat te hoog. Mr Knaepen beoogt hiermee een stabiliteit in de financiën om zeker 3 à 4 jaar probleemloos door te komen i.p.v. ieder jaar een aanpassing te moeten doen. Er wordt gekozen voor de korte pijn (zonder stemming)
- Personeelsvermindering is uit den boze, grote werklast, ontslaan kost veel geld .... alleen vertrekkers niet vervangen is een mogelijkheid.
- Mevr, Lageot zou iedereen willen motiveren om zoveel mogelijk deel te nemen aan de twee Chateauroux's ingericht door de KBDB en voorziet daar wat winst. Mr Goegebeur wijst erop dat tijdens de AV van Oct 2009 de winst bestemd werd om de prijs van de ring te kunnen behouden.
Wat de organsatie van die twee vluchten betreft zullen de provincies volgende week een schrijven ontvangen.

Alle bijdragen in bijlage : Click here

Kosten procedure voor de kamers :
Vanaf 2009 : 252€ in eerste aanleg
                 : 600€ in beroep
                 : 650€ voor cassatie

Vlaams Brabant
Voorzitter De Rijst vindt het een beetje kras dat om een paar vragen te stellen een advocaat werd geraadpleegd.1ste Vraag : Copy van de handtekeingen van de 32 maatschappijen die een nieuwe Algemene provinciale vergadering hadden gevraagd.2e vraag : De vluchtprogramma's moeten in principe overgemaakt worden voor 31 december 2009 voor het seizoen 2010, Copy van de beslissingen?Het provinciaal comité maakte de fout van te laten stemmen over een punt dat niet op de dagorde stond. Alleen Zaterdag- en/of zondagspel.
30 % van de leden zou de vergadering al verlaten hebben voor er werd gestemd. Ook zouden van de 32 maatschappijen bepaalde personen getekend hebben die niet echt bevoegd waren. Van deze 32 die tekenden voor een nieuwe prov. AV trokken enkele hun vraag in waardoor de vereiste meerderheid niet meer werd behaald.
Voorzitter Vanbockstale besloot daaruit dat die nieuwe AV niet meer moest doorgaan.
Het probleem werd doorgeschoven naar de Algemene NATIONALE vergadering.
De verschillende statuten, nationaal en provinciaal spreken elkaar wat tegen.  Wijzigingen aan een AG kunnen alleen aangebracht worden door een nieuwe AG.
Mr Goegebeur probeerde nog met zijn west-vlaamse logica het gezond verstand te laten zegevieren maar het mocht niet baten.
Na een lange tot weinig dienende discussie werd  gestemd. (zonder Vlaams-Brabant)
6 waren TEGEN een nieuwe AG en 2 onthielden zich. Vlaams Brabant moet dus nog VOOR de aanvang van het nieuwe seizoen een Algemene provinciale vergadering  organiseren met dezelfde punten als de vorige AV op de agenda.

Vraag Vlaams Brabant i.v.m. Chateauroux's
Alle lokalen van de Brabantse Unie gaan inkorven. Alleen Cureghem-Centre van Anderlecht zou beide vluchten niet mogen inkorven. Voorzitter Vanbockstaele vraagt een uitzondering om C-C Anderlecht ook toe te laten. Bij wijze van proef wordt dit toegestaan.

Verplichte inleg in de provincie Luik
De provincie Luik wenste een verplichte inleg in te voeren.
Na een korte tussenkomst van Voorzitter De Rijst die erop wees dat de "Kansspelencommissie" dat vroeger verbood werd het voorstel onmiddellijk afgevoerd.

3% verkoop van duiven
Er werd door een verkoper een onderhoud gevraagd met de KBDB om de bijdrage van 3% aan de propagandacommissie te verminderen naargelang het belang van de totale verkoopsom.
Van 1e tot 500.000€ = 3%
van 501.000€ tot 750.000€ = 2,5%
meer dan 750.000€  = 2%
Werd unaniem verworpen.

Seizoen 2010
Mr Stoclet van CFW had via ... via een schrijven gericht om een vlucht te organiseren uit Chalon-sur-Saône op 22 mei, hetzelfde weekend als Bourges I. Werd geweigerd!!
Vroeg eveneens een vlucht uit Bergerac op 8 aug 2010, Het reglement voorziet dat er geen fondvluchten meer mogen ingericht worden na het eerste weekend van augustus. Werd geweigerd!!
Marseille: Zal ingekorfd worden op woensdag 14 jul 2010. Het heeft geen zin al in te korven op dinsdag aangezien 's anderendaags toch niet mag gereden worden met vrachtwagens in Frankrijk, nationale feesdag. Ook werd de vraag gesteld jaarduiven te laten deelnemen. Kan niet toegestaan worden.
In augustus 2010 is een nieuwe vergadering voorzien met betreffende ministerie.

Tarbes:
Voor één jaar wordt toegestaan in te korven op woensdag. Duitsland en Nederland hebben dezelfde week een andere vlucht. Om deze landen niet te verliezen wordt tegemoet gekomen aan hun vraag.

Nationale Kampioenschappen en asduiven
Er zijn nogal wat wijzigingen :
Zo krijgen we nu Asduiven Grote fond met 3 prijzen en asduiven SUPER fond met 2 prijzen
De provinciale uitslagen mogen ook gebruikt worden voor de asduiven Fond
Tulle Yls telt niet meer mee voor het kampioenschap fond

Alle info onder : Click here

Houtvenne, Heist, Scherpenheuvel,
Scherpenheuvel korft in voor Bourges en Argenton,
Houtvenne is tegen het toekennen van een 8-tal vluchten aan het lokaal "Holland" van Heist (Lokaal van voorzitter Wuyts)
Er bestaat een getekend akkoord met "De zuiderkempen" ... en daarna wordt er klacht ingediend .. slaat nergens op zegt Mr Wuyts.
De klacht kwam trouwens NA de vergadering van het sportcomité.
Beslissing blijft.

Wijzigingen aan de STATUTEN
Bijdragen 2010
Aanpassingen nationaal sportreglement
Nationale kampioenschappen 2010 - criteria : 

Alle info : Click here


**************************************************************************************************************
**************************************************************************************************************

Buitengewone Algemene Vergadering  en 1ste Statutaire Algemene Vergadering KBDB op Zaterdag 27 februari 2010 in het administratieve K.B.D.B.-gebouw, gelegen Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 HALLE.
DEFINITIEVE DAGORDE
1. Wijzigingen aan de STATUTEN
Art. 36 § 4 – inlassing van vetgedrukte tekst

De nationale bestuursraad waakt over de uitvoering van al de verplichtingen van de wet op de verenigingen zonder winstoogmerk en de strikte toepassing van de statuten en reglementen van de K.B.D.B.
Tot de exclusieve bevoegdheid van de nationale bestuursraad behoren de toepassing en de uitvoering van

- het reglement ter beteugeling van het gebruik van verboden stoffen bij sportduiven
- de beschikkingen voorzien door artikel 105 van het nationaal sportreglement (verkoop van duiven)
- de regels gesteld in artikel 86§3 van het duivenliefhebberswetboek (het niet betalen van de procedurekosten binnen de door de K.B.D.B. - kamers gestelde termijn)

 EERSTE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2010
voorgeschreven bij artikel 23 van de statuten, op ZATERDAG 27 februari 2010 om 10 uur,
in het  administratieve K.B.D.B.-gebouw, gelegen Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 HALLE.

DEFINITIEVE DAGORDE
1. Goedkeuring van de notulen van de statutaire en buitengewone algemene vergadering van 31.10.2009
2. Goedkeuring van de rekeningen 2008 – 2009
3. Stemming over de begroting 2009-2010
4. Vaststelling van de diverse bijdragen voor het dienstjaar 2011
5. Vaststelling van de borgtochten en de forfaitaire bedragen voor de procedurekosten bij de K.B.D.B.-Kamers
6. Onderzoek:
      * verslag nationale raad van beheer
      * financieel verslag
      * verslag van de censoren
7. Goedkeuring van de beslissingen genomen tijdens de provinciale algemene vergaderingen
8. Benoeming van ereleden en verdienstelijke leden
9. Voorstel(len) tot uitsluiting en tot opheffing van uitsluiting
10. Voorstellen tot wijzigingen aan de reglementen:
a) nationaal sportreglement – art. 47 § 105
b) duivenliefhebberswetboek – art. 86§2, 86§3 & 138
11. Definitieve organisatie van het volgend sportseizoen en vaststelling criteria van de nationale kampioenschappen

Reacties

Amai amai en ik dat dacht dat duivensport een intersante ontspannen hobby was,als je dat allemaal leest,moet je bijna advocaat zijn om er aan uit te kunnen,kan goed geloven dat er geen leden bijkomen !

Personeelsvermindering is uit den boze, grote werklast, ontslaan kost veel geld .... alleen vertrekkers niet vervangen is een mogelijkheid.
....
OF Pipa heeft slecht geluisterd of genoteerd...
OF KBDB heeft slecht uitgelegd...
OF....
want deze uitspraak rijmt niet...

Tony,
ik heb zeer goed geluisterd.
Band opvragen...
Zie ook niet goed het probleem .... momenteel blijft het aantal personeelsleden hetzelfde, verder niks achter zoeken.
Eventueel zal onderzocht worden een vertrekker niet te vervangen.
Groeten
MartinD
PIPA

Voor de verhoging van het lidgeld heb ik al aan oplossing, nu spelen we in tandem, in 2011 niet meer, kostprijs blijft dus gelijk Very Happy Rolling Eyes Mr. Green

Martin,
ik heb alleen willen wijzen op de ongerijmdheid in hetgeen ik lees...
Of er is een hoge werklast en dan kan men noch ontslaan wegens te duur, noch mensen niet vervangen... want het werk geraakt anders toch niet gedaan...?

Als ik dan lees dat men niet gaat ontslaan maar toch in de toekomst mensen die weggaan niet meer gaat vervangen dan kan er toch geen sprake zijn van een te hoge werklast...?

Ons belgisch amateurisme zowel in de politiek als bij onze duivenbestuurders zal de burger/melker toch wel weer moeten betalen... via verhoging van de bijdagen dit jaar en van de prijs van de ring 2011...

Voor optimalisering van de werking, efficiënter bestuur, grotere sportieve werking: lees voorstellen Patrick Vanoppen, Tim Deweerdt e.a. die hier op dit forum 1,5 jaar geleden zijn gedaan...

Al gaat het in eerste instantie over een relatief lage verhoging van het lidgeld en volgend jaar waarschijnlijk ook de ringen?? vind ik dat onterecht. Als inwoner en duivenliefhebber van Vlaams Brabant kan ik helaas weinig sympathie noch respect opbrengen voor het bestuur van de KBDB (nationaal) en zeker niet voor dat van Vlaams Brabant. Wat hier de laatste maanden (en ook vorig jaar) allemaal gebeurde grenst aan het ongelofelijke en is een organisatie onwaardig. En mens vraagt zich op denduur af WIE er nog iets te zeggen heeft. Iedere beslissing kan de dag daarna ongedaan gemaakt worden mits het juist lobby werk van een paar enkelingen. Als beginnend liefhebber (ik speel nog maar een jaar of 10) neemt ieder jaar de frustratie meer toe dan de liefde voor de duivensport. Als de rekeningen, zoals blijkt uit de verslagen, niet kloppen moeten er naar andere inkomsten gezocht worden eerder dan zomaar de gestegen kosten af te wenden op de liefhebbers door nog maar eens een hoger prijs voor de ringen en de lidgelden. En wees er zeker van beste liefhebbers dat dit niet de laatste verhoging zal zijn.. in onze buurlanden rekent men zelf tot 150 € aan als dat geen voorbeeld is!! (misschien zijn ze daar iets beter georganiseerd en krijgen de liefhebbers ook iets meer terug voor deze 150 € lidgeld) Neem nu en ander voorbeeld… ik citeer” Voor 2011 zal het programma registratie van ringen aangepast worden waardoor iedere maatschappij de liefhebber zal kunnen invullen die de ringen kocht. Wijzigingen zullen alleen door de KBDB bedienden kunnen uitgevoerd worden. (overschrijven tegen betaling)” dus conclusie: werk afstoten naar de lokale verenigingen ( de vrijwilligers) -voor de KBDB toekijken en voor de veranderingen aanrekenen als dat geen goed plan is!! en wat staat er te gebeuren met onze investering in "zwarte ringen" voor het EC? Allemaal weggooien en nieuwe kopen aan > 1 € stuk? Misschien moet ik toch de schuiven in het dak dichtnagelen en een koersfiets kopen en mijn weekends op een andere manier doorbrengen. En dan snappen ze het niet waarom er van jaar to tjaa rminder liefhebbers zijn... ik denk dat ik het wel snap!!

Ingezonden bereicht Beslissing van de Algemene Vergadering van zaterdag 27/02/2010 : KBDB-Fondkampioenschap en Asduiven : keuze uit de nationale, zonale of provinciale uitslag ! Ik kan me niet van de indruk ontdoen, dat een aantal mandatarissen bij het vooraf bestuderen van deze toch wel belangrijke wijziging, hun huiswerk niet naar behoren gemaakt hebben. Hoe anders verklaren dat de uitslag van een provinciale dubbeling op een nationale vlucht mag meetellen voor het hoogste kampioenschap van ons land, als blijkt dat er bvb in de provincie Henegouwen GEEN door de KBDB erkende provinciale dubbeling bestaat ! Ook de talrijke fondliefhebbers die om diverse redenen in een andere, meestal aangrenzende provincie gaan inkorven, worden door deze maatregel gewoonweg gediscrimineerd ! Zij kunnen evenmin aan een provinciale dubbeling deelnemen en ook zij verliezen, net als hun sportgenoten uit Henegouwen, de mogelijkheid om via deze weg Belgische Fondroem te oogsten. Neem nu bvb het bureel Lessen (of Lessines), een in Henegouwen gelegen inkorvingslokaal op de grens met Oost-Vlaanderen. Een bureel met veel liefhebbers en duiven waarvan zeker 80% van hun klienteel, waaronder ikzelf, uit Oost-Vlaanderen (Vlaamse Ardennenstreek) afkomstig is. Zelfs de Voorzitter en de Secretaris zijn twee rasechte Vlamingen. Men spreekt trouwens overwegend Vlaams in de “Ramier” te Lessines. En zo zijn er over het ganse land heel wat lokalen waar liefhebbers uit naburige provincies komen inkorven en dus niet aan de provinciale dubbeling (voor zover deze bestaat) kunnen deelnemen. Zegt men nu dat iedereen in zijn eigen provincie MOET inkorven, ongeacht het feit dat hiermee geen enkel reglement overtreden wordt ? Of wil men kost wat kost de eigen provinciale uitslag (over)beschermen ? En kadert deze maatregel eveneens in wat het Oost-Vlaams Comité begin 2009 al besliste, in een poging om hun eigen schaapjes binnen de provinciale omheining te houden ? Toen werd beslist dat elke duif die in aanmerking wou komen voor de Gesubsidieerde provinciale KBDB-kampioenschappen, in een Oost-Vlaamse maatschappij moest ingekorfd worden. De provinciale uitslag werd in aanmerking genomen voor nationale en internationale wedvluchten. Ook deze maatregel vond ik niet alleen onsportief maar ook totaal onterecht, vooral als men bedenkt dat het kampioenschaps-budget, gesubsidieerd vanuit het Nationale, wordt vastgelegd naargelang het aantal leden (0,50 € per lid) per provincie. Hiervoor wordt uiteraard geen verschil gemaakt voor diegenen die in een aangrenzende provincie inkorven. “Ze moeten maar in hun eigen provincie inkorven ....” Ik zal me mijn leven lang de raad van een wijze Oost-Vlaamse mandataris blijven herrinneren. De man was heel wat ouder dan ik en tijdens één van onze tweejaarlijkse verplaatsing naar de Algemene Vergadering, toen nog in hartje Brussel, zei hij me eens : “manneke, vergeet nooit dat duivenmelkers willen met de duiven spelen, maar ze moeten niet ...”
Yvan Eeckhout.

Dag Yvan,
Het wordt tijd dat er paal & perk gesteld word aan die onnozele organisatie van vluchten &kampioenschappen.Wanneer provinciaal meetelt moet men zien dat iedereen kan dubbelen in zijn provincie gelijk waar men inkorft.Kan men ook ens een definitie geven aan een provinciale vlucht want mijn inziens is zoals in Oost-Vlaanderen de uitslag geen provinciale uitslag want word gewoon deze van FVOV overgenomen en deze zijn toch wel inrichters van vluchten en heeft niets te maken met de provincie,misschien wel TOEVALLIG dezelfde personen.Normaal zou iedere provinciale uitslag moeten gemaakt worden door de inrichter van de vlucht zodat iedere liefhebber in zijn provincie kan dubbelen.
Met sportieve groeten,

Messieurs les membres de la Royal Fédération Colombophile Belge,

Après Lecture de votre assemblée du 27/02/2010, je remarque une chose, l'ASBL RFCB ne pense désormais plus que comme une multinational, faire des profits. Et comme partout c'est toujours le petit qui est visé. On dit qu'il y a toujours de moins en moins de colombophiles et que très peu de nouveau rejoigne se SPORT. On voit encore dans votre décision d'augmenter (doubler) le prix des listes aux colombiers (plus tout les petits à cotés) le souhait de voir encore disparaitre des petits amateurs qui ne sont pas riche et qui prennent le sport colombophile comme un hobby et pas un professionnalisme. N'oublié pas que c'est avec les 90 % de petits amateurs que vous vivez (nous payons vos salaires), s'il n'y avait que les professionnels vous pourriez aussi vous diriger vers le Chômage. C'est bizarre, on peut remarquer dans n'importe quel société lorsqu'il y a des problèmes financier on diminue le salaire des employés ou on prend la décision d'une restructuration, afin de pouvoir donner leurs C4 aux gens « inutiles ou pas importants » pour pouvoir retrouver un peu de finances. Ici rien de cela, tous le monde reste, les salaires ne sont pas baissés, que du contraire, ne serait t’ils pas augmentés ???... . Alors au lieu de toujours tirer dans le même portefeuille, regardé d'abord un peut le votre et comparez le avec un petit colombophile. Les voyages à l'étranger sont ils nécessaires pour tous le monde, une ou deux personnes ne suffissent t'elle pas???? et de préférences seul pas en famille. Diminution de salaire, récupération sur les frais de voyage, sur les différentes réceptions, vous rapporterons j'en suis sur plus de 300.000 euros d'économie par an et cela plus vite qu'en doublant le prix des listes.

Petit amateurs colombophile Wallons, Flamands, Bruxellois, comme on le dit si bien pour le moment TOUS ENSEMBLE ne nous laissons plus faire, réagissez tous et je crois que cela peut bouger, les dirigeants doivent penser un peu à nous (nos concours, nos en-logements, nos sociétés, c’est toujours de plus en plus difficile de trouver de la main d’œuvre…) et pas tout le temps à eux (concours nationaux), c'est nous qui les avons mis là et ils doivent nous respecter un minimum et écouter la majorité des doléances.

Un colombophile qui veut le rester.

voor 2011 géén nieuws ????????

Graag een recente foto op de voorpagina van Pipa a.u.b., is een beetje eentonig aan het worden !

dank U