Zoeken

Bestuur NPO (Nederlandse Postduiven Organisatie) stapt op! UPDATE Reactie Jan Wijnen (voorzitter afdeling Oost-Brabant)

De organisatorische malaise in de Nederlandse duivensport bereikte zaterdagavond 19 maart jl. tijdens de Algemene Vergadering van de NPO een nieuw dieptepunt met het vertrek van het NPO-bestuur.

Reactie Jan Wijnen, voorzitter afdeling Oost-Brabant:
‘De vergadering was verrast over het aftreden NPO bestuur’

“Als een donderslag bij heldere hemel,” zo schetst afdeling 3 (Oost-Brabant) voorzitter Jan Wijnen het besluit van bestuur NPO om voltallig af te treden. “Ik stelde vragen omtrent de gang van zaken tijdens de Olympiade afvaardiging en wie daar verantwoordelijk voor was. In onze ogen werd hier namelijk fraude gepleegd. In de bewering van de heer De Jong dat onder andere onze afdeling sinds de invoering van Vlucht naar de Toekomst ageert tegen het NPO bestuur, herken ik me volledig niet.”

De kritiek van de heer Wijnen op de Olympiade affaire, ziet hij als een op zichzelf staand feit. “De heer De Jong gaf weliswaar aan eindverantwoordelijk te zijn, maar stelde ook dat hij pas op de hoogte was toen het kwaad was geschiet. Op de vraag naar de naam van de persoon die de beslissing dan wel had genomen, wenste hij niet te antwoorden. Wellicht was dat de reden dat veel kiesmannen tegen een herbenoeming van de voorzitter waren. Toen we echter na de pauze te horen kregen dat het voltallige bestuur er de brui aan gaf, was de sfeer er vooral een van verbazing.”

Op de kritiek van de heer De Jong aan het adres van de afdelingen Limburg en Oost-Brabant, zegt Wijnen het volgende: “ik wil zeker niet met modder gooien. Maar ik kan met de hand op mijn hart zeggen dat ik niets afweet van een lobby tegen het NPO bestuur of de Vlucht naar de Toekomst en daar dus ook zeker niet aan zou hebben meegewerkt. Afdeling Oost-Brabant heeft de Vlucht naar de Toekomst omarmt en gaat werken via deze grondbeginselen, dat zegt in mijn ogen genoeg.  Ik betreur de beslissing van het NPO-bestuur en deze zullen we als kiesmannen eerst maar eens moeten laten bezinken. Om daarna met alle afdelingen samen aan een nieuwe invulling te werken; over wie daarin het voortouw zal nemen, kan ik nu nog geen zinnig woord zeggen.”

 


Reactie interim NPO-voorzitter Albert-Jan de Jong

‘Afdelingsbestuurders vrezen voor hun pluche’

 “Teleurgesteld, maar niet onverwacht,” reageert interim NPO-voorzitter Albert-Jan de Jong op de uitkomst van de Algemene Ledenvergadering van 19 maart waarin het NPO-bestuur wegens gebrek aan vertrouwen van de kiesmannen besloot op te stappen. “Wij wisten wat er speelde en hebben als voltallig bestuur geanticipeerd op de kritiek.”

 Volgens De Jong is het project ‘Vlucht naar de Toekomst’ voor enkele afdelingen aanleiding geweest sinds vorig jaar het NPO-bestuur tegen te werken. “Belangrijk uitgangspunt in dat document is dat de beslissingsbevoegdheid binnen onze organisatie steeds meer bij de leden komt te liggen! Zij beoefenen de sport dagelijks en mogen wat ons betreft dus ook een allesbepalende stem hebben. Afdelingen hebben nu een autonome status en in mijn ogen voelt een aantal afdelingsbesturen, met name Limburg en Oost-Brabant, de Vlucht naar de Toekomst als een aantasting van hun machtspositie. Als NPO-bestuur hadden we besloten dat als deze afdelingen in hun aversie tegen dit beleid een substantieel aantal medestanders zouden vinden, wij daaraan onze conclusies zouden verbinden. Zo is geschied.”

 De Jong onderschrijft dat de recente voorvallen betreft de keuze voor Pigeon Village, de Olympiade kwestie en de rechtsgang binnen de NPO ongelukkig kort op elkaar volgden. “Toch weiger ik te geloven dat die zaken de reden zijn geweest, omdat we ze allen konden weerleggen. De keuze voor Pigeon Village levert ons simpelweg de beste prijs-kwaliteit verhouding op. Dat blijkt, want ineens leveren andere rekenaars diensten die in het verleden als onmogelijk werden beschouwd. Een vermoede bemoeienis van het NPO-bestuur in de rechtsgang kon dankzij onze argumenten vlot van tafel worden geveegd; slechts de Olympiade kwestie valt ons aan te rekenen. Daarin moesten door de Olympiade commissie in kort tijdsbestek beslissingen worden genomen, waar wij als bestuur niet achter stonden. Toen wij er echter van op de hoogte werden gebracht, was het leed al geschiet. Desondanks blijft dit natuurlijk onze verantwoordelijkheid - ik heb echter niet het idee dat de vergadering ons hierop heeft afgerekend.”

 Ten slotte stelt De Jong dat hij blij is met het stevige firmament dat zijn bestuur voor de toekomst heeft gebouwd. “Vlucht naar de Toekomst is een door de leden ondersteunde toekomstvisie, waar een nieuw bestuur zeker niet zo maar afstand van kan en zal doen. Onze sport verkeert in zwaar weer en kan slechts door hervormingen behouden blijven voor de toekomst. Helaas ziet een aantal afdelingen dat anders.” Een bestuurlijke terugkeer houdt de Fries op korte termijn voor onmogelijk. “Geen van deze bestuursleden zal zich verkiesbaar stellen voor een het nieuwe te vormen NPO-bestuur. Ikzelf heb voor het eerst dit jaar mijn duiven weer losgelaten - ben 70 jaren oud - en ga nu eens lekker terug naar de basis en van mijn duiven genieten. Van de bestuurstafel naar het hok dus; een stap die eigenlijk zo slecht nog niet klinkt.”

 


Voorzitter Albert-Jan de Jong kon niet langer rekenen op het vertrouwen van de kiesmannen, waarna het voltallige bestuur besloot af te treden en voorlopig als interim-bestuur door te gaan. De officiële lezing van het NPO voorzitter De Jong na een tweede schriftelijk stemronde:

“Er is op dit moment een interimbestuur. De Algemene Vergadering heeft vanaf nu drie maanden de tijd om bestuursleden aan te dragen. Ik hoop dat er voldoende mensen gevonden worden die aan de profielen voldoen.”

Druppel

Het gebrek aan vertrouwen van kiesmannen kan worden gewijt aan een opeenstapeling van omtreden gebeurtenissen binnen de NPO. Aanvankelijk was er de veelbesproken keuze voor Pigeon Village als rekenbureau voor de Nationale wedvluchten; een keuze die volgens diverse media bepaald is door belangenverstrengelingen tussen NPO functionarissen en  de eigenaar van Pigeon Village. Daarna kwam het Olympiade debacle waarin een deel van de Nederlandse afvaardiging dummy duiven stuurde en werd gediskwalificeerd. Als eindverantwoordelijke werd NPO-voorzitter De Jong op dit voorval tijdens de algehele ledenvergadering van 19 maart kritisch aangesproken. Een verplichte software update van elektronische systemen, met bijkomende kosten voor liefhebbers, bleek de druppel die de emmer deed overlopen.

Andere punten van discussie tijdens de vergadering blijkt het naast zich neer leggen van besluiten genomen door de vergadering door het NPO-bestuur. Ook het financieel jaarverslag en met name het grote aantal vakantiedagen van personeel van het NPO-bureau en ontbrekende reserveringen voor chipringen en ‘clips’, bleken de toonzetting van de vergadering te bepalen. Met als ‘dieptepunt’ dus het opstappen van het bestuur … Van een motie dat slechts voor voorzitter is weggestemd en niet het voltallige bestuur, wilde De Jong niets weten: “Het NPO-bestuur is een blok; als de voorzitter weg moet, gaan we allemaal.”

Bron: www.npo.nl


Zaterdag 19 maart vond de Algemene Vergadering NPO plaats. Een van de agendapunten was de herverkiezing van voorzitter Albert de Jong. Er waren geen tegenkandidaten. Na enkele zeer tendentieuze vragen vooraf vroeg voorzitter Wijnen van de afdeling Oost-Brabant om een schriftelijke stemming. Die stemming gaf als resultaat: 10 voor, 10 tegen en 3 onthoudingen. Omdat de stemmen staakten moest er een tweede stemronde komen. De overige bestuursleden hebben direct na de tweede stemronde een schorsing van de vergadering gevraagd voor overleg. Er is toen unaniem besloten om de uitslag van die tweede stemronde niet af te wachten en collectief ontslag te nemen. Alle bestuursleden hebben toegezegd om gedurende drie maanden de lopende zaken te zullen waarnemen. Tot die tijd hebben de kiesmannen en anderen de tijd nieuwe kandidaten voor het NPO-Bestuur aan te dragen.

Lees de extra nieuwsbrief voor het volledige verslag!

Reacties

Wat een verstandige beslissing, kan de duivensport zich weer gaan herstellen in Nederland.
Een bestuur dat niets uit wil zoeken en alles in de doofpot stopt kan de duivensport missen als kiespijn.
Is George de Jongh ook weg?

Dummy duiven uit eindelijk fataal voor NPO bestuur?
Uit de uitslag gegooid en toch een diploma en medaille en de titel Nationale Olympiade duif.
Een troebele gang van zaken die de Nederlandse duivensport tot een kleuterschool heeft gedegradeerd.
Ik hoop dat het volgende bestuur dit als eerste daad recht zet.

Ingezonden bericht:

Helaas hebben de kiesmannen nog niet de gehele oude NPO vervangen om er een Nieuwe NPO van te maken. Een organisatie waar iedereen weer in gelooft en met nieuwe eerlijke mensen . Die niet liegen als ze iets verkeerd doen. En die wel begrijpen dat sommige veranderingen gedragen moeten worden door de organisatie en niet door op macht gebaseerde wellustige bestuurders.
Kiesmannen jullie zijn onze helden. Wat zullen de leden trots op jullie zijn.

Ga zo door met jullie verantwoordelijkheid te nemen en zorg er voor dat we nu een bestuur krijgen die er wel is voor de leden.

Groet jaap koehoorn

Zou de KBDB dat beter ook niet doen?
Misschien krijgen we dan een bestuur voor de liefhebber en met geen eigen belang

UPDATE.

Zonder tegen kandidaten niet eens herkozen kan je na gaan hoe de Nederlandse duivensport de afgelopen tijd is bestuurd.
En hoe blij iedereen ermee is geweest?
Als blok opgestapt?

NIETS IS GEMAKKELIJKER DAN MET MODDER GOOIEN DUS SCHOENMAKER BLIJF BIJ ULER

@monty

Niets is gemakkelijker dan andere anoniem bestoken ben flink en zet er gewoon je naam bij dan weten we wie het doet.

Loading ...

Loading ...


Loading...