Zoeken

Rui en een goed winterregime

Naast een goede rui en een goed winterregime, begint het succes van een seizoen reeds voor de koppeling.

Met volle kennis van het gestelde doel dat hij wenst te bereiken, belast een vooruitziend liefhebber zich reeds vanaf dit ogenblik ernstig met zijn duiven en verwaarloost hij geen enkele troef die hij in zijn spel kan betrekken.

Alle moeilijkheden, die bij de koppeling voorkomen, vinden uitsluitend hun oorzaak in een onvoldoende conditie van de duiven die men wil samenbrengen. De datum van het opnieuw bij elkaar brengen van de koppels kan wel voorzien worden, maar mag niet defintief vastgelegd worden, nadat men er zich rekenschap heeft kunnen van geven dat de duiven, zowel de duivers als de duivinnen, gereed zijn. In deze voorwaarden worden de koppels, zelfs de nieuwe, in een  oogwenk gevormd en alles verloopt van zelf. Tien dagen na de koppeling zijn er in alle nestschotels eieren.

Kom binnen drie of vier weken niet klagen met het bericht, dat u alle moeite gehad hebt om nieuwe koppels samen te stellen, of dat uw duivinnen lang wachten met leggen. De oorzaak ligt bij u, want u hebt de dwaasheid uitgehaald uw duiven te willen herkoppclen alvorens ze in de gewenste conditie waren. U had langer geduld moeten oefenen. Uw overhaasting kan zowel uw wedstrijdseizoen als uw kweekseizoen ernstig in het gedrang brengen. Stem uw handelswijze niet af op deze van uw gebuur, want het kan best zijn dat zijn duiven in staat zijn om op 1 februari te herkoppelen, alswanneer de uwe slechts begin april gereed zullen zijn. Van deze toestand hangt een korte jacht op het  nest af, die zekerheid biedt nopens het behoud van de reserves bij uw reisduiven en eveneens omtrent de regelmatigheid in de waarde van de eerste vlucht van de jongen.


De duiven moeten volledig door de rui zijn alvorens aan koppelen te denken

Alle personen met ervaring, die over duiven schrijven of spreken, gaan er over akkoord, dat het succes van een wedstrijdseizoen tijdens de voorafgaande periode van de grote rui voorbereid wordt. Een goede en volledige rui wijst niet alleen de goede staat uit waarin de duiven zich op dit ogenblik bevinden, t.t.z. meestal na een druk beladen reisseizoen, maar maakt tevens een waarborg uit van uitstekende gezondheid en groot weerstandsvermogen tegen de gestrengheden van de aanstaande winter. Het is ons niet onbekend, dat sommige goede duiven grote prestaties geleverd hebben, alhoewel een of meer pennen slecht waren; deze uitzonderingen bevestigen alleen maar de regel. Deze slechte pennen hebben hun oorzaak aan een voorbijgaande narigheid of aan een te grote vermoeidheid. Eens deze oorzaken verdwenen, bestaat er geen enkele reden meer dat de rui, die een ogenblik verstoord werd, met volledig en volmaakt zou doorgaan.

Met uitzondering van deze speciale gevallen, ze komen meestal voor bij duiven die zeer lastige vluchten doorgemaakt hebben, of waaraan men bij de kweek overdreven krachtverspilling geëist heeft, zijn er wel geen voorbeelden van duiven, die, na een rui in slechte voorwaarden, toch nog de trots uitmaken van hun eigenaar. Op dit stuk blijft de regel zoals hij nog lang zal stand houden: een  duif die volledig geruid heeft, blijft gemakkelijker en regelmatiger in goede gezondheid en daaruit volgend geraakt ze gemakkelijker, met meer  zekerheid en veel vlugger, in vorm. Dergelijke duif glijdt met een minimum weerstand, dus vermoeidheid, door de lucht. De hoedanigheid van  haar gevederte maakt regen, mist, allerhande, ongunstige weersgesteldheid, tot kinderspel. Men zegt alsdan, dat dit een ras uitmaakt dat bij alle weder goed binnenkomt, alswanncer dit goed gedrag bij alle weder eenvoudig te danken is aan hun goed gevederte. Sinds lang geven wij onze lezers de raad hun jonge duiven en jonge duivinnen te trainen. Tot dezelfde lezers zeggen wij thans, alswanneer na enkele tijd deze praktijk gevolgd te hebben, er in geslaagd zijt een kleine partij goede duivinnen bij de hand te hebben, schikt het dan zo, dat u deze in het vervolg verder kunt spelen. Op gebied van hokinstallatie zijn ze niet veeleisend: een klein hok met gewone toegang volstaat. Koppel ze met uw beste jonge duivers, late of andere, die u enigszins tijdens het seizoen van op dit hok kunt trainen. Met deze duivinnen niet af met kweken, train ze op het geschikte ogenblik, zodat u ze bij de hand hebt op het tijdstip van de grote vluchten en speel ze dan maar, eerst voorzichtig, op de grote fondvluchten. Bij gelijke kwaliteiten zijn ze in staat met de beste weduwnaars te wedijveren.

Indien u deze praktijk regelmatig uitvoert en jaarlijks uw ploeg met de beste jonge recruten aanvult, dan zult u na enkele seizoenen over een partij bekende duivinnen beschikken uit dewelke u goede kwekers kunt halen, die op andere het grote voordeel hebben, niet aan het verzwakkende systeem van het weduwschap te zijn onderworpen geweest.