Zoeken

Windturbine eist 1 tot 42 vogelslachtoffers per jaar

BRUSSEL - Een windturbine eist 1 tot 42 vogelslachtoffers per jaar. Het instituut voor natuuronderzoek geeft voor een tiende van de aanvragen voor windmolens een negatief advies vanwege de verstoring van de natuur.
Vlaanderen moet meer groene stroom opwekken en dus klinkt de vraag naar meer windturbines steeds luider. Maar deze moderne windmolens hebben ook hun nadelen. Omwonenden klagen over slagschaduw en lawaai. Maar ook de dieren en met name de vogels leven niet vreedzaam samen met de reusachtige turbines.
Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (Inbo) heeft zes jaar lang onderzoek gedaan naar de effecten van windturbines op vogels en vleermuizen. Het was het eerste langlopende onderzoek in zijn soort in Vlaanderen. De onderzoekers besluiten dat er voldoende plaatsen zijn waar de impact op de natuur klein is. Maar op sommige locaties hebben de turbines met hun grote wieken inderdaad een verstorend effect. Bij ongeveer een tiende van de aanvragen voor nieuwe vestigingen adviseert het Inbo daarom negatief.
Het aantal vogels dat in de wieken terechtkomt en sterft, schommelt voor de windparken gemiddeld tussen 1 en 42 per turbine per jaar, met een uitschieter van 125 vogels per jaar voor één turbine.
Onderzoeker Joris Everaert van het Inbo zegt dat er niet alleen aanvaringsslachtoffers zijn, maar dat er ook een verstorend effect op de vogels optreedt. 'Ze durven niet meer in de buurt te komen op zoek naar voedsel of een broedplaats. Samen met de druk die al op de vogels bestaat door hoogspanningslijnen, het verkeer, de bevolkingsdichtheid en de aantasting van natuurgebieden, zorgt dat mogelijk voor een cumulatief effect. Met meer windturbines in de buurt wordt dat effect groter'.
Tussen 2002 tot 2008 verrichtte het Inbo onderzoek in de windmolenparken van Zeebrugge, Brugge (Boudewijnkanaal en Kleine Pathoekeweg), Gent (Rodenhuize en Kluizendok), Schelle en Nieuwkapelle, en elders deed het steekproeven. Vooral de slachtoffers onder de turbines werden geanalyseerd, maar ook het effect van de turbines op het zoeken naar voedsel, de rust- of broedplaats en lokale vliegbewegingen.
Het onderzoek toonde aan dat grote, moderne windturbines evenveel slachtoffers kunnen maken als kleine. Een windpark met grote windturbines kan in sommige omstandigheden een lager aantal slachtoffers hebben dan een windpark van dezelfde oppervlakte met een groter aantal kleinere turbines.
Het aantal slachtoffers is vooral afhankelijk van het aantal aanwezige of erdoorheen trekkende vogels. Maar er spelen nog factoren. Resultaten van één windpark mogen niet veralgemeend worden.
In Zeebrugge kostte het windpark aan de oostelijke havendam het leven aan heel wat bedreigde sterns, omdat er zich een grote broedkolonie met veel lokale trek in de buurt bevond. Een vervanging van de turbines in Zeebrugge door hogere exemplaren - zoals gepland - zal de situatie voor de sterns waarschijnlijk fel verbeteren, aldus het Inbo.
Er zijn buitenlandse meldingen van vleermuizen die tegen windturbines vlogen, maar in Vlaanderen zijn daar voorlopig geen voorbeelden van gevonden.
Sommige vogels ondervinden nog hinder tot 800 meter van de middelgrote en grote turbines. De verstoring is het grootst bij watervogels, weidevogels en ganzen. Kleine zangvogelsoorten ondervinden minder last. Everaert besluit met enkele aanbevelingen. 'Het komt er allereerst op aan te zoeken naar zones voor windturbines waarbij gebieden waar vogels broeden, rusten of doorheen trekken, zoveel mogelijk vermeden worden. Die bestaan nog in Vlaanderen.'
'Er kan bovendien gekozen worden voor methodes om de negatieve impact te beperken. Zo staan de turbines het best op één lijn, in plaats van in een cluster.'
In Schotland weigerde de regering in april vorig jaar een vergunning voor de bouw van een groot windmolenpark met 181 turbines op het eiland Lewis wegens de kwalijke gevolgen voor de vogelpopulaties in het beschermde gebied. De belangen van de steenarend, het smelleken, de roodkeelduiker, de strandloper en de groenpootruiter gingen voor op die van de maatschappij Lewis Windpower.
Info De Standaard