Zoeken

Verslag Buitengewone Algemene Vergadering KBDB van 23 oktober 2019 - Update

Vandaag vond in de KBDB-gebouwen de Nationale Algemene Vergadering plaats, met als belangrijkste punten op de agenda de Nationale vluchtkalender en de vooruitzichten voor het sportseizoen 2020.


De nationale Raad van Beheer en Bestuur (Wim Logie ontbrak wegens een ongeval)

De NAV van woensdag 23 oktober werd een lange zitting van bijna 8 uur, dus met extra time. We geven u hier alvast de belangrijkste punten en/of wijzigingen en beslissingen voor 2020 en de komende jaren.

Nationale vluchtkalender 2020

Op de oorspronkelijke kalender van het Nationaal Sportcomité stond voor 20 juni nog Montauban en voor 18 juli Brive op de kalender. Gezien een 2-tal reacties binnenliepen op deze oorspronkelijke kalender kwam het voorstel op deze Montauban (oude) om te ruilen voor Brive (oude en jaarlingen) wat unaniem werd aangenomen. Omdat Brive nu naar juni verschoof kwam het voorstel om Brive in juli te vervangen door Jarnac. Een ander idee was om hier ook Brive te behouden. Uiteindelijk werd met 12 tegen 7 stemmen beslist om toch naar Jarnac te gaan op 18 juli.

Op de grote halve fond wordt telkens geopteerd voor een twee keer een 3-luik van nationale vluchten afgewisseld met een provinciale tussenvlucht. Er komen nu 5 nationale vluchten voor jonge duiven.

De gummiringen op de grote halve fond worden afgevoerd. Op de fond en grote fond blijven deze in 2020 nog behouden. Er is wel een wijziging voor de kloktijden van de controlegummi en aanmeldingstijd.

-eerste aangekomen duif (per categorie): controlegummi binnen de 10 minuten na het officiële uur van bestatiging (vorig jaar nog 15 min)
-tweede aangekomen duif (per categorie): controleren binnen de 15 minuten (vorig jaar nog 30 minuten)
-vanaf de derde duif moet de gummi worden binnen gebracht in de vereniging

aanmeldingen:
op de grote halve fond dienen alle duiven verplicht te worden aangemeld.
-de eerste geklokte duif in elke categorie binnen de 10 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging
-de tweede geklokte duif in elke categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging
-vanaf de derde duif in elke categorie binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging

op de nationale fond en internationale grote fond dienen ook alle duiven te worden aangemeld via een communicatiemiddel aan het lokaal of via een door de KBDB erkend aanmeldingsplatform:
-eerste duif binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging
-tweede duif binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging

De kosten van 0,15 € per duif die de liefhebber diende te betalen bovenop de reiskosten, zou nu dalen naar 0,10 € per duif. De 0,25 € die werd aangerekend provinciaal zou nu worden aangerekend als werkingskosten voor/door de lokalen. Er moet wel nog per PE/SPE worden bekeken hoeveel dubbelingen er mogen gegeven worden, naast Nationaal-Zonaal-Provinciaal op de nationale fond en Internationaal-Nationaal-Provinciaal op de internationale fond.

Einde samenwerking met Zuid-Afrika

Net vandaag 23 oktober werd aan WPROL bevestigd dat de samenwerking met hen wordt stopgezet. Er zal worden samengewerkt met de firma's Bricon en Data Technology die een nieuw programma hebben uitgewerkt. Het programma treedt op 24 oktober al in werking. Het eigenaarschap van dit programma is in handen van de KBDB die de aanbestedingen en de ontwikkelingen mee heeft bekostigd. Zo zal men voor geen valkuilen meer komen te staan van meerkosten, zoals nu al eens het geval was. De data (gegevens van de KBDB-leden) zijn eigendom van de KBDB, en mogen niet door externen gebruikt worden. Deze data zitten ook op een Belgische server.
Het nieuwe programma omvat een admin-cloud (voor hoklijsten-liefhebbersbestand, ringenbestand...) en een reken-cloud (platform voor het berekenen van (inter)nationale, zonale en provinciale resultaten en betekent een automatisering voor het berekenen van de kampioenschappen). De codes op de hoklijsten en de ringkaartjes laten toe om deze nu sneller (en correcter) administratief te verwerken (o.a. bij mutaties). Het programma kan ook een meerwaarde betekenen voor firma's indien buitenlandse federaties er ook op aansluiten.

De vraag werd gesteld of er ook nog andere firma's werden aangesproken om deze software te ontwikkelen? Er waren nog 2 andere firma's in de running, waaronder een Portugese (uit de duivensport) en een Belgische firma uit het Leuvense (zonder activiteiten binnen de duivensport) die een pak duurder bleek. De Portugese firma was blijkbaar aangesproken door de vorige bestuursploeg om een programma te ontwikkelen (aan een vaste kostprijs per maand... over een periode van 10 maand). Bij opvraging van het resultaat van dit proces, was dit blijkbaar 'nul'. Vandaar de beslissing om het heft een stuk in eigen handen te nemen en samen met de firma's Bricon en Data Technology te werken aan een nieuw programma ter vervanging van WPROL, dat nu meteen viraal kan gaan en operationeel is.

Ook de analyses van de dopingcontroles zullen niet meer gebeuren in Zuid-Afrika. Daarvoor zal beroep worden gedaan op erkende Belgische labo's, zoals dit van Marloie.

Prijs van de ring blijft 1 euro

Na een lang debat over de bepaling van de prijs van de ring en de daaraan gekoppelde begroting voor 2020, werd beslist de prijs van de ring te behouden op 1 € voor de eerste 150 ringen. Vanaf ring 151 komt dit op een supplement van 2 € per ring, en vanaf ring 301 komt dit supplement op 4 €. Had men deze laatste maatregel (van 301 ringen) reeds in 2019 ingevoerd, dan had dit 43.000 € extra in kas gebracht.

Nationaal schatbewaarder Gertjan Van Raemdonck gaf uitleg bij de berekening van de kostprijs van 1 € per ring:
-in 2019 werden 1.078.370 ringen verkocht. Rekening  houdend met een trend van een jaarlijkse daling van 7% in de ringenverkoop, werd gebudgetteerd op een verkoop van 1.005.000 ringen in 2020. De productiekost bedraagt ongeveer 0,05 € per ring.
-de kostprijs van 1 € behouden: daarvoor wordt dus rekening gehouden met het aantal verkochte ringen, besparing op het personeel (minder personeelsleden), einde WPROL contract, invoering programma Bricon/Data T…

Mandataris Luc De Backer stelde de vraag – gezien er op vele vlakken een besparing is en de prijs van de ring toch gehandhaafd – wat daar dan tegenover staat. Waarop Gertjan Van Raemdonck repliceerde dat de reserves opgesoupeerd zijn, en de RvBB nu probeert om opnieuw een stukje reserve aan te leggen (er zijn ook nog processen lopende die al 26.000 € aan advocaatkosten opslorpten, onderhoud gebouwen…), al moet de KBDB daarvoor eerst nog de gelden binnen krijgen alvorens die reserves op te bouwen. Vandaar de handhaving van 1 € per ring (voor de eerste 150 ringen). Wat dan ook zonder probleem werd goedgekeurd.

Er werd ook een nieuw contract voor 2 jaar afgesloten met Plattelands-Tv, een stuk goedkoper dan het vorige contract. De respons op deze programma’s is groot met gemiddeld een 200.000 kijkers. De KBDB wil naar analogie met deze afleveringen ook iets doen in het Franstalig landsgedeelte voor onze Waalse sportgenoten.

Op boekhoudkundig vlak werd er ook een ‘audit’ aangevraagd… voor de mensen die durven twijfelen aan de bekwaamheid van de huidige bestuursploeg. In deze audit is men teruggegaan tot bij de vorige bestuursploeg. Daar zijn verontrustende cijfers opgedoken… vooral het gebruik van cijfers voor dingen die er niet waren. De spreekwoordelijke lijken uit de kast… Zaken die men kan gebruiken in het kader van de gerechtelijke procedures.
Doel van dit alles is om op een propere lei te beginnen, inzicht te krijgen in alle financiële structuren, en zich te omringen met mensen met kennis ter zake. Met als kernvraag: hoe financieel gezond blijven om verder te blijven bestaan?

Vanaf 2021 komt er een afschaffing van de ringenseries per provincie (vb met een 6 vooraan voor Antwerpen, 4 vooraan voor Oost-Vlaanderen, 3 vooraan voor West-Vlaanderen enz...), gezien dit jaarlijks grote overschotten geeft, wat een onnodige verspilling is. Er zal gewerkt worden met een opeenvolgende serie van ringen beginnend vanaf nummer BE21-1000000.

Twee nieuwe censoren

Het ontslag van Jean-Pol Marissal en Gertjan Van Raemdonck als censor werd aanvaard. Jan Bleukens blijft op post. Dus moest er gezocht naar 2 nieuwe censoren, waarvoor 3 kandidaten waren, met Guy Callebaut, Francine Lageot en de heer Mayeur. In een geheime stemming overgegaan tot de aanduiding van deze nieuwe mensen.

Guy Callebaut (15 stemmen) en Francine Lageot (10 stemmen) werden verkozen als nieuwe censor. De heer Mayeur haalde het net niet (9 stemmen).

FCI-secretariaat niet langer in gebouwen van de KBDB

Er is duidelijk een accident de parcours geweest tussen de KBDB en het bestuur van de FCI. We respecteren de vraag van nationaal voorzitter Pascal Bodengien om in deze geen bedragen en namen te noemen. Waarover gaat een deel van de discussie? Vooral over de financiële kant van de zaak.

In eerste plaats over het feit dat het secretariaat van de FCI is gevestigd op het adres (dus in de gebouwen) van de KBDB. Daarvoor stelde de KBDB 2 personeelsleden ter beschikking aan het rato van 12 uur per persoon per week, kosten ten laste van de KBDB.  Kort samengevat, de KBDB wil deze kost niet meer dragen, en besloot om te stoppen met verder te werken voor de FCI, en enkel lid te blijven van de FCI en daarvoor te betalen wat nodig is. Wat op jaarbasis een enorme slok op de borrel scheelt aan uitgaven op het budget. Aan dit dispuut ging een lange discussie heen en weer vooraf… niet meteen vatbaar voor publicatie zonder bedragen en namen te (mogen) noemen. De FCI nam ondertussen het besluit hun secretariaat te verhuizen naar een andere locatie dan de Gaasbeeksesteenweg te Halle (lees: KBDB-gebouwen), al wist men binnen de NAV niet meteen naar waar.

De vraag kwam of dit gevolgen heeft voor de KBDB? Daarop werd bevestigd dat de KBDB gewoon lid blijft van de FCI en daarvoor zijn bijdragen zal betalen zoals de andere leden/landen. En sportief? Ook daar heeft de KBDB evenveel rechten als de andere landen, luidde het antwoord. De pers heeft geen recht om deel te nemen aan de debatten op een NAV (enkel verslaggeving), al stelden enkele persmensen zich de vraag of dit mogelijks geen gevolgen kan hebben voor ons land op vlak van de internationale vluchten? Vooral als ‘inrichter’ of op het vlak van ‘deelname’. Jammer dat niemand binnen de NAV zich blijkbaar die vraag stelde (of durfde stellen?). Al hebben de Belgische liefhebbers an sich niks te maken met een intern dispuut op bestuurlijk vlak binnen de FCI.

De KBDB heeft echter wel een punt op het vlak van dopingbeleid. De KBDB voerde in 2019 niet minder dan 180 dopingcontroles uit, terwijl dit in sommige andere landen weinig (2 tot 3 controles op jaarbasis) of zelfs niet gebeurde omdat men daar zogezegd geen middelen voor heeft. Onlangs verscheen in de buitenlandse duivenpers het bericht van een internationale winnaar (buitenland) die positief zou zijn (tegenexpertise liep)… wat de vraag naar een degelijk dopingbeleid rechtvaardigt, zeker op internationale wedvluchten.

Bekijk hier alvast de punten die werden behandeld

Bekijk hier de beslissingen