Zoeken

Nieuwe KBDB-verkiezingen in PE West-Vlaanderen

Vandaag stond in de KBDB-gebouwen te Halle een buitengewone algemene vergadering op het programma. Daar werd de problematiek rond de KBDB-verkiezingen onder de loep genomen.


Nationaal voorzitter KBDB Stefaan Van Bockstaele zat de persconferentie voor

Nieuwe verkiezingen  voor de PE West-Vlaanderen.

Vandaag woensdag 20 december stond bij de KBDB een Buitengewone Algemenen Vergadering (BAV) op de agenda, rekening houdend met artikel 24 van de statuten en artikel 16 van het huishoudelijk reglement. Deze BAV werd samengeroepen ter behandeling van de klachten betreffende de verkiezingen sessie 2018-2024 in de PE West-Vlaanderen.

Het betrof de behandeling van de aangetekende brieven van de heren Dany Vandenberghe, Paul Haesaert en Yvan Mouton met:
-1. betwisting van de organisatie en van de uitslagen in de PE West-Vlaanderen
-2. Betwisting van de organisatie van de verkiezingen en van de uitslag van de verkiezingen in West-Vlaanderen, ledenmanipulatie en manifeste fraude van de verkiezingen
-3. Vergadering van de nieuwe mandatarissen – PE West-Vlaanderen dd. 22/11/2017

Behandeling van de aangetekende brief van de heer Davy Verleije inzake betwisting van de verkiezingen in de PE West-Vlaanderen, arrondissement Brugge en indiening klacht


de 4 West-Vlaamse kandidaten die aangetekend klacht hadden ingediend tegen de organisatie en uitslag van de verkiezingen

BAV van 20 december

Het werd duidelijk een geanimeerde BAV. Nationaal voorzitter Stefaan Van Bockstaele had de pers uitgenodigd op een persconferentie om 14u. De debatten waren rond 11u30 beëindigd, maar de BAV had tot omstreeks 16u nodig om een besluit te vormen. Wat wijst op de belangrijkheid, net als op de moeilijkheid van besluitvorming.

De BAV behandelde de klacht van de verkiezingen volgens art 16 van de statuten. De Nationale mandatarissen hebben onderzoek uitgevoerd en vragen gesteld aan de betrokken partijen, het standpunt van de Nationale Raad van Bestuur en Beheer gehoord. Volgens art 25 werd beslist dat de klagers, allen kandidaat, en dus met rechtstreeks belang hun klacht binnen de voorziene 15 dagen na de bekendmaking van uitslag van de verkiezingen hadden ingediend, zodat deze ontvankelijk is, en gegrond.

Een bepaald aantal personen heeft in de PE West-Vlaanderen aan de verkiezingen deelgenomen, terwijl ze volgens art 6 van de statuten geen lid waren. De verantwoordelijkheid voor de leden-hoklijsten berust bij de verenigingen waar ze lid zijn, en bij het voltallige Provinciaal Comité, bevoegd in deze materie volgens art 16 van de statuten.
Het besluit is, dat de verkiezingen niet volgens de regels verlopen zijn, gezien het aantal stemgerechtigde leden in West-Vl minder is dan 3000 leden. Dit houdt in dat de PE West-Vlaanderen slechts recht heeft op 4 provinciale mandatarissen (ipv 5 nu), en op 2 nationale mandatarissen (ipv 3 nu) volgens art 14 van het huishoudelijk reglement. Hierdoor moeten de verkiezingen van 25/10 ongeldig verklaard worden, en moeten er nieuwe verkiezingen gehouden worden.
De BAV beslist (volgens art16 §16 van het huishoudelijk reglement) dat er nieuwe verkiezingen in de PE West-Vl zullen gehouden worden, waarvoor enkel de leden volgens art 6 van de statuten zullen toegelaten worden. Er wordt een juridische commissie uit minstens 3 leden samengesteld, eventueel van buiten de KBDB en gekozen om hun professionele bekwaamheden. Deze commissie zal worden voorgezeten door de nationale juridische raadgever.

Deze commissie heeft tot taak adviezen uit te brengen, voorstellen te formuleren omtrent:
-het juiste aantal personen dat onrechtmatig heeft deelgenomen aan de verkiezingen van 25 oktober, en het juiste aantal dat volgens art 6 met zekerheid mag deelnemen aan de volgende verkiezingen
-of duivenliefhebbers, KBDB-mandatarissen of personeelsleden op enige wijze, direct of indirect, een eventuele verantwoordelijkheid hebben in de vastgestelde onregelmatigheden in de verkiezingen van 25 oktober in West-Vl. .

De nationale juridisch raadgever zal verslag maken van de resultaten van het onderzoek uitgevoerd door zijn commissie, dit tijdens de BAV van 03/01/2018 om 10u30.

De BAV van 03/01/2018 zal daarop soeverein beslissen, na onderzoek van betrokken verslag over:

-het aanleggen van standaardregels inzake de nieuwe verkiezingen in West-Vl (waarvan het juiste aantal toegelaten deelnemers) en de praktische procedure
-de noodzaak met oog op eventuele vervolging tegenover eventueel geïdentificeerde verantwoordelijken, wat de duivenliefhebbersreglementering betreft (duivenliefhebberswetboek en plichtenleer)
-Indien de BAV van 03/01/2018 beslist vervolging in te stellen op basis van de Plichtenleer, zal hiertoe een nieuwe BAV samengeroepen worden op 17/01/2018 (10u30)
-in functie van de getroffen beslissingen tijdens de BAV van 17/01/2018, die een gevolg kunnen hebben op de kandidatuurstelling voor de verkiezingen in West-Vl, wordt de volgende kalender afgesproken:

-1. Opsturen van de nieuwe stembrieven tegen uiterlijk 25/01/2018
-2. Terugsturen van deze stembrieven aan gerechtsdeurwaarder Crabbé tegen uiterlijk 12/02/2018

In functie van de beslissing van de BAV van 17/01/2018 zal een herberekening gebeuren van de arrondissementen in West-Vl in overeenstemming van art 14 van het huishoudelijk reglement.

De uitslag van de verkiezingen zal worden bekend gemaakt door gerechtsdeurwaarder Crabbé op de AV van 28 februari 2018 (1e nationale vergadering met de voormalige mandatarissen). Deze AV zal daarna de uitslag van de verkiezingen valideren in aanwezigheid met de speciaal hiertoe uitgenodigde kandidaten van West-Vl zodat de uitslag mondeling en onmiddellijk betekend kan worden in toepassing van art 16 van het huishoudelijk reglement.

De verkozen kandidaten van West-Vl zullen dan samen komen onder toezicht van één of meerdere waarnemers van de nationale raad van beheer en bestuur teneinde hun nationale mandatarissen op de AV, het Nationaal Sportcomité (NS), de promotie en als censor evenals hun provinciale bestuursraad (voorzitter, vice-voorzitter en secretaris) te verkiezen.

Zodra ze gekozen zijn, zullen de nationale mandatarissen meteen in functie treden en aan de AV van de nieuwe verkozenen van 28/02/2018 deelnemen, evenals aan het NS.
De beslissing wordt ter plaatse ondertekend door alle aanwezige mandatarissen.

Tot zover de beslissingen van deze BAV van 20 december 2017.

Nabespreking met de aanwezige pers

Nationaal voorzitter Stefaan Van Bockstaele bevestigt aan de pers dat deze persconferentie een persoonlijk initiatief van hem is, teneinde de ware toedracht van de feiten aan het licht te brengen. Er is al genoeg geroddeld, en in het verleden zijn er – ook in andere dossiers – al te veel leugens of onjuistheden de wereld ingestuurd. Vandaar dit persoonlijk initiatief om iedereen degelijk te informeren met de juiste feiten, aldus voorzitter Van Bockstaele.

De aanwezige pers dankte hem voor dit initiatief, maar betreurde enigszins dat deze openheid en duidelijkheid naar de leden toe (het glazen huis, u weet wel), in deze legislatuur niet eerder was geschied (ook in andere dossiers), en ziet dit als een gemiste kans.
Vanuit de Waalse pers kwam de dankbetuiging aan de nationale voorzitter, de voorzitter van het sportcomité, en de nationale mandatarissen voor het werk en de goede verstandhouding van de voorbije 6 jaar. Aansluitend kwam de vraag aan voorzitter SVB of hij niet de indruk had dat hijzelf en Dirk Schreel nu het slachtoffer werden van de doorgevoerde vernieuwingen, in een poging om de duivensport als ‘oude dame’ in een moderner kleedje te stoppen. Waarop voorzitter SVB geen antwoord wou formuleren. Hij bevestigde enkel dat het momenteel moeilijk werken is, maar dat hij net als voor alle werkgevers waarvoor hij in zijn beroepsloopbaan actief was, zijn engagement op de KBDB tot de laatste dag (28/02/2018) zal opnemen en uitvoeren.

Het probleem rond de verkiezingen in West-Vl situeert zich op het vlak van het aantal echte leden en/of valse leden. De KBDB heeft namelijk 2 soorten leden: deze bepaald door art 6 van de statuten, en deze bepaald door art 9 van de statuten (voor meer info: klik hier om de statuten te raadplegen).
De leden volgens art 9, zijn personen die meehelpen in een maatschappij, maar zelf geen duiven of duivenhok hebben… zij hebben enkel stemrecht in de schoot van hun vereniging, doch geen stemrecht op niveau PE/SPE. Om volgens de statuten lid te zijn moet je een hok hebben op Belgisch grondgebied met duiven, een hoklijst indienen, al hoeft men daarom niet te spelen met duiven.
De juridische commissie moet tegen 03/1/2018 nu een herberekening van het aantal leden doen. Dus gaan onderzoeken hoeveel werkelijke stemgerechtigden er zijn in West-Vl (zeker < 3000), en wie niet stemgerechtigd is van het huidige ledenbestand. Tegen 17/1 dient dan bekeken te worden hoeveel verkiesbare kandidaten er zijn, hoe de verkiezingen zullen georganiseerd worden (stemming per brief), en in welke (nieuwe?) arrondissementen.

De juridische commissie zal tegen 03/1/2018 ook onderzoeken welke personen eventueel direct of indirect invloed hebben gehad op de fraude met de hoklijsten in (bepaalde of enkele) lokalen. Aan de hand van hun vaststellingen worden eventueel straffen opgelegd aan fraudeurs in de lokalen met hoklijsten.  

De voorzitter van het NS, de heer Dirk Schreel volgde de persconferentie vanop de achtergrond, en vroeg aan het eind nog even het woord:
Men spreekt hier over transparantie en beslissingen. De klacht is aanvaard, gecontroleerd en correct bevonden. Waar hier niet over gesproken wordt, is bepaalde vragen die gesteld zijn aan de AV. Of iemand al dan niet coördinaten op zijn hoklijst heeft, heeft geen belang. Wie is lid volgens art 6 en art 9 van de statuten, en wie mag er stemmen volgens de statuten? Niemand binnen de AV heeft een antwoord gegeven. Volgens de statuten weten ze het niet. Een hoklijst met konijnenhok met duiven in, mag dus stemmen. Een boer met hoklijst en duiven op een open hooizolder, is die dan lid of niet? Want onder hok verstaat men een afgesloten ruimte. Wie dan werkelijk lid is, werd niet uitgeklaard.
Dirk Schreel had de indruk dat de beslissingen van vandaag werden genomen omdat het bepaalde leden van de AV volgens de statuten goed uitkomt, dan raken ze zelf niet betrokken. Want transparantie is transparantie. In alle provincies bestaan er dan valse leden. Provinciaal voorzitter Frank Verkinderen heeft de lijsten en aantallen. In West-Vl spreekt men van 300 valse leden, zo zijn er ook 200 in Oost-Vl… er zijn in België 20 liefhebbers ouder dan 100 jaar (leven die nog en hebben die dan nog wel duiven?), het huidig oudste lid van de KBDB is zelfs geboren in 1880. Is dit correctheid? Dan zijn de verkiezingen nergens correct verlopen.
West-Vlaanderen zijn precies de schuldigen, alsof daar dingen gecreëerd zijn, alhoewel die ook in andere provincies bestaan. Als dat zo is wil ik daar niet meer aan meedoen, en zal ik mijn conclusies trekken, aldus nog Dirk Schreel.

Waarop er als repliek van één der 4 aanklagers kwam, dat er in België slechts 1 lokaal is waarop 90 leden hun hoklijst indienden met domicilie op hetzelfde adres. Waarop deze persconferentie van de BAV van 20 december werd afgesloten.