De Roosevrienden

  • 28 volgers

BESLUIT VERVOER PROVINCIALE VLUCHTEN

Beste bestuursleden,

 

Gelet op bezwaar van het West Vlaams verbond via aangetekend schrijven van 14/04/2019

  en via schrijven advocatenbureau Phibalex van 24/04/19 en 7/05/19.

Gelet op de klachten brief van 21 lokalen .

Gelet op het bezwaar van de vervoerfirma Martens waarbij beide voerders gehoord werden

op het provinciaal comité van 22/05/2019.

Rekening houdend dat enige poging tot compromis of verzoening tussen WVV en lokalen niks

opgeleverd heeft.

Rekening houdend met het feit dat op de algemene vergadering van de WVV van 13 december 2018

het systeem van werken werd voorgelegd aan de lokalen en dat het bestuur moedwillig niet gereageerd

heeft en gewacht heeft om bezwaar aan te tekenen tot na het ontvangen van de vluchtkalenders.

Rekening houdend met de goedgekeurde kalenders van de lokalen en voerders (zie bijlage) .

Rekening houdend met de goedgekeurde kalender van het West Vlaams verbond.

Rekening houdend  dat volgens de richtlijnen bijgevoegd bij de vlucht aanvragen op paragraaf 13 

duidelijk vermeld staat dat gegronde uitzonderlijke gevallen in het belang van de sport door het

provinciaal comité kunnen worden herzien.

Rekening houdend dat geen enkel schriftelijk akkoord tussen de inrichter en de deelnemende

lokalen  zoals voorzien in art.2.6  van het provinciaal sportreglement werd overhandigd aan de PE.

Heeft een meerderheid van het provinciaal comité  beslist dat in toepassing van artikel 22

van het nationaal sportreglement de vluchtkalenders van de lokalen behouden blijven en dat

gemaakte afspraken met de lokalen dienen gerespecteerd te worden waardoor alle lokalen

hun eigen voerder blijven behouden.

De WVV kan de provinciale kleine halve fond vluchten verder blijven inrichten onder het systeem

van de Pontoise vluchten zoals die in het verleden ingericht werden.

De afgesproken werkingskosten blijven behouden.

 

Met vriendelijke groeten
 

Namens het provinciale bestuur

Haesaert Paul

Logie Wim 

Vandenberghe Dany

Verleije Davy