Wat is een late, zijn ze nuttig?

In principe is de late duif het jong dat na het speelseizoen geboren werd. Laat ons in verband hiermede schrijven, geboren na 15 juli moet aanzien worden als laat of naseizoen jonge duif.

In principe ruilt de late jonge in het jaar van zijn geboorte geen enkele pen, niettegenstaande een na-zomer jonge, geboren einde juli en die van een uitstekende gezondheid geniet, zijn rui kan voortzetten en zijn tiende pen kan vernieuwen op het einde van de winter.
Andere daarentegen, zullen hun rui stopzetten na meerdere pennen hernieuwd te hebben, zonder dat de staat van hun gezondheid daarom enige hindernis ondervonden heeft.

Wij hebben reeds vaak geschreven hoe interessant het is enkele late jongen te kweken uit de beste kweekduiven en de vliegduiven die goed gepresteerd hebben. Doch wij hebben onze jonge sportgenoten steeds aangeraden zich niet nutteloos te overladen met naseizoen-jongen, vooral niet... wanneer zij afstammen van ouders, zoals de eerste de beste, van dewelke men geen voldoening gehad heeft, noch in de kweek, noch tijdens de wedstrijden.

Laat ons dus slechts uit enkele keurkoppels kweken, eerst uit deze die ons reeds kwaliteitsjongen hebben gegeven of uit de beste vliegers, duivers en duivinnen, en die na het vliegseizoen opnieuw gekoppeld werden. Inderdaad, men moet weten dat het naseizoen-jong slechts bruikbaar is voor de reis, 18 maanden na zijn geboortejaar. Het tweede jaar, t.t.z. dit dat onmiddellijk volgt op zijn geboortejaar, zal nodig zijn voor zijn definitieve vorming en waarin zijn eerste complete rui zal voltrokken worden.

WAAROM ? zult gij zeggen, waarom jongen kweken die slechts na twee jaar kunnen voldoening geven, wanneer men deze gedurende twee jaar gevoederd heeft ?
Dit is, wat mij nu samen zullen onderzoeken :

1) Men kweekt naseizoen-jongen om de leemten aan te vullen die veroorzaakt werden door verlies op het dak of in de wedstrijden, of door uitschakeling van  volwassen duiven die geen voldoening hebben gegeven in de kweek of in de wedstrijden.

2) Een groot aantal liefhebbers, die er de middels toe hebben, en over voldoende plaatsruimte beschikken, kweken late jongen, omdat zij weten dat het onder deze is, dat men het meest voorouderlijke kwaliteiten terugvindt en eventueel hun crack's recruteren. Daarenboven zullen jongen, die voortkomen van ouders die bewijzen hebben geleverd, genoeg tijd  hebben om gedurende twee jaar hun vorming te completeren.

3) Jongen, geboren na juli, genieten vanaf hun geboorte vangunstige invloeden, dewelke hen toelaten hun organen volmaakt te ontwikkelen. Deze gelukkige invloeden zijn in de eerste plaats : de lucht, het licht, de warmte en de droogte. Deze weldoende invloeden worden niet alleenlijk overgedragen op  de jongen, doch vooral op hun ouders, ingevolge de langere dagen met  meer zuivere lucht, meer ultra-violette stralen en meer weldoende  zonnestralen van de na-zomer.

Zo hebben de ouders een rijker bloed en de jongen kunnen hiervan slechts in gunstige zin genieten. De ondervinding heeft trouwens aangetoond dat laat gekweekte  jongen schoner opgroeien dan deze geboren in de eerste maanden van het  jaar en toch... moet er uitzondering gemaakt worden, wanneer de voedsters ongezond of vermoeid zijn door vroege kweek. Het is onmogelijk schone jongen te kweken uit ouders, waar de kweek te sterk opgedreven is geweest.

Gij zult slechts zwakke en aan bloedarmoede lijdende duiven kweken. En dit... brengt ons ertoe te zeggen : dat de kweek van late  jongen moet voldoening geven, wanneer deze kweek uitgeoefend wordt met een maximum waarborg nopens de gezondheid van de ouders. Aannemend dat uw duiven, aan dewelke gij de kweek van een koppel late jongen toevertrouwt, al de voorwaarden van waarborg verenigen, zullen hun jongen sterk zijn ; zij zullen tevens mooi en welgekomen gasten zijn op het hok.

Laat ons nu aanmerken wat het zo goed begonnen ontwikkelingsproces zou kunnen tegenwerken of vertragen. De hoofdoorzaak hiervan zal ongetwijfeld de voeding zijn. Inderdaad, wanneer de wedstrijden achter de rug liggen, zijn er te veel liefhebbers die van de aangeboden gelegenheid gebruik maken zich niet meer aan de duiven te interesseren, ook niet over de hoedanigheid van het voeder dat niet langer zo rijk moet zijn als gedurende het speelseizoen.

Anderen, en deze zijn nog talrijker dan men denkt, laten de zorgen over aan de kweekduiven, aan speciaal tot dit doel behouden voedsters, door deze naar het veld te laten trekken. Zo zijn de voedsters zelf onvoldoende gevoederd, want zij vonden op het veld slechts datgene wat zij voor hun eigen levensonderhoud nodig hebben. Dan kunnen zij slechts zwakke jongen voortbrengen, zij zelf zijn verzwakt juist op het moment dat zij het meest behoefte hebben aan energiegrondstoffen voor de snelle groei van hun kroost.
Deze kweekduiven verliezen vrij spoedig een deel van hun vurigheid, wanneer zij een zo grote behoefte hebben voor het voltrekken van een goede rui.

Wanneer de noodwendigheid de liefhebbers verplicht een rondje late jongen te kweken en wanneer hij kloeke jongen wil hebben, jongen die opgroeien, dan moet hij ervoor zorgen dat de ouders diensvolgens gevoederd zijn. Het hok moet droog zijn, goed gevrijwaard tegen luchttochten en plotselinge afkoelingen ; veel licht, zon, zuivere lucht, een sterk en gezond voeder hetwelk veel groeielementen bevat, dus vitamineralen die moeten gepaard gaan met een goede hygiëne en oefeningen. Indien gij u deze principes goed in het hoofd prent, dan zult gij prachtige jongen kweken, jongen met een rijke pluimage, jongen die u zullen toelaten, bijaldien gij geduld hebt en waakzaam zijt, er eventuele crack's onder te vinden als tweejarige duif. Overgaande tot deze kweek, moogt gij niet uit het oog verliezen, dat uw kweekduiven binnen korte tijd moeten ruien.

Gij zult ook niet wachten om de jongen te spenen, zodra zij hiertoe in staat zijn. Op dit tijdstip zullen de kweekduiven opnieuw met eieren liggen, deze zullen door kalkeieren vervangen worden, teneinde hun ijver te kalmeren. Zodra zij het nest verlaten, worden de vakjes gesloten of weggenomen en het koppel zal in plaats daarvan een ruststok vinden, juist groot genoeg om hen toe te laten dat iedere duif plaats genoeg heeft om te rusten. Goed uitgerust, niet te vermoeid door de jongste kweek, goed gevoederd, zullen uw kweekduiven een perfecte rui doormaken en voltrekken.