Limburgse Verzending bestaat een halve eeuw en kiest nieuwe voorzitter

Tijdens de algemene vergadering van de vzw Limburgse Verzendingsdienst werd een vernieuwd bestuur verkozen. De vzw heeft intussen al 827.494 euro afgeschreven van de totale waarde van 921.652 euro. De Verzending bestaat dit jaar exact 50 jaar.

Afgevaardigden van 49 Limburgse verenigingen woonden de algemene vergadering bij in het lokaal van Kon. Duivenbond Zonhoven. Ondanks de zware agenda verliep de bijeenkomst vlot en constructief. De vzw boekte in 2022 een verlies van 28.691,30 euro, vooral te wijten aan de stijgende kosten van KBDB, belastingen, transport en onderhoud van het patrimonium. Zo kostte de noodzakelijke bekleding van de zijkant van de loods – bardage in vaktaal – 14.093,53 euro, een bedrag dat uiteraard doorweegt in de winst- en verliesrekening. Het tekort van 28.691 euro komt overigens praktisch overeen met de jaarlijkse afschrijving van 30.662 euro. Hubert Meyers, de man van de cijfers, legde uit dat de totale waarde van middelen 921.652 euro bedraagt, en dat er van dat fors bedrag in de loop der jaren al 827.494 euro werd afgeschreven. In 2022 werd nog 30.662 euro afgeschreven, waardoor er nog 63.495 af te schrijven valt. Binnen twee jaar moet die klus volledig geklaard zijn. Het rekenwerk werd nauwkeurig gecontroleerd door Jacky Creemers en Jaak Koninx van de beheerraad. “De boekhouding klopt tot op de eurocent,” zo klonk hun conclusie waarop Hubert Meyers met terecht applaus werd bedacht.

Vernieuwd bestuur

7Voorzitter Roger bos bevestigde zijn ontslag als voorzitter, dit wegens gezondheidsredenen. Hij herinnerde eraan dat de vzw in 1973 werd opgericht door de verenigingen en op dit moment 3.600 korven, een loods in Genk-Zuid en een vloot aan camions bezit. “Dat vraagt veel inzet van vrijwilligers, die ik hier nu toch nog eens extra wil bedanken,” aldus Bos, die bloemen en een geschenk in ontvangst mocht nemen. Namens de Verzending prees Levi Meyers de vele verdiensten van Roger Bos, “een bezielende voorzitter waar we altijd konden op rekenen.”
 

Afscheidnemend voorzitter Roger Bos zal de bloemen zeker aan zijn vrouw en rechterhand Annie geven.

Tijd dan voor de verkiezingen van de nieuwe voorzitter en ondervoorzitter, resp. Jacky Creemers uit Maaseik en Truienaar Jean-Marie Martens.

Rechts de nieuwe voorzitter Creemers en links ondervoorzitter Martens.

Jacky Creemers wordt de grote duiven-doet-al in de Limburgse duivensport, hij is voorzitter van Olijftak Maaseik, bestuurslid van de Limburgse Fondclub en nu dus ook voorzitter van de Verzending. Hij kent het klappen van de duivenzweep als geen ander. “In de duivensport is het haast niet doenbaar om tot een compromis te komen dat voor iedereen aanvaardbaar is. Wij als Verzending rekenen op de goede wil van alle liefhebbers en zijn zeker bereid tot dialoog en een luisterend oor.”
Nieuwe beheerraadsleden zijn: Guy Heyvaert (Bree), Ludo Thijs (Maasmechelen), Jos Hansen (Munsterbilzen) en Jelle Creemers (Maaseik).

Statuten

Tijdens de algemene vergadering kwamen ook de nieuwe statuten van de vzw aan bod. Het is een 11 pagina’s tellend document, waarover het laatste (juridisch) woord nog niet is gezegd.  Vennootschappen en verenigingen moeten uiterlijk 1 januari 2024 hun statuten volledig hebben aangepast én gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De statuten beschrijven de rechten en plichten van de leden en van de beheerraad. Ze bepalen en waarborgen de toekomst van de vzw. Voor de stemming moest minstens 2/3de van de leden (de verenigingen) aanwezig zijn, in dit geval minimum 42 van de 63 Limburgse verenigingen. Vermits er 49 aanwezig waren, konden die statuten met licht juridisch voorbehoud goedgekeurd worden. De vzw heeft een belangeloos doel: het promoten en bevorderen van de duivensport in de provincie Limburg. Het organiseren en uitvoeren van het duiventransport van en naar de diverse losplaatsen in en buiten België, vormt de hoofdactiviteit.
Tijdens de algemene vergadering werden alle nodige documenten en materiaal aan de verenigingen uitgedeeld. Het nieuwe vluchtseizoen mag nu beginnen.