Belangrijke mededelingen KBDB aan liefhebbers en lokalen

De KBDB wenst nog eens speciale aandacht te vestigen op bepaalde punten die van toepassing zijn op de wedvluchten, waar liefhebbers en lokalen best op letten om mee in orde te zijn.

Mededeling van de KBDB t.a.v. alle verenigingen en alle liefhebbers

A/ Aanmeldingen van verdwaalde duiven

Indien je met je smartphone een binnengekomen Belgische duif, dewelke niet je eigendom is, opzoekt via de KBDB-website krijg je onmiddellijk het telefoonnummer van de eigenaar. Door het telefoonnummer aan te klikken wordt onmiddellijk verbinding gemaakt met de eigenaar van het bij u binnengekomen duifje.

B/ Noodkoppelingen

Wij herinneren u eraan dat noodkoppelingen tijdens de inkorving zijn enkel toegelaten wanneer de duif reeds voorzien is van een elektronische ring en deze om één of andere reden defect is. In geen enkel geval mag een ingekorfde duif drager zijn van twee of meerdere elektronische ringen.

Elektronische ringen die om welke reden dan ook dienen vervangen te worden, dienen in de vereniging bewaard te worden tot einde van het seizoen.

Ingeval van noodkoppeling is de liefhebber verplicht deze duif te regulariseren vóór haar eerstvolgende inkorving.

C/ COVID 19

Zoals iedereen weet is het risico voor besmetting Covid-19 nog lang niet voorbij en we zullen met dergelijk risico in de toekomst rekening moeten blijven houden. We raden dan ook al onze liefhebbers aan een masker te dragen bij het inkorven in de vereniging en bij het binnenbrengen van de toestellen.

Het ontsmetten van de handen, het houden van afstand (minimum 1,5 meter), ….. is zeer belangrijk.

Ontsmettingsgel is nog steeds te koop bij de KBDB.
Rekening houdend met de verplichting om in te korven achter plexiglas, wordt het dragen van een mondmasker voor de helpers in de vereniging aangeraden doch is niet meer verplichtend. Het personeel dewelke de dranken ronddragen in de cafetaria’s dienen echter wel verplichtend een mondmasker te dragen en dit naar analogie met de horeca.

D/ NATIONALE en INTERNATIONALE WEDVLUCHTEN 2020

Wij vestigen de aandacht van de inkorvingsburelen evenals van de liefhebber op:

  1. Coördinaten van het duivenhok & benaming van het hok

De coördinaten van het duivenhok dienen in het programma van de verenigingen identiek te zijn aan deze vermeld op de lidkaart van de liefhebber. Wij verzoeken de verenigingen dienaangaande hun programma aan te passen. Bij een te groot verschil in de coördinaten dient het provinciaal secretariaat van de KBDB te worden gecontacteerd.

De juiste benaming van het hok dient in hun programma identiek te zijn aan deze vermeld op de hoklijst 2020 en op de verbeterde lidkaart 2020.

  1. Ringenlijsten

De verenigingen worden verzocht hun lijsten met de verkochte ringen DRINGEND over te maken aan de KBDB. De lijst met de niet verkochte ringen van vóór 2020 dienen eveneens medegedeeld te worden aan de KBDB.

  1. Koppelingen tussen de identiteitsring en de chipring

Duiven met een verkeerde koppeling zullen uit de uitslag worden genomen. Zowel de vereniging als de liefhebber dient deze koppeling te verifiëren en is hiervoor verantwoordelijk.

  1. Overschrijvingen

De liefhebber kan via het KBDB-programma zijn ringen bekijken dewelke op zijn naam staan ingeschreven. Bij niet overgeschreven ringen op zijn naam zal art. 112 van het NSR worden toegepast.

  1. Aanmeldingen art. 101 NSR

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur wil de liefhebbers er aan herinneren dat alle duiven volgens art. 101 van het NSR dienen aangemeld te worden naar KBDB-online.

Het aanmelden kan via www.anons.be, de liefhebber kan dit op 3 manieren ingeven:

1. Automatisch via de klok van de liefhebber. De nodige informatie kan u bij de fabrikanten terugvinden.
2. Door in te loggen op anons.be en manueel het aankomstuur in te geven.
3. Bellen naar het lokaal en zij geven manueel in op anons.be.

Belangrijke opmerkingen:

- Liefhebber moet zelf zien of zijn duif aanwezig is online, dit door op KBDB-online.be of op anons.be te kijken. Bij het automatisch aanmelden worden de posities naast de duiven ingevuld. Zéér belangrijk is dat u, als liefhebber, dit mee opvolgt! 
- Indien er een foute aanmelding is kan/moet uw vereniging dit aanpassen, dus indien u een foute duif hebt ingevuld moet u uw vereniging verwittigen zodat zij kunnen aanpassen of wissen.
- Liefhebber heeft geen toegang tot het internet, u kan telefonisch terecht bij uw vereniging.

Indien u automatisch aanmeldt, is het zeer belangrijk om de slaapstand van uw PC of laptop ruim genoeg te zetten of zelfs uit te schakelen.

Dit kan u terug vinden bij de instellingen onder “energiebeheer”, “Slaapstand” en ”standby" mag dus op “Nooit” worden gezet.

Controle van de aanmeldingen:

De aanmeldingen worden automatisch gecontroleerd door KBDB-online op het moment dat de verenigingen de bestatigingen opladen en krijgen een mail terug met de opmerkingen. Rode bollen op aanmeldtijd, niet aangemelde duiven mogen niet in de uitslag. De verenigingen dienen voor de “oranje bollen” een standpunt in te nemen.

De lokalen dienen de aanmeldingen te controleren en hun bestanden eventueel de duif te klasseren op het aanmeldingsuur of te deklasseren indien niet werd aangemeld alvorens de bestatigingsfiles worden opgeladen. Deze wijzigingen dienen eveneens te worden aangebracht voor wat betreft de lokale uitslag.

  1. Lokale uitslag op de (inter)nationale wedvluchten

Voor alle dubbelingen, inclusief de lokale uitslag, zijn bovenvermelde reglementen van toepassing en dienen de duiven bij een inbreuk uit de uitslag te worden genomen.

  1. Heropladen bestatigingsfiles

Tot 48 uur na het opladen van de bestatigingsfiles kunnen deze door de verenigingen worden heropgeladen.