باشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان بم

  • 1 follower

قهرمانان مسابقه جاده انار و یزد به بم

این مسابقه در شرایط سخت جوی برگذار شد 

برای اخرین شرکت کننده 392کیلومترهوایی بود

 

مقام اول:سیدمحمود مومن ابادی

مقام دوم:  رضا مشکی

مقام سوم: سامان برخورداری