باشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان بم

  • 1 follower

مجهز شدن باشگاه بم به دستگاه ساعت بنزینگ

Congratulations to the public for joining the Benzing Watch Union of Bam Racing Pigeons Club

 

به لطف خداوند بزرگ و دوستان عزیز باشگاه بم هم به اتحادیه دستگاه ساعت بنزینگ پیوست

برای زییاتر و قانونمندتر شدند مسابقات بر اساس امکانات بروز دنیا