دومین پیش مسابقه (10/12/1396)

  • 57
  • 1100
  • 10/12/1396

دومین پیش مسابقه (10/12/1396)

تعدادشرکت کنندگان،۵۷نفر
مسافت:۲۶۵کیلومترهوایی(کوهستان)
تاریخ مهروسریال:۱۳۹۶/۱۲/۹
تاریخ رهاسازی:۱۳۹۶/۱۲/۱۰
ساعت رهاسازی-۷:۴۰
تعداد پرنده های شرکت کننده ۱۱۰۰پرنده
تعدادپرنده های برگشتی در روز اول ۱۰۰۴پرنده
نفرات اول تا سوم ب شرح زیرمیباشد.
مقام اول:آقای رحیم خنیفر
مقام دوم:آقای امین شمس آبادی
مقام سوم:احمدمنصوری