چهارمین مرحله ازپنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران نامه برشوش دانیال برگزارشد. (28/12/1396)

  • 55
  • 28/12/1396

چهارمین مرحله ازپنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران نامه برشوش دانیال برگزارشد. (28/12/1396)

بنام خدا
چهارمین مرحله ازپنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران نامه برشوش دانیال برگزارشد.
مسافت ۴۸۰کیلومترهوایی
مسیرکوهستانی،منطقه کردستان
بانه بــــــــ۴۸۰ــــه شوش
ساعت رها سازی ۷:۱۵
مقام اول آقای احمدمنصوری
ساعت ورود پرنده:۱۴:۰۱:۳۰
مقام دوم آقای ایمان سگوند
ساعت ورود پرنده:۱۴:۰۲:۴۵
مقام سوم حاج مجیدسگوند
ساعت ورود پرنده:۱۴:۰۵:۰۰
دیگردوستان ب ترتیب شماره صاحب مقام میباشند:
۴-علی پاپی
۵-علی سگوند
۶-کریم علیمی
۷-اسدسگوند
۸-سجادبهروی
۹-فلاح حاتمی
۱۰-اصغرسرخه
۱۱-جوادقیاسوند
۱۲-رحیم خنیفر
۱۳-میلادچتین
۱۴-سعیدمسحنه
۱۵-یاسین کثیرعبیدی(سرخه)
۱۶-ناصرزرافشان
۱۷-میثم نظرپور
۱۸-حسن مینایی
۱۹-محمدچنانی
۲۰-حمزه محمدپور
۲۱-مرتضی ضمدی
۲۲-حسن خسرجی
۲۳-احمدشوهانی
۲۴-وحیدصالحی
۲۵-مهدی دیناروند
۲۶-سعیدمنصوری
۲۷-محمداحمدی تبار
۲۸-میلادچعب
۲۹-علی پورچنانی
۳۰-حسن اسماعیلی
۳۱-سیداحمدموسوی
۳۲--سیدعلی نجات
۳۳-اسماعیل پولادی
۳۴-حسین سیلانی
۳۵-محمددیناروند
۳۶-حسن چعب
۳۷--محمدرضا دامچین
۳۸--علی زبیدی
۳۹-عباس امیری
۴۰-نجات بازگیر
۴۱--جوادسرخه
۴۲-حامدالباجی
۴۳-حجت یاسینی
۴۴-مسعودکعب عمیر
۴۵-امیربریسم
۴۶-امین منصوری
۴۷-امین شمس آبادی
۴۸-حسین سعدی
۴۹-مجیدچنانی
۵۰-هادی نیکنظر
۵۱-حمزه طولابی
۵۲-کریم حویزاوی