اولین پیش مسابقه (01/12/1396)

  • 57
  • 1350
  • 01/12/1396

اولین پیش مسابقه (01/12/1396)

اولین پیش مسابقه از ششمین دوره مسابقات  
*کلوپ شوش دانیال (ع)*  
مبدا : درب کنبد 
مقصد : شوش دانیال 
مسافت هوایی :198
تعداد شرکت کنندگان : 57 نفر
تاریخ مسابقه : 1/12/96
ساعت شروع مسابقه : 7:40

نتیجه مسابقه به شرح ذیل میباشد

نفر اول : اصغر سرخه
نفر دوم : احمد منصوری
نفر سوم : احمد شوهانی 
نفرچهارم : حاج مجید سگوند
نفر پنجم : علی سگوند
 نفر ششم : ایمان سگوند
نفر هفتم : علی پاپی
نفر هشتم : سجاد بهروی
نفر نهم : سید احمد موسوی
نفر دهم : کریم علیمی
 نفر یازدهم : یاسین سرخه
نفر دوازدهم : عباس امیری 
 نفر سیزدهم : وحید صالحی
نفر چهاردهم : میلاد چتین
نفر پانزدهم : محمد چنانی
نفرشانزدهم : مجید چنانی وحدت

مدیریت : علی رستاک
داورمسابقه: (مهدی شیرالی . محمد عیدی صفاح .رضا دالوند .  حبیب صیادی) 

با آرزوی موفقیعت برای تمام کلوپهای ایران