۲۰۱۷ (16/02/2018)

  • 16/02/2018

۲۰۱۷ (16/02/2018)

بنام یزدان پاک 
کلوپ کبوتران مسافتی مسجدسلیمان نیز درسال ۲۰۱۷ سه مسابقه برگزار کرد در مسافت کوتاه ۴۳۰ کیلومتر مسافت متوسط۵۶۰ کیلومتر و مسافت بلند ۷۰۰ کیلومتر که خوشبختانه توانست یه رکورد خوب و بی سابقه برای شهر مسحدسلیمان رقم بزند