شوش دانیال

  • 3 followers
Show all filters
Label Type Date de publication
Bazargan 874km Résultat 19-06-2021
مسابقه درب گنبد580 کیلومتر هوایی New du club 01-03-2021
مسابقه درب گنبد360 کیلومتر هوایی New du club 01-03-2021
مسابقه درب گنبد260 کیلومتر هوایی New du club 01-03-2021
مسابقه درب گنبد200 کیلومتر هوایی New du club 01-03-2021
200km Résultat 31-03-2020
مسابقه مشترک شوش و دزفول از مرز بازرگان مسافت 874 کیلومتر هوایی New du club 29-04-2019
جشن قهرمانی کلوپ شوش دانیال (ع) 96-97 New du club 27-07-2018
پنجمین مرحله از پنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال برگزارگردید. Résultat 28-05-2018
پنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال به مسافت ۵۹۰کیلومترهوایی برگزارشد. تاریخ رهاسازی:۱۳۹۷/۰۱/۱۲ Résultat 20-05-2018
آخرین مسابقات کلوپ شوش دانیال سال 96-97 New du club 23-04-2018
پنجمین مرحله از پنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال برگزارگردید. New du club 05-04-2018
پنجمین مرحله از پنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال به مسافت ۵۹۰کیلومترهوایی برگزارشد Résultat 05-04-2018
پنجمین مرحله از پنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال به مسافت ۵۹۰کیلومترهوایی برگزارشد New du club 05-04-2018
دومین پیش مسابقه Résultat 21-03-2018
چهارمین مرحله ازپنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران نامه برشوش دانیال برگزارشد. Résultat 21-03-2018
سومین مرحله از پنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال Résultat 21-03-2018
اولین پیش مسابقه Résultat 21-03-2018
چهارمین مرحله ازپنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران نامه برشوش دانیال برگزارشد. New du club 21-03-2018
اولین پیش مسابقه کبوتران مسافتی شوش دانیال (ع) تعداد پرندها 1350عدد مسافت 198کیلومتر هوایی New du club 21-03-2018