باشگاه ستارگان مسجدسلیمان

  • 4 followers

مسابقات سال ۲۰۲۱

باشگاه ستارگان مسجدسلیمان برگذارمیکند
هفتمین دوره مسابقات درشرایط سخت کوهستانی بادستگاه ساعت بنزینگ 

جوایزاین دوره به شرح ذیل میباشد
مسابقات مسافت بلندمرز ارمنستان۹۷۰کیلومترهوایی

نفراول بیست میلیون تومان وجه نقدهمراه بایک پرنده شناسنامه داروارداتی
نفردوم چهارده میلیون تومان وجه نقد
نفرسوم شش میلیون وجه نقد

مسابقه مسافت متوسط عجب شیر۷۰۰کیلومترهوایی

نفراول سه میلیون تومان وجه نقد
نفردوم دومیلیون تومان وجه نقد
نفرسوم یک میلیون تومان وجه نقد

مسابقه کوتاه سقز۵۰۰کیلومترهوایی

نفراول دومیلیون تومان وجه نقد
نفردوم یک میلیون تومان وجه نقد
نفرسوم پانصدهزار تومان وجه نقد

ضمناکلیه شناسنامه های هرسه  مسابقه نیزتوسط مدیران باشگاه هدیه داده میشود
باآرزوی موفقیت برای تمام مربیان

مدیریت باشگاه ستارگان مسجدسلیمان 
مهران خورشیدی_ محمدبهرامی

 

اسامی‌شرکت‌کنند‌گانی‌که‌ورودی مسابقه خود‌را‌واریز‌نمودند. 

۱.محمد‌حافظی ‌
۲محمد‌بهرامی 
۳.مهران‌زاده‌خورشیدی
۴.شهرام‌راکی
۵. عبداله مرادی
۶.عیسی‌ناصری
۷.علیرضا ششبلوکی
۸.پیمان‌رحیمی
۹.عبدالله‌باقری
۱۰.حسین‌محمدی‌سرهنگ
۱۱.مصطفی‌گماری
۱۲.امید‌منصوری
۱۳- ابوذر مدملیل
۱۴- هادی مولایی
۱۵- سلمان حافظی
۱۶- امین جلیلی
۱۷- اسماعیل جلیلی
۱۸- حبیب محمدی
۱۹- بهنام راکی
۲۰ - میلاد برغول
۲۱- شهرام قاسمی
۲۲- علیرضا تقی پور
۲۳- فرهاد بهرامی
۲۴- پیمان قاضی عزیز زاده
۲۵- سید محمد موسوی
۲۶- محمدرضا جعفری
۲۷- محمود بخشی زاده
۲۸- سیروس خدادادی
۲۹- بهروز صالحوند
۳۰- میعاد مرادی
۳۱- بهنام کریمی
۳۲- کورش قنبری
۳۳- مهدی اکبری
۳۴- سلمان کیانپور
۳۵- محمدرضا زمان پور
۳۶- داوود اسدیار
۳۷- مهدی مولایی
۳۸- احمد سید پور
۳۹- میثم مددی
۴۰ - سهراب ظاهری