Alashtar distant pigeon club

  • 3 followers

توزیع پلاک ملی 2018

در مورخه 20/10/96 پلاکهای ملی در بین اعضاء کلوپ پخش شد.این نوع پلاکها توسط شرکت بنزینگ کشور اتریش ساخته شده و توسط بهشت کبوتران ایران سفارش د اده شده است.