Search

Weduwschap in al zijn aspecten - deel VI

Formevermindering bij weduwnaars. Waaraan zijn deze hoogten en laagten toe te schrijven? Is het niet mogelijk deze ontspanning te voorkomen?

De vraag is niet zonder geestigheid en we stelden ze liefst zelf aan een of andere duif. Verschillende seizoenen hebben wij een top-debuut gekend, met een hoogtepunt tijdens de derde week, gevolgd door een zekere vermindering van conditie, die soms verschillende weken aanhoudt, om dan plots, zonder enige verandering in onze behandeling aan te brengen, tijdens de laatste maand van het speelseizoen plaats te maken voor de grootste vorm van het jaar. Het komt er op aan tijdens deze periode van min goed presteren geduld te oefenen en vooral niet de minste wijziging in de verzorging te brengen. Het is meestal tijdens deze periode van ontspanning dat talrijke liefhebbers grote dwaasheden begaan. Het gaat niet op dit minder goed presteren te willen verklaren door het feit, dat een te langdurige scheiding van hun duivinnen de duivers er de brui doet aan geven. Wij zijn eerder de mening toegedaan, dat het zenuwstelsel slechts een beperkt weerstandsvermogen heeft, dat na de eerste schok een korte ontspanning nodig heeft om zich naderhand volledig te herzetten.

Is het niet mogelijk deze ontspanning te voorkomen?

Wie hierin slaagt zal, mits hij over goede duiven beschikt, de sterkste speler worden. Waar het onze plicht is voortdurend te experimenteren hebben wij reeds verschillende proefnemingen, echter zonder overtuigend resultaat, gedaan. Wij zijn de mening toegedaan, dat het best is zeer voorzichtig het seizoen aan te vangen, teneinde de zenuwschok, waarover wij het zojuist hadden, te voorkomen en naderhand, naarmate het seizoen vordert, geleidelijk alle ballast te laten uitvallen. Het is met mogelijk lang te slagen alswanneer men de gaspedaal voortdurend aandrijft. Al wie zijn weduwnaars vanaf seizoenaanvang opdrijft, stel ze in de onmogelijkheid tot einde juli stand te houden. Ook hier, zoals op vele andere gebieden, is geduld het wapen van de sterke, dat altijd zijn beloning bevat.

Bestaat er geen ander middel om deze achteruitgang in vorm na enkele weken weduwschap te voorkomen?

Er bestaat er een, dat wij niet persoonlijk beproefd hebben, maar waarvan wj weten dat het buitengewone resultaten oplevert.
Het bestaat erin het weduwschap gedurende drie, vier of vijf weken te spelen en daarna de duiven te herkoppclen. De duivinnen, zeer vurig, leggen snel. Men laat ze tien tot twaalf dagen broeden en daarop begint men een tweede periode weduwschap. Tijdens deze tijdspanne genieten de duivers volledig rust, want het is omzeggens zonder enige baat ze op nestspel of op broed in te korven; aldus kunnen ze de reserves die ze mogelijks reeds moesten aanspreken, gedeeltelijk herstellen en meestal herbeginnen ze met nieuw vuur. Wil de temperatuur mede, dan kunnen ze tot einde van het seizoen de vorm behouden.

Men is dus tijdens deze periode van herkoppeling verplicht het spelen volledig stil te leggen?

Natuurlijk, indien men slechts over één ploeg weduwnaars beschikt. Meestal echter beschikken weduwschapspelers, die aldus handelen, over twee ploegen weduwnaars, die ze in twee verschillende hokken onderbrengen. Het ene hok wordt op rust gesteld, terwijl men met het andere werkt. Wij kennen grote  kampioenen die met het grootste succes op deze manier in halve-fond- en fondvluchten gewerkt hebben, terwijl een gebuur en vriend, die alleen snelheidsvluchten beoefent, eveneens ingenomen is met deze methode. Het is vermoedelijk de methode waar toekomst in zit! Maar in verband hiermede willen we toch nog volgend kenschetsend feit aanhalen. Norbert Norman, die tot half juni 1959 buitengewoon goed gespeeld had, doch de vorm in dalende lijn zag gaan voor wat de twee laatste wedstrijden betrof, ging tot de herkoppclingen over. De duiven kwamen middenin het seizoen aan hun tweede broed en tegen begin juli zaten de duivers terug op weduwschap. De vorm die ze er toen op nahielden was werkelijk verbluffend. Een reeks buitengewone uitslagen stapelden zich op en bleven aanhouden tot half augustus, datum waarop de laatste fondvlucht voor zijn kolnie plaats had.
En 1959 was een seizoen om nooit te vergeten. ledere week warm en wedstrijden van 900 tot 1.100 m/m.

Zijn er bij het aanwenden van deze methode geen voorzorgen te nemen?

Men moet eerst en vooral slijtage ingevolge het hevig nestjagen voorkomen. Dat kan gemakkelijk door de ogenblikken van gelijktijdige vrijheid der echtelingen te beperken. Men sluit de duivin de ganse dag op, langs de kant van het weduwnaarsvak waar zich de schotel bevindt. Men laat ze na het avondmaal slechts tien minuten samen, zelfs indien men zich voorneemt de eieren van de beste residuiven bij andere duiven over te zetten; één enkele dagelijkse paring volstaat ruimschoots voor de bevruchting van de eieren. Het is eveneens van belang en van groot belang zelfs, niet te lang te wachten vooraleer de duiven te laten herbroeden. En het is zeker te laat alswanneer ze reeds hun derde pen hebben geruid. Is het immer reeds zo ver, zelfs indien de derde pen pas  onmiddellijk vóór het herkoppelen uitgevallen is, dan volgt de vierde helemaal in het begin van de broedtijd en de rui zal veel te hevig voortgezet worden dan dat nog een voldoende herstel mag verwacht worden. Wil men deze methode toepassen, dan mogen de weduwnaars hoogstens hun tweede vleugelpen hebben geruid. Na een rust van drie weken worden de duivers, die opnieuw gebroed hebben, aan een hertraining onderworpen, die moet aangepast zijn aan de vlucht waarvoor men ze bij wijze van nieuwe kontaktname inkorft en waarbij ze zich onmiddellijk volgens doeltreffende wijze moeten onderscheiden. Na de op deze wijze ingebrachte hernieuwing op het hok, moet deze eerste zondag tussen de beste speeldagen van het gehele seizoen gerekend worden.

Waaraan herkent men een duif in vorm?

Alhoewel wij in deze studie reeds talrijke inlichtingen over de vorm hebben gegeven toch is het niet mogelijk alles wat over dit belangrijk onderwerp nog te zeggen valt in een enkel antwoord samen te vatten. Willen wij de nodige details geven, dan is het andermaal nodig te ontleden. Het antwoord brengen wij in drie punten:

1) de duif op het hok;
2) de duif in de hand;
3) de aanwijzigingen uit de oefenvlucht

Wat bemerkt men op het hok?

Een bezoek in de vroege morgen, vooraleer de duiven in beweging zijn, laat ons toe de staat van de tijdens de nacht opgestapelde uitwerpsels na te gaan. Een duif in vorm stapelt een twaalftal kleine, witte en redelijk harde bolletjes op. Vindt men deze bolletjes omtrent op dezelfde plaats, dan is dit een bewijs dat onze favoriet een zeer kalme nacht had, hetgeen een teken van goede gezondheid uitmaakt en zekerheid biedt dat de rust voledig was. Op de uitwerpsels vinden wij twee tot drie lichte donspluimpjes. Duiven in minder vorm, maar toch in goede conditie, geven even harde keutels, maar dikker en in groter hoeveelheid. Is er veel dons, dan is het waarschijnlijk dat de vorm nog een veertiental dagen uitblijft, tenzij de grote donsuitval slechts de eerste nacht, volgend op een wedstrijd met verschillende dagen mand, voorkomt. Uitwerpsels van duiven in vorm kleven bij het rakelen niet samen, hetzij bij sterke daling van de temperatuur of na een oefenvlucht in koude regen (hetgeen overigens tijdens het seizoen van de wedstrijden moet verhinderd worden.

Moeten de weduwnaars woelig zijn?

Betrouw niet te sterk op het uiterlijk teken. Het hangt af van de duiven. Op deze bemerking na kan echter niet geloochend worden, dat weduwnaars in vorm veel zenuwachtiger moeten zijn dan gewoonte. Bij het naderen van de verzorger zullen de ene kirren, andere zullen met luid opslaande vleugels om hun nest roepen, nog andere doen hetzelfde op een meer bedaarde wijze: ze schudden lichtjes de kop en met vurige ogen blikken ze u toe. Al deze verschillende vaststellingen hangen meer af van het temperament dan over de graad van de vorm. Maar welke ook haar gewoonten zijn, een duif in vorm is anders en haalt streken uit die haar in gewone tijd vreemd zijn, zij is werkelijk ondeugend. Nadert de verzorger om de til te openen, dan zijn reeds alle duiven springensgereed aan de boord van hun nestbak.

Neemt in acht zo u faalt in uw openingsmaneuver, want zij zullen zich allen ineens buitenstorten zonder acht te geven op gelijk welke hindernis. Zij laten een sliert fijne dons na. Algemeen zijn weduwnaars in grote vorm omzeggens boosaardig en zeer vechtlustig. Dit betekent echter niet, dat de meest vechtlustige of degene die meester blijft van het terrein, ook in de beste conditie verkeert. Men dient hierin meer een aanwijzing te zien van de koorts die alle duiven in haar greep houdt.

Hoe komt een duif in vorm, voor in de hand?

Letten wij eerst op gewicht en omvang. Wil uw onderzoek nuttig zijn, dan moet ge eerst en vooral een juiste lichamelijke aanvoeling van uw favorieten in hun gewone staat in uw vingeren hebben; slechts op deze voorwaarde kunt ge een verschil, indien het zich voordoet, beoordelen. Dit onderzoek dient ook steeds op hetzelfde uur te geschieden, alswanneer de duiven reeds een tijd kalm zijn. Een duif in vorm is, alhoewel het gewicht hetzelfde blijft iets dikker, zodat ze iets lichter dan naar gewoonte voorkomt; het specifiek gewicht is inderdaad verminderd, aangezien de duif dikker is zonder zwaarder te zijn. De borstspieren zijn licht gespannen; de spieren van de vleugelarm zijn eveneens dikker dan naar gewoonte; de lever, die volop werkt en veel reserves opdoet, is eveneens op zijn grootste volume, waardoor het voorkomt alsof de duif sterkere lenden als naar gewoonte heeft. Alle luchtzakken en holle beenderen zijn maximaal met lucht gevuld. De vedertjes die de oren bedekken, evenals deze die de poten omringen, kleven goed vast.
De huid die het sternum bedekt is glad, gespannen en zonder velletjes. De krop is goed gespannen, natuurlijk valt te zien wat hij bevat. Het  vlees is roze en niet paars. De blik is vrijmoedig, de ogen zijn buitengewoon levendig en alle tinten ervan zijn helderder en zuiverder dan naar gewoonte. Het ruien van de grote vleugelpennen is regelmatig. Heeft de weduwnaar een te groot gewichtsverlies ondergaan, dan is het volstrekt noodzakelijk hem nieuwe reserves te laten opdoen, zoniet gaat hij de volledige uitputting tegemoet. Neemt in acht om het gewichtsverlies als teken van grote formc te zien. Dan speelt u letterlijk met vuur.

Comments

Ik ben geen topper maar ook geen tobber Smile Maar wat hierboven wordt gezegd en geschreven, doet me toch wel aan het denken zetten. Maar soms zou ik toch liever hebben dat er een modernere versie wordt gepubliceerd, geschreven door een moderne topper. Want dan krijg je een idee van de laatste staat van ontwikkeling in de duivensport. Maar nogmaals er zitten wel krenten in het hierboven gepubliceerde stuk.

heel jiust mijnheer rw van hove die moderne trucken doos moet eens voor ons opengaaan vindik ook