Search

Jonge duiven op weduwschap

Jonge duiven in het jaar van hun geboorte op weduwschap. Een speciaal hok voor de jonge duiven. De verzorging na thuiskomst van iedere wedstrijd. De verdere verzorging van de jonge weduwnaars. Jonge weduwnaars in het naseizoen.

Dat ondervinding ook in dit domein de beste leerschool is, werd bevestigd door enkele uitslagen die diepe weerklank hebben gevonden. Want precies in 1972 hebben beiden  zich nog ernstiger voor het spel met de jonge duiven ingezet. De uitslagen die werden behaald, waren fantastisch,
Wij citeren er voorlopig een paar :
30-7 Blois (380 km) Interprovinciaal 1039 duiven Ie, 2e, 3e, 5e, 7e, enz.
12-8 Blois (420 km) Interprovinciaal 1051 duiven Ie, 2e, enz.
1973 :
29-7 Blois Interprovinciaal 2048 duiven 1e, 2e, 3e, 6e, 16e, 24e, 52e, 60e, enz.
Blois Interprovinciaal dubbeling tegen de oude 364 duiven 1e, 2e, 3e, 10e, 15e, 22e, 32e, 35e, enz.
Een paar dergelijke uitslagen spreken tot de verbeelding van ieder duivenliefhebber die alles onderneemt om in dit soort spel onder de uitblinkers te behoren.
Bij de dynamische Vanhee's stond er bepaald geen maat op. De methode van leiden en verzorgen van de jonge duiven werd herzien en verbeterd. De praktische behandeling  van de jonge duiven vóór ze op reis werden gezet, onderging merkbare verbeteringen.
Kortom, er werd niets aan het toeval overgelaten om jonge duiven iedere week in een top-konditie aan de start te brengen. Vanzelfsprekend gaat het hier om de uitbating van  jonge duiven die tijdens de winter werden geboren. Zij worden naar algemene regel voor wat de winterjongen betreft op 31 december geringd, hetgeen verklaard dat de kweekduiven omstreeks 26 november werden gekoppeld.
De methode die wij komen uiteen te zetten, is dus bepaald met zogenaamde vroege of winterjongen, geboren omstreeks 24 december en geringd op 31 december.

Een speciaal hok voor jonge duiven
Op het ogenblik dat de jonge duiven omstreeks 20 à 25 januari worden gespeend, worden in de mate van het mogelijke en voor zover dit reeds zichtbaar is, de duivers naar een apart weduwnaarshok overgebracht. De keus gaat naar 60 à 70 duivers ofschoon er slechts plaats is voor 48. Het gaat hier dus om een hok waarop 48 weduwnaarsbakken geplaatst zijn. Naarmate de jonge duiven ouder worden, en na streng toezicht, worden de verborgen gebleven duivinnen weggenomen, terwijl duivers die eerst duivinnen  schenen te zijn, ook van hok moeten veranderen.
Hun eerste kennismaking met de buitenlucht geschiedt reeds een paar dagen na het spenen. Zij verblijven een paar dagen in de spoetnik, en nog een paar dagen later vliegen  allen reeds naar de nok van het dak. Eens dat ze beginnen rond te toeren, krijgen deze jonge duivers een ganse dag de vrijheid.
Einde maart, begin april komen de oude weduwnaars gereed om de eerste oefenvluchten te ondergaan. Op dat tijdstip zijn de jonge duivers 3 maanden oud en worden ze  samen met de oude duivers getramd. En vermits de Vanhee's vlak op de grens wonen, oefenen ze hun duiven uit verschillende richtingen tot een afstand van 15 tot 20 km.
Na deze korte oefenvluchten gaan jonge duivers samen met de oude weduwnaars tweemaal naar Clermont, 160 km. Eens dat ze deze Frankrijk-oefenvluchten in de vleugels  hebben, beginnen ze tekenen te tonen om te paren.
Op dat ogenblik worden ze voor enkele dagen goed gevoederd en krijgen ze ieder een weduwnaarsbak voor zover er nog bij zijn die geen nestbak hadden gekozen.
Op 15 mei voor een eerste ploeg jonge duiven en op 15 juni voor een tweede ploeg jonge duiven, in twee verschillende hokken geplaatst, komen oude duivinnen het hok van de jonge duivers vervoegen. Oude duivinnen die dit hok gewoon zijn en hun nestbak van het jaar voordien zeer goed kennen.
Koppel per koppel blijven ze in de nestbakken opgesloten tot allen goed gepaard zijn. Bij het openen van de nestbakken ontstaan soms vechtpartijen of omwisselen van nestbak, maar de verzorger houdt een oogje in 't zeil dat alles goed afloopt. Duivinnen worden in hun voorbehouden plaats in de nestbak opgesloten en eens dat het jong  geweld de goede woonplaats kent, krijgen ze allen de vrijheid op het hok en buiten, zodat ze naar hartelust hun eerste gevoelens voor hun duivin kunnen uitleven.
De nadruk wordt er op gelegd, dat het beslist aan te raden is, oude duivinnen van twee jaar en ouder aan de jonge duivers te paren. Het nestjagen wordt er gevoelig door ingekort vermits oudere duivinnen na 8 of 9 dagen paring, reeds eieren in het nest hebben.
Gedurende de periode van paring tot het leggen krijgen deze duiven volle bak kweekmengeling, ook wat voeder en voldoende grit in de nestbak.
Tijdens de periode van het broeden nemen de jonge duivers aan geen wedstrijden deel. Zij worden tweemaal per dag gevoederd : 's morgens een soeplepel zuiveringsmengsel per duif, en 's avonds een soeplepel kweekmengeling per duif. Dit voeder volstaat, opdat vooral de jonge duivers door het stil blijven geen overtollig vet zouden aankweken.
Gedurende het broeden krijgen ze tweemaal per dag de vrijheid, telkens op het ogenblik dat de duivin haar plaats in het nest terug ingenomen heeft.
Tegen het einde van de broedtijd worden de jonge duivers nogmaals tot 160 km getraind. En wanneer ze een jonge in het nest hebben van ongeveer 14 dagen oud, moeten ze klaar zijn voor de eerste kompetitie, t.t.z. hun eerste wedstrijd uit Dourdan van 260 km.
Wanneer de jonge duivers dus een jonge van ± 14 dagen in het nest hebben, is dit een teken dat voor hen de periode van weduwschap is aangebroken en vaak, drie volle maanden duurt, d.i. tot en met de laatste zondag van augustus. De jonge duivers vertrekken op vrijdag naar 260 km op een ogenblik dat hun kroost 14 dagen oud is en sommige opnieuw tekenen vertonen een nieuw nest te willen beginnen.
Wanneer ze op zondag voor hun eerste wedstrijd boven Parijs terugkeren, zijn duivinnen en jonge uit het hok weggenomen en begint voor de nog jeugdige duivertjes het  weduwschap.
Een eerste ernstige bemerking die vader en zoon Vanhee hierop wensen te maken, resumeren wij als volgt :
Het is uit den boze te gaan denken dat een suksesvolle weduwschapmethode kan beoefend worden, zonder dat de jonge duivers de gelegenheid kregen te paren en een jonge te voederen. Het is absoluut noodzakelijk dat jonge duivers een familiaal leven hebben gekend. Hun prestaties worden er mooier om. Omdat ze om verschillende redenen beter presteren, vliegen ze voor hun meester, voor de liefde tot het hok, het nest en tenslotte de duivin.
Maar om hen dit alles goed te leren, begint pas voor de verzorger het ernstig werk wanneer de jonge duivers op zondag na hun eerste Dourdanwedstrijd aan het weduwschap beginnen.
Ziehier hoe hen het weduwschap grondig wordt aangeleerd :
— op zondag terug thuis van 260 km en alle nesten en duivinnen van het hok voordien verwijderd ;
— op dinsdag en donderdag worden ze van het hok weggenomen en op 10 km van het hok, één voor één losgelaten. Wanneer de jonge duiven terugkomen op het hok, vinden ze hun duivin in het afgeschermde deel van de nestbak. Zij krijgen hun duivin te zien tot alle duivers op het hok teruggekeerd zijn ;
— de vrijdag vóór de inkorving, en tenslotte vóór iedere inkorving, wordt telkens de duivin getoond voor 3 à 4 minuten. Van zodra de duiver rustig in de nestschotel blijft liggen en de duivin vol vuur enkele keren overheen haar jonge wederhelft heeft gevlogen, wordt de jonge duiver ingemand.
En hier komen wij tot de verklaring van hetgeen wij hier hoger schreven, t.w. dat het tenzeerste aanbevolen is, oude duivinnen, zelfs zeer vurige duivinnen, voor de jonge  weduwnaars te gebruiken. 
Onmiddellijk hierop kunnen wij een strenge aanbeveling geven voor wat het verzorgen van de duivinnen betreft die een volle week in de ren moeten blijven.
Wanneer op zondag na de wedstrijd de duivinnen terug in de ren worden geplaatst, volgt een zeer streng dieet. Zij worden tweemaal per dag karig met zuiveringsmengeling gevoederd, om, indien de inkorving op vrijdag plaats heeft, de donderdag en vrijdag volle bak kweekmengeling toegediend te worden. Hierdoor wordt het verlangen naar de  duiver aangewakkerd en komen de duivinnen vol vuur en vlam tegen de vrijdagavond wanneer ze opnieuw bij hun jongere wederhelft gebracht worden. 
Aan duivinnen in de ren moet volle aandacht besteed worden. Zij mogen in geen geval onder elkaar paren, en mogen absoluut met geen eieren komen. De duivinnen die  hiervoor toch aanstalten zouden maken, moeten onmiddellijk gescheiden worden.
Het spreekt voor zichzelf dat de weduwduivinnen een belangrijke rol spelen in de prestaties van de jonge duivers. Het is even noodzakelijk dat de jeugdige duivers hun duivin te zien krijgen vóór ze naar een wedstrijd vertrekken. 
Het is vaak gebeurd dat een jonge duiver die niet naar zijn duivin omzag, of omgekeerd, de jonge duiver op zondag geen platte prijs won. Dit moet dus geen verwondering baren. Dit verklaart ook, dat sommigen die de weduwschapmethode met jonge duivers hebben gepratikeert, nooit een uitslag van betekenis hebben behaald.

Opgesloten ik hun nastbak
Van het ogenblik af dat het weduwschap voor de jonge duivers begint, moeten zij 's morgens en 's avonds een uur oefenen. Opdat het jong geweld dit goed zou begrijpen, worden ze 's morgens en 's avonds  met de oude weduwnaars op hetzelfde uur de vrijheid gegeven. En het  is zo dat Gerard en Michel Vanhee, wanneer weduwnaars in de lucht  waren, vaak geen onderscheid konden maken tussen oude en jonge  duiven. Wanneer het spel met de oude weduwnaars afgelopen is — einde  juli, of de eerste zaterdag van augustus — blijft er nog een volle maand  van weduwschap voor de jonge duivers. Maar op dat ogenblik kennen de jonge duivers reeds voldoende de klappen van de zweep en oefenen de jonge duivers vrij gemakkelijk een vol uur 's morgens en 's avonds.
Maar keren wij nu even terug naar de eerste week van weduwschap.  Na de oefenvluchten van 's morgens en 's avonds, worden alle jonge  duivers in hun nestbak opgesloten. Zij krijgen voeder en drinken in hun  nestbak. Het loont de moeite te zien, hoe de 48 jonge weduwnaars — behalve een paar moedwilligen — onmiddellijk in hun nestbak gaan  postvatten en boven op hun nestblok gaan plaats nemen. En deze jonge  duivers die onmiddellijk begrijpen wat er tweemaal daags van hen verlangd wordt, zijn op zondag altijd de eerste terug op het hok. Dit zijn  kleine details waaraan hokverzorger Michel Vanhee zeer veel aandacht besteedt.
Hierbij aansluitend, vergt de uitvoering van de weduwschapmethode met jonge duiven, bij de Vanhee's, engelengeduld, werk en tijd.
Eet- en drinkbakjes tweemaal per dag reinigen en vullen ; nestbakken  tweemaal per dag reinigen, en dan nog ernstig kijken wat er op het hok  gebeurt.
Tijdens de dag komt de hokverzorger nooit op het hok. En het moge misschien wel verwonderlijk klinken, maar tijdens de dag wordt zelden een gekir op het hok gehoord. De  jonge weduwnaars liggen als dromers op hun rustblok.

De verzorging na thuiskomst van iedere wedstrijd
De duivin wacht in het haar voorbehouden gedeelte van de nestbak. De jonge duiver die bij aankomst vol geestdrift zijn plaats vervoegt, wordt onmiddellijk na het klokken bij zijn duivin gelaten. Zij blijven samen voor een lange duur. Minstens 3 en zelfs tot 5 volle uren. Dit is alweer iets dat Michel Vanhee — die trouwens uitsluitend de jonge weduwnaars verzorgt — uitgedacht heeft, want jonge duivers van 6 maanden oud, moeten de indruk krijgen dat ze bij hun duivin mogen blijven. Na een ruim verblijf bij elkaar, en na liefkozingen en betrekkingen, worden ze opnieuw gescheiden. Dit laat toe, dat jonge duivers het weduwschap beter begrijpen en na een paar wedstrijden, precies dezelfde allures aannemen van oude weduwnaars.
Het enige voeder dat de jonge weduwnaars krijgen bij thuiskomst van iedere wedstrijd, bestaat uit 2 soeplepels zuiveringsmengeling —voor de rest van de dag van thuiskomst wordt geen ander voeder meer toegediend.

De verdere verzorging van de jonge weduwnaars
De maandag en volgende dagen, tot de dag van inkorving, wordt hen tweemaal daags na iedere oefenvlucht gevoederd. Telkens in de nestbak wordt in een eetbakje een soeplepel kweekmengeling gedaan. De jonge weduwnaars krijgen dus geen zuiveringsmengeling meer toegediend.
De maandag krijgen ze een ontsmetting in het drinkwater dat samengesteld is uit l koffielepel Sigmamycine op 8 liter water en waaraan terzelfder tijd 3 koffielepels Vitaminen Complex wordt toegevoegd. Ook het drinken krijgen ze ieder afzonderlijk in hun nestbak.
De dinsdag en woensdag krijgen ze het gewoon water zoals iedere dag aan alle duiven toegediend.
De donderdag worden hen opnieuw vitaminen, op dezelfde basis als hier hoger beschreven, toegediend. De dag van inkorving uitsluitend het gewone water.
Het toedienen van een ontsmetting op maandag is van zeer groot belang. De luchtwegen van de jonge duif, die in de mand in aanraking kwam met andere duiven, worden  hierdoor onmiddellijk ontsmet. De bijvoeging van vitaminen is van even groot belang. Het laat de jonge duifjes toe zeer snel te recupereren en nieuwe krachten op te doen na de geleverde inspanningen op zondag.
Het produkt dat Gerard Vanhee uitgekozen heeft om aan zijn jonge duiven toe te dienen, geeft het grote voordeel dat zij nooit met enige vorm van difterie te kampen hebben. De bek is altijd zuiver en de ademhalingswegen blijven ongehinderd goed werken. Dat de jonge duiven tweemaal per week vitaminen worden toegediend is als normaal. De dag van vandaag wordt zeer veel van de jonge duiven geëist ; mede door de aantrekkelijke wedstrijden waarin eveneens veel roem en centen te verdienen zijn.
Het normaal wedstrijdprogramma van de jonge weduwnaars ziet er als volgt uit :
5 x Dourdan 260 km
1 x Oriéans 335 km
2 x Blois    380 km
1 x Tours   420 km
en voor sommige nog Argenton 480 km en Bourges 450 km. Enkele jonge duivers vliegen het ganse programma af, terwijl andere maar om de veertien dagen worden ingezet. Sommigen vlogen zoals o.a. in 1973 :
Polders (505 km) en Bordeaux (710 km).
Indien beweerd wordt dat jonge duiven best iedere week aan een  wedstrijd deelnemen, dan moet voor jonge duivers op weduwschap een uitzondering worden gemaakt. Sommige recupereren zeer snel en andere  hebben meer tijd nodig.
De grote konditie kan worden vastgesteld wanneer de dag van  inkorving de duivin op het hok komt. Het is overbodig een jonge weduwnaar in te zetten wanneer hij geen liefde voor zijn wederhelft  betoont. Anderzijds moet de jonge duiver die zal worden ingezet, streng gekontroleerd worden voor wat betreft zijn pluimenstaat, die als van zelf sprekend zacht en glanzend moet zijn, terwijl anderzijds een jonge duiver slechts op volle krachten zal vliegen indien hij over een volle  vleugel beschikt. Beide vleugels mogen hoegenaamd geen opening vertonen. De geruide vleugelpen moet minstens 4 tot 5 cm uit het huisje  gegroeid zijn. Veel te veel liefhebbers besteden daar te weinig aandacht aan en dit legt uit, waarom sommige jonge duiven uit bepaalde wedstrijden veel te laat thuiskomen. Het uitkomen van een pen hindert hen tijdens de vlucht. En het is pas  wanneer de pen tot op 5 cm uitgegroeid is, en zij reeds de vorm van een vleugelpen aangenomen heeft, dat de jonge duif ongehinderd op haar sterke vleugelslagen zal mogen rekenen.

Jonge weduwaars in het na-seizoen
Na afloop van de laatste wedstrijd einde augustus, is de tijd aangebroken om de jonge weduwnaars van hok te veranderen, want zij moeten trouwens aangevuld worden in de hokken van de oude weduwnaars waar plaatsen vrijgekomen zijn.
Omstreeks half-september, wanneer de oude weduwnaars voor de tweede maal met eieren in het nest komen, worden de jonge duivers naar de vrijgekomen plaatsen gebracht. Opgesloten in de nestbak, krijgen ze deze maal de duivin die aan deze plaats gewoon was. Na een paar dagen opgesloten te zijn geweest, krijgen ze de vrijheid. Het overwennen geschiedt zonder veel moeite. Op een paar uitzonderingen na, gaan de jonge duivers nooit meer hun vroegere woonplaats opzoeken. Zo handelend, krijgen de jonge weduwnaars nog gelegenheid om in hun nieuwe woonplaats nog een nest te bouwen en er een 12-tal dagen te broeden.
Indien sommige jonge duivers dag na dag naar hun oude hok terugkeren, en dus van geen liefde voor de nieuwe woonplaats willen weten, worden ze in hun nieuw hok samen met hun duivin in de nestbak opgesloten tot de duivin haar tweede ei gelegd heeft. Het overwennen gebeurt hierna ogenblikkelijk en zonder moeite. Voor wie meerdere jonge duivers van hok moet veranderen, is deze laatste handelswijze het meest aangeprezen.

Loading ...

Loading ...


Loading...