شوش دانیال

  • 1 follower

پنجمین مرحله از پنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال به مسافت ۵۹۰کیلومترهوایی برگزارشد

نام  پنجاهمین مرحله پنجاهمین دوره مسابقات رسمی کلوپ دوچرخه مسافت مسافت دونیل به مسافت 590 کیلومتر است.
تاریخ رهاوع: 1397/01/12
✌️✌️✌️✌️✌️✌️ تعداد شرکت
کنندگان 32 نفر