باشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان بم

  • 3 followers

قهرمانان مسابقه سرعت از بهرامجرد به بم

مسابقه سرعت برای اخرین شرکت کننده 170کیلومتر هوایی بوده است

 

مقام اول: محمد نبوی فر

مقام دوم: رضا مشکی

مقام سوم: علی بهروزی