باشگاه اتحاد سیمین شهر گلستان

 • 1 follower

اعضای باشگاه کبوتران مسافتی اتحاد سیمین شهر

 • نازمحمد کر09111799160
 • محمد نامور09118676851
 • ابراهیم ترک09118679102
 • حمزه آتابای09118704121
 • عبدالخالق مسعودی09119733362
 • داود دوجی09119757653
 • جلال یارعلی09306671108
 • جبار امانزاده سید09338141859
 • اسماعیل نعمانی09371220404
 • جبار ایری09372663637
 • یونس جنتی09101751643
 • جلیل قرنجیک09111702430