Provinciale Kampioenschappen Vlaams Brabant

Categorieën  -  Lossingsplaats  -  Aantal vereiste wedvluchten
 • Kleine Snelheid – oude & jaarlingen     alle afstanden tot 130 km         8
 • Kleine Snelheid – jonge duiven     alle afstanden tot 130 km             8
 • Grote Snelheid – oude & jaarlingen     vanaf 130 km tot St.Denis en Marne-la-Vallée         8
 • Grote Snelheid – jonge duiven     vanaf 130 km tot St.Denis en Marne-la-Vallée         8
 • Kleine ½ Fond – oude & jaarlingen     Dourdan - Toury – Sens – Pithiviers - Orléans         6
 • Kleine ½ Fond - jonge duiven     Dourdan - Toury – Sens – Pithiviers - Orléans         4
 • Grote ½ Fond – oude & jaarlingen     vanaf Blois tot La Souterraine         5
 • Grote ½ Fond – jonge duiven     vanaf Blois tot La Souterraine         3
 • Fond – oude & jaarlingen     vanaf Limoges         3

“All Round” kampioenschap
- per ringnummer voor oude, jaarse en jonge duiven
- minimum 2.500 km prijs behaald over minimum 3 categoriën, zijnde Kleine Snelheid = tot 130 km Grote Snelheid = vanaf 130 km tot St. Denis, Marne-la-Vallée – kleine ½ Fond = vanaf Dourdan, Sens tot en met Orléans – Grote ½ Fond = vanaf Blois tot en met La Souterraine – Fond = vanaf Limoges
- Rangschikking volgens laagste gemiddelde coëfficiënt per categorie.
Jeugd – voor alle duiven     alle wedvluchten     

Per categorie : 15 trofeeën - Algemeen Kampioenschap : 3 trofeeën

SPECIALE BESCHIKKING
Al de prijzen dienen te worden behaald in de categorie waarvoor de duif wordt ingeschreven in het kampioenschap :
Voorbeeld : Een Noyonwedvlucht telt niet mee voor Kleine Snelheid.
Een Dourdanwedvlucht telt niet mee voor Grote Snelheid enz…
De liefhebber mag per kategorie maximum 5 palmaressen indienen waarvan de beste zal gerangschikt worden voor het behalen van een trofee. De andere duiven zullen als “eervolle vermelding (E.V.)” opgenomen worden in de kampioenschappen.
De “E.V.” vermeldingen komen niet in aanmerking voor het Algemeen Kampioenschap.

JEUGDKAMPIOENSCHAP
Deelnemingsvoorwaarden :
alle liefhebbers tot 25 jaar (geen 26 jaar op 1.1.2004) mogen hieraan deelnemen. Voor tandemleden is deze leeftijd geldig voor beide partners. De rangschikking gebeurt volgens het aantal van 5 prijzen met één en dezelfde duif : hetzij een oude, jaarse of jonge duif.

ALGEMEEN KAMPIOEN
Het algemeen kampioenschap zal worden opgemaakt aan de hand van het aantal gerangschikte duiven van dezelfde liefhebber met de gemiddelde coëfficiënt (bv. Grote Snelheid; de totale coëfficiënt van de 8 prijzen gedeeld door 8).
In geval van een gelijk aantal gerangschikte duiven zullen de gemiddelde coëfficiënten worden samengeteld en de rangschikking zal worden opgemaakt volgens de kleinste coëfficiënt.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

 • De deelname aan de provinciale kampioenschappen is voorbehouden aan alle liefhebbers uit Vlaams Brabant die houder zijn van de K.B.D.B.-lidkaart 2004. Alle wedvluchten ingericht door een vereniging aangesloten bij de K.B.D.B., zijn geldig. De deelnemer kan voor éénzelfde wedvlucht zijn voordeligste rangschikking insturen (nationaal, provinciaal, rangschikking lokaal….).
 • Enkel de door de K.B.D.B. erkende wedvluchten, georganiseerd op zaterdag en zondag, komen in aanmerking.
  Alle wedvluchten, op zaterdag en zondag vanaf 4 april 2004 tot en met 29 augustus 2004, komen in aanmerking, behalve voor de kampioenschappen Grote ½ Fond, waarvan de wedvluchten tot 11.09.2004 inbegrepen ook in aanmerking komen.
  De wedvluchten waarvan de lossing wegens de weersomstandigheden werden verdaagd blijven geldig.
  Voor de jonge duiven is de aanvangsdatum 15 mei 2004.
 • Eén enkele wedvlucht per weekend, per duif, met een minimum deelname van minstens 100 duiven per wedvlucht, zal in aanmerking worden genomen.
 • De rangschikking wordt opgesteld op basis van de som van de coëfficiënten (behaalde prijs maal honderd gedeeld door het aantal duiven, tot op twee cijfers na de komma). Bij gelijkheid worden betreffende duiven gerangschikt tot op 3 cijfers na de komma. De coëfficiënt per uitslag mag niet groter zijn dan 20,00 hetzij prijzen per 5-tal.
 • Elke liefhebber kan per categorie één duif rangschikken voor het bekomen van een trofee. De liefhebber die deelneemt aan het jeugdkampioenschap kan niet deelnemen aan de andere kampioenschappen.
 • Eenzelfde duif kan slechts voor één categorie in aanmerking komen. De categorie wordt aangeduid op het deelnemingsformulier. Bij ontstentenis of foutieve aanduiding wordt het deelnemingsformulier niet in aanmerking genomen.
 • De uitslagen van alle vermelde prijzen zullen voor nazicht worden opgevraagd voor de duiven die in de kampioenschappen worden gerangschikt. Prijzen waarvoor geen uitslag wordt voorgelegd, vervallen.
 • Enkel het resultaat, door de organisator geadresseerd aan de deelnemer, is geldig. Fotoafdrukken worden niet aangenomen. Alle resultaten dienen ter rechtvaardiging, te worden ondertekend door een rangschikker van de wedvlucht of door een lid van het bestuurcomité van de duivenliefhebbervereniging waar de duif werd ingekorfd.
 • De uitslag waarop het ringnummer niet of onvolledig voorkomt, is ongeldig. Alleen het inkorvingsbulletin opgesteld bij de inkorving, zal eventueel in aanmerking komen om een wijziging te rechtvaardigen van een ringnummer, op de uitslag van de wedvlucht, dat foutief was vermeld.
 • De deelnemingsformulieren dienen ten laatste op 23 SEPTEMBER 2004 voor 12 uur (middag) ter provinciale zetel van afdeling Brabant te worden ingediend. Deze limiet geldt eveneens vóór verzendingen per bode, post, spoorweg, enz… Onvoldoende gefrankeerde omslagen worden geweigerd.
 • Alleen de prijzen vermeld op het deelnemingsformulier worden in aanmerking genomen. Prijzen van uitslagen die niet in het bezit van de deelnemer zijn (bv. nationale uitslagen) zullen niet worden aanvaard ná de sluitingsdag voor het toezenden van de palmaressen, zelfs indien de rangschikking van de duif voordeliger is.
 • De voorlopige uitslag van de provinciale kampioenschappen zal aan iedere deelnemer worden toegestuurd.
  Klachten dienen per aangetekend schrijven aan de provinciale zetel te worden gericht, binnen de termijn gesteld in de voorlopige uitslag. Na deze datum zal geen enkele klacht worden aanvaard.
 • De prijsuitreiking vindt plaats op de provinciale dag. De laureaten worden uitgenodigd.
 • De liefhebber die meerdere duiven rangschikt kan de waarde van de prijzen combineren in een grotere trofee.
 • Het comité is bevoegd te oordelen bij elke betwisting.

Bij eventuele leemten in het huidig reglement beslist het provinciaal comité.