Suchen

Duivensport evolueerde naar een bijzondere beoefening

Duivensport is de laatste decennia onmiskenbaar geëvolueerd naar een bijzondere beoefening. Het is duidelijk dat de liefhebber meer en meer bewust is van bestaande methoden, toepassingen en mogelijkheden.

De media met haar bestendige toelichtingen heeft bij de liefhebber voor een zekere vorm van ontwikkeling gezorgd. Hierdoor is de duivensport, in vergelijking met een kwarteeuw terug, aan een gans ander uitzicht toe. Men mag gerust stellen dat de folklore (in het verleden erg met duivensport verwant) nu bepaald op de achtergrond is verdrongen.

Vooral in België is die tendens duidelijk. Nemen we de provincie Antwerpen als voorbeeld. Nog niet zo lang geleden bedroeg hier het ledenaantal 20.000. In meerdere verenigingen is de aanwezigheid van de man met de folkloristische duivenpet fel geslonken, met als logisch gevolg dat het aantal aangesloten liefhebbers in de Antwerpse afdeling ook zienderogen is afgenomen. Terecht maakt men zich in duivenkringen zorgen omwille van die enorme terugval en zoekt men sinds geruime tijd naar oorzaken en oplossingen.

Rekening houdend met het feit dat bij dat sterk gedaald aantal liefhebbers minimaal een 300-tal hokken zijn die nu duivensport beoefenen op professionele wijze, maakt dit alles voor mij althans heel wat duidelijker. Duivensport heeft momenteel tot op zekere hoogte een gelijkenis bereikt met andere beoefende sporten, waar presteren en winnen het enige doel zijn. De felle vorm van betwisting, waarbij het financiële aspect nooit ver te zoeken valt, heeft een selectie gemaakt zowel bij de duiven als bij de liefhebbers. Men mag het voor waarheid aanvaarden, naast de betere duif is er ook de betere liefhebber gekomen. Wie zich daar geen rekenschap van geeft, dreigt als uitblinker gewoonweg uit de boot te vallen.

Met uitzondering van de liefhebbers welke zich geen zorgen maken over de sportieve en financiële prestatie, men kan ze het best diervriendelijke of duivenminnende liefhebbers noemen, bedrijft de meerderheid een intense sport waarbij grote inspanningen, planning en nuchtere beredeneerdheid niet vreemd zijn. Een sportbeoefening waarbij ‘stress’ wel aanwezig is en echte ontspanning dikwijls ver te zoeken valt. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de liefhebber geen winnaarmentaliteit mag bezitten. Integendeel, dat moet eigen zijn aan een echte liefhebber. Het kenmerkt immers de ware kampioenen… zij, die er geregeld in slagen hun eigen winnaarmentaliteit over te brengen op hun duiven.

Wie dat in de juiste vorm en verhouding weet eigen te maken en toe te passen, kan rekenen op een ‘mooie duivensport’. Een sport die nochtans altijd ‘een onberekenbaar iets’ zal blijven…


Internet heeft de geschreven gespecialiseerde pers grotendeels overgenomen