Suchen

KBDB hield woensdag 25/02 zijn Eerste Algemene Vergadering 2015

Op woendag 25 februari hield de KBDB zijn Eerste Algemene Vergadering van 2015. Iets waar duivenminnend België toch wel met belangstelling naar uitkeek. Vooral naar de regionalisering, het dopingdossier en natuurlijk als belangrijkste punt op de agenda: de vluchtkalender 2015 en het al dan niet herschikken van de zones. De vluchtkalender 2015 en de nieuwe indeling van de zones vanuit centraal punt te Limoges werden met 18 ja- tegen 3 nee-stemmen goedgekeurd.


De nationale Raad van Bestuur net voor de start van de AV


De Oost-Vlaamse mandatarissen


Centraal de 3 Waalse mandatarissen JP.Marissal, JP.Goffard en J.Delstanche die 'nee' stemden voor de nationale kalender + de zones

 

Bijdragen en lidgeld 2016

Voorstel voor het lidgeld voor 2016 is €25 en €10 voor het 2e tandemlid blijft behouden. Ook de andere bijdragen zullen worden behouden. Mandataris Jean Delstanche ging niet akkoord dat de kleine maatschappijen uit Wallonië evenveel bijdrage moesten betalen als de grote lokalen in Vlaanderen. Voorzitter Van Bockstaele repliceerde dat er nochtans geen wijzigingen zijn tov 2014. Toch wil hij bekijken of dit in de toekomst eventueel kan berekend worden op basis van het aantal leden.

Controleconstatatie

De tijd waarin de controlegummi moet geklokt worden op de nationale vluchten wordt verlengd van 10 minuten naar 15 minuten. Ook de aanmelding aan het lokaal moet nu binnen die 15 minuten gebeuren. In beide gevallen krijgen de liefhebbers dus 5 minuten extra. Dit kwam op voorstel van Pierre De Rijst, omdat liefhebbers uit de overvlucht in bepaalde grote lokalen soms moeilijk binnen raakten (binnen de 10 min) wanneer er veel duiven waren.

Zones

De 3 zones op de nationale fondvluchten worden behouden. Op de nationale grote halve fondvluchten wordt het aantal zones ook behouden op 6. De zones worden wel hertekend en vertrekpunt wordt gelegd in Limoges i.p.v. Chartres. Zo zullen de uithoeken van het land een kleine smalle zone hebben ter bescherming van de zijkanten van het land. Gezien vooral zone C nu bijna volledig in Wallonië komt te liggen (+ NO-uithoek van Limburg) moeten ook de Waalse liefhebbers uit de oosthoek van ons land nu een grotere kans maken op een zonale overwinning. Waarmee men hoopt dat ze ook meer aan de nationale vluchten van de grote halve fond zullen deelnemen.


De nieuwe nationale vluchtkalender 2015 en zijn inrichters

Vluchtkalender

De voorgestelde kalender, zoals die op de Algemene Vergadering van oktober 2014 op tafel lag, blijft dus behouden. Enkel Libourne voor oude en jaarse duiven wordt toegevoegd op vrijdag 31 juli. Ook Narbonne op 24 juli (maximaal 850km tot Brussel) wordt met oude en jaarse duiven gevlogen. Op de internationale vluchten (Pau, Agen, Barcelona, St.Vincent, Marseille, Narbonne en Perpignan) zouden  nog 16 duiven per mand toegstaan zijn. De Waalse organisatoren hadden gevraagd om het aantal van 18 te houden omdat een meerkost met zich mee zou brengen, wat niet werd weerhouden.

Voortaan zullen de vluchtkalenders voor de maatschappijen door de PE/SPE pas tegen 15 maart of minimaal 1 week voor de aanvang van de eerste vluchten moeten goedgekeurd worden (nu was dit voor 1 februari !!!). Dit voorstel doet toch wat wenkbrauwen fronsen. Hoe kunnen maatschappijen immers hun liefhebbers informeren, kampioenschappen uitschrijven, info-brochures of programmaboekjes uitgeven... als ze pas 1 week voor aanvang van de vluchten weten welke vluchten ze finaal gaan mogen inrichten het komende vluchtseizoen. Niet evident!

Criteria Nationale Kampioenschappen

Voor de snelheid wordt er dus voortaan gewerkt met een categorie oude duiven en een categorie jonge duiven, zoals op de AV in oktober 2014 reeds werd afgesproken. Opvallende wijziging hierbij is dat de snelheidskampioenschappen reeds starten vanaf het weekend van 14 maart 2015. Voortaan komen hiervoor vluchten in aanmerking met minimaal 100 deelnemende duiven en 10 deelnemende liefhebbers.

Bekijk hier de criteria voor alle Nationale kampioenschappen 2015

Boekjaar

Vorig boekjaar werd afgesloten met een verlies van €12.642,47.

Ringen

De prijs van de ringen zou een grondige verandering ondergaan. Hoe meer ringen er gekocht worden door een liefhebber, hoe duurder deze zou worden. Dit voorstel ligt op tafel met als doel de 3%-regel op verkoop van duiven te vervangen. Dit item kwam ter sprake op vraag van Oost-Vlaams mandataris Luc Bafort, die graag wou weten wanneer de inkomsten uit de 3% ingeboekt worden. Dirk Schreel gaf antwoord op zijn vraag.

Momenteel werd maar 50% van de voorziene opbrengst van de 3%-regel ingeboekt. Dit inboeken gebeurt van zodra het bedrag binnenkomt. De liefhebbers die via het internet verkochten kregen van de KBDB een schrijven in de bus aan de hand van de vastgestelde verkoopprijs van hun duiven door de KBDB... ofwel via info verkregen van de internetsites. Dit loopt vertraging op omdat duiven niet altijd meteen betaald worden. Sommige duiven worden ook niet betaald. Momenteel is de KBDB bezig met een rondgang naar de verkoopsites waarmee men een overeenkomst wenst af te sluiten. Het zit zo dat de internetsites de info van de verkopingen doorspelen aan de KBDB vanaf het moment dat de duiven betaald worden aan de liefhebber. De KBDB stelde zich daarop tolerant op door als tussenoplossing vanaf nu 3% aan te rekenen op de netto verkoopprijs (dit is de verkoopprijs in de veiling verminderd met de aftrek van de % van de veilingsite. De kostprijs voor foto's, publiciteit en dergelijke meer wordt hiervoor niet in aanmerking genomen).

De KBDB wil nu een systeem creëren waarin iedereen bijdraagt. Vooral omdat onze liefhebbers in België benadeeld worden... want er zijn ook duizenden duivensites in China waarop duiven worden aangeboden waarop nooit iets betaald wordt. Dit wil men voorkomen. Een voorstel zal worden uitgewerkt tegen de volgende Algemene Vergadering van oktober 2015 om de kostprijs van de ring trapsgewijs te laten taxeren.  Dirk Schreel verduidelijkte het voorstel aan de hand van conclusies uit een studie van de ringenverkoop. Uit dit onderzoek bleek dat 10.700 hokken (dus 50% van de liefhebbers) 50 ringen of minder aankopen op jaarbasis. Deze kleinere liefhebbers moeten volgens de KBDB beschermd worden. Tot een aankoop van 60 ringen (3 zakjes van 20 ringen) wil men de normale aankoopprijs van de ring aanhouden (dus € 0,80 of € 0,85, afhankelijk van de bepaling van de prijs van de ring voor 2016 op de AV van oktober 2015). Liefhebbers die tussen de 60 en pakweg 100 ringen aankopen zouden een kleine meerprijs betalen. Deze tussen 100 en ongeveer 150 zouden weer een iets hoger meerprijs betalen. Dit wel men zo trapsgewijs optrekken tot een 200 à 250 ringen. Wie meer dan 250 ringen aankoopt wordt tot de categorie commerciële liefhebbers gerekend, en daarvoor zou zelfs voor een dubbele prijs per ring geopteerd worden.

In de maatschappijen rekenen al hun liefhebbers gewoon hun normale prijs per ring (0,80 of 0,85). De KBDB maakt dan achteraf een faktuur voor de meerwaarde van de ringen voor de grote bestellers. Zo zou men veel vlugger de inkomsten en het geld op de rekening hebben, zodat het volledige bedrag op jaarbasis ook in de boekhouding kan ingeschreven worden. Dus een pak sneller dan dit nu met de 3% regel het geval is. Volgens de raming zou deze taxering van de ringen quasi overeen stemmen met de inkomsten op de 3% regel. Dit voorstel zal nog verder dienen uitgewerkt en met het ministerie besproken worden.

Regionalisering

Hier volgde een zware discussie tussen de Waalse en Vlaamse mandatarissen. Vooral omdat bepaalde bevoegdheden verhuist zijn naar de gewesten. Blijkbaar hanteren het Vlaams, Waals en Brussels gewest andere normen. Eén van de zaken die hier onder valt is het dopingreglement. Voorzitter Stefaan Van Bockstaele deed uit de doeken hoe dit voor de KBDB juridisch in elkaar steekt. Kort samengevat: zowel het Vlaams, Waals of Brussels gewest kunnen bepaalde zaken stipuleren, maar het nationaal dopingreglement van de overkoepelende organisatie (dus de KBDB) blijft geldig. De KBDB heeft intern een dopingreglement geldig voor al de leden van zijn sportfederatie. Die hebben 'voor akkoord' getekend op hun hoklijst (behave een 5-tal liefhebbers, die kregen tot op heden ook geen lidkaart 2015). Wie dit niet deed kan dus ook geen lid zijn van zijn sportfederatie (lees: KBDB), dus... ook niet aan wedvluchten deelnemen die door zijn sportfederatie worden ingericht.

Meer info en verduidelijking volgt later.

Nationale dagen en Olympiade

Bij wijze van voorbereiding op de Olympiade 2017 zullen de Nationale dagen volgend jaar in 2016 reeds in Brussels Square Meeting Centre worden ingericht, en dit op data 22-23 januari 2016. De Olympiade zal plaats hebben op 27-28-29 januari 2017. De zalen bevinden zich ondergronds en zijn reeds vastgelegd, net als de promofilm voor de Olympiade (die op deze AV werd voorgesteld). Brussels Square bevindt zich op nauwelijks 100 meter van het Centraal Station. Men moedigt iedereen nu reeds aan om met de trein tot Brussel te komen. Er is ook ondergrondse parking en parking Albertine is vlak in de buurt. Verder zijn 2 hotels (op 150 m en 700 m van de expohallen) reeds vastgelegd.

Opmerkelijk gegeven hierbij. De kostprijs voor de Olympiade 2017 zou een pak goedkoper zijn dan deze van de Olympiade 2007 te Oostende. Zo zal de huurprijs van de zalen nu € 57.174,31 bedragen (tov € 78.743,60 destijds in Oostende) en de promofilm kost nu € 1.827,10 (tov € 30.410,02 in 2007).

Het wereldkampioenschap dat wordt vervlogen in het land dat de Olympiade organiseert, zal plaats vinden op 15 augustus 2016 te Nevele.

Genomen beslissingen

Op deze Algemene Vergaderingen werden ook enkele wijzigingen van statuten doorgevoerd, en tal van beslissingen genomen.
U kan hier een samenvatting van de genomen beslissingen bekijken

Bekijk hier de powerpoint van de Algemene Vergadering KBDB van 25 februari 2015

Kommentare

Ik geef volgend jaar geen bons meer voor jonge duiven . Groeten Theo

Prijs van de ringen duurder vanaf een bepaalde limiet vermoed ik zodat de liefhebber die kweekt voor eigen gebruik toch niet de dupe wordt van het kleine kransje professionele liefhebbers die kweken om te verkopen. Het is nu immers al zo dat het aantal liefhebbers daalt maar het aantal duiven nog behoorlijk stand houdt. Wanneer de zuivere liefhebbers de dupe worden op een put te helpen vullen zal het vlug bergaf gaan met onze geliefde sport.

het duurder maken van ringen zou zijn vanaf ring 50 of ring 100 of zo vermoed ik. Dit is een maatregelen om de 3 % te vervangen, het probleem met de 3 % is dat die zou moeten betaald worden door iedereen die iets verkoopt : thuis of op internet, maar natuurlijk doet niemand dat op verkopen aan huis en zijn de mensen die via Internet verkopen hier de dupe van, de maatregel hier zou denk ik iets eerlijker zijn en zou iedereen 'gelijker' behandelen...

oude ringen gebruiken dan maar
voor de grote fond maakt dat niet veel uit
ze zullen veel minder ringen verkopen denk ik
en de tandems mogen dan maal 2
of in nederland gaan spelen beterkoop

Serieus Nikolaas? Jij noemt dat gelijker behandelen? Voor jullie zal het alleszins nog voordeliger uitkomen terwijl jullie al leven van onze sport...

Vraag me wel af hoe ze dat gaan bijhouden als ik bijvoorbeeld in 5 verschillende lokalen 30 ringen ga kopen

maffia

Nogmaals een blunder. De KBDB heeft zelf toegestaan dat de duif niet meer dient ingeschreven te zijn op naam van de liefhebber om deel te nemen aan een wedstrijd. Dus ik heb maar 30 ringen nodig en bestel er op mijn naam 60 waarvan ik de overige 30 doorgeef aan een liefhebber die er meer nodig heeft.
Denkt ge dat de meerkosten naar de bond zullen gaan in plaats van de 3% op verkoop. Neen, het ministerie zal hier ook nog wel een stuk willen incasseren want de kostprijs van de ring moet goedgekeurd worden.
Een echte Belg zal die regel weer weten te omzeilen. Als de KBDB de ringen verschillend van prijs wil maken zal ze minstens terug de regel moeten invoeren dat de duiven verplicht dienen ingeschreven zijn op naam van de liefhebber.
Een kortzichtige ondoordachte beslissing

en volgens Pitts komen er verduidelijkheden bij "doping" in de breedste zin van het woord
dit alleen maakt mijn avond goed
al de rest is prietpraat.

Dédé, volgens mij ligt gij 's nachts wakker van heel dat dopingverhaal ???

Nikolaas heeft een punt zo dat nu met de nieuwe regel ivm 3% iedereen meer over dezelfde lijn zal behandeld worden. Maar ik blijf erbij dat het idioot is om deze 3% te willen verdienen op de kap van de liefhebbers en dus ben ik tegen de 3% regel en tegen het duurder worden van de ringen. Niet omdat ik het niet kan betalen maar als ze alles beter regelen en minder gek doen met onze centjes dan zouden er geen putten moeten gevuld worden.
Wanneer gaat de KBDB de liefhebbers eens terugbetalen die hun duifjes zijn verloren door hun wanbeleid ivm de lossingen????
Want dan is iedereen van de KBDB plots een haas en kan je ze niet bereiken voor meer info!!!

Laat ons even afwachten tot alles concreet is.

Ik stel ook voor dat mensen die veel duiven meegeven dan lagere vervoerskosten krijgen ?
Het kost immers evenveel om een halve vrachtwagen te laten rijden als een volle vrachtwagen, alleen zorgt diegene met meer duiven er mee voor dat diegene met 2 duiven mee zijn duifjes aan dezelfde prijs kan laten transporteren als diegene met 30 duifjes mee omdat de kosten verdeeld worden over het geheel Wink

1. Solidariteit ?

2. vergeten zeker ? meer duiven mee... meer kans op roem... en verkoop

Diegenen die voor duizenden euro's verkopen moeten zo veel minder betalen , goed gezien voor de mega hokken en verkopers , want hoeveel gaan ze moeten vragen voor 1 ring als de verkoop van een duifje van 10000€ zo maar eventjes 300€ opbrengt voor de KBDB , dus ik begrijp Nikolaas wel dat hij het opneemt voor zijn winkel .

Theo, tgaat me gewoon over het feit dat de vele liefhebbers die aan huis of overal op beurzen verkopen even goed moeten bijdragen en niet alleen degene die via Internet verkopen.

Daarmee heb ik niet gezegd dat ik vind dat een 3 % maatregel of het duurder maken van ringen een goede maatregel is. Maar als je moet kiezen dan vind ik de ene meer solidair, want waarom moeten de grote verkopers aan huis of op beurzen niets betalen en de mensen via Internet wel?

Klopt Nikolaas , voer terug het eigendomsbewijs op naam in ! Dit moet door de eigenaar gedurende X-aantal jaren (bv 7 jaren ) bij gehouden worden ter controle , duif verloren of niet .

voor mij part mogen ze de ringen 3 euro stuk vragen, als daar iets tegenover staat: bv inrichters die een loopje nemen met de werkelijkheid beboeten (remember Tours…) een stuk promotie die promotie is etc… Positief is dat Libourne blijft want er zijn niet al teveel vluchten met een afstand van 700 tot 800 km. Jammer dat er niet gesnoeid wordt in het fondprogramma van de jaarlingen, en dat Poitiers en Tours wegvallen, dat ze de uithoeken eens een beetje "helpen"...

Grote verkopers doen alsof hun neus bloed want ze betalen geen 3% op de verkoopsom. Ze onderhandelen een prijs met de KBDB die lager ligt dan 3%.
Die meest verdient aan verkopen krijgt zelfs korting op die manier. Van discriminatie gesproken.

Beste,

Ik zelf koop jaarlijks 100 ringen maar gebruik ze gans het jaar , daarmee wil ik zeggen ik kweek jongen ring ze en een 10 tal weken later ruim ik er een deel op en kweek ik andere en dan ben ik nog jonge duiven kwijt tegen de hoogspanning hier bij mij thuis maar ik heb daardoor de ringen niet terug en dan op het einde van het jaar ring ( nieuwe ringen) ik nog een 50 tal jongen uit de beste vliegers en kwekers, ik heb er nu nog 40 late duiven over duivinnen inbegrepen maar de duivinnen leer ik niet op juist de duivers dit wil zeggen dat ik zo een 70 tal duiven heb om te leren, dus laat die heren van de bond maar onze hobby afnemen ze zijn goed op weg want als ik zoveel duiven mee geef is dit ook een grote kost voor mij als gepensioneerde burger en we gaan nog niet van het eten spreken nu ik doe dit allemaal me zelf aan om zoveel duiven te hebben maar als de KBDB nu nog alles duurder maakt zullen ze hier rap verminderen nu dat ze maar doen het zal wel hun tijd mee gaan denken ze en mms hebben ze nog gelijk ook, want ze dulden geen weerstand ze zetten iedereen die het nog goed meent voor schut ik zal nu maar zwijgen anders vallen er nog namen en dit wil ik niet.

Sportieve groeten.

Pierre
Bourgeois Pierre
Izegem

's nachts lig ik niet wakker van doping

's nachts droom ik van duiven die kunnen per tiental winnen en om uw uitdrukking te gebruiken " tussen de mensen te staan"

maar over doping gesproken : hoe duidelijker zaken geinformeerd worden hoe duidelijker ze zijn en hoe minder fabrikanten stoffen in voedsel steken die twijfelachtig zijn.

ik ga die 24 bladzijden van buiten leren.

Nikolaas, het zou nog al erg zijn moest een kleine melker nog moeten betalen aan de KBDB als hij aan huis een paar duifjes aan 50 euro het stuk zou verkopen !!! Je praat hier niet over PIPA prijzen waar het bieden pas begint bij 200 euro en waar je soms waanzinnige bedragen tegen komt van 10.000 euro en meer per duif. Maar in die redenering zal jij wel niet meer kunnen volgen zeker sinds dat je zelf ceo van Pipa bent en de zaken zeer goed gaan ? Trouwens, ik ben net zoals Jelle Roziers van hetzelfde gedacht dat de KBDB absoluut geen recht heeft om daar 3% van op te eisen, ook niet via verkoping op internet ! Als ze de ring duurder willen maken tot daar aan toe. Maar ik lees nu dat ze het op 60 duiven willen zetten. Zelfs een kleine liefhebber koopt al snel 60 ringen ! Dat ze tot 100 ringen dezelfde prijs zouden hanteren zou ik nog logisch vinden maar 60 stuks !!!

Als ik goed kan lezen dan krijgen we vanaf heden de BEIDE... 3% én duurdere ring !
Er staat nergens dat die 3 % vanaf heden niet meer van kracht is, er staat dat de duurdere ring dient om de vertraging in het doorstorten van die 3% op te vangen én dat de 3% vanaf heden op de netto verkoop wordt gerekend (wat ook al een grote onduidelijkheid was tot op heden).

Wil trouwens iemand die op één of andere manier te weten komt hoeveel (in bedrag) die 3% maatregel vorig jaar opbracht voor de KBDB dit hier kenbaar maken ?

Misschien willen ze bij de KBDB toegeven aan de hokken die momenteel de 3% weigeren te betalen. Op andere sites lees ik nu ook dat ze die 3% gaan berekenen op het nettobedrag.
Wie straffen ze hier terug mee gewoon jan modaal die al vlug meer dan 60 jongen kweekt.
Degenen die weigeren de 3% te betalen op hun internetverkopen gaan misschien binnenkort ook nog weigeren van gewoon belastingen te betalen. Van solidariteit gesproken dan Wink.

Lidgeld wordt in 2016 opgetrokken staat er geschreven?
Zouden we het niet eerst eens over 2015 hebben !!
Uit alles kan men afleiden dat er enkel gedacht wordt aan "hoe garandeer ik dat er geld blijft binnen rollen" ......... vzw (vereniging zonder winstoogmerk)?
De sport zelf staat op de tweede plaats ... helaas !!

Als men de duivensport nog een tijdje wil laten bestaan, zal de enige oplossing deze zijn waarbij de bijdrage van de verkopingen omhoog gaan.
om alzo terug te keren naar de leden.
en dan is 3% veels te weinig.
Vergeet niet dat men om de verkopen- 95 vd 100 deelnemers er voor zorgen dat ze "kunnen" verkopen.

sorry jongens maar als dat zo blijft door gaan met alles op te slaan zal dat hier toch eens gedaan zijn denk ik
ps over die 3% zou ik graag eens weten hoeveel geld er ieder weekend binnen komt te halle en wat ze er mee doen maar daar zwijgen ze over in alle talen denk dat dat hier is zoals bij de voetbalbond is 100000 weg langs hier en 100000 weg langs daar maar niemand weet naar waar
het eerste jaar dat de bond vluchten organiseerde hebben ze nog terug gestort om dat ze er teveel aan gewonnen hadden en nu
niks meer
grts

Het is nog geen 1 April en de kbdb is er al met een aprilgrap , ik moet nu toch geloven dat ze de duivensport kapot willen maken , lang alle kanten halen ze het geld uit onze zakken en wat krijgen we er voor terug ? NIETS de ringen tot 3 euro , wat is nu 60 ringen ? neem 15 vliegduiven en 15 kweekkoppels en uw ringen zijn op van 1 ronde , dan kan je ze weer scheiden ( eind januari ) Ze zouden beter wat meer bijscholing doen over beheren , want het vliegt de deur uit en niemand weet waar heen ( behalve kbdb ) .
Volgens mij gaat het geen 5 jaar meer duren en er zijn alleen nog beroeps , dit noem ik geen promoten maar afbreken. btw omhoog op alle duivengerief , lidgeld weer omhoog , ringen omhoog , en dan vinden ze dat ze goed bezig zijn , ik verschiet er niet van dat er niemand meer bijkomt en nu gaan er nog meer stoppen , Proficiat kbdb goed bezig .

Ik vrees dat ze met die 3 % op de ringen ook de maatschappijen naar de knoppen gaan doen. Als je 60 ringen krijgt aan het basistarief. Wie gaat er dan nog een bon willen geven aan de maatschappijen voor een jonge duif?
Sommige liefhebbers geven 10 of meer bons, dat zou willen zeggen dat ze nog 50 duiven voor zichzelf kunnen kweken.

Wat gaat de KBDB met zulke prijsverhoging aanvangen ??? NIETS denk ik , volgens mij is dit verhogen van de prijs van de ring een drogreden om de commercieele en veel verkopende hokken te beschermen want zoals het vroeger was zouden ze veel meer moeten bijdragen . Neem bv 300 ringen bijdrage extra ongeveer 125€ verkoop van enkele duiven voor bv 15000€ bijdrage aan 3% 450€ . Wie bestuurd hier die VZW ? Vul maar zelf in gewone duivenmelker !

Het is zoals in het echte leven . Het bovenlaagje die in de salons beslist hoe ze de basis gaan pluimen om hun inkomsten veilig te stellen . Inbegrepen de feestjes en de snoepreisjes .
De duivensport wordt op alle mogelijke manieren de nek om gewrongen . Het gaat slecht aflopen .
Dit is geklungel van de bovenste plank .
En de kloof tussen klein en groot wordt steeds groter .....
Ik ga er wel iets op vinden omdat ik toch zware fond speel . Ringen met oude ringen en niet meer met jaarlingen spelen .
Net als de KBDB moet ik mij aan mijn budget houden . Ik geef iedereen de raad om drastisch minder duiven te gaan houden want het gaat binnenkort niet meer betaalbaar zijn .......

Vooral de maatschapijen (met al zijn vrijwilligers waar ik zeer veel respect voor heb) zijn hier het slachtoffer. De nieuwe opzet betreffende de ringen zal hun bons kosten (denk dan niet zozeer financieel maar eerder principieel) + ze moeten tot een week voor de start om te weten of hun voorgesteld programma is goedgekeurd.

Verder mis ik promotie jeugd en informatisering.

ik heb toch nog 1 vraagje wie haalt het in zijn hoofd om op 04/07 een vlucht van 815 km te org voor oude als het Barcelona is in het zelfde weekend ?
kan iemand mij daar een logisch antwoord op geven aub .

Als deze lijnen juist zijn dan kan je c2 vergeten daar komen geen 300 duiven bei elkaar want aan de rechter kant van deze lijn zijn geen liefhebbers heb je de ardennen met enkele liefhebbers en enkele van de prov lux

Hella black-with, niet iedereen speelt Barcelona hé. Het is toch nog atijd een verschil van +- 300 km en wordt aanzien als eendaagse fondvlucht.
Wat een gezever omtrent die ringen. Voor de kleine inkorver verandert er niets. Bv, een kleine meerprijs van 61 tot 100 verandert niets in uw portemonaie. Nog geen pintje bier. Dat de grootinkorvers meer moeten betalen is hun keuze.
Het zal wel eigen zijn aan de mens zeker dat als er wijzigingen zijn er altijd tegen ingegaan wordt.
Ik ben ook zeker dat met deze maatregel er minder in de kas zal komen.

Weet iemand waar de vertrekpunten zijn voor de zones in Belgie? Blijven die in Ieper, Schilde, Lommel en kerk genk?

Artikel 98 § 4; te gek om los te lopen. De deur naar fraude een stuk verder open .Dus van geen enkele duif moet ge absoluut de gummi constateren.

De "KBDB" heeft een ernstige inspanning gedaan, maar ja goed doen voor een grote meute was, is en zal nooit lukken.

Een ganse winter lang is oeverloos op diverse fora van gedachten gewisseld over dingen, doch ieder benaderde het geval van uit zijn ligging en denkpatroon. Daar een logica in vinden is zoeken achter de speld in de hooiberg. Dat de betere liefhebbers niet tot schrijven op forum toe komen. Ze geven er een ganse zomer een lap en de veilingshuizen schrijven voor hen. Fora blijft dus een beetje het wintersport van de zwakkeren. Natuurlijk zijn er uitzonderingen hé Theo, Gommaire en andere......

Wie nationaal zware halve fond speelt (Ik dus), komt aan zijn trekken in een evenwichtig geheel. Voor de fond zijn er te "veel vluchten". Velen gaan verlopen met minder dan 4500 duiven doch maar de Limoges aan mij besteed en dusdoende geen verdere commentaar.

Wat ik het strafste van al vind, is het netto verlies van 12000 euro. Zonder detail te zien vreemd, doch het kan echter dat éénmalige kosten verrekend zijn en kunnen best te spreiden zijn in de toekomst. Zotte kosten dienen geweerd.

Doping is er volgens pitts een 24 blz. lang document in de maak en volgens pipa lees ik heel weinig hieromtrent.

Hoe zou het zitten met de leerduiven, bijhouden van register en in bezit zijn van voorgeschreven medicatie??

indien er te stemmen was over de AV, ik gaf ze een JA.

ik neem aan dat deze zone lijnen korrekt zijn om de uithoeken ook een kans te geven op zone spel, maar zo als ik dat zie is dat niet zo want als de gemeente plombières- Welkenraedt hombourg aubel la calamine montzen lontzen al deze dorpen en er zijn er nog meer , in c1 vallen is er voor ons heelemaal niks veranderd wel nog verschlechter , al deze dorpen liggen rond het drie landen punt als dit geen uithoek is dan weet ik het niet meer , driehoek Vaals Aaken Gemmenich .

jefke
ik heb geen probleem met monteaueban maar ze hadden dat op 20/06 moeten spelen en Limoges van 20/06 voor oude en jaarlingen op 04/07 denk je dat er veel jaarlingen zullen vliegen op Limoges op 20/06 dat is 2a3 weken te vroeg dat wil ik zeggen
mvgrts
ps ik ben ook geen Barcelona speler

Kan mij iemand uitleggen hoe je er in slaagt om met "gewonnen" processen, het zelf inrichten van Nationale vluchten en het innen van de 3% toch een verlies te hebben van € 12.000.

Zou graag eens de volledige balans van de KBDB gepubliceerd zien.
Hebben wij daar trouwens als leden van de VZW geen recht op?

Clement: uiteindelijk mag je verlies maken, maar het mag niet te lang duren… Smile
Een balans is geen moment-opname, hé

Zowel de liefhebbers als de KBDB zijn precies de ECHTE problemen al vergeten van het afgelopen seizoen??!! Geen maatregelen qua lossingen, ophaling, verzorging, inrichting van de vluchten,...

Het grootste deel van de vergadering gaat over 3% maar heeft men er bij de KBDB al bij stil gestaan dat met zulke lossingen en organisatie er binnenkort geen liefhebbers meer overschieten om geld van te vorderen???

Black-white, hetgeen ge hier schrijft over de Limoges van 20/06 hebt ge voor 10000000% gelijk.
De KBDB snijdt hier wel in hun eigen vinger. Zet deze Limoges later dan kan men met de jaarduiven Bourges Chateauroux en Gueret spelen. Goed ingevlogen voor 14 dagen later Limoges te vliegen. Nu gaan deze jaarduiven geen Gueret meer vliegen. Niet goed nagedacht.

Ik denk dat de kbdb hun 'huiswerk' niet goed heeft gemaakt!
Dus iedereen die meer dan 50 ringen koopt zijn commerçanten? Ik denk het niet!

Het gevolg hiervan is dat deze groep (vermoedelijk) minder ringen zal aankopen!

Neen, dit is met de natte vinger werken en een deel liefhebbers laten bijbetalen voor de 'verkopers'!
FOEI KBDB

mvg,
Geert B

Qua het sportieve blijf ik toch met vraag tekens zitten hoor!
De talrijke fout gelopen lossingen, hoe 'proberen' dit te vermijden in de toekomst?

Geschikte lossingsplaatsen vinden en vast leggen?
1/2 fond inkorven met 1 nacht of 2 nachten korf? (voor iedereen gelijk)
enz.....

Neen blijkbaar wil men enkel spreken over de kassa en dan maakt men nog 12.000€ verlies, ondanks het inrichten van eigen vluchten!

Maar zoals steeds, zal de 'kleine' er mogen voor opdraaien!

mvg,
Geert B

IDD de veel verkopers zullen er beter van worden en de kleintjes mogen afdragen!
Heb toch vragen omtrent deze regel hoor!

Ik zou zeggen behoud de 3% regel en pas deze strikt toe, voor iedereen!
Natuurlijk is dit meer werk, maar het werk mag niet de reden zijn dat de kleintjes mee moeten opdragen voor de grote!

Tevens gaan er constructies opgezet worden om de meer prijs te ontduiken of wat had je gedacht........

Toch niet logisch ik neem de bus van diest naar aarschot en betaal 10€ terwijl mister x 20€ moet betalen???

Dit lijkt me meer een impulsieve beslissing dan een doordachte beslissing!

Geert

Blijkbaar laat iedereen zich misleiden door de 3% compensatie....

Voor mij is dit een klein detail tov wat ik als jonge liefhebber graag had willen horen/lezen maar niet lees. Buiten de strijd tegen doping lees ik nergens maar dan ook nergens een toekomstbeleid met lange termijnsvisie!

In welke vereneging kan je je nog lid maken voor 25€, ringen maak je zo duur als je wil. Maar een toekomst verzekeren doe je niet alleen met € maar vooral met een visie!

En deze visie is nu eenmaal korte termijn cashen en niet alleen bij de KBDB.

Ringenprijs 2015 Nederland 50euro cent per stuk Shocked
Contributie Nederland 12euro Shocked
3% afdracht Nederland, Bestaat niet(is trouwens belachelijk) Shocked
Onkosten wedvluchten Nederland een stuk lager. Shocked

Beste Leo,

NL heeft ook zo zijn problemen en wat je aanhaalt is inderdaad goedkoper maar bij jullie hebben ze door een visie transport in eigen beheer, informatisering uitslagen en kampioenschappen, etc.. En ik lees bovenal dat er veel mensen, ja zelf toppers veel doen voor de jeugd.

Clement

De KBDB publiceert zijn jaarrekening bij NBB en is publiek voor iedereen. Het geeft wel niet alle details weer van de cijfers ...

Geld besteden aan promotie van duivensport hoe goed bedoeld het ook is is zinloos, Als elk lid eens zou proberen om 1 iemand warm te maken voor de duivensport...99% zal er snel achter komen dat het niet gaat lukken...Ik zal nu wel voor een negatieveling uitgemaakt worden...Maar de realiteit is dat de duivensport in Nederland en Belgie aan het uitsterven is, Ik zag zojuist dat er in Nederland in 2014 ruim 1000 minder liefhebbers waren dan in 2013, De vrt zend ieder koers in het veld en op de weg uit..En volgens mij zijn er ondanks al die gratis promotie voor het wielrennen nog steed meer duivenmelkers dan wielrenners in belgie.

Leo, niet akkoord, geld besteden aan promotie is NIET zinloos.

Je hebt gelijk dat het niet alleen de taak is van de federatie om nieuwe leden te werven maar ook van de leden zelf.
Maar dan begint het pas. Als jonge liefhebber een hok plaatsen en opstarten is duur en niet eenvoudig. Ben onlangs zelf gestart op mijn thuisadres, 3 maand heeft in beslag genomen om mails beantwoord te krijgen en aan de juiste documenten te komen. Als de verenigingen dan nog niet de laatste juiste verzie hebben dan is er iets fundamenteels mis. Onlangs ging ik naar Fugare, leuk maar allemaal in teken van commercie. Sprak daar met vertegenwoordigers van EC systemen, overal kon ik een 2 handssysteem inruilen voor de laatste nieuwe versie tegen korting en overal kon ik tweedehands krijgen als ik echt doorvroeg. Awel beste Leo dit is verkeerd, elke nieuwe lid op 1 adres moest gedurende 1ste en/of 1ste 2 jaar die tweedehands toestellen ter beschikking moeten krijgen en dis in een samenwerking tussen bond en verderlers. Dat is toekomstbeleid die zich op termijn terugbetaald. En zo kan ik 100 zaken bedenken.
Laatst was ik op kampioenendag, daar was een potentiele nieuwe liefhebber. Deze man kwam info vragen en even een kijkje nemen in de club. Juiste documenten waren niet beschikbaar, buiten een collega en mezelf hebben niemand met deze man gepraat. Totaal verkeerd: die man moest het podium op en het middelpunt van de belangstelling zijn.

proficat kbdb weer een bom in het duivenspel of wat we het nog kunnen noemen.

ik denk dat ik volgendt jaar ga vissen meer ontspannen want hoe het nu gesteldt staat met het duivenspel is frustatie nummer 1 en onstpanning beu.

Dit is nu eens het mooiste voorbeeld om een bedrijf-want zo zien de HEREN van de kbdb het toch-in notime op de fles te laten gaan.
Ga aub eens in de leer bij een bekwaam ceo (misschien Willy Naessens-want die doet tenminste nog iets terug voor zijn werknemers-)om een bedrijf te leiden.
Denk er aan,besparen begint bij de top en niet bij de kleine liefhebber met 100 ringen-die zijn hier al duur genoeg tegenover onze buurlanden.

Maak gewoon uw vrouw en kinderen lid en je kan het veelvoud aan ringen kopen aan goedkoop tarief. Er gaan nogal wat leden bijkomen...

wat met de frankrijk vluchten op zaterdag & zondag, geen leer duiven meer ( PowerPoint blz 6)
een vb; op een vlucht uit clermont liefhebber A 200 dv
liehebber B-C- D elk 5dv
samen 215 dv dus 75 prijzen
liefhebber A komt niet binnen met zijn EC ; wanneer is de vlucht dan afgesloten (nu duurt de vlucht10 min , dan een ganse dag)
waar zijn ze mee bezig ; met een goede CEO, hebben op zijn eerste dag allen hun C4

het is zoals hoger gezegd door pierre burgouis uit izegem we gooien ons eigen riuten inde bond doet als of er niks gebeurt

Freddy , duurt die vlucht met 15 duiven 10 minuten voor 5 prijzen ? Hoe lang duurt een zware fond vlucht ? Ik weet dat ik tegen sommigen hun schenen schop , maar op bijna alle Frankrijk vluchten moet er voor prijs ingetekend worden , ook op de fond , dus ....

Freddy Spencer --> heel kort door de bocht redenering, moet je al heel wat ringen kopen om dit rendabel te maken.

Ik stel voor de ringen gratis maken voor iedereen en de 3% te verhogen naar 5% bij verkoop.

Colbert, de schatbewaarder van Louis XIV wist het ook al : "belast de kleine man , daar zijn er meer van en dat gaat gemakkelijker."

Alsof het een uitgemaakte zaak is dat het aantal ringen evenredig staat met het aantal duiven die worden verkocht.
Snelheid of zware fond spelen, onder hoogspanningskabels wonen, veel of weinig bons geven, ondoordachte lossingen van de K.B.D.B enz., deze gegevens beslissen mede of men al dan niet wat meerdere ringen bestelt.
De grote verkopers alsook de commerciële internetverkopers lachen met een prijsverhoging van de ring.
Zoals Theo Elsen en nog anderen al aangaven, stop met bons te geven.
Laat ons massaal wegblijven op Olympiades en Nationale Kampioenendagen ook al ben je geklasseerd, zoals afgelopen jaar Pierre Roger & David ons hebben voorgedaan. Dat de bazen van de K.B.D.B. hun duiven zelf kweken voor hun Kampioenendagen in plaats van bons te schooien bij de sterkspelende liefhebber. De K.B.D.B. bekijken ons niet als duivenmelkers maar als koeien die leeggemolken moeten worden

lambik, als stripfiguur scoor je beter...

Freddy, je mag wel nog leerduiven meegeven, maar de maatschappijen mogen geen leervluchten organiseren op zaterdag en zondag
je mag leerduiven meegeven met de vluchten waarvoor je een prijsvlucht uitschrijft.

@Jan De Cock
Over stripfiguren gesproken, ben jij familie van Inspecteur De Cock met C O C K ?, je lijkt er heel sterk op zeker nu die overleden is.

De vraag stelt zich welke concrete maatregelen de Eerste Algemene Vergadering van 25/2/2015 genomen heeft om de toekomst van de duivensport veilig te stelen en eerlijker te maken met gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen, ongeacht geografische hokligging, aantal duiven, amateuristische of commerciële benadering?

Wat lost het op om de zone-kegels nu vanuit Limoges in plaats vanuit Chartres te trekken. Vermits de wind voor 85% pal zuidwestelijk blaast tijdens het vliegseizoen, gebied elk gezond en eerlijk verstand dat de sectoren EVENWIJDIG vanuit die windrichting dienen getrokken te worden, ongeacht de lossingsplaats.

och blijft het sectorsysteem de ene bevoordelen en de andere benadelen in functie van de ligging, net westelijk of net oostelijk van een lijn…!? Van een voorstel waarbij gerangschikt wordt op prestatie-index horen we niets meer!? Afgevoerd zonder uit te testen wegens…? Iedereen dan maar de grote fond gaan spelen zeker…!

Waarom blijft het maar duren om duidelijke taal te spreken over het bijsturen van ons dopingreglement en over het schrijnend gebrek aan efficiënte controles én op het juiste tijdstip door niet-gekende controleurs uit andere provincies? Bloeddruk verhogende toestanden voor eerlijke liefhebbers zonder zakelijke belangen … terwijl velen zichzelf nog blijven verliezen in discussies over pietlulligheden of zakelijke aspecten die 80% van de liefhebbers niet aanbelangen

Guy Sveyn.

ga ook mij gedacht nog eens schrijven
voor degene die denken , hoe uwe mond ge hebt geen duiven meer .Wel ge hebt gelijk langs de 2 kanten .Maar sinds ik geen duiven meer heb krijg ik me geld niet meer op , en vroeger met duiven was het altijd op. Als ik dat hier (probeer) te volgen moet ik meer en meer kokhalzen .Tis nog erger dan vroeger .En nog iets , ik wist niet dat het zo eenvoudig was om geen duiven meer te hebben .WANT ..... wie ( verdiend ) aan duiven .Al degene die geen stront kuisen .Maar het blijft een zeer mooie sport ; als voor iedereen de regels gelijk waren .Maar is dat geen utopie of zoiets in dien aard.

allee mannen gaze geve

als het zo doorgaat zulllen ze aan mij GEEN ringen meer moeten verkopen. omdat de KBDB slechts 50% van de opbrengst haalt uit de 3% op de verkoop wordt de rekening gewoon naar ieder melker doorgeschoven. hoe onrechtvaardig kan je zijn! 99% van de liefhebber verkoopt niets en kost de sport enkel (veel) geld. een kleine minderheid wordt van de duivenverkoop stinkend rijk en die komen er mee weg ook. de KBDB lijkt me net zo erg als de regering Michel I

eigenlijk zou Vanboxtael of het ganse KBDB bestuur dit eens moeten komen uitleggen hier of daar waar een paar honderd meikers bijeen zijn.. wedden dat ze moeten gaan lopen voor het behoud van lijf en leden? maar ze blijven zeker liever in hun ivoren toren in Halle. sorry voor dergelijke maatregelen heb ik geen begrip en ik sta hiermee zeker niet alleen. ik denk dat ik Polle Tambeur zijn voorbeeld ga volgen! is dat iets toekomst gericht doen? gaan ze zo jonge melkers warm maken voor se sport?? ik denk het niet. in wat een wereld leven die van Halle eigenlijk.

Als gewezen boekhouder heb ik eens de rekening gemaakt van iemand die 80 ringen per jaar koopt waarbij ik er van uitga dat de eerste vijftig aan de laagste prijs zijn, en de dertig volgende EEN euro duurder maakt dertig euro meer kost.

wat is dertig euro dezer dagen :

de zondagvoormiddag zitten we vaak samen in het duivenparlement te Ingooigem en als ieder een tourke geeft, krijgen we elk van 20 euro maar wat reutelingen terug.

bepaalde mensen dienen "super" te voederen van 21 euro per zak ipv een goede 16 euro

als ge met 20 jongen Bourges nationaal voor de kosten inkorft en ge niets kunt terug winnen zit ge 25 euro

en tot slot wie 80 ringen koopt zit allicht met 60 oude duiven die u algauw 1500 euro per jaar kosten.

Waar de KBDB op hun vergadering te kort schoot is hoe ze dit jaar de cowboys van begeleiders en lossers gaan aanpakken.

Ook het probleem met het voedselagentschap & voorgeschreven medicatie via veearts kreeg weinig aandacht

Ik meen te weten dat we hier toch ook nog een woordje uitleg mogen krijgen zeker.

en tot slot : als het aantal leden verminderd , met het wegvallen van de liefhebbers tussen 2012 & 2013 dan is het binnen tien jaar afgelopen.

Bij deze gaan morgen de 24 vliegers terug op hun hokken en ja ik hoop voor de tijd die mij nog rest er een lap(je) op te geven zijn het nu ringen van tachtig cent of twee euro. Veel maakt het mij niet uit.

Hoe men het draait of keert het is geen goede beslissing van de KBDB.
Deze winter hebben enkele tophokken jongen verkocht uit de beste vliegers en kwekers op Pipa ... voor 20 stuks konden ze makkelijk 100.000 euro vangen.
3% op dit bedrag zou de KBDB 3000 euro opleveren ... dit bedrag gaan ze nooit innen door de ringen duurder te maken want er wordt voor miljoenen verkocht op allerlei sites.

Wie heeft er dan enkel voordeel bij deze nieuwe maatregel ... juist de topper.
Pas op ... ik heb niks tegen de toppers in onze sport .... zij kunnen er ook niks aan doen dat oosterlingen zo veel geld op tafel leggen voor hun duiven ... het is ze gegund eerlijk.
Maar de KBDB moet niet de kleine melker erbij betrekken .

Ps: ik vind eerst en vooral dat de KBDB niet het recht heeft om 3% op te eisen!!

Aan diegenen die de KBDB blijven verdedigen onder het mom van "alles" kost geld of nu is het voor "iedereen" gelijker. Wat is nu eerlijker dan de "vervuiler" te laten betalen maw de verkoper. Btw wat doet de bond met die centen? De commercie promoten. SVB en zijn vazallen zijn laffe zakkenvullers die de essentie om de sport te redden niet durven aanpakkes. Postjes en centen dat wel. En als ik geld wil uitgeven aan duivenvoeder is dat mijn zaak en kies ik ervoor. Ik betaal al genoeg belastingen mij dunkt!

Nederlands Limburg zou perfect in zone C1 vallen volgens bovenstaande afbeeldingen.
Dit zouden op een Bourges ongeveer 9000 duiven extra zijn die naar het oosten moeten ... zou misschien positief zijn voor het oosten van Belgisch Limburg ?

Iedereen heeft het maar over de ringen ... over de zones en al de rest kraait geen haan !!!

ik vind het wel straf dat iemand als nikolaas geyselbrecht het idee van de kbdb aangaande het ringentarief hier komt verdedigen , net of hij heeft het idee gaan bepleiten
ik weet niet waar hij het lef vandaan haalt om zoiets te durven verkondigen , verdient hij misschien niet genoeg aan zijn verkopingen of vinden zijn klanten dat ze te veel moeten laten vallen . wel ik heb een idee laat jij een jouw percentage een beetje zakken en dan is iedereen kontent allee iedereen behalve de verkoop sites maar ja beter die mannen dan de duivenmelkers zelf

Wat we ook niet mogen weten is hoeveel geld 50 procent is van hetgeen ze zouden moeten ontvangen en hoeveel ze van de miljoenenverkoop ven Hereman moeten hebben . Om nog een vergelijking te maken met wat voor geldwolven het zijn : vogelkwekers kweken ook honderden vogels , waarmee ze iedere week naar vogelbeurzen gaan om er wat te verkopen , ik heb nog nergens gelezen dat het hoofdbestuur van A.O.B. en K.B.O.F ook maar 1 euro daarvan moet hebben . en daar hoor je niet van opslag van dit of dat , en die mensen moeten het ook met veel minder doen dan de kbdb en... het is godgeklaagd ze kunnen niet meer verstand gebruiken dan ze hebben .

Johnny - misschien efkes je verstand, die je toch bezit, eens goed gebruiken, duivensport met kanariepietkwekers of dergelijke kan je niet vergelijken… duivensport "organiseren" met al zijn typische problemen kan je toch daarmee niet vergelijken…? Procenten rekenenen op de kap van liefhebbers, of ze nu veel eraan verdienen of niet (want eigenlijk is dit onze zaak niet) is eigenlijk niet correct, voor mij part rekenenen ze 3 euro per ring, indien ze met dit geld positieve zaken zouden doen.

J D C ik denk dat jij een welstellend persoon bent die op geen euro moet zien als je kunt akkoord gaan met die 3 euro , voor vele is duivensport een hobby zoals vogels kweken ook er één is , zoekt u een plaatsje bij het kbdb bestuur misschien dat u het goedkeurd ?

totaal geen ambitie, vooral omdat ik m'n mond nie kan houden Smile en nee, ben geen welstellende persoon. Maar sommigen kopen bijproducten, hebben dagen tekort om al die te geven, en steigeren dan, omdat een ring duurder zou worden (heb het nu niet specifiek op jou) Als ik duivensport te duur zou vinden, dan hou ik er gewoon minder. Simpel, of niet?

Jammer dat er hier dan personenen vanalles uit hun nek zitten te kletsen, van geen bons meer te geven, die notabene ten voordele van de maatschappij is… niet te snappen...

Jan,

Meestal verkoop je zinnige praat, meestal....en zoals ik al zei wat ik zelf betaal, beslis ik ZELF.
De bond wil gewoon zakskes vullen op de kap van. Willen ze een stuk van de commerciëlen, wel haal het daar dan maar laat de hobbyisten met rust. Waarom deals sluiten bij grote verkopen, waarom de volle pot voor de gewone mensen?

karolien, ik onthou vooral je eerste zin, tot "meestal"
wat je schrijft klopt niet, want als je zelf wil beslissen, zal je toch op een eiland gaan moeten wonen, daar pas beslis jij alleen alles. Of ze hun zakjes willen vullen op de kap van, weten we eigenlijk niet. Overal hebben ze het moeilijk, om hun begroting in orde te krijgen, hoe kan de duivensport daar dan aan ontsnappen, en ik heb best wel kritiek. Als de meer-inkomsten daaruit goed zouden besteed worden, kan niemand daar toch problemen mee hebben. scenario's als tours bv vermijden, een samenwerking met een weersdeskundige etc, ...

Jan,

Je reactie bedoel ik met "meestal"

Jan,

Je reactie bedoel ik met "meestal"

Neem een tweede lidkaart aan 25 euro en koop 60 ringen aan 0,80 euro en de gemiddelde ring kost 1,21 euro. Dit in het geval de tweede 60 ringen duurder zouden zijn. De KBDB heeft dan ook een lid meer. De duivensport kan er maar goed mee zijn. Indien de ringen 0,85 euro in 2016 kosten is de gemiddelde ringprijs 1,26 euro.

Luc Klaps,
gedipl. beleggings- en kredietadviseur

Jan, alleen nog een bon voor een jonge duif in het lokaal waar ik speel , ergens anders eieren . En wat de aankoop van ringen betreft vind ik dat ze terug op naam zouden moeten staan !! Als ik bv 100 ringen wil kost me dat ongeveer 95€ , dat kan toch elke duivenmelker aan , maar wat er bij mij niet in kan is dat men deze maatregelen neemt om slechts enkele verkopers te sparen , of misschien worden de bestuursleden door deze mensen gestuurd ? Is maar een gedacht van mij hé . Nog even en we zijn weer aan't spelen als we de juiste zone-afbakening kennen .

Misschien kan dit helpen Theo.

http://afstandmeten.nl/index.php?id=1487237

Op het eigendomsbewijs is er langs de achterkant niets bedrukt , waarom zoeken ze geen sponsors om hun reclame op te zetten zoals ze in Frankrijk al van voor 30 jaar gedaan hebben , dan hebben ze inkomsten en kunnen ze de prijs laten dalen als ze dat willen .Er zijn mogelijkheden genoeg om het wat goedkoper te maken , maar ze moeten het dan wel naar de liefhebbers laten gaan . Ik reageer op een artikel , maar bekritiseer niemand ook al ben ik het niet altijd eens . Voor mij is wit - wit en zwart - zwart en grijs bestaat niet , en trap ik op iemand zijn tenen hiermee dan is het zo .

het stoort mij vooral dat altijd alles duurder wordt . Ik denk dat er ergens soms wel een grens bereikt wordt .
Want dit verhaal krijgt nog een vervolg als de duif uit de voedselketen gehaald wordt .
Het stoort mij ook dat men vooral kiest tot de gemakkelijkste oplossing , het geld gaan halen bij de massa , bij de kleintjes .
Voor de groten is 50 euro een peulschil , voor de kleine doorsnee gepensioneerde een aderlating !
Voor de rest stoort het geklungel rond de zones mij niet echt meer . Ze doen maar ! Ik speel niet meer mee . Met de jonge duifjes wat provinciaal spel en met de oude alleen nog zware fond !
Trouwens , heb het al meermaals gezegd onder de 600 km alleen provinciaal spel . Nationaal spel alleen boven de 600 km .
Het is toch zo simpel allemaal , maar wat baten kaars en bril .....
De toekomst is derhalve gemakkelijk te voorspellen als het roer niet resoluut om gegooid wordt .
Hoe meer de groep melkers vermindert hoe meer men gaat vragen aan het individu . Want de inkomsten moeten gegarandeerd blijven want men werkt nu al met verlies .....
Dus gaan er op het eind alleen nog enkele commerciële hokken overblijven .
Wil de laatste het licht uitdoen a u b

je kan het draaien en keren zoals men het wil ik voel me door de KBDB voor de zoveelste keer gerold. zijn dit positieve maatregelen ter bevordering van de sport? gaat men op deze manier jonge mensen kunnen aansporen om met de duiven te spelen? ik denk het niet. alles voor de commercie en alles in functie van het geld

trouwens waarom heeft de bond altijd meer geld nodig? waarom kunne die niet te tergin naar de nering zetten zoals we allemaal moeten doen? of hebben ze geld nodig om alle rechtszaken die hun eigen leden aanspannen te bekostigen? stommiteiten doen ze nog steeds genoeg om de mensen de dwingen om tegen de bond te procederen.

Toch bizar dat niemand reageert op het feit dat de Olympiade 2017 bijna de helft goedkoper is (-50.000 euro) dan de Olympiade in 2007. Niemand die zich afvraagt waarom het bij dit bestuur wel veel goedkoper kan. Ook niet vergeten dat er gerechtelijke procedures zijn die dateren uit vorige legislaturen. Ik mis vooral de beschermende factor voor onze duiven bij de lossingen. Niks uit de fouten geleerd van verleden jaar? Verder hoop ik echt dat Wallonië niet afhaakt, we zijn al met zo weinig liefhebbers.

dag allemaal,

ik ben voorzitter van een lokaal en op dit moment heeft 33 procent geen 60 ringen gekocht , maar ook van deze mensen halen later ook nog ringen bij . Ik vind het al raar dat 50 procent van ons land geen 60 ringen koopt , we verliezen de laatste jaren al zoveel jongen of ben ik alleen die jonge verspeel en ik speel tot 240 km. De laatste jaren krijgen ze normaal 3 procent van de internetverkopers , als ze niet betalen niet laten spelen. HIER DE KLEINE MELKER VOOR OP LATEN DRAAIEN JAMMER !
.Als ik geen belastingen betaal komt de fiscus het geld ook halen.
Als ze nu niet toekomen met hun geld , ze slaan alles maar op vroeger zonder die 3 procent wat volgens mij toch veel inkomsten zijn e kwamen ze toen ook niet toe met het geld .Deze mensen proberen ook nieuwe invalswegen in te slaan maar ik heb het vermoeden dat het niet de goede kant uit gaat op deze manier als je 2 weken voor dat je gaat spelen nog veranderingen moet aanpassen op uw drachtkaarten en reglementen .Nat kampioenschappen beginnen nu al 14 maart verleden jaar was dit april laat het dan iets vroeger weten .Dopingwetten was een goede zet maar nu vragen de mensen meer info hierover en het valt stil bij de KBDB .

SORRY MAAR IK VINDT HET RAAR DAT ER ZO WEINIG COMMENTAAR OP HET NAT FOND PROGRAMMA GEGEVEN WORD

Je heb gelijk Black en white.

Ga ik dit weekend eens bekijken.

Ik lees ringenprijs aanpassen als tussenoplossing door late storting van 3%.
Dus de regel blijft bestaan, maar dan wel op het netto bedrag van de effectief verkochte duiven.

Kostprijs ringen. Heb het er eigenlijk niet moeilijk mee. Mag duurder, is dan een eigen keuze hoeveel . Mogelijks wel ten koste van de bons, had dit eigenlijk nog zo niet bekeken en bons zijn toch belangrijk voor de maatschappijen.

Maar dit alles dan voor goedkoper spel, de kern van de duivensport.

programma ééndaagse fond is niet slecht, maar wel véél teveel fondvluchten voor jaarlingen en ze zijn dan verwonderd dat er bijna geen oude duiven nog zijn op de klassiekers… of ben ik ouderwets Smile

Ik word niet goed van het gezeur hier dat de kleine melker voor de kosten moeten opdraaien, Er is op dit forum jaren gezeurt om een strenger dopingbeleid..Voor het gemak vergeet men maar dat de controles geld kosten, Ook begrijp ik niet waarom iemand die duiven verkoopt daarvan 3% zou moeten afdragen, Zij betalen immers dezelfde contributie en dezelfde ringenprijs als de hier iedere keer aangehaalde kleine man.
Gewoon 1euro per ring...Iedereen betaald dan mee...En iedereen bepaald dan voor zichzelf hoeveel hij aan de duivensport wil spenderen.
Wel vind ik dat het bedrijf pipa iets meer voor de duivensport kan doen, Zij verdienen een vermogen aan de duivensport zonder ook zelf maar 1 duif te spelen.

de oplossing is misschien dat de bond zelf duiven verkoopt zoals ze deden met het inrichten van vluchten .
Een volgende stap zou zijn dat het verboden zou worden om te verkopen buiten de KBDB om .
Het moet toch niet moeilijk zijn om zoiets in te richten op hun website .
Dus.... je wil een duifje verkopen , dan moet je u richten tot de kbdb die het voor u doet . Inkomsten voor de kbdb rond de 30% van de verkoopprijs .
Met die winst kunnen ze misschien de ringen gratis bezorgen of een paar gratis vluchten in richten .
Je kunt ook de verkopers meer belasten en wel progressief zoals het voorstel met de kostprijs van de ringen .
bvb onder de 5000 euro niets
tussen 5000 en 10000 drie %
tussen 10000 en 20000 vijf %
boven de 20000 tien %

zo is het Leo, geen speld ertussen te krijgen, tenzij Dédé dit wil proberen...

Luc Klaps,
gedipl. beleggings- en kredietadviseur

Is dat dan iemand waarbij je zeker je geld kwijt bent .................

stef

IK BEN EENS BENIEUWT HOEVEEL JAARDUIVEN ER OP LIMOGES VAN 20/06 ZULLEN ZIJN EN OP DIE ANDERE VLUCHTEN
HIER GAAN ALLE JAARDUIVEN AL IEDER JAAR ALLEMAAL MEE OP LIMOGES VOOR JAARDUIVEN DIT JAAR ZITTEN ER 60 KLAAR MAAR IK ZAL ER MAAR 5 MEE HEBBEN OP DIE EERSTE LIMOGES EN WE GAAN EENS KIJKEN HOEVEEL ER DAN GAAN VLIEGEN OP DIE ANDERE VLUCHTEN ALLEMAAL NAT VLUCHTEN VOOR JAARDUIVEN MET EEN PAAR DUIZEND DUIVEN ALS HET GOED GAAT ZE ZIJN NIET GOED BEZIG
GRTS

In DK moeten ze vanaf nu een interest betalen als ze geld willen sparen...
- 0,50 tot - 0,75 % dus reken maar uit op een paar honderd duizenden (iets voor ex boekhouders en gediplomeerde beleggingslui )

Mijne Deense collega, die aan t sparen is (zal was worden) voor een huis te zetten, spreekt al over emigreren...

Heb haar getroost met het verhaaltje hoe het er in duivenlandje aan toe gaat

Toen is ze helemaal ingestort Wink

Guco,

ik zou haar niet aanraden naar het vlaanderen van heden af te zakken. Hier is alles regelgeving.
indien ze een huis wil bouwen , zou ik beginnen met grond te kopen
en indien nog geld over : materialen dewelke ergens in een loods ondergebracht.

een andere doch gevaarlijker iets is een onzichtbare kluis te bouwen maar ja te riskant bij brand en dies meer

jaja het zijn geen tijden meer als de jaren zeventig toen staatsobligaties bruto 13,75 % opbrachten

we hebben in der tijd ALLEMAAL gestemd voor " VERANDERING " ewel we hebben ze hé.

Europa is een miskleun , aangevoerd door de Duitsers en Merkel en ze spelen nog altijd baas . Ze gebruiken geen wapens meer , maar het geld en de banken !!
De euro is een miskleun eveneens .
Mensen zoals ik , die nog in Belgische Franken rekenen slaan soms achterover van de bedragen ....
Laatst ging ik met een voorschrift van de dokter om een vaccin voor mijn echtgenote en ik zelf , tegen longontsteking , ( 5 jaarlijks ) en ik moest er 56 euro dokken voor 2 spuitjes ....
Dezelfde dag verschoot ik nogmaals van kleur als mijn bijdrage voor de vlaamse zorgkas aangerekend werd . 2 x 50 euro .
En 's avonds ging ik naar de colruyt om wat fruit en wat toespijs , weer 50 euro .
En zo gaat het maar door .
En mensen willen zich nog ook eens amuseren . Vluchten in een hobby . Een verzetje..... bijvoorbeeld : De duivensport....
en nu durf ik niet meer verder vertellen .....

En maar klagen en maar zagen....Zou eens willen weten hoe jullie het zouden doen....De beste stuurlui staan altijd aan wal....En is het zo erg als je hobby nu een beetje duurder wordt????Alles is duurder geworden.....Werken jullie nog voor hetzelfde loon als 10 of 20 jaar geleden? Ik denk het niet!!!Ik zal jullie verder laten ZAGEN en mijn SUPERDUIVEN gaan eten geven want we gaan er een goeie lap opgeven deze zomer!!!!!!En al die DT fouten die ik hier te lezen krijg......En als de Colruyt te duur is moet je naar den ALDIs gaan....

petisa , wie of wat je ook moge zijn . Straks gaat onze hobby 20 % duurder zijn . Als 20% voor u een beetje is , wel dan geef ik u mijn rek nr , dan kunt u mijn 20 % ook betalen .
En de Colruyt is goedkoper dan de Aldi . En het gaat niet over de Colruyt maar over de algemene duurte .
En hoe ik het zou doen kan je lezen in een van mijn vorige tussenkomsten .
Diegene die geen gratis ringen willen mogen ze betalen .....

pppppppffffffffffff zo'n gezeur over die ringen. Ik laat in het midden wie gelijk heeft. Roger Casier zo'n negativisme, kan jij soms ook positief zijn ? Alhoewel ik het wel met u eens ben en vind Europa ook maar niks. Het fondprogramma kan beter vind ik, de opbouw dan. Ik vind niet dat er teveel vluchten zijn, alle weken een fondvlucht vind ik goed en ook voor jaarlingen. Voor mij zouden alle vluchten op de fond van in het begin voor jaarlingen en oude mogen zijn. Wanneer je daarmee niet akkoord bent, hoef je er geen mee te doen, iedereen is vrij. Over de zware fond spreek ik mij niet uit, heb er de ervaring niet voor.

Roger,
ik ben een heel jonge liefhebber(speel nog maar 3 jaar),jammer dat ik nu ook nog jouw rekening moet betalen......Ik had meer sollidariteit van jou verwacht als jonge liefhebber,FOEI,FOEI.....Gelukkig zijn er wel nog andere die zelfs mijn rekening zouden betalen....En dan janken dat er geen jonge liefhebbers meer zijn ....doe zo voort....... Evil or Very Mad

Petisa, ben je soms toevallig nog afhankelijk van je ouders ? Of woon je ook al alleen (of eventueel samen met vrouw en/of kinderen) en moet je zelf werken voor je loon om huis, auto, water , elektriciteit, gas of mazout, zorgverzekering, taksen en verzekeringen allerhande te kunnen betalen ? Het zou nog al wat zijn dat we zo veel (of zo weinig !) moesten verdienen als 20 jaar geleden en toch alles maar duurder moest geworden zijn. Dit is volgens mij praat van iemand die de waarden van geld nog niet helemaal onder de knie heeft. Ik en mijn vrouw hebben beide een full time job en die hebben we nodig om alle rekeningen mooi op tijd te kunnen betalen. Ik moet wel zeggen dat er redelijk wat geld in mijn hobby (duiven) gestoken word. Maar goed dat zij geen hobby heeft want dan moest ik het met wat minder doen. En mijn 2 kinderen mogen ook zeker niets te kort komen !

Integendeel Stefaan, ik adviseer om je geld in een eigen sok te steken en zeker geen geld aan duiven uit te geven.

Petisa,

Jij had als jonge liefhebber heel wat meer solidariteit verwacht van de oudere generatie?
En dit nadat jij die oudere generatie eerst eens zo nodig moest uitlachen met hun dt-fouten?
Weet dat het overgrote deel van de duivenliefhebbers oudere mensen zijn die meestal op de leeftijd van 18 jaar reeds lang in de fabriek, op het veld of in de mijn aan het werken waren!
Jij als jonge liefhebber zult de kans wel gehad hebben om fatsoenlijk te studeren, helaas heb jij die kans volgens mij niet echt gegrepen. In uw eerste reactie schrijf je "dt-fouten" zelf fout! In je tweede reactie schrijf je "solidariteit" fout! En den "ALDIs" ken ik ook niet!
Blijkbaar stond je niet op de eerste rij toen ze het verstand uitdeelden!
Mvg

Lambik (ook een jonge liefhebber)

Luc, Volgens mij doet Stef dit al...En hij heeft daar niet eens een diploma voor.
Luc, Volgens mij doed Stef did al...En hij heefd daar niet eens een diploma voor.
Ik schrijf het hier dubbel zo dat ik zeker weet dat het 1x goed is wat het dt verhaal betreft.
Ik schrijf hed hier dubbel zo dad ik zeker weed dad het 1x goet is wat hed td verhaal betrefd.

Dat is het net Leo, wat doen bedrijven als pipa, herbots, p-bay en andere voor de duivensport in België? Niets, nougabollen enkel zichzelf verrijken.
Voor een buitenlandse club organiseren ze dan wel charity auctions om een of andere rijke klant tevreden te houden.

Heel juist Peter,

veilingshuizen zijn commerciele instellingen waar een woord de tabellen aanvoert zijnde Geld

kleine liefhebbers moeten ver van pipa en anderen wegblijven

als ze aardappelen rooien worden deze opgedeeld in drie groepen : frieten, eetaardappelen en de kleintjes die blijven liggen op veld

zo ook denken veilingshuizen over kleine melkers

ja peter daar heb je een punt duivensport draaidt allen nog om verkoop en niet meer om hobby.En de echte liefhebber zal het moeilijk hebben om verder te bestaan.

Aan de jonge liefhebbers , Stefhen en Petisa .
Ik ben echt wel een heel positief iemand . Ik ben niet gefrustreerd . Ik ben niet jaloers op andere mensen .
Ik ben een gewone mens met pensioen en zoals zovelen moet ik alles goed bedelen om rond te komen . In gezinnen waar kinderen zijn , die studeren en hobby's hebben is er weinig ruimte voor de dure duivensport .
Ik ben een optimist , ondanks heel erge tegenslagen in mijn leven , dat ben ik van nature .
Maar we mogen godverdomme onze ogen niet sluiten voor de maffia van politici , bankiers , bedrijfsleiders die de gewone mens uitzuigen .
Vinden jullie dat nog ernstig dat men in Denemarken moet betalen voor het geld dat op je spaarboek staat ? Zouden jullie nog zo positief blijven moesten jullie ginder wonen ?
Het dure leven is een realiteit , een feit . Dat moeten we onder ogen zien . En dat heeft ook zijn gevolgen voor de duivensport .
Tot slot ....heb ik al veel jonge en oudere melkers geholpen met woord en daad . En als ik jullie met iets zou kunnen helpen , laat het mij weten ....

Peter, het ergste van al is nog dat het advertenties van de verkopen niet altijd eerlijk zijn, Een paar maanden geleden heb ik pipa al een mailtje gestuurd met een klacht, In een verkoop werd geadverteerd met provinciale uitslagen van mijn provincie...Ik weet goed genoeg dat mijn provincie uit 2 afdelingen bestaat...En die spelen nooit gezamelijk, Nu zie ik in een verkoop weer provincial uitslagen van mijn provincie...En die bestaan niet, Ik wil niet zeggen dat de prestaties van deze liefhebber niet goed zijn, Maar pipa moet het niet groter maken dan dat het in werkenlijkheid is.
Misschien vinden ze dit niet leuk dat ik dit hier schrijf...Maar ik heb ze een paar maanden geleden al gewaarschuwd.

massetdelaruelle, laat je niet van de wijs brengen door geld en al die verkopen.
Jij moet zorgen dat je plezier aan de duivensport beleeft, aan de dagdagelijkse verzorging en eerdaags het spel.
Al die verkopen op internet is niks voor de gewone werkman, ga liever bij jou in de buurt naar een kleine hard spelende liefhebber en haal daar late jongen uit het beste wat hij heeft ... die zijn betaalbaar en rond die periode kan hij ze missen.

In de wereld draait alles om geld ... geld zorgt ook voor veel onrecht.
Neem nu gewoon onze voetbalclubs ... in België en Nederland moet elke club financieel gezond zijn of ze moeten verplicht degraderen of gaan failliet.
Al de andere grote clubs in Europa hebben schuld tot achter hun oren maar mogen lekker verder doen en de Champions League winnen ... waarom is niet iedereen gelijk voor de wet ?
Omdat het altijd zo geweest is !!!

Onze duivensport is precies hetzelfde, al die nationale vluchten op de zware halve fond zijn een lachertje als men ze nuchter bekijkt dat heb ik al vaak uit de doeken gedaan ... toch blijven ze bestaan omdat enkelen er enorm voordeel bij hebben.
Natuurlijk speelt het financiële hierin ook een rol ... de KBDB maakte zelf bekend dat elke nationale vlucht op de zware halve fond ongeveer 30000 euro opbrengt ... toch slagen ze erin om het jaar te eindigen met 12600 euro verlies?

Om te eindigen massetduruelle ... geloof niet dat de duiven op een andere plaats beter zijn dan in je eigen buurt ... er zijn namelijk maar drie soorten duiven
1) goede
2) prijsvliegers
3) slechte
En dat geldt voor alle streken !!!!!!!!!

Kouters ,

U zult best begrijpen dat pipa met mails's zoals de uwe niets kan doen
een man in thailand is en blijft een concurrent in hun verkopen naar het midden oosten

wij gaan nu onze duiven opleren en hoeven geen commentaren zoals de uwe maar pipa heeft graag zeveraars ....

Toke,
Zoals meestal heb je ook nu weer gelijk. Maar zo'n praktijken gebeuren ook in België. Hier spreken verkopers ook over 1° nationaal zone A of B of C terwijl er maar 1 eerste nationaal is en ze doen bovendien de enige winnaar ook onrecht aan. Er zijn er zelfs bij die nog verder gaan en een eerste lokaal te min vinden om te vermelden en dan maar spreken over een eerste noord west Limburg, brabant , antwerpen....Maar het zijn altijd dezelfde die dat doen, zij die er munt willen uit slaan

Na heel de discussie hier gelezen te hebben, toch 2 opmerkingen van mijnentwege over zaken die hier aan bod zijn gekomen :

1. Prijs van de ringen : meer vragen aan zgn. grote melkers ? Die zullen er niet van wakker liggen of hun ringen nu 80 ct., 3 euro of 10 euro kosten. Bij de volgende verkoop zijn dat "peanuts".

2. Stel : je zijt ne jonge gast en je bent geïnteresseerd in de duivensport . Je bent jong en je zit dus achter je pc, laptop of tablet en googlet naar duivensites en komt bij pipa terecht. Je ziet de prijzen die voor duieven betaald waorden, en onwetend besluit je dat een goede duif steeds zoveel kost. De interesse gaat over en je zoekt toch maar een andere hobby.
M.a.w. duiven-verkoop-sites zijn zeker niet de beste propaganda voor onze sport cq. liefhebberij, integendeel.

Kan iemand mij uitleggen waarom meneer Dede de wortegem zo gefrustreerd is?????
Een paar dagen geleden noemde hij me een imbiciel En nu weer een zeveraar, Meneer dede ik denk dat het inderdaad het beste is dat u zich weer met uw duiven gaat bezighouden....En begeef u pas weer op het forum zodra u uw winter depressie heeft overwonnen.

Mr. Wymeersch, dus jij zegt dat alle jonge gasten die zien dat er veel geld in de voetbal omgaat, zullen stoppen met voetballen ? zeer kortzichtig man !

Het heeft toch niks met geld in een sport te maken dat ze niet populair is...de sporten waar het meest geld in omgaat zijn vaak het meest populair ; dus dat er geld betaald wordt voor iemand zijn duiven is een drogreden ... dat is zeker niet de echte oorzaak dat de duivensport achteruit gaat !

Een heel toepasselijk oud Frans lied dat zelfs nog door Gilbert Bécaud werd gezongen is het fenomenale
" Tout va tres bien Madame La Marquise "
Ik draag het op aan de KBDB en allen die ze blijven steunen door dik en dun en aan alle positivo's
Ik vond een vertaling van de Franse tekst die men hieronder vindt ....

Hallo
Hallo, hallo, James
Nog nieuws?
Ik ben nu al veertien dagen van huis
En ik bel je nu van hieruit
Hoe zal het er uitzien als ik thuis kom

Alles gaat heel goed, Mevrouw de Markiezin
Alles gaat heel goed, alles gaat opperbest
Toch moeten we, moet ik u meedelen
Dat er jammerlijk een kleinigheid gebeurd is
Een incidentje, een bagatel
Uw grijze merrie is dood
Maar, behalve dat, Mevrouw de Markiezin
Gaat alles heel goed, alles gaat opperbest

Hallo, hallo Martin
Wat hoor ik nu?
Mijn grijze merrie die gestorven is vandaag
Leg me dat eens uit, mijn trouwe knecht
Hoe is dat toch kunnen gebeuren?

Het is niet zo erg, Mevrouw de Markiezin
Het is niets, alles is in orde
Toch moeten we, moet ik u meedelen
Dat er jammerlijk een kleinigheid gebeurd is
Ze is omgekomen in de brand
Die uw paardenstallen verwoest heeft
Maar behalve dat, Mevrouw de Markiezin
Gaat alles heel goed, gaat alles opperbest

Hallo, hallo, Pascal
Wat hoor ik nu
Is er brand geweest in mijn paardenstallen
Leg me dat eens uit
Mijn voorbeeldige chef
Hoe is dat toch kunnen gebeuren

Het is niet zo erg, Mevrouw de Markiezin
Het is niets, alles is heel goed
Toch moeten wij, moet ik u meedelen
Dat er jammerlijk een kleinigheid gebeurd is
Als er brand is geweest in de paardenstal
Is dat omdat het kasteel in brand stond
Maar behalve dat, Mevrouw de Markiezin
Gaat alles heel goed, gaat alles opperbest

Hallo, hallo, Lucas
Wat hoor ik nu?
Ons kasteel is dus verwoest
Leg het me uit want ik val haast in zwijm
Hoe is dat kunnen gebeuren

Wel, kijk, Mevrouw de Markiezin
Toen hij vernam dat hij geruïneerd was
Hij wasj nauwelijks van zijn verbazing bekomen
Of Mijnheer de Markies pleegde zelfmoord
En het was toen hij het bijltje er bij neergooide
Dat hij alle kaarsen omstootte
En zo het kasteel in brand zette
Dat van onder tot boven afbrandde
De wind wakkerde het vuur nog aan
Dat zich naar de paardenstal verbreidde
En zo komt het dat in een tel
We uw grijze merrie zagen omkomen
Maar behalve dat, Mevrouw de Markiezin
Gaat alles heel goed, gaat alles opperbest

Beste ida ik zal niet veel geld uitgeven aan duiven.Want zoals je zegt heb ik in 2012 duiven gekocht bij een liefhebber die moest stoppen omdat hij met zijn gezondheid sukkelt.En vele van deze duiven vormen de basis hier.Nu wat wel erg is dat de jeugd niet meer begind met duiven is omdat de prijzen zo hoog liggen met alles in zijn hobby dat ze er van terug schrikken.hier in belgie zal men de jeugd niet helpen zoals in nederland en dat vind ik erg.geld kbdb geld kbdb en eens ligt de koe droog!

ik stel voor om vanaf 100 ringen de prijs op te slagen omdat de meeste mensen toch meer dan 50 a 60 duiven houden en al genoeg kosten hebben om ze groot te krijgen en dan nog eens dure transport kosten moeten betalen. ook mensen die een bon op een kampioenendag geven zou moeten afgetrokken worden van die duurdere ringen anders word een mens die zijn goed hart laat zien weeral gestraft. die 3% op internetverkopen moet blijven daar word genoeg mee verdiend en ook die sites zelf zouden moeten bijdragen aan de kosten zij worden ook alleen maar rijk op de kap van de melker.

als slot stel ik voor om elk nieuw beginnend lid zijn eerste 100 ringen gratis te geven en mss ook de eerste 100 chipringen zo kunnen we mss terug wat jeugd aanhalen wat echt nodig is voor onze sport die elk jaar maar vermindert en waarvan de kbdb dringend werk van moet maken of onze mooie sport is binnen 10 of 20 jaar uitgespeeld.

mvg bart

Patrick Rubbens : art 98 § 4
Dit is niet helemaal juist !
De deur naar fraude staat niet een stuk verder open,
ze staat HELEMAAL open !

De liefhebber mandt een "willekeurige" duif in met lege / kapotte chip aan de poot.
De inkorver heeft de "goede" chip in zijn handen bij het inkorven van de "willekeurige" duif (chip gekregen van de liefhebber)
Wat wordt er dan ingekorfd ? De chip, en niet de duif !
De liefhebber schat wanneer hij moet constateren om "vroeg" te zitten : dit is gemakkelijk door de online aanmeldingen op internet.
De liefhebber constateert de chip (teruggekregen van de inkorver) op het geschatte tijdstip.
De duif (de chip eigenlijk) werd dus "normaal" gecontateerd. (volgens de reglementen)
De gummi kan niet gecontateerd worden in een mechanisch toestel daar de gummi nog "onderweg" is aan de poot van de "willekeurige" duif.
De chip (ipv de gummi) wordt dan reglementair (art 98 § 4) geconstateerd in een mechanisch toestel, als controlebestatiging.
Een chip die NOOIT op de lossingsplaats geweest is !
Dit is trouwens geen controlebestatiging : men constateert 2 maal dezelfde chip : 1 maal electronisch en 1 x in een mechanisch toestel. Twee maal hetzelfde constateren is geen controlebestatiging. Een chip constateren, aangevuld met constatering van een gummi is CONTROLEBESTATIGING !

Enige voorwaarde voor dit fraudesysteem : ofwel moet er een combine zijn tussen liefhebber en inkorver, ofwel moet de liefhebber zelf zijn eigen duiven inkorven.

Wie probeert dit in 2015 ?
Succes gegarandeerd (is bewezen ???)

Dvg ,Je kan een afspraak maken met de begeleider om de duif los te laten, Dan heb je duif plus gummi, Maar je kan ook vertrouwen hebben in de sport genoten, Net zoals in de doping verhalen , Een mens lijd het meest van het lijden dat hij vreest.

Men heeft het hier maar over jeugd aantrekken, Het zou veel beter zijn om de liefhebbers die men nu nog heeft te behouden voor de sport

Moet toch lachen met de nieuwe lijnen getrokken uit limoges,
ze mogen nog 10 lijnen bij trekken om het "eerlijker'' te maken er zullen er altijd slecht liggen
volgens de getrokken lijn,ligging,lossingsplaats en windrichting allemaal zeer belangerijk bij een vlucht
want heden ten dage zijn er overal kwalitijtsduiven vertegenwoordigt op de hokken !
de lijn in west vlaanderen komt voor zeer veel vrienden van den bond goed uit maar daar zie ik niemand naar zien of van spreken ! Mij maakt het niet uit want zone spel is enkel in het leven geroepen voor de commercie, enkele nat winnaars bij.
lokaal en prov zijn genoeg en als je dat al wilt nat, maar meestal is de uitslag zen geld niet waard wanneer de wind in het zw zit speel je in west vlaanderen ergens vo de 1330 of 2200e prijs nat en heb je één duif opstaan en betaal je hem 10 keer met al de verplichte inlegkosten Smile Kostprijs van de ringen vind ik beter dat het naar 1euro of 1.25 euro gaat en gelijk voor iedereen
ben ook van het principe zo goedkoop mogelijke duivensport maar zoek maar al eens een voetbalploeg met lidgeld voor een jaar van 150 euro Smile als ik reken op 100 ringen 125 euro bv en 20 lidgeld kan ik al spelen en ben ik lid . Die 3% vond ik niet slecht als het voor de jeugd was, maar is gewoon gebruikt voor een bodemloze put op te vullen ... De jeugd is de toekomst en dat is in iedere sport Smile Maar of iedere nieuwe beginner moet direct een grote investering doen en 200 duiven te ringen ...
zie genoeg mensen adverteren met gratis duivenhok (spijtig dat ik het zeg maar zullen meer koten vrijkomen dan er beginnen door de vergrijzing in de sport) en de meeste vrouwen zijn content dat het uit hunne hof wordt gedaan want als je een container moet laten komen kost het meer geld ! En als je ergen om een rondje van de vliegers gaat kan je voor een redelijke prijs starten ! En ik vind persoonlijk dat die doping en medisch verantwoord spelen met de duiven moet harder worden aangepakt ! Die medische schema's die jarenlang zijn gebruikt door liefhebbers waardoor ze eind vh jaar kapot waren en verkocht werden zijn ook niet meer van onze tijd. Maar door jarenlange inprenting door verschillende dierenartsen kunnen de meeste niet meer zonder of bang dat het niet gaat lukken zonder. Ook bepaalde producten die op de markt zijn voor de mens worden gegeven aan duiven en dan vragen ze hun af waarom het niet werkt ... Jammer dat er géén pil bestaat voor de melker !!!
Ik vind persoonlijk dat ze moesten in 3 zones lossen west,midden en oost met lossingsplaatsen links en rechts zodoende dat iedereen eens goed zit en dit tot 600km en verder kan men opnieuw lossen nat maar alles er onder is te belachelijk voor woorden !Het nadeel is dat er teveel geldgewin en eigenbelang primeert in de duivensport en ze niet bezig zijn met de duivensport te moderniseren maar proberen hun eigen inkomsten zo lang mogelijk te redden . Ken je het verhaal van Don quichot en de windmolens dit zijn wij allemaal en die windmolens zijn die groe^p die denkt dat ze het allemaal weten en dat hun menig telt en die van hun leden niet, persoonlijk denk ik dat de bond teveel het voorbeeld van Bart Dewever en de regering hebben bekeken alles wordt duurder aan besparingen die gingen zorgen dat alles goedkoper ging worden.
Zodoende steek ik hier ook géén tijd meer in om me druk te maken en steek ik die energie in men duiven want het seizoen staat voor de deur! En doen wat ik graag doe, naar duiven zien die thuiskomen en of ik goed of slecht ga liggen en naar welk lokaal moet ik gaan inkorven om goed te liggen volgens de wind kijk ik niet, het dichtste lokaal daar ga ik naartoe zodoende kan men een pint drinken en mijmeren naar wat beter zou kunnen tegen volgende vlucht ! Aan alle duivenmelkers een goed seizoen gewenst en hopen dat je gn wolfskers in de tuin hebt staan of een oud potje ridsol want als we alles moeten geloven dat de "duivenpers" schrijft en zegt zitten we terug in de middeleeuwen. Ieder gazetje, duivensites enz maakt nieuws naar wat hun het beste uitkomt en als je géén jong doneert voor een reportagen of verkoopt op hun site komt er niks van in !
Leven en laten leven anders was er wss voor het moment nog weinig mensen op de planeet !
Groeten en tot horens Mvg Roels Tim

ik moet je altijd bewonderen , Tim , om je heldere kijk op het hedendaagse buitengebeuren .
We gaan er ons inderdaad moeten bij neer leggen dat er geen democratie is .
En zoals je zegt , genieten van onze duiven , zoveel als mogelijk en er het beste van maken .....

Beste Leo Kouters,
Gewoon een afspraak maken met de inkorver (en de "buit" verdelen) !
Gummi is, dank zij art 98 § 4, niet meer nodig.
Je moet alleen een CHIP elektronisch inkorven, en die dan ten gepasten tijde constateren.
Welke duif je inkorft heeft geen belang ! Die duif hoeft niet naar huis te komen (met haar kapotte chip en haar gummi)

"Vertrouwen hebben in sportgenoten. Een mens lijdt het meest van het lijden dat hij vreest" :
Beste Leo, dit is geen science fiction !
Dit is in 2014 reeds gebeurd !
Er werd echter weinig ruchtbaarheid aan gegeven, bijvoorbeeld niets over gelezen op pipa. Alleen op de "roddelsite" komkom.
Maar dit was geen roddel !!!

Indien u meer informatie wenst kan u misschien best contact opnemen met Patrick Rubbens.
Zijn reactie op dit forum komt voort uit terechte frustratie omdat de zaak zo afgehandeld werd.
En de reglementen zelfs, naar aanleiding van deze zaak, aangepast werden ...
Hij weet waarover hij het heeft !
Alle betrokkenen zijn van één en hetzelfde lokaal, waar ook wij inkorven.
Wij als liefhebbers, zij als inkorvers / bestuursleden.

Aan alle liefhebbers die zeuren over duurdere ringen, enz... dit is peanuts.
Met art 98 § 4 is pas eer én geld te verdienen !
Eerste prijzen winnen, nationale asduiven (die je dan kan verkopen) ...

Wie namen wil stuurt maar privébericht.

Andre uit Wortegem,

Dat van die patatjes moet je toch relatieveren...

Weet je dat krielaardappelen MINSTENS even goed zijn als frietpatatten???

Deze kleintjes gaan naar de restaurants in Brussel, en ik denk dat de handelaar daar nog het meest aan verdient.

Ik sta jaarlijks op de rooimachine, en als er kleine blijven liggen doe ik ze mee naar huis.

Dit terzijde, en ook dubbelzinnig geschreven ivm duiven...

Georgé

WPQ,

uw reactie is volledig naast de kwestie. En als ge niet kunt lezen wat er staat ligt dit waarschijnlijk aan u en niet aan mij.

ik ben meschien geen slimmen e
maar als ik goed kijk naar de zones op de zware halfe fond ligt zedelgem waar meneer schreel woont nu wel heel mooi gelegen
de nieuwe zone ben eens benieuwt hoeveel duiven daar in zullen vliegen

de onze toch Smile 'is een goeie beslissing, en denk dat de meeste van de Westhoek tevreden zijn, met die nieuwe zone.

ik kan niet zo goed zien waar ik in zal vallen ( Lissewege -Brugge ) . Kan dat niet in detail bekeken worden ?
Eigenlijk maakt het voor mij toch niet veel uit ....

Wat de zones betreft is het inderdaad niet zo heel duidelijk, op website kbdb toch niet

Roger ,
zoals ik kan zien valt Lissewege grotendeels in A2.
De Patentestraat in A1, Lisseweegsvaartje in A2.
De Scharphoutstraat de helft in A1 en de andere helft in A2.

Hallo Roger,
Hier kan je juist zien in welke zone je ligt:
http://afstandmeten.nl/index.php?id=1487237
Ik hoop dat je er op komt.
Je kan vergroten tot zelfs in je straat toe.

Ik heb Pitts bericht gelezen over zone c2 , ik zie dat ik niet alleen ben , om te zien dat zone c2 belachelijk is een zone zonder liefhebbers . voor de heren van de BOND de lijn limoges - MAASTRICHT van Francis Nolmans dat is de juiste zone voor c2 en dan zou u iets goed doen voor de werkelijke oost hoek van het land. maar nu helemaal niks .

Bedankt voor de info . Ik kan het inderdaad heel goed zien en ik lig dus in A2 helemaal aan de westkant ;
mijn collega Hendrik van Kerkhove valt in A1 als enige van de 4 duivenmelkers van Lissewege ;
Ik was voordien ook al geen voorstander om gemeenten doormidden te snijden . Hoe belachelijk kun je het maken ?
Stel je voor ( en het scheelde niet veel ) dat die lijn door je living loopt ....Kan je dan kiezen ?

Ja, dan kan je kiezen, als je duiven in de living wonen, mag je ze inkorven waar ze in een zetel liggen, de tuin-duiven in de andere zone.

Volledig akkoord met Ulrich. De basis heeft inderdaad andere vragen die totaal niet aan bod komen of zelfs helemaal genegeerd worden! Blijkbaar tellen in de ivoren toren alleen de centen...! De kleine liefhebber wordt totaal vergeten! Jammer voor onze sport!

Als je de kaart ziet op pipa vertrekt het uit knokke-heist en de kaart van de link vertrekt vanuit zeebrugge weet iemand de correcte cordinaten ?