Naweeën omtrent de zaak Eric Herbots: nieuwe richtlijnen op til

De zaak Eric Herbots versus KBDB, waarin de KBDB in het ongelijk werd gesteld, heeft ze in Halle blijkbaar wakker geschud! Nieuwe richtlijnen naar de inkorfburelen en de liefhebbers toe, zouden op komst zijn. Reeds bestaande richtlijnen zouden op zijn minst nogmaals geaccentueerd worden.

Want één van de items die tussen de coulissen over de tongen rolde was de zaak Eric Herbots, die in 2009 op het moment van zijn inkorving van zijn duiven op Barcelona geen lid was van de KBDB, zo bleek, wegens hoklijst vergeten indienen, waarop zijn duiven op zowel Barcelona als Soustons uit de uitslag werden genomen. Het kwam tot een rechtszaak, waarin de KBDB dus in het ongelijk werd gesteld. We berichtten u daar vorige week reeds over. We vernamen dat de KBDB-top, na overleg met hun advocaten, heeft besloten om hiertegen geen beroep aan te tekenen. Beide partijen zouden nu het ‘gezond verstand’ laten zegevieren en samen rond de tafel gaan zitten om de zaken uit te praten en een oplossing uit te dokteren die eenieder kan tevreden stellen.

Toch zal deze rechtszaak niet zonder gevolg blijven naar de inkorfburelen en liefhebbers toe, voor het komende sportseizoen. Vanuit de KBDB wil men liefst een 2° zaak Herbots voorkomen, en zeker geen precedenten scheppen naar de toekomst toe. Vandaar dat er nieuwe richtlijnen komen, of dat men reeds bestaande richtlijnen nogmaals extra wil benadrukken.

Boer, let op uw ganzen…

Op één der vergaderingen kregen we bij het bespreken van de richtlijnen 2011 namelijk te horen dat in de lokalen bij het inkorven, geen duiven meer mogen aangenomen worden van liefhebbers die ‘geen lid’ zijn van de KBDB. In de deontologie van het KBDB-wetboek staat trouwens dat de duivenliefhebber bij iedere inkorving zijn KBDB-lidkaart moet voorleggen, evenals een bewijs dat zijn duiven ingeënt zijn tegen paramyxo (kopie van het vaccinatieformulier)! Lokalen of maatschappijen die toch duiven aannemen (of inmanden) van liefhebbers die geen lid zijn van de KBDB, of geen geldig vaccinatieformulier (of kopie ervan) van hun duiven kunnen voorleggen, zouden daarvoor nu gesanctioneerd worden, zelfs als inkorflokaal kunnen ‘geschorst’ worden! Iedere lokaal of maatschappij is immers verantwoordelijk voor de activiteiten die worden uitgevoerd binnen zijn eigen vereniging.
Men hoeft dus de bal niet door te kaatsen naar andere lokalen waar betreffend liefhebber eerder reeds zijn duiven zou ingekorfd hebben! De opmerking werd gemaakt dat men als Belg steeds zijn identiteitskaart en SIS-kaart op zak moet hebben. Een chauffeur van een voertuig altijd zijn rijbewijs moet kunnen voorleggen. Een duivenliefhebber moet dus maar zien dat hij steeds zijn lidkaart bij heeft! Een vaccinatieformulier (of kopie) bezorgt men aan het lokaal, de eerste keer dat men er inkorft, waar het dan voor de rest van het seizoen bewaard wordt! Het is de liefhebber die verantwoordelijk is voor zijn ingediende lijst van gevaccineerde duiven, hij is dus aansprakelijk voor het feit dat al zijn ingekorfde duiven op deze lijst moeten voorkomen! Liefhebbers die geen geldig vaccinatieformulier kunnen voorleggen bij inkorving, moeten sowieso ‘geweigerd’ worden! Het ministerie van volksgezondheid en het voedselagentschap (FAVV) laten dit trouwens ook niet toe!

Op de vraag wat er dient te gebeuren wanneer een liefhebber beweert zijn lidkaart thuis vergeten te zijn of niet op zak te hebben? Moet deze duiven dan geweigerd worden, en desgevallend de liefhebber terug naar huis gestuurd worden? In principe wel! Doch, ieder lokaal kent zowat zijn ‘spelende leden’ en indien de liefhebber reeds eerder op het seizoen heeft ingekorfd in het lokaal, dan weet men uiteraard dat hij een geldige lidkaart heeft! Voor een liefhebber die voor het eerst in het seizoen inkorft in een lokaal, en zijn lidkaart niet kan voorleggen bij inkorving deed men het volgende voorstel: men kan de liefhebber bij uitzondering nog laten inkorven ‘onder voorbehoud’, wat wil zeggen dat men hem een formulier laat ondertekenen waarin hij verklaart lid te zijn van de KBDB op het moment van inkorving, en zijn lidkaart te zullen voorleggen tegen uiterlijk het binnen brengen van de klokken na de vlucht. Anders worden zijn duiven uit de uitslag genomen, en zijn inleggelden verbeurd verklaard. Een formulier dat ondertekend wordt door de liefhebber in kwestie en de inkorfverantwoordelijke van het lokaal!
Dat men zich zowel vanuit de KBDB als uit de schoot van de inrichters van de vluchten naar de toekomst toe,  veilig wil stellen is hiermee volkomen duidelijk! Een maatregel die niet als hoofddoel heeft om te ‘sanctioneren’ maar eerder om de liefhebbers te ‘sensibiliseren’ steeds met alle geldende KBDB- reglementen in orde te zijn. Uiteraard zijn het de lokalen die in dit geval het eerste contact- en aanspreekpunt zijn, om daarop toe te zien!

Verder vernamen we ook dat men er voor wat betreft de nationale vluchten ingericht door de KBDB, zal op toezien dat de ‘nationale inkorfburelen’ hun betalingen richting KBDB vlotter uitvoeren. Voor maatschappijen of lokalen die hiermee niet in orde of nalatig zijn, dreigt men ook met uitsluiting voor het inkorven van nationale wedvluchten.

Volledig terzijde daarvan, kwam ook ter sprake, dat bepaalde lokalen blijkbaar ook hun ‘ringenlijsten’ (lijsten met verkochte ‘pootringen’ KBDB) niet tijdig, of zelfs helemaal niet, richting KBDB opsturen of over maken! Ook hierop wil men nu beter gaan toezien. Het heeft uiteraard weinig zin om een nieuw ‘meldingsysteem’ op poten te zetten, als men bij de KBDB niet voor 100% weet aan wie, welke ringen toebehoren! Lokalen die op dat vlak nalatig zijn zullen de gevolgen moeten dragen. Men moet binnen de KBDB ten allen tijde kunnen nagaan wie eigenaar is van welke duif(ven)!

Conclusie

Uit de stem van de KBDB-verantwoordelijken klonk duidelijk de hoop dat deze aandachtspunten en richtlijnen niet zullen overkomen als het opleggen van nieuwe verplichtingen en mogelijke sancties. In feite is het niets nieuws en er is nergens een vuiltje aan de lucht als iedereen doet wat hij verondersteld wordt te doen, als iedereen tussen de lijnen kleurt. Spelregels of reglementen, ook binnen onze duivensport, zijn er gemaakt om nageleefd en gevolgd te worden, zowel voor de individuele liefhebber als de lokalen. Verantwoordelijkheden neemt men op, en moet men dan ook dragen en uitvoeren: om het even of het nu op lokaal, provinciaal of nationaal vlak gaat. Iedereen weet dus wat hem te doen staat, of waaraan zich te houden! Het kan het imago van onze sport alleen maar ten goede komen, en alle mogelijke rompslomp achteraf, vermijden.