باشگاه ستارگان مسجدسلیمان

سال ۲۰۲۰ مسابقات مشترک ماراتون از مرز ارمنستان

مسابقه مشترک بین باشگاه ستارگان مسجدسلیمان و باشگاه طبیعت از مرز ارمنستان به فاصله هوایی ۹۴۰ کیلومتر برگذار گردید 

که نتایج مسابقه به شرح ذ‌یل میباشد

نفر اول آقای حبیب محمدی 

نفر دوم آقای مهران خورشیدی 

نفر سوم آقای کیانوش قربانی