باشگاه ستارگان مسجدسلیمان

مسابقات سال ۲۰۲۱

باشگاه ستارگان مسجدسلیمان برگذارمیکند
هفتمین دوره مسابقات درشرایط سخت کوهستانی بادستگاه ساعت بنزینگ 

جوایزاین دوره به شرح ذیل میباشد
مسابقات مسافت بلندمرز ارمنستان۹۷۰کیلومترهوایی

نفراول بیست میلیون تومان وجه نقدهمراه بایک پرنده شناسنامه داروارداتی
نفردوم چهارده میلیون تومان وجه نقد
نفرسوم شش میلیون وجه نقد

مسابقه مسافت متوسط عجب شیر۷۰۰کیلومترهوایی

نفراول سه میلیون تومان وجه نقد
نفردوم دومیلیون تومان وجه نقد
نفرسوم یک میلیون تومان وجه نقد

مسابقه کوتاه سقز۵۰۰کیلومترهوایی

نفراول دومیلیون تومان وجه نقد
نفردوم یک میلیون تومان وجه نقد
نفرسوم پانصدهزار تومان وجه نقد

ضمناکلیه شناسنامه های هرسه  مسابقه نیزتوسط مدیران باشگاه هدیه داده میشود
باآرزوی موفقیت برای تمام مربیان

مدیریت باشگاه ستارگان مسجدسلیمان 
مهران خورشیدی_ محمدبهرامی

 

اسامی‌شرکت‌کنند‌گانی‌که‌ورودی مسابقه خود‌را‌واریز‌نمودند. 

۱.محمد‌حافظی ‌
۲محمد‌بهرامی 
۳.مهران‌زاده‌خورشیدی
۴.شهرام‌راکی
۵. عبداله مرادی
۶.عیسی‌ناصری
۷.علیرضا ششبلوکی
۸.پیمان‌رحیمی
۹.عبدالله‌باقری
۱۰.حسین‌محمدی‌سرهنگ
۱۱.مصطفی‌گماری
۱۲.امید‌منصوری
۱۳- ابوذر مدملیل
۱۴- هادی مولایی
۱۵- سلمان حافظی
۱۶- امین جلیلی
۱۷- اسماعیل جلیلی
۱۸- حبیب محمدی
۱۹- بهنام راکی
۲۰ - میلاد برغول
۲۱- شهرام قاسمی
۲۲- علیرضا تقی پور
۲۳- فرهاد بهرامی
۲۴- پیمان قاضی عزیز زاده
۲۵- سید محمد موسوی
۲۶- محمدرضا جعفری
۲۷- محمود بخشی زاده
۲۸- سیروس خدادادی
۲۹- بهروز صالحوند
۳۰- میعاد مرادی
۳۱- بهنام کریمی
۳۲- کورش قنبری
۳۳- مهدی اکبری
۳۴- سلمان کیانپور
۳۵- محمدرضا زمان پور
۳۶- داوود اسدیار
۳۷- مهدی مولایی
۳۸- احمد سید پور
۳۹- میثم مددی
۴۰ - سهراب ظاهری