باشگاه ستارگان مسجدسلیمان

مسابقات سال ۲۰۱۷

نفرات اول تا سوم مسابقه 430 کیلومتر
نفر اول آقای حسن نوری

نفر دوم آقای علیرضا ششبلوکی

نفرسوم آقای مهران خورشیدی

 

نفرات اول تاسوم مسابقه 570 کیلومتر 

نفر اول آقای شهاب حاجی پور 

نفر دوم آقای مهران خورشبدی

نفر سوم آقای کورش بهداروند

 

نفرات اول تاسوم مسابقه 700 کیلومتر 

نفر اول آقای مهران خورشیدی

نفر دوم آقای کورش بهداروند 

نفرسوم شهاب حاجی پور